Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu on Thi Dai Hoc Mon Hoa Nam 2012MatdanhLHVHCCHM

Tai Lieu on Thi Dai Hoc Mon Hoa Nam 2012MatdanhLHVHCCHM

Ratings:
(0)
|Views: 418|Likes:
Published by trunghueok

More info:

Published by: trunghueok on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

 
 
TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA
 
NĂM 2012
 
Môn: HÓA HỌC; Khối A
, BCÁC CÂU
ÔN TẬP
 
ĐỀ THI
 
THỬ 
 
ĐẠI HỌC
 
NĂM 2012
 Câu 1:
 
Các đồng phân ứng với công thức phân tử C
8
H
8
O
2
 
(đều là dẫn xuất của benzen) tác dụngvới NaOH thu được muối và ancol là:
 
A.
3
B.
 2 
C.
7
D.
4
Câu 2:
 
Các đồng phân ứng với công thức phân tử C
9
H
8
O
2
 
(đều là dẫn xuất của benzen) tác dụngvới NaOH dư cho hai muối và cộng hợp với Br 
2
 
theo tỉ lệ 1 : 1.
 
A.
 1 
B.
3
C.
5
D.
6
Câu 3:
 
Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,75Mthu được 0,45 mol muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,
75 lít dung
dịch HCl 0,
4
M. Công thức tổng quát
 
của
A là:
A.
 
RCOOR’
 
B.
(RCOO)
2
R’
 
C.
 (RCOO)
3
R’
 
D.
 
R(COOR’)
3
 
Câu 4:
 
Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5lít dung dịch HCl 0,6M. Công thức cấu tạo thu
 
gọn của X là:
 
A.
CH
3
COOC
2
H
5
 
B.
(CH
3
COO)
2
C
2
H
4
 
C.
 (CH
3
COO)
3
C
3
H
5
 
D.
C
3
H
5
(COOCH
3
)
3
 
Câu 5:
 
Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH
3
)
2
CH-CH
2
-CH
2
OH có H
2
SO
4
 
đặc xúc tácthu được isoamylic axetat (dầu chuối). Lượng dầu chuối thu được từ 198,525 gam axit axetic đunnóng với 300 gam ancol isoamylic (biết hiệu suất phản ứng là 68%) là:
 
A.
146,25 gam
B.
 292,49 gam
C.
438,75 gam
D.
238,50 gam
Câu 6:
 
Đun một lượng dư axit axetic và 20,7 gam ancol etylic (có axit H
2
SO
4
) đặc làm xúc tác).Đến khi phản ứng dừng lại thu được 16,5 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:
 
A.
75%
B.
62,5%
C.
60%
D.
 41,67% 
Câu 7:
 
Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp gồm 322,5 gam axit metacrylic và 150 gam ancolmetylic với hiệu suất đạt 60%. Khối lượng metyl metacrylat thu đượ 
c là:
A.
187,5 gam
B.
 225 gam 
C.
262,5 gam
D.
300 gam
Câu 8:
 
Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 150ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và mộtmuối duy nhất.
 
Công thức cấu tạo thu gọn của hai este là:
 
A.
 HCOOCH
3
và HCOOC
2
H
5
 
B.
CH
3
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
 
C.
C
2
H
5
COOCH
3
và C
2
H
5
COOC
2
H
5
 
D.
C
3
H
7
COOCH
3
và C
4
H
9
COOC
2
H
5
 
Câu 9:
 
Cho 52,8 gam hỗn hợp gồm hai este no, đơn chức là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi sovới H
2
 
 bằng 44, tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,6M, rồi cô cạn dung dịch vừa thu được cònlại 66,9 gam chất rắn B. Công thức cấu tạo thu gọn của hai este là:
 
A.
HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
 
B.
C
2
H
5
COOCH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
 
C.
 HCOOC
3
H
7
và CH
3
COOC
2
H
5
 
D.
HCOOC
3
H
7
và CH
3
COOCH
3
 
Câu 10:
 
