Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5823, 13.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5823, 13.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,529|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
 Bala{evi}: Ne mo`e{ 30 godina varati publiku

Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 13. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5823
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Ibi{evi}: Nije mi lopta odsko~ila jednom nego dva puta
(Foto: I. [ebalj)
 Prilog „Panorama“ 
 
BARA@
 Vedad Ibi{evi}, nakon zeni~kih proma{aja, poru~uje
 J
u~era{nji trening, prvi poslijeprve utakmice bara`a protivPortugala, selektor Safet Su{-i} po~eo je ~estitkama fudba-lerima na{e reprezentacije.Nastup Pjani}a i D`eke na sta-dionu Lu` nije upitan. Problem jePapac koji je dobio temperaturu,ali nema upalu plu}a, ve} virusnuinfekciju, ka`e dr. Reuf Karabeg.- Na Lu`u trebamo pokazati daznamo igrati i na boljoj podlozi. Ta-mo }e vladati potpuno druga~iji uv-jeti, a i nama }e biti lak{e igrati - po-ru~uje Misimovi}.
64., 65. i 66. str.
Niko vi{e od mene nije `elio da postignem taj gol, ka`e Ibi{evi}
Su{i}: U Lisabonu ne smijemo brzoi lako primiti gol
Ko je „prodavao“ busen trave koji je u Zenici zasmetao RonalduSrbija:Davutolu opet s prvim ljudima Srbije
HO]E LI TADI] IJEREMI] ODOBRITISPORAZUM
Sarajevo:Odr`ana sjednica GO SBB BiH
ENTUZIJAZAM SDP
-
aPONI[TILA JENESPOSOBNOST SDA
 2. i 3. strana4. strana
PRIJEDOR
PoginuoDraganTeji}
ZENICA
U pucnjavidvojicate`e ranjena
   1   7 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r  a  n  a 
’AVAZ’ SAZNAJE
MidhetaKurspahi} ide u’Elektroprivredu’
   7 .  s   t  r  a  n  a 
Ekskluzivno:\or|e Bala{evi} za ’Avaz’
Dobar sam gost
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,13. novembar/studeni 2011.
2
Saop}enje FUP-a
Be{lijaumjesto Viki}a
Iz Federalne upravepolicije (FUP) ju~er jestiglo saop}enje u kojemse poja{njava za{to je pe-nzionisan Dragan Viki}.- Zakonom o policijskimslu`benicima reguliranoje da policijskim slu`beni-cima FUP-a prestaje radniodnos s navr{enih 40 go-dina mirovinskog sta`a.Slu`ba za pravne i kadro-vske poslove FUP-a usvom redovnom raduutvrdila je da u toku ovegodine pet policijskihslu`benika ispunjava tajuvjet za prestanak radnogodnosa, me|u kojima je iViki}. Navedena zakonskaodredba je obavezna i nepredvi|a nikakve izuzetke- ka`e se u saop}enju.Direktor FUP-a DraganLuka~ je, umjesto Draga-na Viki}a, za komanda-nta Specijalne policijskejedinice imenovao IbruBe{liju, dosada{njeg Vi-ki}evog pomo}nika, kojidu`nost preuzima 1. ja-nuara 2012. godine.
Sud u Hrvatskoj
Glava{ ne mo`ena izbore
Odluka Dr`avne izbo-rne komisije da Brani-mir Glava{, osu|enik zaratne zlo~ine nad sr-pskim civilima u Osijekukoji izdr`ava osmogo-di{nju kaznu zatvora uZenici, mo`e biti nosilacizborne liste, ne osigura-va za{titu ustavnih vrije-dnosti, saop}io je ju~erUstavni sud Hrvatske.- Odgovornost za pravneposljedice ustavnopra-vno neprihvatljivihodluka snose njihovi do-nosioci - ocijenio je Sud.
