Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Ratings: (0)|Views: 551|Likes:
Published by Đỗ Đức Hùng

More info:

Published by: Đỗ Đức Hùng on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
Đề
 
cương Lý thuyế
t + Bài t
p môn C
u trúc d
li
ệu. Trình bày: Đứ
c Hùng (doduchung2008@gmail.com)
http://cnt50dh1.net Page 1
ĐỀ
 
CƢƠNG ÔN TẬ
P MÔN C
U TRÚC D
Ữ 
LI
U
 A) LÝ THUY 
 Ế 
1)
 
Trình bày khái ni
m d
ữ 
li
u và ki
u d
ữ 
li
u, các ki
u d
ữ 
li
ệu cơ bả
n. Phân bi
t xâu tuy
ế
n tính(danh sách tuy
ế
n tính) và danh sách liên k
ết đơn
 
 
Khái ni
m d
ữ 
li
u:
Là nh
ững thông tin đã đượ 
c chu
n hóa và ch
n l
ọc để
 
đưa vào máy tính
 
 
Ki
u d
ữ 
li
u:
Là các lo
i d
li
u
 
Các ki
u d
ữ 
li
ệu cơ bả
n:
 
 
Ki
ểu cơ bả
n: ki
u s
(byte, s
nguyên, s
th
c), ký t
, logic
 
Ki
u c
u trúc: xâu,m
ng, t
p h
ợ 
p, b
n ghi, con tr
 
 
Ki
u tr
ừu tượ 
n
g: Stack, hàng đợ 
i, danh sách, cây (Tree)Xâu tuy
ế
n tính (Danh sách tuy
ế
n tính) Danh sách liên
ết đơn
 
Là danh sách trong đó thứ
t
gi
a các ph
n t
 
đượ 
c th
hi
n rõ ràng. T
c là có ph
n t
 
đứ
ng
trướ 
c, ph
n t
 
đứ
ng sau.Là danh sách mà m
i b
n ghi có 1 tr
ườ 
ng liên
ế
t.
2)
 
Danh sách tuy
ến tính cài đặ
t b
ở 
i m
ng. Công th
ức tính đị
a ch
1 ph
n t
ử 
trong m
ng
 
Ta có th
 
lưu trữ
 
danh sách như lưu trữ
trong m
ng 1 chi
u, t
c là các ph
n t
 
được lưu trữ
ế
ti
ế
ptrong b
nh
ớ 
 
máy tính. Cách lưu trữ
này có thu
n l
ợ 
i là d
dàng truy xu
t vào t
ng ph
n t
danh
sách, do đó tốc độ
x
lý s
cao. Tuy nhiên do s
ph
n t
bi
ến độ
ng nên vi
c c
p phát b
nh
ớ 
khôngch
 
độ
ng, r
t d
gây lãng phí.
 
Công th
ức tính đị
a ch
1 ph
n t
trong m
ng (l
0
là đị
a ch
ph
n t
 
đầ
u tiên, m
i ph
n t
 
lưu trong C ô
nh
ớ 
), xét 2 lo
i m
ng:
 
M
ng 1 chi
u:
0 0
1
c i
l a l i c
 
 
M
ng 2 chi
u (a
ij
) m hàng, n c
t:
 
Ưu tiên hàng:
 
0 0
( 1) ( 1)
c ij
l a l i n j c
 
 
 
Ưu tiên cộ
t:
0 0
( 1) ( 1)
c ij
l a l j m i c
 
3)
 
Trình bày định nghĩa danh sách, các thao tác thƣờ 
ng g
p trên danh sách. Th
ế
nào là danh sáchliên k
ết đơn, kép, vòng, đa liên kết. Các trƣờ 
ng h
ợp đặ
c bi
t c
a danh sách liên k
ết (Ngăn xế
p,
hàng đợ 
i).
 
Định nghĩa:
Là 1 t
p h
ợ 
p g
m 1 s
bi
ến độ
ng các ph
n t
cùng ki
u.
 
