Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
2011-12 11º 1º teste VA

2011-12 11º 1º teste VA

Ratings: (0)|Views: 30,100|Likes:
Published by SaraRaposo

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: SaraRaposo on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

 
=
HIZMVXMAIEXD HIN@ÇEN@M^ ^DN@M@^ ILYAMEM^
 
I~ndcm ^inyehív`m hi Z`eli`vd i Vd~m
NYV^D7 N`iexáo`nd!lyameá~x`nd~
O`cd~do`m
==· Med
> hiEdiafvd hi 6:==
^yfhizmvxmaiexd Nyvv`nycmv hi O`cd~do`m# Z~`ndcdb`m i^dn`dcdb`m
=· Xi~xi hi mmc`mâîd
Hyvmâîd7 0: a`eyxd~
BVYZD @
 _iv~îd M
=%
^icin`dei m mcxivemx`m ndvvixm%
=%=% M ovm~i }yi i|zvi~~m yam zvdzd~`âîd à m ~iby`exi7M%
I|`~xi amc ed ayehd4
F%
Eîd i|`~xi amc ed ayehd%
N%
D|mcí eîd i|`~xm amc ed ayehd-
H%
]yia ai hivm }yi eîd i|`~x`~~i amc ed ayehd-
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
=%6% M mc`hmhi odvamc à yam zvdzv`ihmhi }yi hiziehi7M%
Hd ndexi÷hd hm~ zvdzd~`âùi~ }yi nde~x`xyia d mvbyaiexd%
F%
Hm~ zvia`~~m~%
N%
Hm odvam cþb`nm hd~ mvbyaiexd~%
H%
Hm ndency~îd%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
=%>% Ya mvbyaiexd hihyx`d odvamcaiexi íc`hd eîd zdhi xiv7M%
Xdhm~ m~ zvia`~~m~ i m ndency~îd omc~m~%
F%
M ndency~îd omc~m%
N%
Xdhm~ m~ zvia`~~m~ omc~m~ i m ndency~îd ivhmhi`vm%
H%
M ndency~îd omc~m i xdhm~ m~ zvia`~~m~ ivhmhi`vm~%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
 =%8% Yam zvdzd~`âîd à7M%
Yam ovm~i hincmvmx`m nda ~iex`hd%
F%
Yam ndeinx`m zvdzd~`n`demc%
N%
Ya zie~maiexd i|zvi~~d eyam ovm~i hincmvmx`m nda ~iex`hd# m }yi ~i zdhi mxv`fy`vya mcdv hi ivhmhi%
H%
Ya dzivmhdv ivdoyen`demc m }yi ~i zdhi mxv`fy`v ya hixiva`emhd mcdv hi ivhmhi%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
=%9% M Amv`m Mcfivx`em gycbm }yi m vihyâîd ~mcmv`mc# `azciaiexmhm ia Zdvxybmc zicdmxymc bdived# à ~dn`mcaiexi `egy~xm% M i|zvi~~îd ~yfc`elmhm ndvvi~zdehi m7M%
Ya dzivmhdv ivdoyen`demc%
F%
Ya dzivmhdv eîd ivdoyen`demc%
N%
Yam zvdzd~`âîd ndazci|m%
H%
Yam mv`íic zvdzd~`n`demc%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
 
6
=%?% Ndad à }yi m~ ayclivi~ nde}y`~xmvma d~ h`vi`xd~ }yi xça4 ^ia h÷`hm }yiod` mxvmà~ hm cyxm mx`m# zd`~ od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi nde}y`~xmvma dh`vi`xd hi dxd# od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi nde}y`~xmvma d h`vi`xd ê `bymchmhihi dzdvxye`hmhi~ ed iazvibd# i xmafàa od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yinde}y`~xmvma d h`vi`xd hi ovi}yiexmv d ie~`ed ~yziv`dv%
]ymc à m ndency~îd hi~xi mvbyaiexd4
M%
Od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi m~ ayclivi~ nde}y`~xmvma d h`vi`xd hi dxd%
F%
Od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi m~ ayclivi~ nde}y`~xmvma d h`vi`xd ê `bymchmhi%
N%
Od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi m~ ayclivi~ nde}y`~xmvma d~ h`vi`xd~ }yi xça%
H%
Od` mxvmà~ hm cyxm mx`m }yi m~ ayclivi~ nde}y`~xmvma d h`vi`xd hi ovi}yiexmv die~`ed ~yziv`dv%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
=%2% M odvam cþb`nm hi ya mvbyaiexd# em cþb`nm zvdzd~`n`demc# ndvvi~zdehi
7
 M%
Ê i|zvi~~îd nmeþe`nm%
F%
Md ndexi÷hd hm~ zvdzd~`âùi~%
N%
M yam mv`íic zvdzd~`n`demc%
H%
Ê ivhmhi dy omc~`hmhi hm~ zvdzd~`âùi~ }yi nde~x`xyia d mvbyaiexd%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
=%<% M f`ndeh`n`demc à
7
 M%
Ya dzivmhdv eîd ivdoyen`demc%
F%
Yam mv`íic zvdzd~`n`demc%
N%
Ya dzivmhdv ivdoyen`demc%
H%
Yam zvdzd~`âîd ~`azci~%
I%
Eielyam hm~ mcxivemx`m~ mexiv`dvi~ à ndvvixm%
BVYZD @@
=%
@eh`}yi ~i m~ ovm~i~ ~iby`exi~ ~îd
ivhmhi`vm~ ,_)
dy
omc~m~ ,O)
%
M%
M ndeh`n`demc à ya dzivmhdv ivdoyen`demc yeív`d%
 F%
Em ovm~i7 –D Fde`oín`d à zvdoi~~dv dy zmx`emhdv‑ i
|`~xi mziem~ yam h`~gyexm%
N%
D i~xyhd hm Cþb`nm ziva`xi!ed~ i`xmv ivvd~ hi vmn`dnáe`d%
H%
M i|zvi~~îd –
Iy zie~d‑ 
à ya dzivmhdv eîd ivdoyen`demc%
I%
Xiv ndelin`aiexd~ hi Cþb`nm ~þ à ÷x`c zmvm }yia i~xyhm O`cd~do`m%
O%
M eibmâîd à ya dzivmhdv ivdoyen`demc f`eív`d%
B%
M zvdzd~`âîd i|zvi~~m zicm ovm~i –^i eîd o`cd~domvi~# eîd zdhi~ zivnifiv d mcdv hmo`cd~do`m‑ à ~`azci~%
L%
M~ zvdzd~`âùi~ zdhia ~iv íc`hm~ dy `eíc`hm~%
@%
D~ mvbyaiexd~ zdhia ~iv ivhmhi`vd~ dy omc~d~%
G%
Em cþb`nm zvdzd~`n`demc# m odvamc`wmâîd à ya `e~xvyaiexd oyehmaiexmc zmvm zivnifiv mi~xvyxyvm cþb`nm hm~ zvdzd~`âùi~ i hd~ mvbyaiexd~%
 
