Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5822, 12.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5822, 12.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,698|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
BARA@
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 12. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5822
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 D`eko u prodoru: Te{ka bitka sa portugalskim stoperima
(Foto: J.Had`i})
 Bilino Polje: Navija~i zdu{no bodrili na{ timBiH u nogometnoj groznic

[
U
prvoj utakmici bara`aza Evropsko prvenstvo2012. godine nogome-tna reprezentacija BiHnije uspjela savladati Portugal, alinije niti primila gol, pa na revan{u Lisabonu, koji se igra u utorak,idemo sa dosta dobrih 0:0.Kona~ni rezultat je mo`da i na-jpo{teniji ishod, mada su u dru-gom poluvremenu svi vidjeli loptuu golu kod {anse Vedada Ibi{evi}a.Ipak, gledano ucjelosti, mo`emobiti sretni {to do odmora nismoprimili pogodak.
63, 64. i 65. str.
 
POTRAGE
Nikoga nijebriga zaKvesi}a
   1   6 .  s   t  r  a  n  a 
 VOGO[^A
Ranjenvije}nik SDP-a
   1   7 .  s   t  r .
SARAJEVO
MedunjaninpjevalaPenelopi Kruz
   2   6 .  s   t  r  a  n  a 
Skandalozno:Sud BiH prihvatio jemstvo
KLJU^NI PARTNERIZIKE TURKOVI]ANA SLOBODI!?
’Avaz’ saznaje:Problemi s ulaskom u BiH
PROPAO POSAOTURKOILA
   3 .  s   t  r  a  n  a
^iji je Atif: Nevi|ena hajka na kraji{ku legendu
Bo{nja~ki minderostavio je Dudaka!
 2. strana
Na{a selekcija remizirala u duelu s Portugalom
Sila nebeska:General Dudakovi} `rtva politike
 Prilog „Sedmica“ 
 Vedad Ibi{evi} propustio {ansu utakmice
Na{ tim u Zenici pokazao da se mo`e nositi s velikim reprezentacijama
Sejad Salihovi} dobio drugi `uti karton
Zaustavljen Ronaldo
Su{i}: Optimista sam pred me~ u Lisabonu
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,12. novembar/studeni 2011.
2
NATO
Delegacija BiHu Briselu
Delegacija Zaje-dni~ke komisija za odbr-anu i sigurnost PSBiH iparlamentarni vojni po-vjerenik Bo{ko [ilje-govi} na poziv Parlame-ntarne skup{tine NA-TO-a i @enevskog centraza kontrolu oru`anihsnaga (DCAF) boravit }eu Briselu od 14. do 16.novembra, gdje }e seinformirati o odbrambe-nim i vojnim aspektimasaradnje NATO-a s BiH.U saop}enju PSBiH navo-di se da }e ~lanovi tokomboravka u Briselu bitiinformirani i o odnosi-ma NATO-a s me|unaro-dnim organizacijama i tr-enutnim politi~kim prio-ritetima Sjevernoatla-ntskog saveza.
Ha{ki tribunal
Karad`i}tra`i tajnedokumente
Ratni zlo~inac Rado-van Karad`i} zatra`io jeju~er da se uputi pozivVelikoj Britaniji kojimbi se ova dr`ava obaveza-la da dostavi informacijeu vezi sa sedam dokume-nata za njegovu odbra-nu.Karad`i}u je prije dva da-na u odgovoru Ujedinje-nog Kraljevstva re~enoda je u njihovom posjedusedam dokumenata „po-tencijalno relevantnih zanjegov predmet“, ali da nemogu da mu ih dostave,jer je rije~ o dokumentimakoji su povjerljivi.
Susreti
Dodik s VladomRS u Fo~i
Predsjednik RS Milo-rad Dodik i ~lanovi Vla-de RS razgovarat }e da-nas s privrednicima izFo~e o realizaciji proje-kata u ovoj op}ini. Susr-et s privrednicima zaka-zan je za 12 sati u amfite-atru Medicinskog faku-lteta, najavljeno je iz ka-bineta predsjednika RS.Dodik }e prethodno obi}iradove na tunelu ^emer-no na magistralnom putuGacko - Fo~a. Ukupnadu`ina tunela je 2.109 me-tara, a njegov probojpo~eo je 15. aprila 2009.godine.
