Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

 
UCHWA
Ł
A NR XLIV/260/10RADY GMINY ROGOWO
z dnia 4 listopada 2010 r.
 
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoł
ywania
i odwoł
ywania cz
łonków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Rogowo
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami
1)
 
)
oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzini(Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami
2)
 
), uchwala si
ę
, co nast
ę
puje: 
§ 1.
Przyjmuje si
ę tryb i sposób powoływania i odw
ywania cz
łonków zespoł
u
interdyscyplinarnego w Gminie Rogowo oraz szczegół
owe warunki jego funkcjonowania,
których treść
stanowi za
łą 
cznik do niniejszej uchwa
ł
y.
§ 2.
Wykonanie uchwa
ł
y powierza si
ę Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3.
Uchwa
ła wchodzi w ż
ycie po up
ł
ywie 14 dni od dnia og
łoszenia w Dziennik 
Urz
ędowym Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego.
Przewodnicz
ą 
cy RadyGminy
 
Ryszard Kawka
 
ID: CKGAG-OHALF-XLBDY-UPXIQ-BMNRA. Podpisany.Strona 1 / 7
 
UZASADNIENIE
Z dniem 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz. 1493 ze zm.). Znowelizowana
ustawa nak 
ł
ada na gminy obowi
ązki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,w
tym m.in. obowi
ą 
zek tworzenia zespo
łów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 w/w ustawy
obliguje rad
ę
gminy do okre
ślenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoł
ywania
i odwoł
ywania cz
łonków zespołu interdyscyplinarnego, a także szczegół
owe warunki jego
funkcjonowania. W powyż
szym stanie rzeczy podj
ę
cie niniejszej uchwa
ł
y jest konieczne
i uzasadnione.
1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta
ł
y og
łoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, N138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2)
 Zmiany wymienionej ustawy zosta
ł
y og
łoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589 i z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125. poz.
842.
ID: CKGAG-OHALF-XLBDY-UPXIQ-BMNRA. Podpisany.Strona 2 / 7
 
 
TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁ
YWANIA CZ
ŁONKÓW
ZESPO
ŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁ
OWE WARUNKIJEGO FUNKCJONOWANIARozdzia
ł
1
Postanowienia ogólne.
1. Gmina Rogowo podejmuje dział
ania na rzecz przeciwdzia
łania przemocy w rodzinie,
mi
ę
dzy innymi organizuj
ą 
c prac
ę
zespo
ł
u interdyscyplinarnego.
2. Zespół
interdyscyplinarny realizuje dzia
ł
ania okre
ślone w gminnym programie
przeciwdzia
łania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.3. Zadaniem zespoł
u interdyscyplinarnego jest koordynowanie dzia
ł
a
ń
przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zda
ń
zespo
ł
u interdyscyplinarnego nale
ży w szczególnoś
ci:
4. Zespół
interdyscyplinarny powo
łuje Wójt Gminy Rogowo.5. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodziniw indywidualnych przypadkach, na podstawie porozumień
zawartych pomi
ędzy WójtemGminy Rogowo a jednostkami wymienionymi w Rozdziale II pkt 1 mogą 
by
ć w
ramachzespo
ł
u interdyscyplinarnego powo
ł
ywane grupy robocze.
Rozdzia
ł
2
Za
łą 
cznik do uchwa
ł
y NrXLIV/260/10Rady Gminy Rogowo
z dnia 4 listopada 2010 r.
a)
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b)podejmowanie dzia
ł
a
ń w ś
rodowisku zagro
ż
onym przemoc
ą w rodzinie mają 
cych nacelu przeciwdzia
ł
anie temu zjawisku,c)
inicjowanie interwencji w ś
rodowisku dotkni
ę
tym przemoc
ą w rodzinie,
d)
upowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i moż
liwych sposobach udzielaniapomocy na terenie Gminy Rogowo,e)podejmowanie czynno
ś
ci inicjuj
ą 
cych odpowiednie post
ępowanie wobec osób
dopuszczaj
ą 
cych si
ę przemocy w rodzinie,
ID: CKGAG-OHALF-XLBDY-UPXIQ-BMNRA. Podpisany.Strona 3 / 7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->