Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pliant2011_micsorat

pliant2011_micsorat

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Paula Onofrei

More info:

Published by: Paula Onofrei on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

 
Înscrierea candidaţilor:
20-22 iulie 2011 şi
12-14 septembrie 2011 (pentru locurile neocupate)
la secretariatul facultăţii intre orele 9:00-15:00
Concursul de admitere se desfăşoară în perioada:
 
25, 26 iulie 2011 şi19, 20 septembrie 2011 (pentru locurile rămase neocupate)
PROBELE DE CONCURS
PROBA I
DESEN – practic – 5 ore (Pictură, Sculptură, Grafică, Artă Murală, Pedagogia artelorplastice şi decorative, Ceramică, Conservare şi restaurare)STUDIU FOTOGRAFIC -
compozi
ie pe temă dată, probă practică - 15 minute pentrufiecare candidat (Fotografie, video, procesarea computerizată a imaginii)
 
SCHIŢE RAPIDE DUPĂ GRUP DE OBIECTE - practic, set 3 desene a 15 minute(Modă-design vestimentar)CROCHIURI OBIECT - test de memorie vizuală (Design)ESEU/REFERAT - elaborat anterior, maxim 5 pagini (Istoria şi teoria artei)
PROBA II
COMPOZIŢIE – practic - 5 ore (Pictură, Sculptură-modelaj, Grafică, Artă Murală,Ceramică, Pedagogia artelor plastice şi decorative )SCHIŢĂ DE PROIECT – practic 6 ore (Design, Modă – design vestimentar)CULOARE – REPRODUCERE după o imagine din istoria artelor - practic - 6 ore(Conservare şi restaurare)INTERVIU - PE BAZA UNEI MAPE DE FOTOGRAFII - minim 20 de fotografii,dimensiunea 20x30 cm, în genuri diferite şi o copie în format digital a mapei(Fotografie, video, procesarea computerizată a imaginii)INTERVIU - PE BAZĂ DE SCURTE PREZENTĂRI de 2-3 pagini ale unor artişticontemporani reprezentativi (Istoria şi teoria artei, Pedagogia artelor plastice şidecorative*)*
Notă - pentru specializarea Pedagogia artelor plastice
ş
i decorative, proba II este la alegere întreCOMPOZI
IE
ş
i INTERVIU – pe bază de scurte prezentări ale unor arti
ş
ti contemporani
reprezentativi.
Detalii suplimentare:
www.arteiasi.ro
Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi oferă specializare în treidomenii de studii: Arte plastice, decorative şi design, Muzică şi Teatru.Diploma acordată la finalul studiilor este acreditată de Ministerul Educaţieişi este recunoscută în toate ţările lumii.Studiile de licenţă au durata de 3 ani şi includ: Arte plastice (pictură,sculptură, grafică, foto, video, procesare computerizată a imaginii, Artămurală (modul optional ceramică), Modă-design vestimentar, Conservareasi restaurarea operei de artă, Pedagogia artelor plastice şi decorative, Istoriaşi teoria artei, Design.Aprofundarea specializării este posibilă prin continuare cu studiile demaster pe durata a 2 ani care reprezintă baza de studiu pentru obţinereacompetenţelor necesare de cercetare şi profesionalizare prin studii dedoctorat.Un element important al Facultăţii îl reprezintă implicarea activă în viaţaculturală a oraşului în colaborare cu organizaţii şi instituţii culturale dinsectorul public şi privat.Suntem, de asemenea, o facultate cu oportunităţi de mobilitateinternaţională pentru studenţi şi cadre didactice în cadrul programului LLPErasmus într-un număr de 19 universităţi similare din Spania, Italia,Finlanda, Portugalia, Cehia, Marea Britanie, Franţa şi Belgia.Oferta educaţională complexă dă posibilitatea absolvenţilor să identifice unspectru larg de ocupaţii atât în mediul public cât şi în cel privat, în funcţiede specializarea absolvită, inclusiv ca liber profesionist.Facultatea este adesea contactată de companii pentru competiţii adresatestudenţilor, respectiv colaborare sau angajare. Activită
ile extracurriculare(workshop, training, internship) constituie oportunită
i în alegerea rutei
profesionale
Baza materială•Bibliotecă cu un număr de aprox.18000 titluri de cărţi de artă, albume,dicţionare, reviste, cursuri
;
•Laboratoare şi ateliere de lucru dotate cu echipamente şi tehnică de calculspecifice fiecărei direcţii de studiu;•Sală de sport;•Spaţiu expoziţional - Sala apARTe;•Căminul Universităţii cu 215 locuri cazare.
ADMITERE 2011
 
