Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lekcija 7

Lekcija 7

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,590|Likes:
Published by api-3709359

More info:

Published by: api-3709359 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Upravljanje kvalitetom u logistici Lekcija 7 
.TQM KONCEPT I PRIMENA U LOGISTICI 
Strana 1 od 16 
dr Milorad Kilibarda, dipl. inž. Saobraćajni fakultet Beograd Odsek za logistiku
 
7. TQM KONCEPT – PRIMENA U LOGISTICI7.1. Osnovni pojmovi i defenisanje TQM
Menadžment totalnim kvalitetom (
TQM -Total Quality Management 
) je sveobuhvatankoncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etičkiaspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmerena na kvalitet,zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtevakorisnika (eksternih i internih), zaposlenih i drušva u celini. TQM se bazira na naučimmetodama i tehnikama upravljanja i unapreenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu.U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti.Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promena, brzo prilagoavanje nastalim promenama i menjanje načina poslovanja brže od promena uokruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sveznačajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unapreenja kvaliteta
1
.U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodećiautori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja. Da bi bolje sagledale dimenzijeTQM-a, potrebno je analizirati sledeće konstatacije i tvrdnje:
 
TQM je "filozofija i set principa koji predstavljaju osnovu za kontinuelnounapredjenje kvaliteta",
 
TQM je poslovna filozofija i program promena,
 
TQM podrazumeva kontinuelno unapredjenje organizacije kroz postepene, parcijalne i evolutivne promene,
 
Cilj TQM je podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga organizacije
 
TQM je fokusiran na procese,
 
TQM podrazumeva sistemsku perspektivu i uključuje promene u svim procesima i funkcijama u organizaciji,
 
TQM je orijentisan na zadovoljenje potreba potrošača,
 
TQM podrazumeva uključivanje svih zaposlenih u proces unapredjenjakvaliteta,
 
TQM crpi ideje i znanja dve ključne oblasti: organizacionog ponašanja itehnike i tehnologijeOsnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet.Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijamakompanije i u svim delovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integracijumeusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvarujeveze izmeu različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema većaod zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM
1 www.mapnp.org/library/quality/tqm/tqm.htm : Total Quality management (TQM)
 
Upravljanje kvalitetom u logistici Lekcija 7 
.TQM KONCEPT I PRIMENA U LOGISTICI 
Strana 2 od 16 
dr Milorad Kilibarda, dipl. inž. Saobraćajni fakultet Beograd Odsek za logistiku
 
definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvrsnosti baziranna: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih.
 Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet):
 TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje odstandardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan,uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje.
 Prema ISO standardima
TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresreenna kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmeren na dugoročan uspeh putemzadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva.TQM zahteva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju bitizasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima. U TQM naglasak nije samo na tome da se nešto radi zato što dovodi do uspeha, nego na tome da se naučišta je uspešno i zašto. Umesto klasčnog menadžmenta koji se bazira na principu:
 Planiraj – komanduj – kontroliši (″dok se ne pokvari, ne popravljaj″),
TQM podrazumeva princi:
  Planiraj - komanduj – kontroliš – poboljšaj (″sistem nikada nije dovoljno dobar ″.)
TQM se sagledava kao nova organizaciona kultura i način mišljenja. Zagovornci TQMtvrde da se ovaj koncept može primeniti u svakoj organizaciji (proizvodnoj, uslužnoj,neprofitnoj ili vladinoj) i da generiše poboljšane proizvode i usluge, smanjene troškove,zadovoljnije kupce i zaposlene i bolje osnovne finansijske performanse.Osnova TQM jeste zahtev za stvaranje vrednosti za kupca, trajno poboljšanje kvaliteta,tačno merenje svake ključne varijable u poslovnom procesu, radni odnosi bazirani na poverenju i timskom radu. Kako bi se mogao sprovoditi menadžment ukupnimkvalitetom neophodno je ukazati na deset bitnih elemenata:1)
 
Definisanje kvaliteta i vrednosti za kupca2)
 
Razvoj orijentacije na kupca3)
 
Usmerenost na poslovne procese preduzeća4)
 
Razviti odnose izmeu kupca i isporučioca5)
 
Usvojiti preventivni pristup6)
 
Prihvatiti stav da treba nastojati raditi bez greške7)
 
 Najpre pribaviti činjenice8)
 
Podsticati svakog menadžera i zaposlenog na participaciju9)
 
Stvoriti atmosferu potpune uključenosti10)
 
Težiti kontinuiranom poboljšanju.Različite tehnike za trajno unapreenje kvaliteta su ključni elementi konceptamenadžmenta ukupnog kvaliteta. Ukupni (totalni) kvalitet nije neko odreeno stanje ilistabilna situacija već način rada koji pretpostavlja stalno unapreenje i različita prilagoavanja.
 
