Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację...................................................................................................Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Gminy DzikowiecNr VI/ 35./2011 z dnia 9 marca 2011 r.
DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącychwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielamilub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lubz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądźwygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.Miejsce składania: Wójt Gminy. Dzikowiec właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy DzikowiecAdres: 36-122 Dzikowiec
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna
4. spółka nie mająca osobowości prawnej5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel
2. współwłaściciel
 
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty
7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**9. Nazwa skrócona*
/
imię ojca, imię matki**10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj12. Województwo13. Powiat14. Gmina15. Ulica16. Numer domu / Numer lokalu17. Miejscowość18. Kod pocztowy19. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
na
2. Rok ........................................
 
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej
3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
(z wyjątkiem zwolnionych)WyszczególnieniePodstawaopodatkowania
Stawka podatkuwynikającaz Uchwały RadyGminy
..............w zł, gr Kwota podatkuw zł, gr D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW1. związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej, bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków21.................... m
2
22.......................23...................2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodneretencyjne lub elektrowni wodnych24............... .... ha25.......................26...................3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- dla pozostałych gruntów zajętych pod budownictwomieszkaniowe i zakwalifikowanych w ewidencjigruntów i budynków do gruntów budowlanychoznaczonych symbolem
B lub Bp
 27.................... m
2
30.....................m
2
28.......................31.......................29...................32...................D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)1. mieszkalnych ogółem33.................... m
2
34.......................35...................
w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
 
36....................
m
2
...................
m
2
37.............................................38.....................................
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, zwyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddaszaużytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej oraz od części budynkówmieszkalnych zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej ogółem,
w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć50% powierzchni)- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
39.................... m
2
........................ m
2
........................ m
2
40.......................
..................................................
..
41...................
............................................
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie obrotu kwalifikowanym materiałemsiewnym ogółem,
w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
42.................... m
2
........................ m
2
........................ m
2
43.......................
...................................................
.
44...................
............................................

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->