Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea Fondului Funciar nr.18/1991, actualizată 2011

Legea Fondului Funciar nr.18/1991, actualizată 2011

Ratings: (0)|Views: 6,453 |Likes:
Published by av_utzu

More info:

Published by: av_utzu on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
 
Legea 18 1991 fondului funciar
actualizată, republicată în Monitorul Oficial
nr. 1 din 5.1.1998Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009privind Codul civil01octombrie2011MonitorulOficial409/2011Legea 158/2010 - pentru modificarea art. 26 din Legea fonduluifunciar nr. 18/199122 iulie2010MonitorulOficial496/2010Legea 71/2010 - pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legeafondului funciar nr. 18/199124 aprilie2010MonitorulOficial258/2010Legea 67/2010 - pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legeafondului funciar nr. 18/199109 aprilie2010MonitorulOficial215/2010Legea 340/2007 - pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legeafondului funciar nr. 18/199113decembrie2007MonitorulOficial846/2007Legea 47/2007 - pentru completarea art. 5 din Legea fonduluifunciar nr. 18/199124 martie2007MonitorulOficial194/2007Legea 341/2006 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fonduluifunciar nr. 18/1990123 iulie2006MonitorulOficial626/2006OUG 209/2005 -
 pentru modificarea şi completarea unor actenormative din domeniul proprietăţii
 06 iulie2006MonitorulOficial1194/2005OUG 209/2005 -
 pentru modificarea şi completarea unor actenormative din domeniul proprietăţii
 30decembrie2005MonitorulOficial1194/2005Legea 358/2005 - pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fonduluifunciar nr. 18/199110decembrie2005MonitorulOficial1106/2005Legea 247/2005 -
 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măs
uri adiacente25 iulie2005MonitorulOficial653/2005OUG 102/2001 -
 privind modificarea şi completarea Legii nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
L
egii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precumşi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 09 iulie2002MonitorulOficial350/2001Legea 545/2001 - pentru completarea art. 36 din Legea fonduluifunciar nr. 18/199119octombrie2001MonitorulOficial659/2001
 
 
OUG 102/2001 -
 privind modificarea şi completarea Legii nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fond
ului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precumşi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 29 iunie2001MonitorulOficial350/2001OUG 1/1998 - pentru modificarea articolului 9 din Legea fonduluifunciar nr. 18/1991, repub
licată
 26noiembrie1998MonitorulOficial26/1998Legea 54/1998 -
 privind circulaţia juridică a terenurilor 
 02 iunie1998MonitorulOficial102/1998OUG 1/1998 - pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, republicată
 26 ianuarie1998MonitorulOficial26/1998
CAPITOLUL I 
 
Dispoziţii generale
 
 Art. 1
Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de
domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României.
 Art. 2
În funcţie de destinaţie, terenurile sunt:
 
a)
 
terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenurile agricole productive
– arabile, viile,
livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, sere
le,
solariile, răsadniţele şi altele asemenea
, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte dinamenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţiiagrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi deexploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricoleşi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;
 
b)
 
terenuri cu destinaţie forestieră, şi
 
anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor şi cele
neproductive –
stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene, torenţi
, dacă sunt cuprinse în
amenajamentele silvice;
c)
 
terenuri aflate permanent sub ape, şi anume: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetelelacurilor la nivelurile maxime de retenţie, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale;
 
d)
terenuri din intravilan, aferente loc
alităţilor urbane şi rurale, pe care sunt amplasateconstrucţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere;
 
e)
 
terenuri cu destinaţii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare,navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice,termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, pentruexploatările miniere şi petroliere, cariere şi halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele,
 
 
rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele
asemenea.
 Art. 3
În sensul prezentei legi, prin
deţinători de terenuri
 
se înţelege titularii dreptului de proprietate, ai
altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori
deţinători precari.
 
 Art. 4
(1)
 
Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având
ca titulari persoane fizice sau
 juridice, ori pot aparţine domeniului public sau domeniului privat.
 
(2)
 
Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim dedrept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemen
ea, în
regim de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.
 
(3)
 
Administrarea domeniului de interes public naţional se face de către organele prevăzute delege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de către primării sau, după caz,de către prefecturi.
 
(4)
 
Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice.
 
 Art. 5
(1)
 
Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cudestinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv
plajele, terenurile
 pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologiceşi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosinţe care,
potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public.
(2)
 
Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şiimprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt
dezafectate din domeniul public.
(3)
 
Terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale şi parcuri publice, terenurile pentrurezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi
istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decât în cazuri de
excepţie pentru lucrări de interes naţional.
 
 prin:
Legea 47/2007 - pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 din 13 martie2007, Monitorul Oficial 194/2007 ;
 Art. 6 
Domeniul privat al statului şi, respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor estealcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum şi din
terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El e
ste supus dispoziţiilor de dreptcomun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alexandra Ale liked this
George Stefan liked this
dariusovidiu liked this
iorcic liked this
ancutz liked this
yoyo_BB liked this
Cristina Topciov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->