Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4000 ingilizce kelime okunuşlarıyla birlikte

4000 ingilizce kelime okunuşlarıyla birlikte

Ratings: (0)|Views: 1,129|Likes:
Published by nickim123
4000 ingilizce kelime okunuşlarıyla birlikte
4000 ingilizce kelime okunuşlarıyla birlikte

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: nickim123 on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
Onbinlerce kelime bulunan İngilizce'de bir konuyu anlamanın en önemli unsurlarından biri tartışmasızbilinen kelime sayısıdır.Eğer en çok konuşulan 2500 kelimeyi öğrenirseniz ,normal bir yazının %85 şini,ikinci 1500 kelimeyiöğrenirseniz ise %95 şini anlayabilirsiniz. Az seviyede İngilizce bilen Japon'ların sınıfta bir çok konuşmayı anlaması dikkatimi çekmişti,daha sonrakendilerine sorduğumda ,öncelikli kelimeleri ezberlediklerini öğrendim ,bunları sözlük üzerinde işaretleyer listesini çıkarmıştım ,bunları şimdi listeledim ,sizlere iletiyorum.İngilizce öğrenmek isteyen herkese E-Mailile yollarsanız sevinirim.Saygılarımla,
menacam.com
 
ek 
 
1Abandon
ebandın
TERK ETMEK101Ant
ent
KARINCA2Ability
ebılıti
YETENEK102Anti
anti
KARġI, ZIT, TERS
3Able
eybıl
MUKTEDĠR
103Anxiety
enzayıti
ENDĠġE
4Aboard
ebord
(bir taĢıtın)ĠÇĠNDE OLMAK
104Anxious
enkşıs
ENDĠġELĠ
5About
ebaut
1.HAKKINDA 2.YAKLAġIK OLARAK
105Any
eni
HERHANGĠ
6Above
ebav
YUKARIDAKĠ
106Anybody
enibadi
HERHANGĠ BĠRĠ
7Abroad
ebrod
YURT DIġI
107Anyone
enivan
HERHANGĠ BĠRĠ
8Absence
ebsıns
YOKLUK108Anything
enyting
HERHANGĠ BĠR ġEY
9Absent
ebsınt
1.YOK 2.EKSĠK
109Anyway
enivey
HER NEYSE10Absolute
ebsolut
MUTLAK, KESĠN
110Anywhere
eniveır 
HERHANGĠ BĠR YER
11Absurd
ebzörd
SAÇMA111Apart
epart
AYRI12Accept
eksept
KABUL ETMEK112Apart From
e art fro
HARĠÇ, DIġINDA
13Accident
eksidınt
KAZA113Ape
eyp
MAYMUN14Accommodate
ekomodeyt
YERLEġTĠRMEK
114Apologize
epolocay
ÖZÜR DĠLEMEK
15Accommodation
ekomıdeyşın
KONAKLAMA YERĠ
115Apparent
eperınt
AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN16Accompany
ekampıni
EġLĠK ETMEK
116Appeal
epiıl
1.HOġA GĠDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAġVURMAK
17According To
ekording tu
GÖRE117Appear
eppiır 
GÖRÜNMEK18Account
ekaunt
HESAP118Appearance
eppiırıns
GÖRÜNÜġ
19Accurate
ekürıt
DOĞRU, HATASIZ
119Appetite
epıtayt
ĠġTAH
20Accuse
ekküz
SUÇLAMAK120Apple
epıl
ELMA21Ache
eyk
 AĞRI
121Applicant
eplikınt
BAġVURAN
22Acquaint
ekueynt
TANIMAK,BĠLMEK
122Application
eplikeyşı
BAġVURU
23Across
ekros
1.BĠR UÇTAN DĠĞERĠNE 2.DĠĞER TARAFTA
123Apply
eplay
1.BAġVURMAK 2.UYGULAMAK
24Act
ekt
1.DAVRANIġ 2.DAVRANMAK
124Appoint
eppoint
ATAMAK25Active
ektiv
ETKĠN, FAAL
125Appointmen
eppointm
1.RANDEVU 2.ATAMA26Actor
ektır 
ERKEK OYUNCU126Appreciate
eprişieyt
MÜTEġEKKĠR, DEĞER BĠLMEK ,BEĞENMEK
27Actress
ektrıs
KADIN OYUNCU127Approach
eproç
1.YAKLAġMAK 2.YAKLAġIM 3.GELĠġ
28Actual
ekçuıl
GERÇEK128Approve
epruv
ONAYLAMAK29Add
ed
TOPLAMAK,EKLEMEK129Approximat
eproksim
YAKLAġIK OLARAK
30Address
edres
ADRES130Apricot
eprikot
KAYISI31Administration
edminıstreyşın
ĠDARE
131April
eyprıl
NĠSAN
32Admire
edmayr
BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
132Archbishop
arçbişıp
BAġPĠSKOPOS
33Admit
edmit
1.KABUL ETMEK 2.ĠZĠN VERMEK
133Architect
arkitekt
MĠMAR
34Adult
edalt
YETĠġKĠN
134Architecture
arkitekçı
MĠMARĠ
35Advance
edvens
1.ĠLERĠ 2.AVANS
135Area
eriya
ALAN, BÖLGE36Advanced
edvensd
GELĠġMĠġ
136Argue
argüu
TARTIġMAK
37Advantage
edventıc
AVANTAJ137Argument
argümınt
TARTIġMA
38Adventure
edvençur 
MACERA138Arise
erayz
KALKMAK, YÜKSELMEK39Advertise