SDS
BiH i RS naprekretnici
BiH i RS nalaze se naprekretnici da li }e pro-na}i put izlaza iz krize ili}e u}i u jo{ ve}u neizvje-snost. To je ju~er rekaona Jahorini predsjednikSDS-a Mladen Bosi} naotvaranju Politi~ke aka-demije SDS-a, ~iji je ciljpoliti~ko obrazovanje~lanova stranke.- SDS se zala`e za formir-anje Vije}a ministaraBiH i njegovo funkcioni-sanje, kao i ostalih zajed-ni~kih institucija na niv-ou BiH na osnovu Dejto-nskog sporazuma - rekaojeBosi}, javlja Srna.
Ukratko
Viki}: Odlazi u penziju
Sjednica Glavnog odbora(GO) Saveza za bolju budu}no-st BiH (SBB BiH) odr`ana jeju~er u Sarajevu. U uvodnomizlaganju svog ekspozea, koji jena sjednici GO usvojen kaozvani~ni dokument stranke,predsjednik SBB BiH Fahru-din Radon~i} osvrnuo se nate{ku ekonomsku i politi~kukrizu u kojoj se nalazi BiH tepotcrtao da je situacija danas,prema mnogim parametrima,mnogo gora nego {to je to bioslu~aj prije 13 mjeseci.
Neslo`na koalicija
- Ta~no se pokazuje dapoliti~ke snage i politi~kestranke koje su nakon rataBiH dovele u poziciju dasmo i dalje u Evropi prvi sa-mo po broju siroma{nih, ne-zaposlenih i po korupciji idr`avnoj mafiji, nemaju zna-nja i `elje da pomognu vlasti-toj zemlji, jer su im privatniinteresi, talovi, gola vlast i fo-telje jedini prioritet - rekaoje Radon~i} i dodao:- Dok traje ta jalova riva-lska prepiska i sva|a, u obaentiteta se `ivi sve gore. Entu-zijazam koji se u SDP-u aku-mulirao punih osam godinadok je ta stranka bila u opozi-ciji, ve} u prvoj godini vlastipotpuno je poni{ten i po-tro{en koaliranjem s tromom,neinventivnom i dokazanonesposobnom SDA.- Kada su SDP-ovci i pro-bali da naprave pozitivne pr-omjene - a i takvih poku{ajaje do sada bilo nedovoljno -upadali su u paukovu koalici-onu mre`u SDA-ovske insta-lirane korupcije, dugogo-di{njih talova i najgorih kadr-ovskih marifetluka, koji sukontinuirano bili u slu`bidvadesetogodi{njeg gadafizi-ranja bo{nja~ke politi~ke pr-akse. Vjerovatno i do vas odpojedinaca iz SDP-a dolazeiskrene `alopojke {to nisukoalirali s nama, Savezom zabolju budu}nost, nego saSDA, s kojom - kako sami pr-iznaju - shvataju da ne mogunapraviti bilo kakve pozitivnepomake - rekao je Radon~i}.On je istakao da, „neovis-no od neslo`ne koalicije ko-ja je i personalno i ideolo{kipotpuno konfuzna i kontra-diktorna, njihova zajedni~kanesposobnost da budu efika-sna vlast ve} sada od SBBBiH pravi favorite na pre-dstoje}im op}inskim izbor-ima, a sigurno i na op}imizborima za tri godine“.
