Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gradiva

gradiva

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,920|Likes:
Published by api-3841190

More info:

Published by: api-3841190 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Voda kod pripreme betona je potrebna za:
-kemijsku reakciju hidratacije s cementom
-dobru obradivost betona.
Prema podrijetlu razlikuju se sljede\u0107e vrste vode:

-pitka voda
-voda iz procesa proizvodnje betona
-voda iz podzemnih izvora
-prirodna povr\u0161inska voda i industrijska otpadna voda
-morska voda
-otpadna voda.

Uvodnim ispitivanjima ispituje se:

-ulja i masti-ne vi\u0161e od vidljivih tragova
-deterd\u017eenti-pjena koja treba nestati za 2 minute
-boja
-suspendirana tvar-najvi\u0161e 4ml taloga
-miris
-kiselost
-huminske tvari.

Kemijskim ispitivanjima odre\u0111uje se maseni udio:
-klorida: -prednapeti beton 500mg/L
-armirani beton 1000mg/L

-beto bez armature 4500mg/L
-sulfata: ne smije pre\u0107i 2000mg/L
-alkalijskih oksida: ne smije pre\u0107i 1500mg/L.

Maseni udio opasnih one\u010di\u0161\u0107enja vode ne smije pre\u0107i:
-\u0161e\u0107er najvi\u0161e 100mg/L

-fosfati 100mg/L -nitrati 500mg/L -olovo 100mg/L -cink 100mg/L.

Ako su ispitivanja pokazala ve\u0107e vrijednosti,potrebno je izvr\u0161iti ispitivanje vremena
vezanja i tla\u010dne \u010dvrsto\u0107e.
Po\u010detak vezanja dobivenog uzorka pripremljenog s ispitivanom vodom treba biti
nakon 1sata i ne smije se razlikovati za vi\u0161e od 25% od po\u010detka vezanja uzorka koji je
pripremljen s destiliranom vodom.Kraj vezanja ne smije prelaziti 12sati i ne smije se
razlikovati za vi\u0161e od 25% od kraja vezanja uzorka pripremljenog s destiliranom ili
deioniziranom vodom.
Prosje\u010dna tla\u010dna \u010dvrsto\u0107a uzorka morta ili betona pripremljenog s vodom treba iznositi
najmanje 90% prosje\u010dne vrijednosti tla\u010dne \u010dvrsto\u0107e uzorka pripremljenog s destiliranom ili
deioniziranom vodom.Uzorak vode za ispitivanje treba iznositi najmanje 5 litara.

BETON je mje\u0161avina ispune(agregata),veziva,vode,zraka i specijalnih dodataka.

Betoni se dijele prema: -sastavu-cementni,asfaltni,polimer-betoni
-obujamskoj gusto\u0107i-te\u017eak,obi\u010dan,lagan
-konzistenciji-krut,slabo plasti\u010dan,plasti\u010dan,teku\u0107i.

Cementni be ton-uporabom hidrauli\u010dnog veziva,cementa dobivaju se cementni betoni.Mje\u0161avina su

cementa,agregata,vode,zraka i specijalnih dodataka.Kakvo\u0107a im zavisi o vrsti,razredu i masenom udjelu cementa,granulometrijskom sastavu i masenom udjelu agregata,masenom udjelu i \u010disto\u0107i vode,te masenom udjelu specijalnih dodataka.Kakvo\u0107a cementnog betona ovisi o na\u010dinu njegove izrade,ugradnje i njege.Dodaci su tvari koje pobolj\u0161avaju ili mijenjaju svojstva svje\u017eeg i o\u010dvrsnulog betona.