edvırtayz
REKLAM YAPMAK, ĠLAN VERMEK
139Aristocrat
eristokra
 ARĠSTOKRAT
40Advice
edvays
TAVSĠYE
140Arm
arm
KOL, SĠLAH
41Advise
edvayz
TAVSĠYE ETMEK
141Armchair
armçeir 
KOLTUK42Aerial
eriyıl
ANTEN142Armour
armır 
ZIRH43Aeroplane
eıropleyn
UÇAK143Army
armi
ORDU44Affair
effeyır 
1.OLAY 2.Ġġ 3.ĠLĠġKĠ
144Around
eraund
1.AġAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
45Affect
efekt
ETKĠLEMEK
145Arrange
ereync
DÜZENLEMEK, AYARLAMAK46Afford
eford
SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK146Arrest
erest
TUTUKLAMAK47Afraid
efreid
KORKMAK147Arrival
erayvıl
VARIġ
48After
aftır 
SONRA148Arrive
erayv
VARMAK49Afternoon
aftırnuun
ÖĞLEDEN SONRA
149Arrow
erov
OK50Afterwards
aftırvördz
(bir olaydan) SONRA150Art
art
SANAT51Again
egein
BĠR DAHA;YĠNE
151Article
artikl
1.MAKALE 2.EġYA
52Against
egeinst
KARġI, ZIT
152Artificial
artifişıl
YAPAY53Age
eyc
1.YAġ 2.ÇAĞ
153Artist
artist
SANATÇI54Aged
eycd
YAġINDA
154As
ez
1.GĠBĠ 2.OLARAK 3.OLARAK
55Agency
eycınsi
ACENTE155Ash
KÜL56Agent
eycınt
TEMSĠLCĠ, ARACI
156Ashamed
eşeymd
UTANMIġ
57Aggressive
egresiv
SALDIRGAN, KAVGACI157Aside
esayd
BĠR YANDA
58Ago
ego
ÖNCE158Ask
esk
SORMAK, ĠSTEMEK
59Agree
egrii
 ANLAġMAK
159Asleep
esliip
UYKUDA60Agreement
egriimınt
 ANLAġMA
160Ass
es
1.EġEK 2.APTAL
61Agriculture
egrikalçır 
TARIM161Assembly
esembli
1.MONTAJ 2.OTURUM62Ahead
ehed
ÖNDE162Assist
esist
YARDIM ETMEK63Aid
eyd
YARDIM163Assistant
esistınt
YARDIMCI64Aim
eym
1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK164Associate
esoşieyt
ĠLGĠLENMEK, BĠRLEġTĠRMEK
65Air
eyr
1.HAVA 2.HAVALANDIRMA165Assume
esuym
VARSAYMAK66Alarm
alarm
ALARM166Astonish
estoniş
ġAġIRMAK (bir kimseye)
67Algebra
alcebra
CEBĠR
167At
et
DE..DA eki68Alike
elaık
HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA168Atmosphere
etmosfiır 
HAVAKÜRE, ATMOSFER69Alive
elaıv
YAġAMAK,CANLI
169Attach
eteç
BĠRLEġTĠRMEK
70All
ol
1.HEP 2.TÜM 3.HER170Attack
etek
SALDIRMAK, ATAK71All Right
ol rayt
1.TAMAM 2.EVET171Attempt
etempt
DENEMEK72Alliance
elayıns
BAĞLAġMA, BĠRLĠK, MÜTAREKE
172Attend
etend
KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK73Alligator
aligeytır 
TĠMSAH
173Attention
etenşın
DĠKKAT
74Allow
elov
ĠZĠN VERMEK
174Attitude
etitüud
YAKLAġIM, DÜġÜNCE, HAREKET, TAVIR
75Almost
olmost
HEMEN HEMEN175Attractive
etrektiv
ÇEKĠCĠ
76Alone
elon
1.YALNIZ 2.TEK176August
ogust
 AĞUSTOS
77Along
elong
1.BOYUNCA 2.ĠLERĠ
177Aunt
aant
TEYZE, HALA78Aloud
elaud
SESLĠ
178Autumn
otumn
SONBAHAR79Already
olredi
AZ ÖNCE, ZATEN179Available
eveylıbl
HAZIR, SERBEST, BOġTA
80Also
olso
HEM DE180Avenue
evenyu
CADDE81Although
oldo
1.GERÇĠ 2.OLMAKLA BERABER
181Average
evirıç
ORTALAMA82Altogether
oltugedır 
TÜMÜYLE, HEP BERABER182Avoid
evoid
KAÇINMAK83Always
olveys
HER ZAMAN183Awake
eveyk
UYANIK84Amaze
emeyz
ġAġIRTMAK
184Aware
eveyr
BĠLGĠLĠ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
85Ambassador
embesedır 
BÜYÜKELÇĠ
185Away
evey
BURADAN, BURADA DEĞĠL
86Ambition
embişın
HIRS186Awful
oful
KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ87Ambush
embuş
TUZAK187Axe
eks
BALTA88Among
emong
ARASINDA188Baby
beybi
BEBEK89Amount
emaunt
MĠKTAR
189Back
bek
1.ARKA 2.SIRT90Amuse
emüuz
GÜLDÜRMEK190Backbone
bekbon
1.SIRT KEMĠĞĠ 2.BĠR ĠġĠN TEMELĠ
91And
end
VE191Background
bekraun
1.FON, GERĠ PLAN 2.TEMEL
92Angry
engri
KIZGIN192Backward
bekvörd
GERĠYE DOĞRU
93Animal
enimıl
HAYVAN193Bad
bed
KÖTÜ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
RIBIS1 liked this
atilla liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->