Các phép toán thườ 
ng g
p trên danh sách: Phép b
sung và lo
i b
ph
n t
trên danh sách
 
Danh sách liên k 
ết đơn:
là danh sách mà m
i b
n ghi ch
 
có 1 trườ 
ng liên k 
ế
t
 
Danh sách liên k 
ế
t kép: Là danh sách mà m
i ph
n t
c
ủa nó có 1 trườ 
ng liên k 
ế
t.
Trường lưu đị
a ch
 
 phía sau và trường lưu đị
a ch
 
 phía trướ 
c nó
 
Danh sách liên k 
ế
t vòng: Là danh sách mà ph
n t
cu
i tr
 
vào đầ
u danh sách
 
Các trườ 
ng h
ợp đặ
c bi
t c
a danh sách liên k 
ế
t:
 
 Ngăn xế
p: Là 1 danh sách mà phép b
sung và lo
i b
ph
n t
 
đượ 
c th
c hi
n
ở 
 
cùng 1 đầ
u,
do đó dữ
li
ệu đượ 
c n
ạp vào trướ 
c s
 
đượ 
c l
ấy ra sau cùng và ngượ 
c l
i
 
Hàng đợi: Là danh sách trong đó việ
c b
 
sung đượ 
c th
c hi
n
ở 
 
1 đầ
u và vi
c lo
i b
 
đượ 
cth
c hi
n
ở 
 
đầ
u khác.
 
Đề
 
cương Lý thuyế
t + Bài t
p môn C
u trúc d
li
ệu. Trình bày: Đứ
c Hùng (doduchung2008@gmail.com)
http://cnt50dh1.net Page 2
4)
 
Trình bày các định nghĩa và các khái niệ
m v
cây. Cây nh
phân và các thao tác trên cây nh
 phân, cách chuy
n cây t
ng quát v
cây nh
 
phân tƣơng đƣơng.
 
 
Định nghĩa về
cây: là d
li
u ki
u phi tuy
ế
n g
m 1 s
h
u h
n các ph
n t
cùng c
u trúc g
i là các
nút. Trong đó có 1 nút đặ
c bi
t g
i là nút g
c (Root node). Gi
a các nút có m
i quan h
phân c
p còng
i là quan h
cha/con
 
Các khái ni
m liên quan:
 
C
p c
a 1 nút là s
con c
ủa nút đó
 
 
C
p c
a 1 cây là c
p cao nh
t c
a nút
 
Nút lá có c
p = 0
 
Nút trong (nhánh) là nút không ph
i lá, không ph
i g
c
 
M
c: Gi
s
T có m
c là n thì các nút con c
a T có m
c n + 1
 
Chi
u cao / chi
u sâu: là s
m
c l
ớ 
n nh
ất có trên cây đó
 
 
Đường đi: là dãy các cung liên tiế
p n
i 1 nút v
ớ 
i các nút con cháu c
a nó.
 
Th
t
: M
i nút có th
có nhi
u con. N
ế
u cây không có th
t
 
thì các con đó bình đẳ
ng v
ớ 
i
nhau. Trong trườ 
ng h
ợ 
p cây có th
t
thì th
t
 
ưu tiên từ
trái sang ph
i. T
c là nút con bêntrái nh
ất là con trưở 
ng, nút ph
i là con út.
 
R
ng: Là 1 t
p h
ợ 
p nhi
ều cây. 1 cây đượ 
c coi là r
ng
 
Cây nh
phân: Là cây m
i nút không có quá 2 con. 1
con được quy định là con trái, 1 con đượ 
c quy
đị
nh là con ph
i.
 
