Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Media Law - Khmer

Media Law - Khmer

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by api-3842134

More info:

Published by: api-3842134 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

c,ab;
s\u00feIBI
rbbsarBt\u2019man

CMBUkTI1
siT\u00a7inigesrIPaBxagsarBt\u2019man
maRta 1>-c,ab;enHkMNt;rbbsarBt\u2019man nigFanar:ab;rgesrIPaBsarBt\u2019man nigesrIPaBxagkare)aHBum<

pSayeGay)ansmRsbtammaRta 31 nigmaRta 41 \u00e9nrd\u00e6Fm\u00b5nuBa\u00d8\u00e9nRBHraCaNacRkkm<\u00faCa .

maRta 2>-sarBt\u2019manmansiT\u00a7irkSakarsm\u00b6at;s\u00feIBIRbPBBt\u2019manrbs;x\u00f8\u00dcn .
maRta 3>-edIm,IrkSa\u00c9kraC\u00fc\u00e9nsarBt\u2019man karRtYtBinit\u00fcmuneBle)aHBum<pSayRtUvhamXat; .
maRta 4>-kare)aHBum<pSaynUvBt\u2019manp\u00f8\u00davkardUcCa esck\u00feIEf\u00f8gkarN_ karRbCuM kMNt;ehtuRbCuM b\u00a4r)aykarN_

NamYy .l. minGacRtUvp\u00fen\u00deaeTas)aneLIy RbsinebIkarpSayenaHmanlk\u00e7N\u00b3smRsbtam
sPaBBit eBjelj b\u00a4esck\u00feIseg\u00e7bRtwmRtUvtamerOgBit .
Bt\u2019manp\u00f8\u00davkarEdlCakm\u00b5vt\u00df\u00fa\u00e9nmaRtaenHsMedAcMeBaH\u00bd

1-esck\u00feIEf\u00f8gkarN_ karRbCuM kMNt;ehtuRbCuM b\u00a4r)aykarN_rbs;rd\u00e6sParab;TaMgKN\u00b3km\u00b5aFikar b\u00a4 KN\u00b3km\u00b5karnanarbs;rd\u00e6sPapg elIkElgEtk\u00f1\u00fagkrNIrd\u00e6sPaeFVIkarRbCuMsm\u00b6at;dUcmanEcgk\u00f1\u00fagmaRta 88 \u00e9nrd\u00e6Fm\u00b5nuBa\u00d8\u00e9nRBHraCaNacRkkm<\u00faCa .

2- esck\u00feIEf\u00f8gkarN_ karRbCuM kMNt;ehtuRbCuM b\u00a4r)aykarN_\u00e9nEp\u00f1knItiRbtibt\u00fei rYmTaMgesck\u00feIEf\u00f8g
karN_rbs;rd\u00e6m\u00aen\u00feI nigm\u00aen\u00feInanapg .
3-RKb;Tid\u00e6PaB\u00e9ndMeNIrkarrbs;tulakar rab;TaMgnItiviFITaMgLaypg elIkElgEtk\u00f1\u00fagkrNIdUcxag
eRkamenH\u00bd
- tulakarhammineGayebIkcMhdl;sarNCn
- bBa\u00d8t\u00feiedaymaRta 16 \u00e9nc,ab;enHEdlTak;TgeTAnwgGaf\u2019kM)aMgrbs;buK\u00c1lm\u00f1ak;\u00b2enAk\u00f1\u00fagdMeNIr
karCMnuMCMrHk\u00feI
- sMNuMerOgEdlenAk\u00f1\u00fagkarGeg\u00e1tesuIbsYrrbs;tulakarenAeLIy
maRta 5>-1-eKalkarN_TUeTA
sarBt\u2019man mansiT\u00a7iTTYlBt\u2019manEdls\u00dfitk\u00f1\u00fagkarRKb;RKgrbs;raCrd\u00e6aPi)al elIkElgEtBt\u2019man
NaEdlbN\u00fealeGay\u00bd
- Gn\u00feraydl;sn\u00feisuxCati
- Gn\u00feraydl;TMnak;TMngCamYyRbeTsd\u00e9T
- mankarbMBanelIsiT\u00a7irbs;buK\u00c1lm\u00f1ak;\u00b2 edayrab;TaMgsMNuMerOgrbs;m\u00aen\u00feIraCkar sMNuMerOgeBT\u00fc
sMNuMerOg nig\u00c9ksarp\u00f8\u00davkarsm\u00b6at;\u00b2d\u00e9TeTotCaedIm