Ukratko
 Na{i ~lanovi idu na poziv  Parlamentarne skup{tine NATO-a
„Avaz“ saznaje
Problemi s ulaskom kompanije iz Turske na bh. tr`i{te
’Turkoilu’ propaoposao s ’Imzitom’
Za{to je nestalo goriva
Prodao sam im jednu pumpu za dva miliona KM, ostale su uvlasni{tvu „Imzit-comerca“, ka`e Imamovi}
Ambiciozni planovi turskekompanije „Turkoil“ da u|ena bh. tr`i{te naftom zapo~etiunajmljivanjem spremnikaza naftu „Naftnih terminalaFBiH“ (NTF) Plo~e, veli~ine10.000 metara kubnih, a nasta-vljeni bombasti~nom naja-vom da }e ulo`iti ~ak milija-rdu maraka, prema svemusude}i, zapali su u probleme,saznaje „Dnevni avaz“.
Poku{ali sniziti cijenu
Iako su, kako saznajemo,napravili dogovor s kompani-jom „Imzit-comerc“ o najmu~etiri benzinske pumpe, pre-ma kojem bi se prihod dijelio70:30 u korist „Turkoila“,uskoro je nestalo goriva kojesu Turci trebali distribuiratiu BiH pa je aran`man obusta-vljen.Nakon toga Turci su, na-ime, poku{ali kupiti „Imzi-tove“ pumpe. No, nakon ku-povine prve pumpe u saraje-vskom naselju Dobrinja Tu-rci su poku{ali sniziti cijenubenzinske pumpe u Bu~a Po-toku s tri na milion i po eura.Kada nisu uspjeli u svojoj na-kani, odustali su od kupovi-ne preostalih pumpi.
Izmirivanje obaveza
Da, za sada nema ni{ta odaran`mana s „Imzitom“, po-tvrdio nam je i vlasnik „Imz-it-comerca“ Zahir Imamovi}.On je za „Avaz“ kazao da jecijeli aran`man prodaje ~etiribenzinske pumpe vrijediodevet miliona eura.- Prodao sam im jednupumpu na Dobrinji za dva mi-liona maraka. Ostale pumpesu i dalje u vlasni{tvu „Imzit-comerca“. Kontakata skoroda i nema - ka`e Imamovi}.Probleme s Turcima, na-vodno, imaju i u NTF-uPlo~e, jer, kako saznajemo,Turci ne izmiruju redovnoobaveze iz ugovora o najmuspremnika za naftu. Navo-dno su iz „Turkoila“ u neko-liko navrata tra`ili odgodupla}anja najamnine iz istihrazloga zbog kojih su odusta-li od kupovine benzinskihpumpi.
 F. KARALI]
U povodu nezaustavljivenegativne kampanje protivvrijednosti islama i Islamskezajednice (IZ) u BiH oddr`avnih javnih servisa, po-sebno Federalne televizije,reisu-l-ulema dr. MustafaCeri} uputio je pismo osni-va~ima javnih servisa,dr`avnom i entitetskim pa-rlamentima, prenijela jeju~er Mina.- Islamska zajednica uBiH ovih dana je suo~ena snekorektnim i neistinitimmedijskim izvje{tavanjem ukojem je prisutan govormr`nje i verbalno nasilje(emisija „60 minuta“, FTV,od 9. 11. 2011. godine).@elimo podsjetiti da su javniservisi (BHRT, RTVFBiH,RTRS) dr`avni mediji kojibi trebali odra`avati intere-se dr`avne politike, koja imaobavezu da po{tuje ljudskaprava i ljudsko dostojanstvo.Niko nema pravo monopolanad javnim servisima - nije-dna osoba, nijedna politi~kastranka, nijedna interesnagrupa - navodi se u pismu.Nije poznato, kako se navo-di, da je IZBiH u svom raduikada prekr{ila bilo koju zako-nsku normu, pa je stoga nera-zumljiva javna medijska hajkaprotiv legitimnog i legalnog ra-da i djelovanja IZBiH.- Na`alost, svjedoci smoda su „vjerski slu`benici“Islamske zajednice izlo`eni„napadima, uvredama, oma-lova`avanjima ili izrugivanji-ma“, te se protiv njihovevjere i rada „izaziva, po-dr`ava ili poziva netrpeljivo-st...“ na javnim servisima,posebno na javnom servisuFederalne televizije - ka`e seu pismu.Time se, kako pi{e, mu-slimanima i muslimanka-ma, ~lanovima IZBiH, nano-si kako nemjerljiva du{evnabol tako i neprocjenjiva ma-terijalna {teta.
