Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kich Ban an Toan Giao Thong

Kich Ban an Toan Giao Thong

Ratings:
(0)
|Views: 560|Likes:
Published by tomkha73

More info:

Published by: tomkha73 on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
Vë kÞch : X· trëng - MÑ ®èp(Chñ ®Ò: LuËt giao th«ng ®êng bé)KÞch b¶n : Lª ThÞ Xu©n + NguyÔn ThÞ LuyÕnC¸c diÔn viªnNguyÔn Th¸i S¬n trong vai x· trëngHµ Ngäc HiÒn L¬ng trong vai MÑ §èp§inh ViÖt Anh trong vai «ng H¬ngTrÞnh V¨n Thanh trong vai bè §èpVë kÞch xin phÐp ®îc b¾t ®Çu(X· trëng bíc vµo s©n khÊu ) h¸t .“§· khuya råi vÉn ngåi ®Õm sao...
X· trëng
:(h»ng giäng):§èp...§èp ¬i...§èp.C¸i con mÑ §èp cã ë nhµ kh«ng?Ra ngay «ng b¶o 
MÑ §èp :
Nãi
 
väng ra giäng chanh chua: Th»ng nµo sña ngoµi ngâ nhµ bµ®Êy hö ?
X· trëng
: (giËt n¶y m×nh) Con mÑ nµy l¸o.......l¸o qu¸! X· Trëng ®©y.Mµy ra ngay ®©y «ng b¶o.MÑ §èp:(ch¹y ra , h¬i giËt m×nh ) èi giåi ¬i...thÇy X· mµ con cø tëng th»ngtrêi ®¸nh th¸nh vËt nµo c¬ chø,thÕ thÇy t×m con cã viÖc g× ®Êy ¹?X· trëng :chång mµy nã cã ë nhµ kh«ng?
MÑ §èp
:Nã võa chë «ng H¬ng lªn huyÖn häc trêng ®ua dª råi thÇy ¹!
X· trëng
:C¸i con nµy mµy ngu qu¸, mµy bÞ nã lõa råi, tõ thuë cha sinhmÑ ®Î ®Õn giê «ng cã nghe thÊy trêng ®ua dª bao giê ®©u.
MÑ §èp
: ( cêi h× h×): ThÊy nã bÈu thÕ em biÕt ®©u ý !
X· trëng
:Th«i chång mµy kh«ng cã nhµ th× mµy ®i rao thay nã còng ®îc.
MÑ §èp
: Rao c¸i g× h¶ thÇy?
X· trëng
:ThÕ c¸i bé hµnh nghÒ nhµ mµy ®©u?
MÑ §èp
: Lóc nµo mµ con ch¶ cã
X· trëng
: Mµy lÊy ra «ng xem nµo?
MÑ §èp
:ThÇy nh×n cho kü ®©y nµy.
X· trëng
:§îc mµy nghe tao nãi ®©y :C¸i con ThÞ MÇuCon g¸i Phó ¤ngMíi mua SHMuèn khao c¶ lµng.Mµy b¶o c¶ lµng ®i ¨n ®¸m...nghe cha.
§èp
: ThÕ th× con ph¶i chê th»ng bè §èp nhµ con vÒ chë ®i míi ®îc
X· trëng
:BiÕt bao giê cho nã vÒ, mµy lªn ®©y «ng chë
MÑ §èp
:ThÕ còng ®îc nhng thÇy ph¶i chê con ®eo c¸i rä vµo cho thÇykh«ng nhì thÇy vui måm rao mÊt phÇn cña con µ.
X· trëng
(ph¶n ®èi):Tao mµ thÌm rao cña nhµ mµy µ.
MÑ §èp
: BiÕt ®©u ý, ThÇy cø ®eo vµo cho ch¾c ¨n.X· lai §èp ®i rao:“ChiÒng lµng chiÒng ch¹ng Thîng h¹ t©y ®«ng1
 
Con g¸i phó «ngTªn lµ MÇu thÞTiÒn b¹c tiÒn tûMua SH ®iNgµy mai giê týMêi khao c¶ lµng...”*§ang ®i gÆp bè §èp lai «ng H¬ng ®i tõ huyÖn vÒ ®©m vµo xe «ng x· vµmÑ §èp
MÑ §èp
:MÑ cha th»ng nµo kh«ng cã m¾t hay sao mµ ®©m vµo bµ mµy“èi giåi ¬i lµ giåi ¬i......giËp m«ng bµ mµy råi”Quay ra hái x· trëng: ThÇy cã lµm sao kh«ng ¹?
X· trëng
(®au nhng lµm vÎ) Ph×nh phêng th«i
MÑ §èp:
Để con xem thằng nào mà nó không có mắt thế? Ôi, bố Đốp, thếcó làm sao không?
Bố Đốp:
Tôi không sao, nhưng mà cái răng của thầy Hương.
Mẹ Đốp:
Khổ thân thầy, rơi mất bàn nhai rồi hả thầy:
Xã Trưởng
:
§øng dËy chØ mÆt: 2 th»ng giêi ®¸nh th¸nh vËt nµy cã m¾t®Ó lµm g×? ®Ó trang trÝ µ?
Bè §èp
:D¹ tha thÇy con ®i ®óng ®êng ®Êy chø ¹. T¹i thÇy cø ®i lÊn sang®êng con
X· trëng
:Cßn giµ måm µ?
Bè §èp
: D
ạ, con không dám ạ, nhưng thầy ơi:
HuyÖn T©n S¬n ta ®ang trongthêi k× XD c¬ së h¹ tÇng ®êng s¸ ®ang thi c«ng nªn gËp ghÒnh khã ®i ,c¸i lßng ®êng hÑp thÕ nµy thÇy lÊn hÕt ®êng cña con th× con lµm sao cã®êng ®i, may mµ h«m nay con vµ thÇy H¬ng cßn ®éi chung nhau c¸i mòb¶o hiÓm kh«ng th×
kh«ng biÕt chuyÖn g× x¶y ra. ThÕ mµ thÇy cßntr¸ch con.
MÑ §èp
:(Nãi ®Õ): Cßn tr¸ch µ?
X· trëng
:ThÕ chóng mµy ®i ®©u vÒ ®Êy hö ?
H¬ng
:Chóng con lªn huyÖn tËp huÊn vÒ an toµn giao th«ng thÇy ¹.
X· trëng
: T¹i sao ®i häc luËt vÒ cßn ®éi chung nhau t c¸i mò b¶ohiÓm?
H¬ng
:Lóc ë nhµ chóng con cha hiÓu nªn tëng chung nhau còng ®îc nªnchóng con ®em cã mét c¸i ®µnh ph¶i ®éi chung nhau vËy.
X· trëng
: ThÕ chóng mµy lªn huyÖn vÒ ®îc nghe nh÷ng g× nãi l¹i taoxem nµo.H¬ng + bè §èp cïng nãi:D¹, con xin bÈm l¹i ®Ó thÇy nghe ¹:ChÝnh phñ ®· banRÊt nhiÒu nghÞ ®ÞnhThÕ nhng d©n chóngHä vÉn coi thêngHä uèng rîu biaChë ba chë bènL¹ng l¸ch ®¸nh vâng2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->