Neugodna pitanja
- Ako smo sebi~ni, akosmo vlastoljubivi, ako smo`eljni fotelja i gole vlasti - a iskr-eno se nadam da ne li~imo nanjih - zbog toga bismo trebali
SARAJEVO
Odr`ana sjednica Glavnog odbora Saveza za bolju budu}nost BiH
Akumulirani entuzijazam SDP-aponi{tila je nesposobnost SDA
Kada probaju da naprave pozitivne promjene, upadaju u paukovu koalicionu mre`u SDA-ovske korupcije
Ne}emodozvoliti da javnost i bira~i ostanu u magli politi~kih i mafija{kih dezinformacija, rekao Radon~i} u ekspozeu
Sa sjednice GO: SBB BiH je favorit na predstoje}im izborima
(Foto: F. Fo~o)
Izme|u ostaloga, ~la-nstvu SBB BiH Radon~i} jeporu~io i da se moraju„nau~iti braniti od klevetafunkcionera i propagand-nih ma{ina vladaju}ih stra-naka, odnosno SDA“.-Ne zaboravite, mnogi odnjih nisu sposobni da uradene{to dobro, ali su zato vrlosposobni da urade ne{to lo{ei podlo protiv nas. Oni se nasboje. Oni se boje Saveza zabolju budu}nost i toga dami jedini imamo snage da seobra~unamo s dr`avnom ma-fijom, ratnom privatizacijomi korupcijom, {to je osnovnipreduvijet da ova zemlja na-pokon krene naprijed. Miovu vrstu na{ih poznatih pr-edizbornih poruka ponekadi zaboravljamo, ali oni sigu-rno ne zaboravljaju - njih jestrah, jer znaju da su uzelimnogo vi{e talova, da su na-mjestili mnogo vi{e tenderai privatizacija i obavili mno-go vi{e mutnih poslova od Se-nadera u Zagrebu - kazao jepredsjednik SBB BiH. Jo{ gore, kako je rekao,BiH i Sarajevo ne samo da ne-maju snage da procesuirajudugogodi{nje privatizacijskekriminalce i politi~ke tald`i-je nego nemaju snage da ot-po~nu proces koji je odavnozavr{en u, primjerice, Srbiji,gdje su uhva}eni i osu|enisvinalogodavci i izvr{iocipoliti~kih ubistava.
Mnogo vi{e kriminala od onog Sanaderovog
Iako, prema njemu, netreba padati u zamke i liko-vanja ostra{}enih politi~arai deklariranih ~etnika iz RSili Srbije da je svaki vehabi-ja terorista, Radon~i} smatrai da ne treba biti previ{e pa-metan pa shvatiti da kaozemlja i narod zbog histor-ijskih gre{aka SDA danasimamo velike politi~ke iekonomske {tete.-Bo{nja~ki politi~ki fa-ktor, koji je kao tolerantnaopcija potreban ovoj zemlji,gdje egzistiraju i srpski i hr-vatski politi~ki faktor, i mu-ltietni~ka ~etvrta opcija, zbogvehabija dobija svoju perso-nifikaciju u ne~emu {to ni-je, niti ikada smije biti.Problem vehabija je vrlokompliciran. Umjesto nas,kao politi~ke opozicije i no-ve stranke, njegovomrje{avanju prvenstveno tre-ba da doprinesu oni koji suga i stvorili ili tolerisali.Zna~i, SDA mora na terenupopraviti ono {to je 20 godi-na zakuhavala. Islamska za-jednica BiH i njene institu-cije, uz svoju punu samosta-lnost, siguran sam, uradit }esvoj dio obaveza, a sve u ci-lju da se {to manje dolazi usituaciju da sigurnosneslu`be i policija retroaktivnodjeluju kada su {tete ve}u~injene - kazao je Radon~i}.
Velike politi~ke i ekonomske {tete
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,13. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I](almasahadzic
 avaz.ba)
Privatnostratnog zlo~inca
Komentar dana
Nepojavljivanje optu-`enog ratnog zlo~inca Ra-tka Mladi}a na posljednjojstatusnoj konferenciji uHa{kom tribunalu obra-zlo`eno je njegovim zdra-vstvenim stanjem.Sudija Alfons Ori(Alphons Orie) prekinuo jeMladi}evog branioca Lu-ki}a u trenutku kada jeovaj na~eo pri~u o njego-vom zdravlju, sugeriraju}ida o toj temi ne treba govo-riti „tako javno“, ve} na za-tvorenoj sjednici. Obra-zlo`io je to jednostavnimkomentarom da informaci-je o Mladi}evom zdravlju(lo{em, op. a.) „poti~u{pekulacije u javnosti“.Nakon ovakvog stavasudije Orija, s pravom sepostavlja pitanje mo`e lizdravstveno stanje zlo~incakoji odgovara za smrt hilja-da nevinih ljudi biti pitanjenjegove privatnosti. Nije liovakav jedan proces i sve{to ga prati pitanje javnoginteresa, odnosno prava ja-vnosti, posebno `rtava, dao zlo~incu sve znaju, pa i tozbog ~ega nije pristupio usudnicu ili ho}e li uop}e bi-ti spreman pratiti su|enjeako do njega do|e.Mladi}evo izuzetno lo{ezdravstveno stanje i Sud iTu`ila{tvo u Hagu, po sva-ku cijenu, `ele sakriti od ja-vnosti, odnosno smjestiti uzastore zatvorene sjednice. Jer, objelodanjivanjemprave istine o zdravlju sre-breni~kog kasapina potvrdi-la bi se ranija saznanja da jeSrbija skrivala Mladi}a svedotle dok fizi~ki i mentalnonije doveden u stanje besko-risnosti, a onda ga prodalaTribunalu u Hagu za tapijukojom }e joj biti osiguranput do ~lanstva u EU.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Ulrike Marija Knoc, ambasadorica Njema~ke u BiH: Zavr{ite vi{e ovu igru s pozicijama!
