Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Law on Political Parties - Khmer

Law on Political Parties - Khmer

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by api-3842134

More info:

Published by: api-3842134 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

c,ab;
s\u00feIGMBI
KNbkSneya)ay
CMBUkTI 1
bTbBa\u00d8t\u00feiTUeTA
maRta 1>
c,ab;enHmaneKaledAkMNt;EbbbT niglk\u00e7x\u00bdN\u00d0\u00e9nkarbeg\u00e1ItkarcuHbBa\u00a2I nigkareFVIskm\u00b5PaBrbs;KNbkS
neya)ayk\u00f1\u00fagRBHraCaNacRkkm<\u00faCa .
maRta 2>

KNbkSneya)ay KWCaRkummnusSEdlmanKMnit nigqn\u00de\u00b3RsbK\u00f1a ehIyrYbrYmK\u00f1aedays\u00b5\u00bdRKcit\u00fetamkic\u00a9sn\u00fca beg\u00e1IteLIgnUvGg\u00c1karmYyEdlmanlk\u00e7N\u00b3Gci\u00e9\u00aen\u00fey_ nigsV\u00bdyPaB edIm,IcUlrYmk\u00f1\u00fagqakneya)ayCatitamrbb RbCaFi

bety\u00fcesrI
Bhu
bkS edaykare)aHeq\u00f1atedayesrI nigyut\u00feiFm\u2019RsbtamkarkM
Nt;
\u00e9nrd\u00e6
Fm\u00b5nu
Ba\u00d8 ni
gc,ab;
Bak;B\u00bd
n\u00a7
CaFrman .
maRta 3>
RKb;
KNbkSneya)ayRtU
vmanTI
s\u00f1
ak;karkN\u00fe
alenAraCFanI
P\u00f1
M
eBj b\u00a4
TIrY
mext\u00fe Rku
g \u00e9nRBHraCaNacRkkm<
\u00fa
Ca
.
maRta 4>
RKb;
KNbkSneya)aymansi
T\u00a7
i
es\u00b5
I
\u00b2K\u00f1
a k\u00f1
\u00fa
gkarTTY
lbu
BV
si
T\u00a7
i ni
gkarykci
t\u00fe
Tukdak;
edayes\u00b5
I
PaBK\u00f1
aBI
raCrd\u00e6
a
Pi
)al nigGaCJaFrRKb;
Can;
f\u00f1ak; .
maRta 5>
karcU
lCasmaCi
krbs;
KNbkSneya)ayNamY
y KWCakareRCI
serI
sp\u00deal;x\u00f8\u00dcnedayesrIrbs;RbCaBlrd\u00e6Ex\u00b5r
RKb;rUb . K\u00b5anCnNam\u00f1ak;
mansiT\u00a7
i
bg\u00e7
i
tbg\u00e7
M
eGayeKcU
lCasmaCi
kKNbkSneya)ayNamYyeLIy .

K\u00b5anCnNam\u00f1ak;RtUv)aneKdkhUtsiT\u00a7ik\u00f1\u00fagkarGnuvt\u00fesiT\u00a7iBlrd\u00e6 siT\u00a7ineya)ay b\u00a4siT\u00a7iviC\u00a2aCIv\u00b3 edaysarmUl ehtuCnenaHCasmaCik b\u00a4minEmnCasmaCikrbs;KNbkSneya)ayNamYy Edlbeg\u00e1IteLIgedayRsbc,ab;enaHeT .maRta 6>

RKb;KNbkSneya)ayminRtUveFVIskm\u00b5PaBNamYydUcxageRkamenH \u00b3
1-eFV
I
eGaymanGbKmn_ EdlnaM
eGayGn\u00feraydl;\u00c9kPaBCati nigbUrNPaBEdndI .
2-eFVIviT\u00a7gSnaRbqaMgnwgrbbRbCaFibety\u00fcesrIBhubkS
edayeRbIR)as;meF\u00fca)ayhigSak\u00f1\u00fag
eKalbMNgdeN\u00feImGMNac .
3-beg\u00e1ItkgkMlaMgRbdab;GavuF .
maRta 7>
RKb;KNbkSneya)ayminRtUvs\u00dfitenAeRkamcMNuH b\u00a4karbg\u00c1ab;bBa\u00a2arbs;KNbkSneya)aybreTs b\u00a4rbs;rd\u00e6a
Pi)albreTs.
maRta 8>
karcuHbBa\u00a2IKNbkSneya)ayCasmt\u00dfkic\u00a9rbs;RksYgmha\u00e9p\u00de .
CMBUkTI 2
karbeg\u00e1ItKNbkSneya)ay
maRta 9>
RbCaBlrd\u00e6
Ex\u00b5rcM
nY
ny:
agti
c80nak; EdlmanGayuy:agti
c18q\u00f1
aM ehI
yEdlmanTI
lM
enACaGci
\u00e9\u00aen\u00fe
y_
enA
k\u00f1\u00fagRBHraCaNacRkkm<\u00faCa

mansiT\u00a7iep\u00feImKNbkSneya)aymYy)anedayRKan;EtCUndMNwgCalaylk\u00e7GkSreTA RksYgmha\u00e9p\u00de . RksYgmha\u00e9p\u00deRtUveq\u00f8IytbCalaylk\u00e7GkSrfa )anTTYlesck\u00feICUndMNwgenHk\u00f1\u00fagry\u00b3eBl y:agyUr15\u00e9f\u00b6 . ebIhYskarkMNt;15\u00e9f\u00b6 enHRtUvcat;Tukfa )anTTYlesck\u00feICUndMNwgenH .