 Dobrinja: Jedina pumpa koju su Turci kupili 
Reisu-l-ulema uputio pismo osniva~ima javnih servisa u BiH
Negativna kampanja protiv IZBiH
Niko nema pravo monopola nad javnim servisima, poru~io poglavar Islamske zajednice
U povodu pisma reisu-l-uleme osniva~ima javnih se-rvisa, Programski kolegij Fe-deralne televizije podsje}a daovo nije prvi put da gra|aninMustafa Ceri} zloupotreblja-vaju}i ~asnu funkciju poglava-ra IZBiH, priziva cenzuriranjemedija, saop}eno je sino} izRTVFBiH.- Umjesto periodi~nogprepisivanja saop}enja ukojim se javno obra~unavas novinarima FTV-a, reisu-l-ulemu jo{ jednom poziva-mo na civilizirani dijalog ukojem }e iznositi isklju~ivoargumente, a ne proizvoljneklevete. Tako|er, koristimoi ovu priliku kako bismo po-zvali reisu-l-ulemu da ko-na~no prestane ignoriratiFTV te da sam odredi mje-sto i vrijeme kako bi o svimva`nim temama otvorenoprogovorio pred kameramana{e televizije - navodi se usaop}enju.
FTV: Prestanite nas ignorirati
 Reis Ceri}: Vjerski slu`benici izlo`eni napadimaOglasio se programski kolegij  FTV 
Hrvatskapraviprobleme?
Iz kompanije „Turkoil“kazali su nam da bi benzi-nska pumpa u sarajevskomnaselju Dobrinja za neko-liko dana trebala biti pu{te-na u promet.- Firma izmiruje svojeobaveze. Na pumpama ne-ma na{eg goriva zato {to jepromjenom zakonskih pr-opisa u Hrvatskoj realizaci-ja planova firme bila zausta-vljena. U toku je rje{avanjetih pote{ko}a - rekli su namiz ove kompanije.
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,12. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Almedin [I[I]
Sramotna{utnja
Za{to se niko nije oglasio o ozbiljnimprijetnjama Edini Latif i njenoj porodici
Komentar dana
Dugogodi{njoj novi-narki „Avaza“, danas iz-vr{nom sekretaru SBBBiH za medije Edini La-tif i njenoj porodici upu-}ene su ozbiljne prijetnjesmr}u, nakon {to je obja-vila otvoreno pismo Baki-ru Izetbegovi}u, ~lanu Pr-edsjedni{tva BiH.No, niko od de`urnihza{titnika bh. javnosti iznovinarskih udru`enjanije reagirao. Ostali suslijepi, gluhi i nijemi. Ni-je se oglasila ni polupriva-tna organizacija BorkeRudi}, do`ivotne {eficeUdru`enja „BH novina-ri“!Tako o~ekivano i pre-dvidljivo! Nema nikakveza{tite, ~ak ni verbalnepodr{ke za bilo koga kodirne u tajkunsko-poli-ti~ko osinje gnijezdo izkojeg se jo{ od agresije naBiH vuku klju~ni poteziiz sjene.Reakciju vlasti nikonije ni o~ekivao, zna-ju}i da se ve} dva dese-tlje}a od BiH pravidru{tvo u kojem su pri-jetnje i ucjene na~in ko-munikacije i „legitimanpoliti~ki instrument“, au kojem za pojedine no-vinare, poput „Avazo-vih“, uvijek postoje dru-gi ar{ini.Treba podsjetiti da, ka-da je na{u dopisnicu iz Sr-ebrenice proganjao Ra-vnogorski ~etni~ki pokr-et, samo je Senad Avdi}javno reagirao, ba{ kao{to je na{ list digao glaskada je Avdi}u prijetiovo|a zlo~ina~ke organiza-cije Zijad Turkovi}. No,de`urni du{ebri`nici tada,kao i sada, sramotno su{utjeli.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Arduana: Zbog djece idem u Strazbur; Al’Dino: Htjela me zadaviti {alom
- Ljubomora je te{ka bole-st i mo`e upropastiti nesamo vlastiti `ivot nego isam `ivot porodice. Prlja-vi ve{ ipak je prljavi ve{ ine bi se trebao u javnostirje{avati.
