Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wilbur Smith-Güneşkuşu

Wilbur Smith-Güneşkuşu

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 212 |Likes:
Published by denizburak_31
D.ERDEM
D.ERDEM

More info:

Published by: denizburak_31 on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

 
 
 
I
ş
ı
n demeti, karanl
ı
k projeksiyon odas
ı
nda, sessizce perdeye yans
ı
d
ı
ğ
ı
an, sankipatlay
ı
verdi ve ben, onu tan
ı
mad
ı
m, evet, ç
ı
kartamad
ı
m! Görüntü karma
ş
ı
kt
ı
, bu
ğ
uluyduve ilk bak
ı
ş
ta benim için hiçbir anlam ta
ş
ı
m
ı
yordu, çünkü ben, küçük bir 
ş
ey görece
ğ
imisanm
ı
ş
t
ı
m; ne bileyim, belki bir kafatas
ı
, bir çömlek, ya da ufak, alt
ı
n bir süs e
ş
yas
ı
, i
ş
teonun gibi bir 
ş
ey... Herhalde
ş
u perdeye yans
ı
yan kur 
ş
unili, beyazl
ı
, siyahl
ı
gerçeküstü bir tabloyu and
ı
ran çizgileri hiç mi hiç beklemiyordum..."Louren'in heyecandan k
ı
s
ı
lm
ı
ş
sesi, bana bekledi
ğ
im ipucunu vermekte gecikmedi:«Eylülün dördünde, saat alt
ı
y
ı
k
ı
rk yedi geçe, otuz alt
ı
binde, 35 milimetrelik bir Laykamakineyle çekilmi
ş
.» Demek, bir hafta önce...Uçaktan çekilmi
ş
bir foto
ğ
raft
ı
bu. Neden sonra gözlerim de, beynim de foto
ğ
rafla uyumsa
ğ
layabildi ve yüre
ğ
im heyecanla çarpmaya ba
ş
lad
ı
, bu arada Louren anlat
ı
yordu:«Co
ğ
rafi durumu saptamak için, benim madenlerin uçaktan foto
ğ
raf 
ı
n
ı
çektiriyorum. Buda bölgenin yüz binlerce foto
ğ
raf 
ı
ndan sadece bir tanesi ve herhalde çeken, neyiçekti
ğ
inin fark
ı
nda bile olmam
ı
ş
t
ı
r. Ama inceleyenlerin dikkatini çekmi
ş
, bana verdiler.Bak, görüyorsun, de
ğ
il mi? Ben? Sa
ğ
da, üstte...»Cevap vermek üzere a
ğ
z
ı
m
ı
açt
ı
ğ
ı
m zaman, sesim bo
ğ
az
ı
ma t
ı
kand
ı
, kald
ı
, hafifçeöksürür gibi yapt
ı
m. Tirtir titredi
ğ
imi far- kedince de çok
ş
a
ş
ı
rd
ı
m. Louren konu
ş
uyordu:«Klasik bir örnek! Akropolü, çifte duvar 
ı
ve fallus biçimli kuleleriyle.»Gerçi biraz abart
ı
yordu, çizgiler belli belirsizdi, iyi seçilmiyordu, hatta yer yer tamamensiliniyordu, ama genel görünü
ş
üyle, söylediklerine yine de uyuyordu.«Kuzey, kuzey neresi?» diye sordum.«Resmin üst kesimi, do
ğ
ruymu
ş
, Ben. Kuzeye bak
ı
yor i
ş
te. Acaba kuleler de güne
ş
eyönelik olabilir mi?»Bir 
ş
ey demedim. Kafam durmadan çal
ı
ş
ı
yordu
ş
imdi, ömrümde hiçbir 
ş
ey bu denlikolay olmam
ı
ş
t
ı
, o halde bu i
ş
in içinde bir i
ş
vard
ı
, bir çapano
ğ
lu ç
ı
kacakt
ı
.«Toprak katmanlar 
ı
d
ı
r bunlar. Belki de granit ile kireçta
ş
ı
kar 
ı
ş
ı
m
ı
olabilir. Böyle,birtak
ı
m
ş
ekiller meydana getirmi
ş
tir,» diyebildim.Louren ba
ğ
ı
rarak sözümü kesti:«Yok, can
ı
m!» Sonra yerinden f 
ı
rlad
ı
, masan
ı
n üzerinden kapt
ı
ğ
ı
bir kâ
ğ
ı
t keseci
ğ
ininucunu, perdeye yakla
ş
t
ı
ı
p ana duvarlar olarak tan
ı
mlad
ı
ğ
a çizgilerin üzerinde yürüttü:«Söylesene bana, hiç böylesine düzenli jeolojik çizgiler gördün mü sen?»Ama ben kabullenmek istemiyordum bir türlü, bo
ş
umutlara kap
ı
l
ı
p da sonra yine dü
ş
 k
ı
ı
kl
ı
ğ
ı
na dü
ş
meyi hiç istemiyordum.«Neden olmas
ı
n?»Dayanamad
ı
güldü:
 