Urmărind atât platforma conceptual-artistică cât şi mediul publicitar al realizării şipromovării de imagine, direcţia de studiu FOTO - VIDEO - PROCESAREACOMPUTERIZATĂ A IMAGINII are ca misiune să formeze specialişti capabili sărealizeze produse de înaltă expresie artistică şi calitate tehnică în domeniul imaginiivizuale.
Două pachete opţionale:Pachetul opţional artistic
vizează formarea unei gândiri contemporane asupra artei şiasimilarea elementelor şi noţiunilor de teorie ale limbajului artistic specific fotografiei.Cursurile cuprind prezentări şi lucrări practice pe subiecte diverse: portret, eseu,fotografie regizată, experiment şi concept, video art, instalaţie multimedia etc.
Pachetul opţional aplicat
reflectă cerinţele din mediul publicitar: fotografie de produs,fotografie de modă, fotojurnalism, film documentar, animaţie, video clip, spot publicitar.
Baza materială:
Direcţia de studiu desfăşoară activităţi în spaţii dedicate: studio de fotografiere şi filmare,sală de editare video, laborator de calculatoare pentru procesarea computerizată aimaginii, cameră obscură pentru developare fotografică analogică. Echipamentulprofesional permite o producţie calitativă în raport cu cerinţele domeniului: scanare,prelucrare şi printare de imagine, înregistrare şi procesare de sunet, realizarea deproduse audio-vizuale digitale şi multimedia, aparatură specifică fluxului de producţievideo. Se crează astfel un context profesional favorabil dezvoltării carierei individuale.
Oportunităţi de carieră:
Educaţia formativă în domeniu asigură un traseu profesional coerent. Absolvenţii îşi potalege o carieră în industria imaginii publicitare, în cadrul unor redacţii, edituri, firme sauinstituţii de specialitate, în mediul tehnologic al imaginii procesate digital, în televiziune, în industria cinematografică, pot profesa ca teoreticieni şi, bineînţeles, pot activa ca artiştivizuali pe platforma culturală contemporană.
Admiterea:
Examenul de admitere se adresează oricărui tip de candidat, indiferent de studiileanterioare sau pregătirea tehnică în domeniu. Criteriile de notare urmăresc: organizareaspaţiului plastic, originalitate, creativitate, expresivitate plastică.
FOTOGRAFIE - VIDEO
PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
 
În cadrul direcţiei de studiu
Pictură
se urmare
ș
te identificarea
ș
i dezvoltarea
performan
elor voca
ionale ale studen
ilor prin însu
ș
irea sistematică a limbajelorpicturale tradi
ionale dar
ș
i a celor specifice epocii moderne
ș
i contemporane. În anul Ide studiu, cursurile
ș
i orele de laborator se bazează pe accesarea unor proiecteinteractive care permit dobandirea rapidă
ș
i eficienta a no
iunilor de bază privind
compozi
ia tabloului, cromatologia, variate maniere
ș
i tehnici specifice picturii de
ș
evalet dar
ș
i anatomia artistică, istoria artei, procesarea imaginii pe calculator etc.În anii următori de studiu sunt prevăzute pachete de cursuri şi activităţi practiceopţionale pentru pictură vizând aprofundarea tipologiilor speciale de compoziţiiplastice, studiul avansat al tehnicilor tradiţionale şi moderne ale picturii, ale diferitelor
concep
ii istorice importante privind
ș
tiin
a
ș
i arta culorii, a generării metaforelorvizuale etc. Toate aceste no
iuni sunt accesate teoretic dar
ș
i practic, prin intermediultemelor de atelier
ș
i a proiectelor expozi
ionale colective la care studen
ii sunt invita
i
să participe.Anul terminal vizează o abordare personală a studiului compoziţiei şi însuşireametodologiei creaţiei în pictura de şevalet, în vederea conturării unui profil creativautentic a viitorului artist profesionist.Majoritatea temelor practice sunt proiecte expozi
ionale colective care suntprezentate public în galeria apArte a facultă
ii dar
ș
i în galerii de artă na
ionale
ș
iinterna
ionale. Acestora li se adaugă o largă serie de expozi
ii personale ale
studen
ilor, expozi
ii realizate sub îndrumarea corpului didactic al direc
iei de studiu
ș
i care au ca scop implementarea principiilor de management artistic
ș
i identificareaposibilită
ilor reale de afirmare profesională a arti
ș
tilor absolven
i ai făcultă
ii noastre.
Direc
ia de studiu Pictură dezvoltă un program consistent de excursii
ș
i tabere de
crea
ie na
ionale sau interna
ionale (Hodora-Ia
ș
i, Petro
ș
ani, Cabana „Cascada” dinmasivul Retezat dar
ș
i excursii la Bienala de artă de la Vene
ia sau la unele expozi
ii
importante din diferite centre europene). Aici studen
ii pot experimenta tehnicipicturale specifice plain-air-ului sau tendin
elor artei actuale, expun rezultatele îngalerii locale
ș
i petrec vacan
e de neutat alături de colegii lor arti
ș
ti.
Obiective ale specializării:
Dobândirea unei cunoaşteri de bază a istoriei şiteoriei artei şi dezvoltarea aptitudinilor de cercetare istorică, de mediere şi analizăculturală, de editare şi de management al proiectelor culturale.
Oportunităţi de carieră:
Jurnalism cultural şi critică de artă, Consiliereculturală (funcţii în departamentele culturale ale instituţiilor publice), Manage
-
ment artistic şi cultural (posibilitatea formării calităţilor de leadership înorganizaţii non-guvernamentale cu profil cultural), Impresariat artistic, Curatoriat(conceperea şi organizarea expoziţiilor, programelor şi arhivelor artistice înmuzee, galerii de artă şi centre de artă), Educaţie artistică (formarea profesorilorde artă şi a educatorilor din instituţiile de artă), Practica editorială (pregatirea înmedia de specialitate), Istoriografie (formarea noilor istorici ai artei), Muzeografie(conceperea şi coordonarea programelor muzeale).
B
aza materială:
Studeţii au acces la una dintre cele mai bine dotate şiactualizate biblioteci de artă din ţară şi pot organiza evenimente de artă (expoziţii,ateliere creative, conferinţe) în galeria de artă amplasată într-o clădire cu valoareistorică.
Probele concursului de admitere:
 
Proba I - eseu (elaborat anterior pe o temă de artă modernă saucontemporană, pornind de la un artist sau curent artistic - maxim 3 pagini).Proba II - interviu (pe bază de scurte prezentări a 2-3 artişti contemporanireprezentativi - prezentări realizate anterior pe câte o pagină).
,si
 i s to r  i
teoria artei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->