- mankarlatRtdag\u00c9ksarsm\u00b6at;Ep\u00f1kBaNiC\u00a2km\u00b5 Ep\u00f1khirBa\u00d8avt\u00df\u00fa Edl)anmkBIbuK\u00c1l b\u00a4Gg\u00c1PaB RtwmRtUvtamc,ab;NamYy nigkarlatRtdagnUvBt\u2019man EdlBak;B\u00bdn\u00a7eTAnwgbTbBa\u00a2a b\u00a4karRtYt Binit\u00fcrbs;s\u00dfab\u00bdnhirBa\u00d8vt\u00df\u00fa

- b:HBal;dl;siT\u00a7iCnNam\u00f1ak; k\u00f1\u00fagkarnaMeGaymanCMnuMCMrHk\u00feIedayGyut\u00feiFm\u2019
- maneRKaHf\u00f1ak;dl;m\u00aen\u00feIEdlRtUvGnuvt\u00fec,ab; b\u00a4RtUvbMeBjebskkm\u00b5rbs;x\u00f8\u00dcn
2-kares\u00f1IsuMBt\u2019man
kares\u00f1IsuMBt\u2019manRtUveFVIeLIgCalaylk\u00e7N_GkSr ehIyRtUvbBa\u00a9ak;eGay)anc,as;las;GMBIBt\u2019man
Edles\u00f1IsuMeTAs\u00dfab\u00bdnnana .
m\u00aen\u00feImansmt\u00dfkic\u00a9EdlRKb;RKgs\u00dfab\u00bdnenaH

RtUveq\u00f8IytbeTAnwgBak\u00fcsuMk\u00f1\u00fagry\u00b3eBlsamsib\u00e9f\u00b6 \u00ac30\u00e9f\u00b6\u00a6 y:agyUr . RbsinebIkares\u00f1IsuMenaHRtUv)anbdiesFTaMgRsug b\u00a4x\u00f8H\u00b2enaH ehtupl\u00e9nkar bdiesFRtUvbBa\u00a2ak;eGay)anc,as;las;Calaylk\u00e7N_GkSr .

CMBUkTI 2
karTTYlxusRtUv\u00e9nG\u00f1ksarBt\u2019man
maRta 6>-G\u00f1ksarBt\u2019manmansiT\u00a7ibeg\u00e1ItsmaKmG\u00f1ksarBt\u2019man . smaKmG\u00f1ksarBt\u2019man Bt\u2019manenaH

RtUvmanlk\u00e7N\u00b3\u00c9kraC\u00fc . smaKmG\u00f1ksarBt\u2019mannImYy\u00b2 RtUvGnum\u00bdtlk\u00e7n\u00feik\u00b3rbs;x\u00f8\u00dcnEdlminp\u00de\u00faynwg c,ab;CaFrmanedaymankaryl;RBmBIsmaCiktamkare)aHeq\u00f1at . G\u00f1kdwknaMsmaKmG\u00f1ksarBt\u2019man EdlCasmaCikRkumGPi)al RtUvmankare)aHeq\u00f1ateRCIserIstamlk\u00e7N\u00b3RbCaFibety\u00fc .

maRta 7>-smaKmG\u00f1ksarBt\u2019mannImYy\u00b2RtUvtak;EtgRkmsIlFm\u2019edIm,IGnuvt\u00fek\u00f1\u00fagsmaKmrbs;x\u00f8\u00dcn EdlG\u00f1k
sarBt\u2019manmankatBVkic\u00a9eKarBeKalkarN_caM)ac;CaGaT\u00d7dUcteTA\u00bd
1- eKarBsc\u00a9Fm\u2019nigeKarBsiT\u00a7iyl;dwgnUvsc\u00a9Fm\u2019rbs;saFarN\u00b3Cn .
2- RtUvpSaynUvdMNwgTaMgLayedaysucrit RBmTaMgeFVIGt\u00dfaFib,ay b\u00a4riHKn;eGayRtwmRtUv
nigsm RsbtamKtiyut\u00feiFm\u2019 .
3- RtUvraykarN_EttamehtukarN_Edlx\u00f8\u00dcndwgBIRbPBedImEtb:ueN\u00d1aH . G\u00f1ksarBt\u2019manminRtUv
bM)at;ecalnUvBt\u2019mansMxan;\u00b2 b\u00a4Ekbn\u00f8M\u00c9ksarepSg\u00b2eLIy .
4- eRbIviFIsucritRtwmRtUvedIm,IEsVgrkdMNwg rUbft nig\u00c9ksarepSg\u00b2 .
5- RtUveFVIkarEktRmUvnUvBt\u2019manNaEdlecjpSayrYcehIy\u00b2manlk\u00e7N\u00b3minCak;lak;
nignaMeGaymankaryl;RcLM .