- Gospo|o Knoc, molimo Vas danam pomognete da vode}e poli-ti~are u BiH dovedemo u neku emi-siju s detektorom la`i i da im posta-vimo pitanje: @elite li da BiH u|e uEU? Garantiram da biste se iznena-dili koliko bi bilo la`nih odgovora DA.
(Zijad Zeni~anin)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
 Pitanje:
Treba li ukinuti poziciju visokog predstavnika u BiH kao {to to tra`i RS?
Poziciju visokogpredstavnika u BiHne treba ukinuti
A) Da, svakako 23,53 %B) Ne, naravno 70,59 %C) Ne znam 5,88 %
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
387.110
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics“
Otkrivanjem istine o zdravlju srebreni~kogkasapina potvrdilo bi se da je Srbija skrivalaMladi}a sve do njegove beskorisnosti
da se radujemo. Ali, ne}emo seradovati {to nakon 21 izgu-bljene godine vidimo da }e seisto dogoditi i s naredne tri.Zna~i, u smislu razvoja i evr-opskih integracija, civilizaci-jskih tokova, boljeg `ivota isveop}eg napretka koji imaregion, ova je zemlja podvla{}u SDA izgubila gotovo~etvrt vijeka - poru~io je liderSBB BiH.Zato, kako je rekao, ne~udi {to ovih dana visokidu`nosnici SDA svoju histo-rijsku odgovornost po-ku{avaju prebaciti na svako-ga, pa ~ak i na SBB BiH, kaonajmla|u stranku u BiH.
Pravila igre
- E, pa hajde da postavimonekoliko logi~nih pitanja: Je liSavez za bolju budu}nost BiHnakon rata postavio vi{e stoti-na nesposobnih ministara ilina hiljade jo{ nesposobnijih di-rektora javnih preduze}a? Je-smo li mi jaranskom privatiza-cijom uni{tili na stotine neka-da vrlo uspje{nih kompanija itako ostavili stotine hiljadaljudi bez posla? Jesmo li mi,mo`da, vodili dr`avu koja jegodi{nje gradila samo dva ki-lometra autoputa, dok je uHrvatskoj, Albaniji i ~ak naKosovu taj prosjek 100 km. Je-smo li mi doveli vi{e od300.000 penzionera na ivicugladi i donosimo li mi odlukeo svakodnevnim poskuplje-njima? Jesmo li mi varali bo-rce, davali im la`na obe}anja,a potom ih sudski gonili kaoru{itelje ustavnog poretka? -zapitao je Radon~i}.Naglasio je i da je poentau tome da smo godinu predop}inske izbore spoznaliizbornu strategiju SDA, ata strategija je jednako glupai podla: po njoj, za sve {to uBiH ne valja u minulih 20godina, isklju~ivo su kriviRadon~i} i SBB.- Kao lideri opozicije, kaomo}ne kadrovske ekipe, po-~ev{i od ovog GO, dr`avnog,federalnog i kantonalnih po-slani~kih klubova, op}inskihili kantonalnih odbora SBBBiH, te na{eg mnogobrojnog~lanstva, mi ne}emo dozvoli-ti da na{a javnost i budu}i bi-ra~i ostanu u magli politi~kihi mafija{kih dezinformacija iznat }emo informirati ljude koje zemlju doveo do kolapsa iko je iz tog kolapsa jedinomo`e izvu}i. Realno, mo`emoje izvu}i samo mi - Savez zabolju budu}nost BiH - naveoje Radon~i}.Istakao je i da s nivoa Pr-edsjedni{tva SBB BiH te uzpodr{ku Glavnog odbora `elipromovirati novu vrstu od-govornosti za lokalne izbore,a to je da se radi po principu„svi za jednog - jedan zasve“ i da se prije po~etka izb-orne kampanje utvrde preci-zna pravila igre.- Ako u nekom kantonu,u ve}em dijelu op}ina ne na-pravimo odli~an izborni re-zultat i ne dobijemo prvo ilidrugo mjesto po broju izabr-anih vije}nika ili na~elnika,ti op}inski odbori, ali i kanto-nalni, pa i ~lanovi Glavnogodbora ili Predsjedni{tva SBBBiH, a isto se odnosi i na po-slanike iz tog dijela dr`ave,moraju razmi{ljati o svojojpoliti~koj odgovornosti -rekao je Radon~i}.
