Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lekcija 9

Lekcija 9

Ratings:
(0)
|Views: 651|Likes:
Published by api-3709359

More info:

Published by: api-3709359 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Upravljanje kvalitetom u logistici
Lekcija 9. \u0160EST SIGMA - PRIMENA U LOGISTICI
dr Milorad Kilibarda, dipl. in\u017e.
Saobra\u0107ajni fakultet Beograd \u2013 Odsek za logistiku
Strana 1 od 6
9. \u0160EST SIGMA \u2013 PRIMENA U LOGISTICI
9.1. OSNOVNA OBELE\u017dJA \u0160EST SIGMA KONCEPTA

\u0160est sigma predstavlja koncept unapre\ue000enja kvaliteta poslovanja, koji je zasnovan na pronala\u017eenju i eliminisanju gre\u0161aka i uzroka pojave gre\u0161ke ili defekata u svim procesima stvaranja i isporuke vrednosti (materijalnih i uslu\u017enih proizvoda) za krajnjeg potro\u0161a\u010da. \u0160est sigma detaljno analizira procese, me\ue000usobno ih poredi, identifikuje nedostatke i predla\u017ee eliminaciju nedostataka i uz pomo\u0107 odre\ue000enih tehnika i postupaka unapre\ue000enja kvaliteta. To je ustvari metodolo\u0161ki postupak koji kombinuje razli\u010dite alate za kontinualno unapre\ue000enje kvaliteta svih procesa u toku stvaranja i isporuke proizvoda od

dobavlja\u010da do krajnjeg kupca
1
.

Koncept je razvila kompanija Motorola, sredinom sedamdesetih godina, kada je usvojila novu poslovnu filozofiju "nula mana" (zero defects). Saglasno toj novoj filozofiji Motorola je temeljno radila na preispitivanju potreba i \u017eelja svojih kupaca, analiziraju\u0107i

svoje procese i procese dobavlja\u010da
2

. Na taj na\u010din kompanija je postala sposobna za proizvodnju pouzdanih proizvoda i ispunjenje o\u010dekivanja kupaca. Trend sve ve\u0107e primene koncepta \u0161est sigma rezultovao je izuzetnim ekonomskim dostignu\u0107ima Motorole, \u010diji su proizvodi poznati kao svetska tr\u017ei\u0161na marka \u2013 brend. Kasnije 1991. godine koncept je usvojen od strane kompanije Texas instruments, koja ga je primenila na sve procese unutar svoje kompanije. Pored proizvodnje koncept je kori\u0161\u0107en u razvoju proizvoda, softveru kao i u poslovnim procesima. Danas, ovaj koncept koriste najve\u0107e svetske kompanije, kao \u0161to su: General Electric, Sony, Citybank, Whirpool, ABB i mnoge druge. Ustvari, sam koncept se prvo primenjivao na proizvodne procese, da bi se kasnije njegova primena pro\u0161irila na sve druge procese u lancu stvaranja i isporuke materijalnih i uslu\u017enih proizvoda kupcu. Ovim konceptom se mere mane (defekti) u procesima i izme\ue000u procesa, zatim se normalizuju, kako bi se mogle porediti. Na bazi komparacije rezultata o procesima, nedostatcima i mogu\u0107im gre\u0161kama, mogu\u0107e je doneti odluku gde i kako rasporediti resurse u cilju postizanja boljih performansi.

Statisti\u010dki gledano, metodologija \u0161est sigma bazirana je na hipotezi da se podatci o performansama procesa mogu predstaviti normalnom rasopdelom. Dalje se utvr\ue000uje ocena odstupanja stvarnih performansi procesa od krive normalne raspodele. Jedinica odstupanja u statisti\u010dkom smislu je parametar \u201esigma\u201c (\u03c3 ), koji defini\u0161e odstupanje podataka o performansama procesa oko srednje vrednosti (e). \u0160to je vrednost za\u03c3 man j a

to je rasipanje manje, odnosno kriva raspodele je u\u017ea.Kada se defini\u0161u granice
1 Harry M., (1988): The Vision of Six Sigma, Tools and Method for Breakthrough, Motorola University Press
2 Bowman R.J., (2000): Motorola, Honeywell, Kodak and General Electric all have embraced Six Sigma programs as a way to achieve operating and supply \u2013 chain excellence,
Global logistics & Supply Chain Strategies (www.SupplyChainBrain.com)
Upravljanje kvalitetom u logistici
Lekcija 9. \u0160EST SIGMA - PRIMENA U LOGISTICI
dr Milorad Kilibarda, dipl. in\u017e.
Saobra\u0107ajni fakultet Beograd \u2013 Odsek za logistiku
Strana 2 od 6
odstupanja (sigma nivo odstupanja) i ako su odre\ue000ene performanse procesa nalaze u
utvr\ue000enim granicama, smatra se da je zadovoljavaju\u0107i (visok) kvalitet procesa.

Na slici 1. prikazana je procentualna vrednost podataka koji od ukupnog broja podataka o performansama, le\u017ee unutar pojedinih domena. Na osnovi toga mogu\u0107e je izra\u010dunati broj podataka koji se odnose na stavke izvan tih nazna\u010denih domena. U slu\u010daju da se posmatrani proces ne pomera tokom vremena, koriste\u0107i krivu raspodele mogu\u0107e je za svaku vrednost apcise odrediti procentualno u\u010de\u0161e\u0107e podataka unutar i izvan domena ograni\u010denog tom vredno\u0161\u0107u apscise. I obrnuto za svaku vrednost ordinate na krivi raspodele odre\ue000uje se tzv.\u03c3 nivo za odre\ue000eni proces.