Este X có công thức phân tử C
7
H
12
O
4
, khi cho 51,9 gam X tác dụng với 300 gam dungdịch NaOH 4% thì thu được một ancol hai chức Y và 26,7 gam hỗn hợp hai muối. Công thức cấutạo thu gọn của X là:
 
A.
HCOO-(CH
2
)
4
-OOCH
3
 
B.
CH
3
COO-(CH
2
)
3
-OOCCH
3
 
C.
C
2
H
5
COO-(CH
2
)
3
-OOCH
D.
 CH
3
COO-(CH
2
)
2
-OOCC
2
H
5
 
Câu 11:
 
Cho 2,64 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng vừa hếtvới 60ml dung dịch NaOH 0,5M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho
3,96 gam CO
2
và 2,16 gam H
2
O. Công thức cấu tạo của este là:
 
A.
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
 
B.
CH
2
=CHCOOCH
3
 
C.
CH
3
COOCH=CH
3
 
D.
 HCOOCH
2
CH
2
CH
3
 
Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm
 
qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai
 
Trang 1 -
Cunconhocmai
 
Matdanh_LHVH_CCHM
 
Câu 12:
 
Hợp chất hữu
 
cơ X chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C
8
H
14
O
4
. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối và hỗn hợp hai ancol A, B. Phân tử ancol B cósố nguyên tử C gấp đôi phân tử ancol A. Khi đun nóng với H
2
SO
4
 
đặc ở điều kiện thích hợp, A cho
 
một olefin và B cho ba olefin đồng phân. Công thức thu gọn của X là:
 
A.
CH
3
OOCCH
2
CH
2
COOCH
2
CH
3
 
B.
C
2
H
5
OCO-COOCH
2
CH
2
CH
3
 
C.
HOCOCH
2
CH
2
CH
2
CH
2
COOCH
3
 
D.
 C
2
H
5
OCO-COOCH
2
CH(CH
3
)
2
 
Câu 13:
 
Thủy phân chất X có công thức phân tử C
8
H
14
O
5
 
thu được ancol etylic và chất hữu cơ Y.Cho biết số mol X bằng số mol ancol etylic và bằng 1/2 số mol Y. Y được điều chế trực tiếp từglucozơ bằng phản ứng lên men, trùng ngưng Y thu được một loại polime. Công thức cấu tạo thugọn của X là:
 
A.
C
2
H
5
OCOCH(OH)CH
2
COOC
2
H
5
 
B.
CH
2
(OH)CH
2
COOCH
2
CH
2
COOC
2
H
5
 
B.
C
2
H
5
OCOCH-COOC
2
H
5
 
D.
CH
3
CH(OH)COOCHCOOC
2
H
5
 CH
2
OH
Câu 14:
 
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tácdụng vừa đủ với 100ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp hai an
col.
Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 8,96 lít CO
2
 
(ở điều kiện tiêu chuẩn) và
7,2 gam H
2
O. Công thức cấu tạo của hai este là:
 
 
A.
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
và CH
3
COOCH(CH
3
)
2
 
B.
 HCOOCH(CH
3
)
2
và HCOOCH
2
CH
2
CH
3
 
 
C.
CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
2
CH
3
và CH
3
COOCH(CH
3
)CH
2
CH
3
 
D.
CH
3
COOCH(CH
3
)C
2
H
5
và CH
3
COOCH(C
2
H
5
)
2
 
Câu 15:
 
Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho m gam X tácdụng hết với NaOH thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và hỗn hợp hai ancol, tách nước
hoàn toàn hai ancol nà
y ở điều kiện thích hợp chỉ thu được một anken làm mất màu 24 gam Br 
2
.
Biết A, B chứa không quá 4 nguyên tử C trong phân tử. Giá trị của m:
 
 
A.
11,1
B.
22,2
C.
 13,2
D.
26,4
Câu 16:
 
Trộn 100ml axit axetic 1M
 
nguyên chất
 
với 10ml rượu etylic 46
0
(D = 0
,8 gam/ml). Đun
 
nóng hỗn hợp này sau một thời gian rồi cho tác dụng với Na dư thì thấy có được 3,584 lít hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Khối lượng este sinh ra là:
 
