Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CAC GIONG BO

CAC GIONG BO

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by hoaibao113

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: hoaibao113 on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

 
1
MOMO   Ä   ÄT SOT SO   Á   ÁÑÑAA   Ë   ËCCÑÑIEIE   Å   ÅMMSINH HOSINH HO  Ï  ÏC CUC CU  Û  ÛA BOA BO   Ø   Ø
1.Ñaëc ñim vboämaùy tiu ha2.Khnaêng sinh sn3.Caùc gioáng boø(theo höôùng saûn xuaát)Ñaëc ñieåm veàboämaùy tiu hoùa
Download» http://Agriviet.Com
 
2
Ñaëc ñiem veboämaùy tieâu hoùa
Ñaëc ñieåm veàboämaùy tieâu hoùa
Boämaùy tieâu hoùa cuûa beâ
Beâ sô sinh ñaõ cñuû4 dnhöthtröôûng thnh: dcoû, daïtoåong, daïlaùsaùch vaødaïmuùi kh. Tuy nhieân,trong giai ñoaïn coøn buù, daïcoû, dtoåong vdaïlaùsaùch ca phaùt trieån veàthch cuõng nhöveàchöùcnaêng, dmuùi khlôùn nhaát (60 -70%, coøn 35 % l3tuùi coøn laïi).
øthöïc quaûn cuûa beâ, ngay phaàn ñaàu cuûa daïcoûhìnhthaønh moät raõnh thoâng tröïc tieáp ñeán daïmuùi kheá ñöôïc goïi lraõnh thöïc qun. Rnh ny do dtoåongvaødaïlaùsaùch kheùp kín hình thaønh. Ñoäng taùc nuùt vcuûa beâ con gaây ra phaûn xaïñoùng raõnh thöïc quaûn,ñöa tröïc tieáp söõa xuoáng daïmuùi kheá, khi chöùc naêngnaøy bò truïc traëc thuùseõ bò tieâu chaûy.
Download» http://Agriviet.Com
 
3
BoBo  ä  ämama  ù  ùy tieâu hoy tieâu ho  ù  ùa cua cu  û  ûa beâa beâ
BoBo  ä  ämama  ù  ùy tieâu hoy tieâu ho  ù  ùa cua cu  û  ûa boa bo  ø  ø
-Dcoû: ôûboødaïcoûùn nhaát, coùdung tích khong200l chieá m 70-80% so vôùi daïkhaùc. Beân trong chình daïng nhökhaên loâng.
-Dtoåong: ti tùII, beân trong coùnh daïng nhö 
 
toåong. Daïlaùtoåong goàm 2 cöûa: cöûa lôùn thoâng vôùithöïc quaûn vaødaïcoû, cöûa nhoûthoâng vôùi dlaùsaùch.
-Daïlaùsaùch: ôûôøn beân phaûi nnh troøn vaøbeântraùi hình hôi deïp. Beân trong hình thaønh nhieàu laùkhaùc nhau goïi laølaùsaùch. Goàm 8 boä, moãi boäcoù1laùùn vkhoaûng 20 lnhoû. Caùc lñeàu cgai thòt ñcoboùp vaøhuùt nöôùc trong thöùc aên.
-Daïmuùi kheá: chöùc naêng töông nhödaïdaøy heo coøngoïi laødaïdaøy thöïc. Thöùc aên tieâu hoùa ôûdaïdaøy döôùitaùc duïng cô hoïc,ôûdaïmuùi khùi coùïtham giacuûa caùc enzyme.
Download» http://Agriviet.Com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->