Upravljanje kvalitetom u logistici Lekcija 7 
.TQM KONCEPT I PRIMENA U LOGISTICI 
Strana 3 od 16 
dr Milorad Kilibarda, dipl. inž. Saobraćajni fakultet Beograd Odsek za logistiku
 
7.2. RAZVOJ TQM KONCEPTA
Preteča TQM je koncept poznat od nazivom CWQC (
Company- Wide Quality Control 
– Upravljanje kvalitetom u svim delovima (širom) preduzeća, koji je imao veliki značaj zauspeh Japana u oblasti kvaliteta. Japanski termin za kontinualno unapreenje kvaliteta i produktivnosti je
“kaizen”.
Revolucija upravljanja kvalitetom počinje pedsetih godina prošlog veka, kada su Japanci prihvatili novi koncept
 
TQC (Total Quality Control – totalno upravljanje kvalitetom), na osnovu učenja pionira kvaliteta Deminga iJurana. Nakon tog perioda dolazi do evelucije kvaliteta, koja traje i do danas, kadase dešava transformacija TQC u TQM.
Zahvaljujući neospornoj reputaciji japanskih proizvoda zbog superiorno visokog kvaliteta sve veći broj američkih proizvoača pokušava od 70-ih godina da promeni ovaj debalans sopstvenim programima kvaliteta.Opšti naziv za programm kvaliteta koji se počinje primenjivati u mnogim preduzećimaširom sveta postaje menadžment ukupnog kvaliteta. TQM je prvi put primenjen kodnekoliko velikih američkih proizvoača, da bi se ova praksa počela proširivati na velikekompanije u oblasti maloprodaje i usluga. Neke poznate američke firme kao što su Ford,Xerox, Motorola, lako je bilo alarmirati na opasnost nastajuće japanske produktivnosti jer su već bile izgubile deo tržišta u korist japanskih proizvoača. Pod rukovodstvom poznatih konsultanata iz oblasti kvaliteta otpočelo je benčmarkovanje japanske prakseupravljanja kvalitetom i bile su meu prvima koje su usvojile TQM. Na osnovu početnogevidentnog uspeha i drugi veliki proizvoači su se uskoro pridružili i do kraja 80-ihznačajan broj velikih američkih proizvoača usvojio je TQM. Isto tako mala preduzećasu počela da usvajaju programe kvaliteta jer su velike kompanije tražile od malihdobavljača da imaju sopstvene programe kvaliteta. Neke od njih su razradile sofisticirane programe za obučavanje i izdavanje sertifikata isporučiocima.
2
 Analitičari pripisuju značajan doprinos TQM japanskom vostvu u globalnoj ekonomiji au novije vreme i u obnovljenoj američkoj ekonomskoj kompetitivnosti. Istraživanjekonsultantske kuće Arthur D. Little ukazuje da je 93% od 500 najvećih američkih preduzeća usvojilo TQM u nekom obliku.Sve se više uočava izuzetno širenje TQM koji postaje sastavni element poslovnograzmišljanja, neizbežna i globalno prisutna strategijska alatka savremene indusatrijske privrede. Njegovo širenje postavlja se i kao podrška i kao izazov za nov naglasak naresurse specifične za preduzeće u istraživanju strategijskog menadžmenta.
7. 3. TQM MODELI – MODELI POSLOVNE IZVRSNOSTI
TQM modeli predstavljaju radni okvir sa kolekcijom kriterijuma
kako i šta
kompanijatreba da radi. U modelima se koriste dve grupe kriterijuma:
 
Mogućnosti
sadrže elemente ili kriterijume koji se odnose na pitanje kakokompanija pristupa svakom od njih,
 
Rezultati
sadrže kriterijume koji se odnose na pitanja šta je kompanija ostvarila išta ostvaruje.
2
Grupa autora,
Menadžment ukupnog kvaliteta
, Ekonomski fakultet, Kragujevac, 1999.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
raling liked this
goran_dox liked this
Branislav Kapor liked this
natasa1404 liked this
natasa1404 liked this
ejub6447 liked this
Branislav Kapor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->