(S. B.)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Nedavni slu~aj u {koli uSkelanima, gdje je u~iteljicadala jedinicu u~eniku kojinije htio napamet nau~itihimnu RS, uzburkao je du-hove u Srebrenici.Prema nastavnom planui programu RS, u~enicibo{nja~ke nacionalnosti ima-ju pravo na izu~avanje mate-rnjeg jezika i nacionalne gr-upe predmeta. Prema sta-nju na terenu, ta zakonskaobaveza skoro da se ne pri-mjenjuje.Prema informacijama„Dnevnog avaza“, na po-dru~ju Srebrenice jedinose u {koli u Poto~arimaizu~ava nacionalna grupapredmeta. Kakva je situaci-ja u Srebrenici, sli~no je i udrugim podrinjskim op}i-nama.- Jedan roditelj `alio se damu je dijete dobilo jedinicujer nije htjelo nau~iti hi-mnu RS. U pismu koje je po-slao na nekoliko adresa, na-veo je da je njegovo dijete di-skriminirano jer, bez obzirana to {to je Ustavni sud RSdonio odluku da aktuelna hi-mna ne vrije|a nikoga, onsmatra da ta himna ne pre-dstavlja volju bo{nja~kognaroda i da niko nema pra-vo da tjera njegovo dijete daje u~i napamet. Razgovaralismo s direktorom {kole uSkelanima i on je poduzeosve da se ovaj problem rije{i- kazao nam je ]amil Dura-kovi}, zamjenik na~elnikaop}ine Srebrenica.
 A. H.
 Durakovi}: Razgovarao sdirektorom {kole
Diskriminiranje Bo{njaka u {koli u Skelanima
U~enik dobio jedinicu jer nije znao himnu RS
Sud BiH ju~er je doniorje{enje kojim se prihvata je-mstvo bra}e Harisa Zorni}a(ranije Litvija Daci}) i Ha-mde Daci}a, optu`enih zaorganizirani kriminal u ve-zi s trgovinom drogom i pr-anjem novca. Daci}ima jeju~er ukinut pritvor i od-re|ena im je mjera zabranekretanja.Sud je prihvatio jemstvoHarisa Zorni}a u iznosu od595.072 KM, na koliko gla-si hipoteka na porodi~nuku}u, dvori{te i oranicu.Hamdo Daci} je kao zalogda na slobodi ne}e bje`atidao hipoteku na dvoiposo-ban stan vrijedan 142.000KM.Bra}a Daci} po izlasku naslobodu ne}e smjeti napu{ta-ti BiH, a u obavezi su da seredovno javljaju nadle`nojpolicijskoj stanici. Oduzetesu im putne isprave, a ima-ju i zabranu kontakta sa sv-jedocima.Optu`enima je jo{ jed-nom tokom su|enja ukidanpritvor uz ponu|eno jem-stvo, ali su vra}eni nakon`albe Tu`ila{tva BiH. Tu`ite-ljica Diana Kajmakovi} iovog je puta najavila da }eulo`iti `albu na navedenorje{enje.Daci}i su optu`eni da suzajedno s turskim dr`avlja-ninom A~ikom D`anom pr-eko firme „Majorka“ no-vcem od prodaje droge izgr-adili sarajevski hotel „Exclu-sive“ te tako prljavi novacubacili u legalne tokove.Nevjerovatna je ~injeni-ca da sudsko vije}e u ovommomentu pu{ta Daci}e naslobodu nakon {to je u srije-du na su|enju zlo~ina~kojorganizaciji Zijada Turko-vi}a i ostalima svjedok EnverZekovi} izjavio da je IsljamKalender upravo od Daci}akupovao heroin!Isti podatak ne{to rani-je tokom su|enja dao je isvjedok pokajnik IsljamKalender.
 B. C.
SUD BiH
Su|enje za trgovinu heroinom i pranje novca
Turkovi}evi partneripu{teni na slobodu!?
Prihva}eno jemstvo Harisa Zorni}a i Hamde Daci}a, koje su svjedoci usu|enju protiv Turkovi}a i ostalih ozna~ili kao dilere heroina
 Daci}: Dao skupocjeni stanZorni}: Mjere zabraneTurkovi}: Kupovao drogu Bh. pravosudne institucije: Svjedok Enver Zekovi} tvrdio da je kum Zijada Turkovi}a od Daci}a kupovao heroin

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
turizam liked this
Mediha Fišić liked this
Sofija Petronijevic liked this
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->