 
A.
 14,08 
B.
28,16
C.
9,48
D.
1,76
Câu 17:
 
Một loại mỡ chứa 40% olein, 20
% panmitin và 40% stearin. Xà phòng hóa hoàn toàn m
gam mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là:
 
A.
1209,00
B.
 1304,27 
C.
1326,00
D.
1335,00
Câu 18:
 
Hợp chất hữu cơ mạch hở X là este đơn chức, không no, có một nối đôi giữa cacbon với
cacbon. Trong phân
tử X có số nguyên tử cacbon ứng với số nguyên tử cacbon của hiđrocacbonđiều kiện thường ở thể khí. Đun X với dung dịch NaOH được muối X
1
 
và chất hữu cơ X
2
, đem X
2
 
tác dụng với nước clo được chất hữu cơ X
3
 
có khả năng hòa tan Cu(OH)
2
. X có tên là:
 
A.
metyl acrylat
B.
metyl metacrylat
 
C.
anlyl fomat
D.
 vinyl axetat 
 
Câu 19:
 
X là hỗn hợp hai este của cùng một ancol no, đơn chức và hai axit no, đơn chức đồngđẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O
2
 
(ở điều kiện tiêu chuẩn). Đun nóng
0,1
 
mol X với 50 gam dung dịch NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phảnứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
 
A.
 13,5
B.
7,5
C.
15
D.
37,5
Câu 20:
 
Một loại mỡ chứa 70% olein (glixerol triolein), và 30% stearin (glixerol tristearat) về khốilượng. Khối lượng xà phòng Na thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100 kg mỡ đó là:
 
A.
90,8 kg
B.
68,0 kg
C.
 103,16 kg 
D.
110,5 kg
 
Câu 21:
 
Để xà phòng hóa hoàn toàn 3,28 gam hỗn hợp hai este được tạo ra từ hai axit đơn chức,mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở cần dùng 500ml dung dịch NaOH 0,1M. Khối lượngmuối thu được sau phản ứng xà phòng hóa là:
 
 
A.
6,38 gam
B.
 3,68 gam 
C.
5,28 gam
D.
2,98 gam
Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm
 
qua che mờ những giấc mơ rực sáng củ
a ngày mai
Trang 2 -
Cunconhocmai
 
 
Câu 22:
 
Chia m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A, B (M
A
< M
B
) thành hai phần bằng nhau. Phần 1cho tác dụng với Na (dư) thu được 2,8 lít H
2
 
(ở điều kiện tiêu chuẩn). Phần 2 đem oxi hóa hoàntoàn bởi CuO đun nóng được hai anđehit tương ứng. Đốt cháy hoàn toàn hai anđehit này thu được
15,68 lít CO
2
 
(ở điều kiện tiêu chuẩn) và 12,6 gam H
2
O. Mặt khác nếu cho toàn bộ lượng anđehittrên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
 
thì thu được 75,6 gam kết tủa. Công thứccủa ancol
B là:
A.
C
5
H
11
OH
B.
C
2
H
5
OH
C.
C
3
H
7
OH
D.
 C
4
H
9
OH 
Câu 23:
 
Một hỗn hợp gồm hai este đơn chức, có ba nguyên tố C, H, O. Lấy 0,25 mol este này phản ứng với 250ml dung dịch 2M đun nóng thì thu được một anđehit no mạch hở và 28,6 gam hai
 
muối hữu cơ. Cho biết
 
khối lượng muối này bằng 4,4655 lần khối lượng muối kia. Để phản ứnghết với NaOH còn dư cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M, Phần trăm khối lượng của oxi tronganđehit là 27,58%. Công thức phân tử của hai este là:
 
A.
 C
4
H
6
O
2
và C
7
H
6
O
2
 
B.
C
3
H
4
O
2
và C
8
H
8
O
2
 
C.
C
2
H
2
O
2
và C
4
H
8
O
2
 
D.
C
5
H
8
O
2
và C
6
H
12
O
2
 
Câu 24:
 