KNbkSneya)ay EdleTI
bep\u00fe
I
mbeg\u00e1
I
tRtU
veFV
I
kare)aHeq\u00f1
ateRCI
staM
gKN\u00b3km\u00b5aFi
karbeN\u00fe
aHGasn\u00f1

Edlman smaCiky:agtic7rUb ehIyEdlm\u00f1ak;\u00b2manGayuy:agtic25q\u00f1aM sMrab;erobcMEbbbT nigbMeBjlk\u00e7x\u00bdN\u00d0\u00e9nkarsuMcuH bBa\u00a2IKNbkSneya)aytamkarkMNt;dUcmanEcgk\u00f1\u00fagCMBUkTI5\u00e9nc,ab;enH edIm,ITTYlsuBlPaB .

eTaHbIminTan;TTYlsuBlPaBk\u00beeday k\u00f1\u00fagry\u00b3eBlenH KNbkSneya)ayGacelIkp\u00f8akenATIs\u00f1ak;karrbs;
x\u00f8\u00dcn)an .
maRta 10>
KNbkSneya)aynImYy\u00b2 RtUverobcMlk\u00e7xn\u00feik\u00b3nigeKalneya)aysMxan;\u00b2Calaylk\u00e7GkSr Edlman
cMNucsMxan;\u00b2y:agticNas;dUcxageRkamenH \u00b3

k>lk\u00e7n\u00feik\u00b3RtUvman \u00b3
1-eQ\u00b5aHCaGkSreBj GkSrkat; nigsBa\u00d8asMKal; .
2-Gas\u00bdyd\u00e6an\u00e9nTIs\u00f1ak;karkN\u00feal .

3-kalbriec\u00e4T\u00e9nkarbeg\u00e1ItKNbkSneya)ay . kalbriec\u00e4TKNbkSneya)ayenHminRtUvCan;

elI\u00e9f\u00b6buN\u00fcCati nigGn\u00ferCati .
4-viFankars\u00feIBIkarbBa\u00a9\u00dalCasmaCikPaB nigkarbeN\u00fejecjBIsmaCikPaB .
5-siT\u00a7i nigParkic\u00a9rbs;smaCik .

6-rcnasm<\u00bdn\u00a7f\u00f1ak;Cati nigf\u00f1ak;eRkambn\u00febn\u00deab; .
7-smt\u00dfkic\u00a9\u00e9nGg\u00c1karnanarbs;KNbkSneya)ay .
8-EbbbT\u00e9nkareRCIserIs nigdkhUtmuxgarrbs;smaCikKN\u00b3km\u00b5aFikarnayk .
9-karkMNt;GMBIkarRbCuMsamBa\u00d8 \u00e9nGg\u00c1karnanarbs;KNbkSneya)ay .

10-cMnYnsmaCikcaM)ac; {kUr:um} EdlRtUvcUlrYmk\u00f1\u00fagGg\u00c1RbCuM\u00e9nGg\u00c1karnanarbs;KNbkSneya
)ayedIm,IeGayGg\u00c1RbCuMenaHykCakar)an .
11-hirBa\u00d8vt\u00df\u00fa nigRTB\u00fcsm,t\u00feirbs;KNbkSneya)ay .
12-viFankars\u00feIBIkarrMlayKNbkSneya)ay nigkarcat;EcgRTB\u00fcsm,t\u00feirbs;KNbkSneya
)ayenAeBlRtUvrMlay .
13-viFans\u00feIBIkareFVIviesaFnkm\u00b5lk\u00e7n\u00feik\u00b3KNbkSneya)ay .
x>eKalneya)ay nigkm\u00b5viFIneya)aysMxan;\u00b2RtUvEcgGMBIeKaledA nigvt\u00df\u00fabMNgrbs;KNbkSneya)ay
.maRta 11>
RKb;KNbkSneya)ayRtUvmaneQ\u00b5aH nigsBa\u00d8asMKal;tamkarkMNt;dUcxageRkam \u00b3
1-eQ\u00b5aHCaGkSreBj CaGkSrkat; nigsBa\u00d8asMKal;rbs;KNbkSneya)ayRtUvEtxusK\u00f1aBIeQ\u00b5aH
CaGkSreBj b\u00a4GkSrkat; nigsBa\u00d8asMKal;rbs;KNbkSneya)aynana .
2-eQ\u00b5aHrbs;KNbkSneya)ay EdleTIbbeg\u00e1Itf\u00b5IminRtUveFVIeLIgeday RKan;EtEksMrYlbn\u00feic
bn\u00fe\u00dccenAelIeQ\u00b5aHKNbkSneya)aynana .
3-sBa\u00d8asMKal;rbs;KNbkSneya)ayminRtUvcMlg b\u00a4yktamsBa\u00d8aCatirUbPaBtMNageGay
sasna R)asaTGg\u00c1rvt\u00fe b\u00a4RBHqayal\u00bdk\u00e7N_ b\u00a4
rUbsMNakrbs;RBHmhakSRtEx\u00b5rRKb;Gg\u00c1 .
CMBUkTI 3
smaCikPaB
maRta 12>
RbCaBlrd\u00e6Ex\u00b5r EdlmanGayuy:agtic18 q\u00f1aMnigmansiT\u00a7iBlrd\u00e6GaccUlCasmaCikKNbkSneya)ay)an
.maRta 13>
karcUlCasmaCik\u00e9nKNbkSneya)ay RtUvEp\u00a5kelIeKalkarN_s\u00b5\u00bdRKcit\u00fe .
smaCikKNbkSneya)ayGaclaQb;BIKNbkSneya)ay)anRKb;eBlevlaedaymin)ac;bBa\u00a2ak;BImUl
ehtueLIy .
maRta 14>
smaCikKNbkSneya)aymansiT\u00a7i katBVkic\u00a9dUcK\u00f1aRsbtamlk\u00e7n\u00feik\u00b3\u00e9nKNbkSneya)ay .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->