Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kpss Cografya Konu özetleri

Kpss Cografya Konu özetleri

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 7,424|Likes:
Published by api-3720427

More info:

Published by: api-3720427 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
CO
Ğ
RAFÎ KONUM
 Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulundu
ğ
u alana
co
ğ
rafi konum
denir.
A. ÖZEL KONUM
 Herhangi bir yeri di
ğ
er yerlerden ay
ı
ran, sahip oldu
ğ
u kendine has özelliklerin tümüne
özelkonum
denir. Özel konum, insanlar 
ı
, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlüetkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine
ş
u örnekler verilebilir:
 
Norveç, Japonya,
İ
ngiltere,
İ
zlanda gibi deniz ve okyanuslara kom
ş
u ülkeler bal
ı
ı
l
ı
ktaileri gitmi
ş
lerdir.
 
Kuzeybat
ı
Avrupa k
ı
y
ı
lar 
ı
, yüksek enlemlerde bulunmas
ı
na ra
ğ
men, Gulf - Stream s
ı
caksu ak
ı
nt
ı
s
ı
n
ı
n etkisiyle
ı
l
ı
man bir iklime sahip olmu
ş
tur.
 
Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak oldu
ğ
u için karasal bir iklime sahip olmu
ş
tur.
 
Kanarya, Havai, K
ı
br 
ı
s, vb. adalar, deniz ve hava yollar 
ı
n
ı
n geli
ş
mesiyle ikmal ve u
ğ
rakyeri haline gelmi
ş
lerdir. Buna ba
ğ
l
ı
olarak bu adalar 
ı
n önemi artm
ı
ş
t
ı
r.
Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçlar 
ı
 
 
Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika k
ı
talar 
ı
n
ı
n birbirine en çok yakla
ş
t
ı
ğ
ı
yerde bulunur.
 
Farkl
ı
kültürlerin kuruldu
ğ
u, Dünya’n
ı
n en eski kültür hazinelerine sahiptir.
 
Dünya’da en fazla petrol ç
ı
karan ülkelere kom
ş
udur.
 
Üç taraf 
ı
denizlerle çevrilidir ve yeryüzü
ş
ekilleri çe
ş
itlidir.
 
Karadeniz’i Akdeniz’e ba
ğ
layan
İ
stanbul ve Çanakkale bo
ğ
azlar 
ı
na sahiptir.
 
Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazlad
ı
r. (Yakla
ş
ı
k 1132 m)
 
Yükselti bat
ı
dan do
ğ
uya do
ğ
ru gidildikçe artmaktad
ı
r.
 
Zengin yeralt
ı
kaynaklar 
ı
na sahiptir.
1
 
 
B. MATEMAT
İ
K KONUM
 Herhangi bir yerin, Dünya üzerinde bulundu
ğ
u alan
ı
n, enlem ve boylam dereceleriylebelirtilmesine matematik konum denir.
PARALEL (ENLEM)
 Ekvator’a paralel olarak çizildi
ğ
i varsay
ı
lan hayali çemberlere
paralel
denir.Paralel çemberlerinin, Ba
ş
lang
ı
ç paraleline (Ekvator) olan uzakl
ı
ğ
ı
n
ı
n aç
ı
cinsinden de
ğ
erine ise
enlem
denir. Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullan
ı
l
ı
rlar.
Paralellerin Özellikleri
 
 
Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur.
 
Ba
ş
lang
ı
ç paraleli Ekvator’dur.
 
En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.
 
Ekvator’dan kutuplara do
ğ
ru gidildikçe paralellerin boylar 
ı
k
ı
sal
ı
r. Buna kar 
ş
ı
l
ı
k paralelnumaralar 
ı
büyür.
 
İ
ki paralel aras
ı
uzakl
ı
ğ
a bir enlem derecesi denir. Matematik konumu daha ayr 
ı
nt
ı
l
ı
 olarak belirleyebilmek için, her paralel dairesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeyebölünmü
ş
tür.
 
90° paralelleri nokta halindedir.
 
Paraleller birbirleriyle kesi
ş
mezler, birle
ş
mezler.
2
 
 
Paraleller do
ğ
u - bat
ı
do
ğ
rultusunda uzan
ı
rlar.
 
Ekvator ile dönenceler aras
ı
nda kalan enlemlere
alçak enlemler 
, dönenceler ile kutupdaireleri aras
ı
nda kalan enlemlere
orta enlemler 
, kutup daireleri ile kutup noktalar 
ı
 aras
ı
nda kalan enlemlere de
yüksek enlemler 
denir.
 
Ard
ı
ş
ı
k iki paralel aras
ı
uzakl
ı
k yakla
ş
ı
k olarak 111 km dir. Bu uzakl
ı
ktan yararlanarakkuzey güney do
ğ
rultusunda ve ayn
ı
meridyen üzerinde bulunan iki nokta aras
ı
ndakiuzunluk hesaplanabilir.
Paraleller aras
ı
uzunluk i
ş
lemlerinde
ş
u yol takip edilir:
 
 
Aralar 
ı
nda uzakl
ı
ğ
ı
sorulan noktalar aras
ı
ndaki enlem fark
ı
bulunur.
İ
stenilen merkezlerinher ikisi de ayn
ı
yar 
ı
m kürede ise, numaras
ı
büyük paralelden küçük paralel ç
ı
kar 
ı
l
ı
r.Farkl
ı
yar 
ı
m küredeler ise paraleller toplan
ı
r.
 
Bulunan paralel fark
ı
sabit uzakl
ı
k olan 111 ile çarp
ı
l
ı
r.
Enlemin Etkileri
 Enlem; iklimi, güne
ş
 
ı
ş
ı
nlar 
ı
n
ı
n dü
ş
me aç
ı
s
ı
n
ı
, s
ı
cakl
ı
k da
ğ
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
, denizlerin tuzluluk oranlar 
ı
n
ı
,gece ile gündüz aras
ı
ndaki zaman fark
ı
n
ı
, kal
ı
c
ı
kar s
ı
n
ı
ı
yükseltisini, yerle
ş
me ve tar 
ı
mfaaliyetlerinin s
ı
n
ı
ı
n
ı
, bitki örtüsü çe
ş
itlili
ğ
ini, toprak çe
ş
idini, akarsu rejimlerini, tar 
ı
m ürünleriçe
ş
itlili
ğ
ini, yerle
ş
me biçimini, hayvanlar 
ı
n da
ğ
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
, vs. etkiler.
MER
İ
DYEN
(BOYLAM)Bir kutuptan di
ğ
er kutba ula
ş
an, paralelleri dik aç
ı
yla kesen hayali yar 
ı
m çemberlere meridyendenir.Meridyenlerin, Ba
ş
lang
ı
ç meridyenine (Greenwich) olan uzakl
ı
ğ
ı
n
ı
n aç
ı
cinsinden de
ğ
erine iseboylam denir. Meridyen ve boylam birbirlerinin yerine kullan
ı
l
ı
rlar.
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eyüp Ayhan liked this
atilla liked this
Atilla Borazan liked this
Galip Yilmaz liked this
Havva Celil liked this
Serkan Karagöz liked this
ozcanuslu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->