Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kpss Cografya Konu özetleri

Kpss Cografya Konu özetleri

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 7,426|Likes:
Published by api-3720427

More info:

Published by: api-3720427 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
CO
Ğ
RAFÎ KONUM
 Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulundu
ğ
u alana
co
ğ
rafi konum
denir.
A. ÖZEL KONUM
 Herhangi bir yeri di
ğ
er yerlerden ay
ı
ran, sahip oldu
ğ
u kendine has özelliklerin tümüne
özelkonum
denir. Özel konum, insanlar 
ı
, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlüetkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine
ş
u örnekler verilebilir:
 
Norveç, Japonya,
İ
ngiltere,
İ
zlanda gibi deniz ve okyanuslara kom
ş
u ülkeler bal
ı
ı
l
ı
ktaileri gitmi
ş
lerdir.
 
Kuzeybat
ı
Avrupa k
ı
y
ı
lar 
ı
, yüksek enlemlerde bulunmas
ı
na ra
ğ
men, Gulf - Stream s
ı
caksu ak
ı
nt
ı
s
ı
n
ı
n etkisiyle
ı
l
ı
man bir iklime sahip olmu
ş
tur.
 
Orta Asya ve Orta Avrupa denizlere uzak oldu
ğ
u için karasal bir iklime sahip olmu
ş
tur.
 
Kanarya, Havai, K
ı
br 
ı
s, vb. adalar, deniz ve hava yollar 
ı
n
ı
n geli
ş
mesiyle ikmal ve u
ğ
rakyeri haline gelmi
ş
lerdir. Buna ba
ğ
l
ı
olarak bu adalar 
ı
n önemi artm
ı
ş
t
ı
r.
Türkiye’nin Özel Konumu ve Sonuçlar 
ı
 
 
Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika k
ı
talar 
ı
n
ı
n birbirine en çok yakla
ş
t
ı
ğ
ı
yerde bulunur.
 
Farkl
ı
kültürlerin kuruldu
ğ
u, Dünya’n
ı
n en eski kültür hazinelerine sahiptir.
 
Dünya’da en fazla petrol ç
ı
karan ülkelere kom
ş
udur.
 
Üç taraf 
ı
denizlerle çevrilidir ve yeryüzü
ş
ekilleri çe
ş
itlidir.
 
Karadeniz’i Akdeniz’e ba
ğ
layan
İ
stanbul ve Çanakkale bo
ğ
azlar 
ı
na sahiptir.
 
Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazlad
ı
r. (Yakla
ş
ı
k 1132 m)
 
Yükselti bat
ı
dan do
ğ
uya do
ğ
ru gidildikçe artmaktad
ı
r.
 
Zengin yeralt
ı
kaynaklar 
ı
na sahiptir.
1
 
 
B. MATEMAT
İ
K KONUM
 Herhangi bir yerin, Dünya üzerinde bulundu
ğ
u alan
ı
n, enlem ve boylam dereceleriylebelirtilmesine matematik konum denir.
PARALEL (ENLEM)
 Ekvator’a paralel olarak çizildi
ğ
i varsay
ı
lan hayali çemberlere
paralel
denir.Paralel çemberlerinin, Ba
ş
lang
ı
ç paraleline (Ekvator) olan uzakl
ı
ğ
ı
n
ı
n aç
ı
cinsinden de
ğ
erine ise
enlem
denir. Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullan
ı
l
ı
rlar.
Paralellerin Özellikleri
 
 
Ekvator’un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere, toplam 180 paralel bulunur.
 
Ba
ş
lang
ı
ç paraleli Ekvator’dur.
 
En büyük paralel dairesi Ekvator’dur.
 
Ekvator’dan kutuplara do
ğ
ru gidildikçe paralellerin boylar 
ı
k
ı
sal
ı
r. Buna kar 
ş
ı
l
ı
k paralelnumaralar 
ı
büyür.
 
İ
ki paralel aras
ı
uzakl
ı
ğ
a bir enlem derecesi denir. Matematik konumu daha ayr 
ı
nt
ı
l
ı
 olarak belirleyebilmek için, her paralel dairesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeyebölünmü
ş
tür.
 
90° paralelleri nokta halindedir.
 
Paraleller birbirleriyle kesi
ş
mezler, birle
ş
mezler.
2
 
 
Paraleller do
ğ
u - bat
ı
do
ğ
rultusunda uzan
ı
rlar.
 
Ekvator ile dönenceler aras
ı
nda kalan enlemlere
alçak enlemler 
, dönenceler ile kutupdaireleri aras
ı
nda kalan enlemlere
orta enlemler 
, kutup daireleri ile kutup noktalar 
ı
 aras
ı
nda kalan enlemlere de
yüksek enlemler 
denir.
 
Ard
ı
ş
ı
k iki paralel aras
ı
uzakl
ı
k yakla
ş
ı
k olarak 111 km dir. Bu uzakl
ı
ktan yararlanarakkuzey güney do
ğ
rultusunda ve ayn
ı
meridyen üzerinde bulunan iki nokta aras
ı
ndakiuzunluk hesaplanabilir.
Paraleller aras
ı
uzunluk i
ş
lemlerinde
ş
u yol takip edilir:
 
 
Aralar 
ı
nda uzakl
ı
ğ
ı
sorulan noktalar aras
ı
ndaki enlem fark
ı
bulunur.
İ
stenilen merkezlerinher ikisi de ayn
ı
yar 
ı
m kürede ise, numaras
ı
büyük paralelden küçük paralel ç
ı
kar 
ı
l
ı
r.Farkl
ı
yar 
ı
m küredeler ise paraleller toplan
ı
r.
 
Bulunan paralel fark
ı
sabit uzakl
ı
k olan 111 ile çarp
ı
l
ı
r.
Enlemin Etkileri
 Enlem; iklimi, güne
ş
 
ı
ş
ı
nlar 
ı
n
ı
n dü
ş
me aç
ı
s
ı
n
ı
, s
ı
cakl
ı
k da
ğ
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
, denizlerin tuzluluk oranlar 
ı
n
ı
,gece ile gündüz aras
ı
ndaki zaman fark
ı
n
ı
, kal
ı
c
ı
kar s
ı
n
ı
ı
yükseltisini, yerle
ş
me ve tar 
ı
mfaaliyetlerinin s
ı
n
ı
ı
n
ı
, bitki örtüsü çe
ş
itlili
ğ
ini, toprak çe
ş
idini, akarsu rejimlerini, tar 
ı
m ürünleriçe
ş
itlili
ğ
ini, yerle
ş
me biçimini, hayvanlar 
ı
n da
ğ
ı
l
ı
ş
ı
n
ı
, vs. etkiler.
MER
İ
DYEN
(BOYLAM)Bir kutuptan di
ğ
er kutba ula
ş
an, paralelleri dik aç
ı
yla kesen hayali yar 
ı
m çemberlere meridyendenir.Meridyenlerin, Ba
ş
lang
ı
ç meridyenine (Greenwich) olan uzakl
ı
ğ
ı
n
ı
n aç
ı
cinsinden de
ğ
erine iseboylam denir. Meridyen ve boylam birbirlerinin yerine kullan
ı
l
ı
rlar.
3

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eyüp Ayhan liked this
atilla liked this
Aksağan Zülfikar liked this
Atilla Borazan liked this
Galip Yilmaz liked this
Havva Celil liked this
Serkan Karagöz liked this
ozcanuslu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->