Slika 1. Raspodela rasipanja procesa

Me\ue000utim, u praksi je utvr\ue000eno da se svaki proces vremenom pomera. Tako na primer, u proizvodnji pomeranje procesa uzrokovano je habanjem i istro\u0161eno\u0161\u0107u delova ma\u0161ina, promenama parametra okoline i sl. Spolja\u0161ni faktori kao \u0161to je temperatura, vla\u017enost vazduha, du\u017eina radnog vremena itd. uti\u010du na obavljanje posla, jer menjaju stanje izvr\u0161ioca i njegovu sposobnost da realizuju konzistentno ponavljanje zadatka. Istra\u017eiva\u010di u firmi Motorola pokazali su da se proces tokom vremena mo\u017ee pomeriti za vrednost 1.5\u03c3 . od srednje vrednosti (Slika 2).

. Slika 2. Rasipanje procesa i pomerenost centra rasipanja
Upravljanje kvalitetom u logistici
Lekcija 9. \u0160EST SIGMA - PRIMENA U LOGISTICI
dr Milorad Kilibarda, dipl. in\u017e.
Saobra\u0107ajni fakultet Beograd \u2013 Odsek za logistiku
Strana 3 od 6

Koncept \u0161est sigma podrazumeva napore svake kompanije da se pribli\u017ei \u0161est sigma nivou ta\u010dnosti, \u0161to odgovara vrednosti od 3,4 defekta na milion mogu\u0107nosti za gre\u0161ku. Ovo se mo\u017ee u potpunosti smatrati kao proces \u201ebez gre\u0161ke\u201c. Me\ue000utim, to nije ni malo jednostavno ostvariti. Kako je u realnim uslovima vrlo te\u0161ko ostvariti taj nivo kvaliteta, pa se postavlja pitanje \u0161ta je to dovoljno dobar\u03c3 nivo? U proizvodnim sistemima, gde se prvo ovaj koncept i pojavio, \u010desto se kao standard uzimao nivo od 3\u03c3. Ovaj nivo kvaliteta, koji obezbe\ue000uje 99,74% usagla\u0161enih jedinica (ako nema vremenskog \u201cpomeraja\u201d procesa od +,- 1.5\u03c3), mo\u017ee se smatrati relativno dobar. Ako se uklju\u010di pomeranje procesa 3\u03c3 se izjedana\u010dava na 99,32%, bez defekata \u0161to nije previ\u0161e dobro Kada se tako posmatra pomeranje procesa, za domen 4\u03c3, umesto da sadr\u017ei 99,993 % podataka (Slika 1), sadr\u017ea\u0107e 99.379 % podataka (Slika 2), \u0161to je zna\u010dajnije manje. Ovaj fenomen dovodi do zaklju\u010dka da je odre\ue000eni proces onoliko dobar koliko pomeranje procesa ne uti\u010de na njegov izlaz. \u010cak i proces realizovan na nivou 6\u03c3, zbog pomeranja procesa, ima\u0107e u tom domenu 99,99966% usagla\u0161enih stavki. U tabeli 1 prikazano je pore\ue000enje broja gre\u0161aka na razli\u010ditim sigma nivoima.

Granice odstupanja
Broj defekata na milion
6\u03b4
3.4
5\u03b4
233
4\u03b4
6210
3\u03b4
66810
2\u03b4
308537
1\u03b4
690000
Tabela 1. Pore\ue000enje sigma nivoa

U realnim uslovima, kompanije te\u017ee da dostognu i odr\u017ee bar \u010detiri sigma nivo \u010dime se obezbe\ue000uje 99,9937 % vrednosti bez defekata. Me\ue000utim, kod velikih obima mo\u017ee prouzrokovati zna\u010dajne gubitke. Istra\u017eivanja koja su realizovana u SAD jasno ukazuju na razlike izme\ue000u \u010detiri i \u0161est sigma nivoa (Tabela 2).

Oblast
Rezultati procesa sa 4\u03b4 Rezultati procesa sa 6\u03b4
po\u0161ta, izgubljene po\u0161iljke
2000 svakog sata
1.1 svakog sata
javni vodovod, nezdrava voda
15 min svakog dana
3 min godi\u0161nje
e-mail, izgubljene poruke
20000 na sat

7 na sat
vazduhoplovstvo, broj kratkih ili
dugih sletanja na aerodromima

2 svakog dana
4 svake dekade
telefonija, bez telefonske veze
9 min nedeljno
2.6 min svake dekade
elektri\u010dna energija, bez energije
7 sati mese\u010dno
1 sat svake 34 godine
farmacija, pogre\u0161ni recepti
20000 godi\u0161nje

11 godi\u0161nje
hirurgija, neuspe\u0161ne hirur\u0161ke
intervencije

5000 nedeljno
1.7 nedeljno
Tabela 2. Razlike izme\ue000u 4\u03c3 i 6\u03c3 nivoa

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ejub6447 liked this
talevskid liked this
I.G. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->