 F. KARALI]
Govore}i o potrebi pro-cesuiranja privatizacijskogi organiziranog kriminala,politi~kih ubistava u BiH,Radon~i} je iznio da poli-ti~ki program i djelovanjeSBB BiH, kao lidera opozi-cije, treba da sadr`avaju i tuvrstu pravednosti.
Teroristi~ki akt
- Na{a je moralna, patri-otska i ljudska obaveza dakad-tad stvorimo politi~keuslove i javni milje da neovi-sni istra`ni, policijski itu`ila{ki organi do|u do gla-ve mafije. Ova vlast je, ina~e,pala na ispitu sigurnostigra|ana. Teroristi~ki akt pr-ema Ambasadi SAD u Sara-jevu je posljedica nedostatkadr`avni~ke mudrosti, vizije iodgovornosti, {to je sve sku-pa uzrokovalo da se na oveprostore infiltrira vehabi-zam - rekao je Radon~i}.On je upozorio i da evro-pske integracije nemaju alte-rnativu, kao {to nema alterna-tive ni „na{ pozitivan odnosprema geostrate{kim intere-sima i politici SAD“. Ra-don~i} je dodao i da svakoima pravo da prakticira vje-ru na na~in kako on to oso-bno `eli. Ali, upozorio je i da„niko nema pravo da ru{i tr-adiciju dugu nekoliko stolje}ai unosi nemir me|u vjernike,ali i sve druge ljude neovisnood vjerske pripadnosti“.- Mo`da ste u konteksturasprava {to su pokrenutezbog vehabija primijetili da jeplasirana la` i teza da su me-ne i SBB na proteklim izbo-rima podr`ale vehabije i radi-kalne muslimanske struje.Kao {to znate, ~injenice su po-tpuno precizne. Ja nikada ni-sam bio u Mao~i i na tomizbornom mjestu apsolutno jepobijedio jedan drugi kandi-dat za bo{nja~kog ~lana Pre-dsjedni{tva - rekao je Ra-don~i} i dodao:- Objavili su i la` da jena na{oj listi za predsjedni-ka RS kandidat bio i na{~lan, navodni vehabija. Ali,to srebreni~ko dijete, Sa-dmir Nuki}, koje je pro{lokataklizmu genocida i na{~lan, poslalo im je demantii argumentirano ih je posti-dio, ako takvih osje}anjakod njih uop}e mo`e biti.Nismo htjeli javno pole-misati, ali ako nas na to tje-raju i to na na~in da namla`no i vrlo zlonamjerno iopako prebacuju svoje hi-storijske grijehe, onda }ubiti vrlo direktan.Mud`ahedine i vehabijena prostore ex-Jugoslavije,a time i u BiH, dovela je iza to je isklju~ivo odgovo-rna SDA. Kao {to se zna, jasam svaki dan rata proveou opkoljenom Sarajevu, biosam pripadnik Armije BiH,i ~lan kabineta na~elnika{taba i znam isto {to znatei vi: nama nisu bili potre-bni nikakvi mud`ahedini.Mi smo na raspolaganjuimali dovoljno na{ih hrabr-ih momaka i patriota kojisu bili spremni da ginu uodbrani ove zemlje, te namnije bila potrebna pomo} uljudstvu, ve} nam je zbogembarga bilo potrebno sa-mo oru`je! Me|utim, i ovd-je je novac bio presudan, pasu mud`ahedini i vehabijelako instalirani me|u naskao narod - rekao je Ra-don~i}.
