Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Haska Instrumentalizacija Laznih Svedoka

Haska Instrumentalizacija Laznih Svedoka

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by AndrejPetrov

More info:

Published by: AndrejPetrov on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

 
HA[KAINSTRUMENTALIZACIJALA@NIH SVEDOKA
Dr Vojislav [e{eq
Srpska radikalna strankaBeograd 2007.
 
Sabrana dela dr Vojislava [e{eqa,kwiga broj 100
HA[KA INSTRUMENTALIZACIJA LA@NIH SVEDOKA
Recenzenti
Aleksandar Vu~i}Vjerica Radeta
Direktor izdava~kog sektora
Ogwen Mihajlovi}
Redakcija
Ivana Borac, Qubinka Bo`ovi}, Qubica Davidovi}, Vesna Zobenica,Zorica Ili}, Vesna Mari}, Qiqana Mihajlovi}, Biqana Mi~i}, SeverinPopovi}, Zlata Radovanovi}, Marina Risti}, Zlatija Sevi},Brankica Terzi}, Dragica Tomi}, Aleksandar ^arapi}, Milica [e{eq
Izdava~
Srpska radikalna strankaTrg pobede 3, Zemun
Za izdava~a
Dr Vojislav [e{eq
[tampa
[tamparija DOO
Dragi}
, Zrewanin
Za {tampariju
Mom~ilo Dragi}
Tira`
1000 primeraka
CIP
- Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd32:929 [e{eq V.341.645.5HA[KA i
 
ns
 
tru
 
men
 
ta
 
l
 
i
 
zac
 
ija la`
 
n
 
ihsvedoka/
[
priredio
]
Vojislav [e{eq. -Zemun : Srpska radikalna stranka, 2007(Zrewanin : Dragi}). - 1000 str. ; 23
cm
. - (Sabrana dela Vojislava [e{eqa ;100)
Na nasl. str. naziv mesta izdavawa :Beograd. - Tira` 1. 000 - Str. 3 - 9:Predgovor / Zoran Krasi}.
ISBN
978-86-7886-023-2[e{eq, Vojislava) Me|unarodni krivi~ni tribunal za biv{uJugoslaviju (Hag) - Optu`nice b) [e{eq,Vojislav (1954- ) - Su|ewe
COBISS.SR-ID 142099212
 
3
Predgovor
Na redovnoj konferenciji za novinare, koju svake nedeqe organizujeStru~ni tim koji poma`e prof. dr Vojislavu [e{equ u pripremi odbra-ne, 11. marta 2007. godine, javnost je obave{tena da je prof. dr Vojislav [e-{eq 8. marta 2007. godine podneo Pretresnom ve}u
III
zahtev za pokretawepostupka za nepo{tovawe me|unarodnog suda protiv Karle del Ponte, Hil-degard Uerc-Reclaf i Danijela Saksona. Ma koliko da su se mediji u Srbi- ji trudili da ovu vest nekako blokiraju, {to i nije iznena|ewe za ovda{weprilike – po{to se kao sasvim razumqiv razlog name}e apsolutna instru-mentalizacija medija koji imaju jedini zadatak da podr`avaju politiku ko-habitacionih partnera Tadi}-Ko{tunica, i svega {to zna~i ovaj duet – ovavest je istog dana stidqivo preneta u nekoliko elektronskih medija. [tam-pa je sutradan objavila istu vest, ali skromno, nepotpuno, stidqivo i saprimetnim uzdr`avawem od bilo kakvog komentara.Naravno, vest nisu mogle da marginalizuju teku}e vesti vezane za datu-me 11. mart (godi{wica ubistva Slobodana Milo{evi}a) i 12. mart (godi-{wica ubistva Zorana \in|i}a), jer svako navo|ewe imena Vojislava [e-{eqa je zna~ajna i ozbiqna vest.Da ta novinska vest ne bi zavr{ila na marginama i da nikada niko nebi saznao o ~emu se radi, potrudio se li~no prof. dr Vojislav [e{eq. Usvom dobro poznatom i prepoznatqivom stilu, objavio je jo{ jednu svoju “ha-{ku” kwigu. Kao i sve prethodne, i ova kwiga je jo{ jedna u nizu dokumento-vanih svedo~anstava o Ha{kom tribunalu. Poput prethodnih dela iz svoje-vrsnog ha{kog opusa, i ova kwiga nosi istinu i pravdu, te se mo`e nazvatii svojevrsnim ha{kim fundusom va`nih dokumenata.“Ha{ka instrumentalizacija la`nih svedoka” sa svojih hiqadu strani-ca je jo{ zna~ajnija ako se ima u vidu nastojawe kreatora me|unarodnog pra-va da sve ono {to se uradi u Ha{kom tribunalu treba da predstavqa novikodifikovani me|unarodni standard za sve budu}e me|unarodne sudove, anaro~ito za onaj stalni sud za ratne zlo~ine (tako|e sa sedi{tem u Hagu),koji je osnovan Rimskim statutom jula 1998. godine, a jo{ uvek se mu~i sasvojim zvani~nim po~etkom rada.