Hai chất hữu cơ A, B chứa C, H, O đều có 53,33% oxi theo khối lượng. Khối lượng phântử của B gấp 1,5 lần khối lượng phan tử của A. Để đốt cháy hết 0,04 mol Hỗn hợp A, B cần 0,1mol oxi. Mặt khác, khi cho số mol bằng nhau của A và B tác dụng với lượng dư dung dịch NaOHthì khối lượng tạo ra từ B gấp 1,1952 lần khối lượng muối tạo thành từ A. Biết các phản ứng xảy rahoàn toàn. Tìm công thức phân tử của A và B là:
 
 
A.
C
4
H
8
O
2
và C
6
H
12
O
3
 
B.
C
3
H
6
O
2
và C
6
H
7
O
2
 
C.
 C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
3
 
D.
C
3
H
4
O
2
và C
4
H
8
O
4
 
Câu 25:
 
A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là ancol đơn chức bậc một có nhánh. Khi trung hòa hoàntoàn A thì số mol NaOH cần trung hòa gấp đôi số mol A. Khi đốt cháy B tạo ra CO
2
và H
2
O có tỉsố mol tương ứng là 4
 
: 5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gamchất hữu cơ E. Gọi tên A.
 
A.
axit oxalic
B.
 
axit ađipic
 
C.
axit metacrylic
D.
 
Không có đáp án nào
 
 
Câu 26:
 
A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là ancol đơn chức bậc một có nh
ánh. Khi trung hòa hoàn
toàn A thì số mol NaOH cần trung hòa gấp đôi số mol A. Khi đốt cháy B tạo ra CO
2
và H
2
O có tỉ
 
số mol tương ứng là 4 : 5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gamchất hữu cơ E. Tính khối lượng B.
 
 
A.
10,31 gam
B.
6,615 gam
C.
14,33 gam
D.
 
Không có đáp án nào
 
Câu 27:
 
A là axit hữu cơ mạch thẳng, B là ancol đơn chức bậc một có nhánh. Khi trung hòa hoàntoàn A thì số mol NaOH cần trung hòa gấp đôi số mol A. Khi đốt cháy B tạo ra CO
2
và H
2
O có tỉ
 
số mol tương ứng là 4 : 5. Khi cho 0,1 mol A tác dụng với B hiệu suất 73,5% thu được 14,847 gamchất hữu cơ E. Tính khối lượng A.
 
 
A.
5,439 gam
B.
10,878 gam
 
C.
12,76 gam
D.
 
Không có đáp án nào
 
 
Câu 28:
 
Chất A chứa C, H, O có khối lượng phân tử bằng 74. Xác định công thức phân tử của A, biết.
 -
 
A tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO
3
trong NH
3
.-
 
Khi đốt cháy 7,4 gam A thấy thể tích CO
2
 
thu được vượt quá 4,7 lít (ở điều kiện tiêuchuẩn).
 
A.
C
2
H
2
O
3
 
B.
C
3
H
6
O
2
 
C.
C
4
H
10
O
D.
 
Tất cả đều đúng
 
Câu 29:
 
Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H
2
SO
4
 
đặc làm xúc tác) thu được 11,1gam hỗn hợp X (gồm: xenlulozơ trixetat, xenlulozơ điaxetat) và 6,6 gam CH
3
COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong
 
X lần lượt là:
 
A.
77% và 23%
B.
 77,84% và 22,16%
C.
76,84% và 23,16%
D.
70% và 30%
Câu 30:
 
Có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất benzen, có công thức phân tử C
8
H
8
O
2
. Có khả năngtham gia phản ứng tráng gương và tác dụng được với natri kim loại.
 
A.
16
B.
15
 
C.
14
D.
 17 
Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sang của ngày mai
 
Trang 3 -
Cunconhocmai
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jackie Trịnh liked this
phanvanke77_51451680 liked this
Tran Van Tien liked this
Nguyen Thu Duy liked this
Nguyễn Quốc Khải liked this
AlejandroLofa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->