SDP ih spasio
Oni koji su doveli veha-bije u nekom me|ukontine-ntalnom vjerskom zanosubili su, kako je rekao Ra-don~i}, inspirirani, i to svedoskora, feudalnim na~inomupravljanja zajednicama ukojim su muslimani domi-nantni.Zbog toga je predsje-dnik SBB BiH jo{ naglasio:- Nemojmo biti naivnida i u BiH nije bilo onihkoji su se nadali da }e navlasti ostati najmanje 40godina, kako je to bilo u je-dnopartijskom sistemu Sa-veza komunista, ili da }e,po principu ekskluzivnihpredstavnika svog naroda,usred Evrope instalirativlast po Mubarakovom iliGadafijevom receptu.Zahvaljuju}i „arapskomprolje}u“, u Egiptu i Libi-ji i nekim drugim zemlja-ma sru{eni su vi{edeceni-jski totalitarni re`imi kojisu bili personificirani u li-ku jednog vo|e.To se Bo{njacima du`eod dvije decenije nudi na istina~in, ali u skrivenom poli-ti~kom pakovanju. Umje-sto jednog nezamjenjivogvo|e na vlasti, nama se dvi-je decenije name}e neza-mjenjivost jedne muslima-nske stranke na vlasti. Nar-od je, ako se saberu glasoviSDP-a i SBB BiH, domina-ntno htio promjene i pro-mjenu te situacije. Ali, SDPje izborom SDA za svog ko-alicionog partnera prakti~noomogu}io pre`ivljavanjespomenutog anahronog po-liti~ko-vjerskog koncepta isada neka snosi ekonomske,politi~ke i socijalne posljedi-ce svoje odluke - zaklju~io jeRadon~i}.
 Radon~i}: Kad-tad do}i do glavne mafije
Odgovornost zbog dovo|enja vehabija u BiH
Armiji BiH nisu bili potrebnimud`ahedini, ve} oru`je!
U procesu gadafizacije, umjesto jednog nezamjenjivog vo|e navlasti, nama se dvije decenije name}e nezamjenjivost jednemuslimanske stranke na vlasti
Na ju~era{njoj sjednici,na kojoj su, osim 125 ~lano-va GO, prisustvovali i posla-nici stranke s raznih nivoazakonodavnih tijela, pri-hva}ena je Informacija Pr-edsjedni{tva SBB BiH orezultatima provedenihizbora u organima Savezana op}inskim i kantonaln-im nivoima. Usvojen je i pr-ijedloge Radne grupe o im-enovanjima savjeta, odborai komisija za razli~ite dr-u{tvene oblasti.Me|u 443 ~lana ovihtijela su, izme|u ostalih, idva akademika, 50 dokto-ra nauka, 40 magistara,268 s visokom stru~nomspremom, te 121 `ena i72 mlada ~lana SBB BiH.Na sjednici su govorili~lanovi GO SBB BiH ili dr-ugih organa Mirsad \ug-um, Mirsad \onlagi}, Mu-nib Jusufovi}, Mirza Usta-muji}, Adnan Ba{i}, Enes\ulovi}, Nermin Be}irbe-govi}, Husein Cami}, Hi-dajet Memi}, Namik Mu-ratovi}, Muamer Jarovi},Nurija Deli}, Ejub Topi} iEnver Had`i}.
Dva akademika,50 doktora nauka...

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sulejman Jazvin liked this
Muamer Smajlovic liked this
Magdaléna Hajtmanková liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->