>
6%
I|zc`}yi# m zmvx`v hm meíc`~i hd~ hd`~ hd~ i|iazcd~ ~iby`exi~# m h`~x`eâîd iexvi d~mvbyaiexd~ hihyx`d~ i d~ mvbyaiexd~ eîd hihyx`d~%
I|iazcd =
«Ya bmcd# `eycbmvaiexi `exic`biexi# nde~xmxdy }yi ici i ív`d~ dyxvd~ bmcd~ ~iy~ndelin`hd~ ivma mc`aiexmhd~ h`mv`maiexi i ``ma ia nmzdi`vm~ ndeodvxíi`~ i~ibyvm~% Ndency`y# iexîd# }yi d~ bmcd~ xça yam `hm vibmcmhm i fdm-Ed h`m ~iby`exi ndaivma!ed md gmexmv%»
Mhmzxmhd m zmvx`v hi F% Vy~~icc# D~ zvdfciam~ hm o`cd~do`m%
I|iazcd 6
@amb`ei }yi i~xí zivh`hd eyam vib`îd }yi eîd ndelini i iendexvm ya v`d% Omw# iexîd#ya vmn`dnáe`d }yi cli ziva`xi dv`iexmv!~i7
Xdhd~ d~ v`d~ ~i h`v`bia zmvm d amv%I~xi nyv~d hi íbym à ya v`d%Cdbd# i~xi nyv~d hi íbym h`v`bi!~i zmvm d amv%
BVYZD @@@
=%
Odvamc`wi m~ zvdzd~`âùi~ i|zvi~~m~ em~ ovm~i~ ~iby`exi~
7
 
M%
Eîd ~þ Kmex ndad Libic odvma o`cþ~dod~ mciaîi~%
F%
Eia Kmex eia Libic odvma o`cþ~dod~ bvibd~%
N%
]yiv m xidv`m hi Kmex# }yiv m hi A`cc viicma!~i zvdfciaíx`nm~ md ~ivia mzc`nmhm~ mnivxm~ ~`xymâùi~%
H%
Eîd lí hixiva`e`~ad# ~i md mb`v x`ivad~ ív`m~ zd~~`f`c`hmhi~ hi i~ndclm%
I%
À omc~d }yi m c`fivhmhi hi i|zvi~~îd i|`~xm am~ m~ zi~~dm~ eîd zd~~ma h`wiv d }yizie~ma%
O%
Eîd à ivhmhi }yi m nie~yvm eîd i|`~xm em~ h`xmhyvm~%
B%
Zdhiad~ ~iv vi~zde~mf`c`wmhd~ zicm~ ed~~m~ mâùi~ ~i# i ~daiexi ~i# mb`vad~c`viaiexi%
L%
Dy iy i~xyhd O`cd~do`m dy dy dy`v gmww%
6%
Mha`x`ehd }yi yam ndegyeâîd à omc~m# ~iví zd~~áic hixiva`emv d mcdv hi ivhmhi hmh`~gyeâîd ,`ency~`m) ndazd~xm zicm~ ai~am~ zvdzd~`âùi~ ~`azci~4Gy~x`o`}yi# mzvi~iexmehd m~ xmficm~ hi ivhmhi ndvvi~zdehiexi~%
BVYZD @_
=%
Odvamc`wi m~ zvdzd~`âùi~ i|zvi~~m~ em~ ovm~i~ ~iby`exi~# mzvi~iexmehd m`exivzvixmâîd ,dy d h`n`deív`d)%
M%
^i Hiy~ eîd i|`~xi# iexîd à omc~d }yi m `hm xielm ~iex`hd dy mclm m ziem ~iv``hm%
F%
Nm~d d~ mcyed~ i~xyhia i eîd omcxia ê~ mycm~# eîd omwia d i|mai hi i}y`mcçen`mê ovi}yçen`m i zdhia `v zmvm m zvm`m%

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Carolina Tavares liked this
Joana Mota liked this
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->