Asfaltni beton-uporabom organskih veziva katrana i bitumena dobivaju se razne vrste asfalt
betona.Mje\u0161avina su razli\u010ditih agregata i bitumena.
Polimer betoni-uporabom epoksidnih i poliesterskih umjetnih smola kao veziva dobivaju se polimer

betoni.Mje\u0161avina su agregata i umjetnih smola.
Svje\u017ei cementni beton je mje\u0161avina agregata,cementa,vode,zraka i dodataka dok jo\u0161 nisu po\u010deli
kemijski procesi izme\u0111u cementa i vode.Sastav svje\u017eeg betona odre\u0111en je izrazom:

Vb=Va+Vc+Vv+Vz+Vd

Dodaci se u pravilu dodaju betonima u malim masenim udjelima,te je njihov udio u ukupnom obujmu betona neznatan,pa se u izrazu zanemaruje.O\u010dvrsnula cementna pasta naziva se cementni kamen. Vrijednosti veli\u010dina prostornog modela uzorka svje\u017eeg betona za uobi\u010dajene vrste betona iznose:

Vz= 1-7%
Vv= 14-21%
Vcv= 7-15%

Va= 60-70% .
Skup svih odabranih sastojaka naziva sereceptura za izradu betona prema kojoj se izradi prva
pokusna mje\u0161avina betona.
Pri proizvodnji betona potrebno je izra\u010dunati sljede\u0107e masene udjele sastojaka:

-masu cementa za 1m\u00b3 betona
-masu vode za 1m\u00b3 betona
-masu agregata za 1m\u00b3 betona
-ispravak vode za vla\u017enost agregata
-omjere masenih postotaka pojedinih frakcija agregata,granulometrijski sastav agregata
-obujamski udio zraka u 1m\u00b3 betona
.masu dodatka.

Obujam zbijenog betona izra\u010dunava se
Vb=Va+Vc+Vv+Vd+Vz

Vodocementni omjer, w=mv/mc
Agregatnocementni omjer , A=ma/mc
Cementnobetonski omjer , C=mc/Vb .

Tla\u010dna \u010dvrsto\u0107a betona starog 28 dana,odre\u0111ena ispitivanjem valjka 150mm x 300mm i kocke brida
150mm,koja se propisuje projektom konstrukcije,naziva se razred betona.

Masa cementa za projektirani razred betonamc=Vc\u03c1c
Masa vode za prvu mje\u0161avinu izra\u010dunava se iz vodocementnog omjera w,koji se izabire unutar
iskustveno utvr\u0111enih raspona:-za razred betona C40/50,a posebno ako se betonu dodaje

superplastifikator,vrijednost w naj\u010de\u0161\u0107e je ni\u017ea od 0.45 pa \u010dak i od 0.4.
-za razred betona C20/25 do C 40/50,vrijednost vodocementnog omjera
naj\u010de\u0161\u0107e iznosi od 0.45 do 0.6.
-za razred C20/25 i ni\u017ee razrede vrijednost w mo\u017ee biti i iznad 0.6.
Ispravak mase vode se vr\u0161i odre\u0111ivanjem mase povr\u0161inske vla\u017enosti agregata za koju se smanji

izra\u010dunata masa vode.Obujam zraka u obi\u010dnom zbijenom betonu s najve\u0107im zrnom od 31.5mm iznisi 1.0 do 2.0 %.Za najve\u0107e zrno od 63mm i vi\u0161e obujamski udio zraka za prvi pokus bira se bli\u017ee donjoj granici na za najve\u0107e zrno od 16mm navedene granice su za 0.5% ve\u0107e.

Odre\u0111ivanje najve\u0107eg zrna agregata-va\u017eno je da najkrupnije zrno agregata slobodno prolazi

prigodom ugra\u0111ivanja svje\u017eeg betona.Taj dio presjeka betonskog elementa u kojem se nalazi najvi\u0161e
prepreka koje ote\u017eavaju ugradnju betona je kriti\u010dni presjek betona.Najve\u0107e zrno agregata mora biti
manje od:-1/4 najmanjeg presjeka betonskog elementa(1/3 debljine plo\u010de)

-1.25 x najmanji vodoravni razmak armature.
Metode ispitivanja kakvo\u0107e svje\u017eeg betona:

-uzorkovanje
-slijeganje
-Vebe ispitivanje
-rasprostiranje
-stupanj zbijenosti
-odre\u0111ivanje gusto\u0107e
-odre\u0111ivanje obujamskog udjela pora.

Beton kao gra\u0111evni materijal mora zadovoljiti 2 osnovna zahtjeva:

-u svje\u017eem stanju mora biti dovoljno gibljiv i podatljiv,da bi mogao ispuniti sav prostor u kalupu ili
oplati;
-u o\u010dvrsnulom stanju mora imati tra\u017eena fizikalno-mehani\u010dka svojstva.
Te\u010denje i preoblikovanje uzorka svje\u017eeg betona mo\u017ee se jednostavno odrediti mjerenjem promjene
dimenzija i oblika uzorka pod utjecajem vanjskih sila.Tako odre\u0111eno svojstvo svje\u017eeg betona naziva
sekonz istencija.