«Biliyordum zaten, kolay kolay teslim olmayaca
ğ
ı
n
ı
, diretece
ğ
ini biliyordum. Hiçku
ş
kusuz Afrika'n
ı
n en karamsar ki
ş
isi sensin!»«Ama herhangi bir 
ş
ey olabilir bu, Lo. Bir 
ı
ş
ı
k oyunu, ne bileyim, bir gölge oyunu, her 
ş
ey olabilir. Kul yap
ı
s
ı
oldu
ğ
unu kabullensek bile, yine de herhangi bir bahçe veya tarlaolabilir...»«Ne? En yak
ı
n su kayna
ğ
ı
ndan yüzlerce mil ötede bir bahçe, bir tarla, öyle mi? B
ı
rakbunlar 
ı
Ben. Sen de benim kadar biliyorsun ki bu...»Birden f 
ı
rlay
ı
p koluna yap
ı
ş
t
ı
m:«Söyleme... Ne olursun, söyleme... U
ğ
ursuzluk getirirsin.»Heyecanland
ı
ğ
ı
m zaman hep böyle kekelerim, ama art
ı
k ald
ı
ı
ş
etmez oldum.Louren güldü, ama böyle h
ı
zla f 
ı
rlay
ı
p koluna yap
ı
ş
mam da onu ürkütmü
ş
tü, her zamanürkütürdü zaten. Usulca elimi kolundan çektim:«Ba
ğ
ı
ş
la, can
ı
n
ı
m
ı
yakt
ı
m yoksa?»«Hay
ı
r,» dedi, ama kolunu ovu
ş
turuyordu. Gitti, göstericinin
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
söndürdü, sonratavandaki lambay
ı
yakt
ı
. Gözlerimiz kama
ş
m
ı
ş
t
ı
. Gülümsedi:«Seni küçük Yahudi seni! Beni aldatmazs
ı
n, heyecandan yerinde duram
ı
yorsun,görüyorum i
ş
te...»«Nerede buldun onu, Lou? Nerede?»«Önce kabul et bakal
ı
m... Diz çök de yalvar, ömründe bir tek kez...»«Pekâlâ, ilk bak
ı
ş
ta gerçekten de ilgi çekici görünüyor...»O alt
ı
n saçl
ı
kafas
ı
n
ı
geriye att
ı
, bir kahkaha koyverdi:«Hah
ş
öyle, yola gel bakal
ı
m. Hadi, bir daha...»«Yani, galiba, onu bulmu
ş
sun...»Onu y
ı
llard
ı
r böyle görmemi
ş
tim. O ciddi i
ş
adam
ı
maskesini s
ı
y
ı
ı
p atm
ı
ş
, Sturvesantimparatorlu
ğ
unun tüm kayg
ı
lar 
ı
ndan s
ı
yr 
ı
lm
ı
ş
gibiydi. Yalvard
ı
m:«Ne olur, söyle hadi. Nerede buldun onu?»Birden ciddile
ş
ti. «Gel,» dedi. Duvara dayal
ı
uzun bir masan
ı
n ba
ş
ı
na gittik. Ye
ş
il çuhaüzerine bir harita yay
ı
lm
ı
ş
, dört kö
ş
esinden i
ğ
nelenmi
ş
ti. Yüksek bir masayd
ı
, hemen bir iskemleye t
ı
rmand
ı
m, masan
ı
n üzerine e
ğ
ildim,
ş
imdi yan
ı
ba
ş
ı
mda ayakta duran Lourenile hemen hemen ayn
ı
hizadayd
ı
k.«Bak i
ş
te, Güney Afrika, 5 numaral
ı
harita. Botswana ve Bat
ı
Rodezya.»Haritay
ı
dikkatle inceliyor, bir i
ş
aret, ne bileyim, kur 
ş
unkalemle çizilmi
ş
bir çarp
ı
i
ş
aretiveya bir daire ar 
ı
yordum.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rol Ler liked this
Almula Kara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->