6- RtUvecosvagkarpSBVpSayBt\u2019man Edlj\u00faHjg;eGaymankarRbkan;BUCsasn_ BN\u2019sm,\u00far ePT Pasa CMenO sasna mti b\u00a4nin\u00f1akarneya)ay edImkMeNItCati zan\u00b3sg\u00c1m FnFan b\u00a4s\u00dfanPaB d\u00e9TeTot .

7- RtUveKarBsiT\u00a7i nigesrIPaBrs;enAk\u00f1\u00fagCIvPaB\u00c9kCnrbs;buK\u00c1l .
8- RtUveKarBeGay)anh\u00b5t;ct;tamk,\u00dcnevy\u00fcakrN_Ex\u00b5r k\u00f1\u00fagkarsresrGt\u00dfbT .
9- hame)aHBum<pSayGt\u00dfbT b\u00a4rUbPaBGasGaPas nigrUbPaB\u00e9nGMeBIhigSa .
10- hamrMelaPelIsiT\u00a7i edIm,ImankarCMnuMCMrHk\u00feI edayyut\u00feiFm\u2019rbs;buK\u00c1lm\u00f1ak;\u00b2 dUcmanEcgk\u00f1\u00fag
rd\u00e6Fm\u00b5nuBa\u00d8\u00e9nRBHraCaNacRkkm<\u00faCa .
11- RtUvcat;TukcMNu
cdUcxageRkamenH CakarrMelaPd\u00beF\u00b6n;F\u00b6rxagEp\u00f1kviC\u00a2aCIv\u00b3 rbs;G\u00f1
ksarBt\u2019man\u00bd
- karlYccm\u00f8gKMnit b\u00a4s\u00f1a\u00e9drbs;G\u00f1kd\u00e9Tmkdak;
faCarbs;x\u00f8\u00dcn
- bn\u00f8MeGayeKyl;xus dU
cCakarsresrbBa\u00e4itbeBa\u00e4\u00f3g edIm,IeGayG\u00f1kGanmankarsgS\u00bdyeday
Gyut\u00feiFm\u2019elIbuK\u00c1
lNam\u00f1ak; Rku
m bkSNamYy
-karmYlbg\u00e1ac; brihaekr\u00fe\u00d7 ni
gkareCrRbmaf
-karTTYlsMNUkk\u00f1\u00fagEbbNamYy b\u00a4karCMritykR)ak; edIm,ICaf\u00f1\u00darnwgkare)aHBum<pSay b\u00a4mine)aHBum<
pSaynUvBt\u2019manNamYy .
maRta 8>-muneBlcab;ep\u00feImEckcaysarBt\u2019man nieyaCk b\u00a4ni

Bn\u00a7nayk RtUveFVIBak\u00fcmYyc,ab; \u00ac01c,ab;\u00a6 CUnmkRksYgBt\u2019man edIm,IbBa\u00a2ak;GMBIGt\u00fesBa\u00d8aNrbs;x\u00f8\u00dcn . RksYgenHRtUvecjbg\u00e1an;\u00e9deGayeTAsarBt\u2019 maneBl)anTTYlsMNuMEbbbTTaMgmUl .

k\u00f1\u00fagkrNIEdlnaykkarpSayCasmaCikrd\u00e6sPa b\u00a4s\u00dfab\u00bdnEdlmanGP\u00bdy\u00c9ksiT\u00a7isarBt\u2019manenaH RtUv
cat;taMgeGaymanshnaykkarpSaym\u00f1ak;eTot .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->