ISPITIVANJE SLIJEGANJEM-metoda nije pogodna ako je najkrupnije zrno agregata ve\u0107e od

40mm.Ova je metoda najstarija i najjednostavnija i mo\u017ee se primijeniti na bilo kojem mjestu na
gradili\u0161tu.Beton se unosi simetri\u010dno u Abramsov kalup u tri sloja.Svaki sloj se zbije s 25 udaraca
\u0161ipkom.Na kraju se povr\u0161ina betona poravna,kalup uspravno izvu\u010de i izmjeri slijeganje S.Nakon
odstranjivanja kalupa,smanji se visina uzorka i pove\u0107aju njegove dimenzije u popre\u010dnom smijeru.

Vebe-ov postupak-Norma nije primjenjiva na beton \u010dija najve\u0107a veli\u010dina agregata prelazi 63mm.Ako

je Vebeovo vrijeme kra\u0107e od 5s ili dulje od 30s,tada beton ima konzistenciju za koju je ispitivanje
neprikladno.Ure\u0111aj se sastoji od jedne \u010deli\u010dne valjkaste posude koja je u\u010dvr\u0161\u0107ena za stol za
potresanje i druge \u010deli\u010dne posude oblika krnjeg sto\u0161ca bez dna.Krnji sto\u017eac(Abramsov kalup)se puni
uzorkom svje\u017eeg betona u 3 sloja,a svaki sloj se zbija \u0161ipkom s 25 udaraca.30s nakon zavr\u0161nog
nabijanja odstrani se kalup,na povr\u0161inu se stavi prozirna plo\u010da mase 2750\u00b150g zajedno sa \u0161ipkom i
utegom.Uklju\u010di se stol za potresanje i mjera\u010d vremena.Mjeri se vrijeme t od uklju\u010divanja potresanja do
potpunog nalijeganja plo\u010de po \u010ditavoj povr\u0161ini na beton.Na vodilici koja ima skalu o\u010dita se kona\u010dan
obujam betona Vl.Konzistencija(N)je dana izrazom:

N=Vl/V0 x t
Stupanj zbijenosti-Norma nije primjenjiva na beton \u010dije najve\u0107e zrno prelazi 63mm.Ako je stupanj

zbijenosti manji od 1,04 ili ve\u0107i od 1,46 tada beton ima konzistenciju za koju je stupanj zbijenosti
neprikladan.Svje\u017eim betonom se pa\u017eljivo napuni posuda 200 x 200 x 400mm.Kad je posuda
puna,gornja povr\u0161ina se poravna i beton zbija na stolu za potresanje ili vibratorom.Udaljenost od
povr\u0161ine zbijenog betona do gornjeg vrha posude se koristi za odre\u0111ivanje stupnja zbijenosti:

C=h/h-s
Ispitivanje rasprostiranjem-Ova norma nije primjenjiva na pjeno beton,niti na beton \u010dije najve\u0107e

zrno prelazi 63mm.Uzorak svje\u017eeg betona zbije se u kalup oblika krnjeg sto\u0161ca u dva sloja
nabijanjem 10 puta sa \u0161ipkom.Nakon odstranjivanja kalupa gornja plo\u010da na kojoj je uzorak slobodno
pada na donji grani\u010dnik s visine 40mm.Postupak se ponavlja s ukupno 15 padanja.Vriujednost
rasprostiranja je:

T=(d1+d2)/2
Odre\u0111ivanje gusto\u0107e-Norma se ne primjenjuje na jako krut beton.Gusto\u0107a betona se izra\u010duna po
formuli
\u03c1=m2-m1/V

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
PBehetti liked this
raeggaeman added this note
Hvala na uploadu. Mnogo mi je koristilo. Dobro je sto jos postoje i nesebicni ljudi na svetu... :)
Milan Bojic liked this
Senad Medic liked this
Enisa Tumbul liked this
riana4 liked this
_amar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->