Cách chuy
n cây t
ng quát v
cây nh
 
 phân tương đương:
 
Quy n
p m
i nút, b
ắt đầ
u t
g
c
 
Ch
ọn con trưở 
ng (con trái nh
t) là con trái
 
Ch
n em k 
ế
ti
ế
p c
ủa nút đó là con phả
i
5)
 
Định nghĩa cây nhị
phân tìm ki
ế
m và các thao tác trên cây nh
phân tìm ki
ế
m
 
Định nghĩa: là 1 cây nhị
phân mà m
i nút c
ủa nó đề
u th
a mãn tính ch
t sau:
 
M
i khóa thu
c cây con trái c
a
nó đề
u nh
 
hơn khóa của nút đó
 
 
M
i khóa thu
c cây con ph
i c
ủa nút đó đề
u l
ớn hơn khóa củ
a
nút đó.
 
 
Ngoài ra trên cây không có nút nào có khóa b
ng nhau
 
Các thao tác trên cây nh
phân tìm ki
ế
m:
 
Duy
t cây BST
 
Tìm ki
ế
m trên cây BST
 
B
sung 1 nút vào cây BST
 
D
ng cây nh
phân tìm ki
ế
m d
ựa vào dãy khóa cho trướ 
c
 
Lo
i b
ph
n t
kh
i cây BST
 B) BÀI T 
 Ậ 
 P
1.
 
Tính đị
a ch
1 ph
n t
ử 
trong m
ng m
t chi
u, 2 chi
u, 3 chi
u. Ví d
: Cho m
ng 2 chi
u a[-
5…7,
-2..4], ph
n t
ử 
a[-5,-
2] lƣu tại đị
a ch
L0=1200, m
i ph
n t
ử 
c
n 2 t
ừ 
 
máy để
 
lƣu trữ, tính đị
a ch
 
a[2,0],…
i=2; j=0; s
hàng = 7
 – 
(-5) +1 =13; s
c
t = 4
 – 
(-2) +1=7
 
Ưu tiên hàng: L(2,0)=
l0 + [(2
 – 
(-5))*7 + (0
 – 
(-2))]*2 = 1302
 
Ưu tiên cộ
t: L(2,0)=l0 + [(0 - (-2))13 + (2
 – 
(-5))] * 2 = 1266
2.
 
Chuy
n cây b
t k
v
cây nh
 
phân tƣơng đƣơng. Trình bày kế
t qu
c
a các phép duy
t cây.
3.
 
Cho bi
u th
ứ 
c s
h
c a+b*(c/d
 – 
x + y). D
ự 
ng cây nh
 
phân tƣơng ứng. Đƣa kế
t qu
c
a các phépduy
t cây theo th
ứ 
t
ự 
 
trƣớ 
c, gi
ữ 
a và sau.
 
 
Đề
 
cương Lý thuyế
t + Bài t
p môn C
u trúc d
li
ệu. Trình bày: Đứ
c Hùng (doduchung2008@gmail.com)
http://cnt50dh1.net Page 3
4.
 
Cho cây nh
phân, minh h
a cách bi
u di
n b
nh
ớ 
k
ế
ti
ế
p c
ủa cây đó. Vẽ
cây nh
phân n
i vòng5.
 
Khai báo c
u trúc d
ữ 
li
u danh sách liên k
ết đơn chứ 
a các thông tin v
nhân s
ự 
g
ồm có các trƣờ 
ngthông tin:
H
và tên
Thâm niên công tác (tính theo năm)
 H
s
 
lương
 
Lương cơ bả
nVi
ế
t hàm thêm 1 b
n ghi ch
a thông tin nhân s
c
ủa 1 ngườ 
i vào cu
i danh sách
đã khai báo ở 
trênBài làm: ////////////////////////////////////////////////------- Khai báo c
u trúc -------//////////////////////////////////////////////// a+*+b- / cdxy1.Duy
t theo th
t
 
trướ 
c (N
 – 
L
 – 
R)+ a * b + - / c d x y2.Duy
t theo th
t
gi
a (L
 – 
N - R)a + b * c / d
 – 
x + y3.Duy
t theo th
t
sau (L
 – 
R - N)a b c d / x
 – 
y + * +typedef struct nhansu{char hoten[30];int thamnien;float hsl,lcb;};struct node{nhansu info;struct node *next;};typedef node *listnode;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alex Doan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->