Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

Chương 1
L P TRÌNH HƯ NG I TƯ NG
1.1. Gi i thi u v L p trình hư ng i tư ng
1.2. Tr u tư ng hóa d li u
1.3. L p
1.4. i tư ng
1.4.1. Thu c tính
1.4.2. Ho t ng
1.4.3. Phương th c
1.4.4. Thông i p
1.4.5. S ki n
1.5. L p và i tư ng
1.6. Thi t l p và H y
1.6.1. Thi t l p
1.6.2. H y
1.7. Tính B n v ng
1.8 Tính óng gói d li u
1.9. Tính th a k
1.10. Tính a hình
1.11. Nh ng ưu i m c a Phương pháp hư ng i tư ng
Tóm t t bài h c
Ki m tra s ti n b
Bài t p
Chương 2
NH P MÔN JAVA
2.1. Gi i thi u Java
2.2. Các c trưng c a Java
2.2.1. ơn gi n
2.2.2. Hư ng i tư ng
2.2.3. c l p ph n c ng và h i u hành
2.2.4. M nh m
2.2.5. B o m t
2.2.6. Phân tán
2.2.7. a lu ng
2.2.8. ng
2.3. Các ki u chương trình Java
2.3.1. Applets
2.3.3. ng d ng h a
2.3.4. Servlet
2.3.5. ng d ng cơ s d li u
2.4.1. Máy o Java là gì ?
2.4.2. Qu n lý b nh và d n rác
2.4.3. Quá trình ki m tra file .class
Trình biên d ch, 'javac'
Trình thông d ch, 'java'
Trình d ch ngư c, 'javap'
Công c sinh tài li u, 'javadoc'
Chương trình tìm l i - Debug, 'jdb‘
Chương trình xem Applet , 'appletviewer‘
2.6. Java Core API
java.lang
java.applet
java.awt
java.io
java.util
java.net
java.awt.event
java.rmi
java.security
java.sql
2.7. Các c trưng m i c a Java 2
Swing
Kéo và th
Java 2D API
Java sound
Tóm t t
Chương 3
N N T NG C A NGÔN NG JAVA
3.1 C u trúc m t chương trình Java
3.2 Chương trình JAVA u tiên
3.3 Cơ b n v ngôn ng Java
3.4 Các l p i tư ng trong Java
3.5 Ki u d li u
3.6 Các bi n
3.7 Phương th c trong m t l p
3.8 Các toán t
3.9 nh d ng d li u xu t dùng chu i thoát
3.10 i u khi n lu ng
Chương 4:
CÁC GÓI & GIAO DI N
4.1 Gi i thi u
4.2 Các giao di n
4.3 Các gói
4.3.1 T o m t gói
4.3.2 Thi t l p ư ng d n cho l p
4.4 Gói và i u khi n truy xu t
4.5 Gói java.lang
4.5.1 L p String
4.5.2 Chu i m c nh
4.5.3 Các phương th c c a l p String
4.5.4 L p StringBuffer
4.5.5 Các phương th c l p StringBuffer
4.5.6 L p java.lang.Math
4.5.7 L p Runtime
4.5.8 L p System
4.5.9 L p Class
4.5.10 L p Object
4.6 Gói java.util
4.6.1 L p Hashtable
4.6.2 L p Random
4.6.3 L p Vector
4.6.4 L p StringTokenizer
Chương 5
5.1 Gi i thi u v AWT
5.2 Container
5.2.1 Frame
5.2.2 Panel
5.2.3 Dialog
5.3 Thành ph n (Component)
5.3.1 Nhãn (Label)
5.3.2 Ô văn b n (TextField)
5.3.3 Vùng văn b n (TextArea)
5.3.4 Button (nút n)
5.3.5 Checkbox và RadioButton
5.3.6 Danh sách ch n l a (Choice List)
5.4 Qu n lý cách trình bày (Layout manager)
5.4.2 BorderLayout Manager
5.4.3 CardLayout Manager
5.4.4. GridLayout Manager
5.4.5 GridBagLayout Manager
5.5 X lý các s ki n
5.6 Th c ơn (menu)
5.7 L p Graphics
5.7.1 V các chu i, các ký t và các byte
5.7.2 V ư ng th ng và hình Oval
5.7.3 V hình ch nh t và hình ch nh t bo góc
5.7.4 V hình ch nh t 3D và v cung
5.7.5 V hình PolyLine
5.7.6 V và tô a giác
5.8 i u khi n màu
5.9 i u khi n Font
5.10 L p FontMetric
Chương 6
APPLETS
6.1 Java Applet
6.2 C u trúc c a m t Applet
Hình 6.4 Chu trình s ng c a m t applet
6.4 Truy n tham s cho Applet
Chương 7
K T N I CƠ S D LI U
7.1. Gi i thi u v JDBC
7.2. Các bư c l p trình cơ s d li u v i JDBC
7.2.1. K t n i cơ s d li u
7.2.2. T o truy v n và l y k t qu truy v n
Chương 8
DÒNG NH P/XU T (I/O Stream)
8.1. Gi i thi u
8.2. Stream
8.3. Gói java.io
8.3.1. L p InputStream
8.3.2. L p OutputStream
8.3.3. Vào ra m ng byte
8.3.4. T p tin nh p xu t
8.3.5. Nh p xu t l c
8.3.7. L p Reader và Writer
8.3.8. Nh p/ xu t chu i và xâu ký t
8.3.9. L p PrinterWriter
8.3.10. Giao di n DataInput
8.3.11. Giao di n DataOutput
Gói java.awt.print
Ki m tra m c ti n b
Chương 9
X LÝ NGO I L
9.1. Gi i thi u
9.2. M c ích c a vi c x lý ngo i l
9.3. X lý ngo i l
9.4. Mô hình x lý ngo i l
9.4.1. Các ưu i m c a mô hình ‘catch và throw’
9.4.2. Các kh i ‘try’ và ‘catch’
9.5. Các kh i ch a nhi u Catch
9.6. Kh i ‘finally’
9.7. Các ngo i l ư c nh nghĩa v i l nh ‘throw’ và ‘throws’
9.8. Danh sách các ngo i l
Chương 10
CÀI T B O M T
10.1. Gi i thi u
10.2. Công c JAR
10.4. Khoá b o m t Java
10.5. Ch ng ch s
10.6. Các gói b o m t Java
Ki m tra ki n th c
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CC&MTLT2 Bai Giang Tom Tat

CC&MTLT2 Bai Giang Tom Tat

Ratings: (0)|Views: 417|Likes:
Published by Nhân Đinh Ngọc

More info:

Published by: Nhân Đinh Ngọc on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 65 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 70 to 140 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 149 to 172 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 177 to 239 are not shown in this preview.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Quy Ptit liked this
Van Dien Do liked this
Kimngan Tby liked this
Kimngan Tby liked this
Hop Huynh liked this
Manh Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->