Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JEFREMA SIRINA

JEFREMA SIRINA

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by api-3773727

More info:

Published by: api-3773727 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

\u017dITIJE PREPODOBNOG OCA NA\u0160EG
JEFREMA SIRINA1

Sveti Jefrem se rodio u Siriji, u gradu Nizibiji2, od kr\u0161\u0107anskih roditelja, u vrijeme cara Konstantina Velikog3. Jo\u0161 u mladim godinama odri\u010de se svijeta, ode u pustinju, i postane monah. I dobije od Boga dar mudrosti, te je iz njegovih usta tekla kao slatka rijeka blagodat, natapaju\u0107i umilenjem du\u0161e, sviju koji su slu\u0161ali njegove pouke. A to je bilo proreknuto prije nego on odraste. Jer dok je jo\u0161 bio dijete, njegovi roditelji vidje\u0161e u snu za njega ovo: na jeziku njegovom ni\u010de vinova loza, i toliko poraste, da granama i gro\u017e\u0111em ispuni cijelo podnebesje, te se sve ptice nebeske sakupljahu i je\u0111a\u0161e gro\u017e\u0111e. I koliko one vi\u0161e je\u0111a\u0161e, toliko vinograd vi\u0161e ra\u0111a\u0161e.

A kada je u pustoj gori sveti Jefrem, prepun umilenja i skru\u0161enosti srca, monahovao, jedan od bogonosnih otaca vidje u snu \u010dovjeka stra\u0161na , koji je sijao kao an\u0111eo, gdje dr\u017ei u ruci svitak ispisan i upita: Tko mo\u017ee da primi i sa\u010duva ovaj svitak? I do\u0111e mu glas odozgo: Nitko drugi osim Jefrema, ugodnika mog. \u2013 A staja\u0161e pred njim Jefrem, i otvori usta svoja, i \u010dovjek koji se bija\u0161e javio metnu svitak u usta Jefremu. I on ga pojede i proguta. I ubrzo zatim po\u010dne prepodobni Jefrem, govoriti i pisati pouke korisne, koje mogu svakoga tko ih \u010dita ili slu\u0161a tronuti, i strahu Gospodnjem privoditi, i na pokajanje pobu\u0111ivati, \u0161to je o\u010digledno iz njegovih bogonadahnutih knjiga.

Ali jo\u0161 jedan od velikih svetih staraca vidje u snu ovakvo vi\u0111enje o svetom Jefremu: Po nare\u0111enju Bo\u017ejem An\u0111elske Sile s neba sila\u017eahu, dr\u017ee\u0107i u rukama svitak ispisan iznutra i govorahu jedan drugome: Tko treba da dobije ovaj svitak? I jedni govorahu ovaj,- drugi onaj,- a tre\u0107i reko\u0161e: Zaista su sveti i pravedni ti koje spominjete, ali niti jedan od njih ne mo\u017ee dobiti ovaj svitak osim Jefrema, krotkog i smirenog srca. \u2013 I vidje starac gdje taj svitak bi dan Jefremu. I ustav\u0161i ujutro, \u010duje bla\u017eenog Jefrema, gdje bratiji govori pouke, kao da izvor klju\u010da\u0161e iz usta njegovih. Jer iz usta njegovih izvirahu rije\u010di od velike koristi. I vjerova\u0161e da je od Duha Svetoga sve \u0161to izlazi iz usta njegovih. I proslavi Boga koji takvu blagodat daje slugama svojim.

Jednom po\u017eelje\u0161e prepodobni Jefrem da ide u grad Edesu4, pa se pomoli Bogu govore\u0107i: Gospode Isuse Kriste, udostoji me da vidim grad Tvoj, i po\u0161alji mi u susret takvoga \u010dovjeka, koji bi korisno porazgovarao sa mnom o Svetom Pismu. \u2013 Po\u0161to se tako pomoli, on se pribli\u017ei gradu. I kad u\u0111e na vrata, sretne ga \u017eena bludnica. Ugledav\u0161i je, sluga Bo\u017eji se o\u017ealosti, i u sebi se obrati Bogu govore\u0107i: Gospode, prezreo si molbu sluge Tvoga, jer kako \u0107e ova raspravljati sa mnom o rije\u010dima Svetoga Pisma? A i \u017eena staja\u0161e gledaju\u0107i ga. I upita je sveti Jefrem: Reci mi, \u017eeno, za\u0161to stoji\u0161 i gleda\u0161 me? \u017dena odgovori: gledam te, jer sam ja \u017eena, postala od \u010dovjeka. A ti ne gledaj u mene, ve\u0107 u zemlju, od koje si postao.

\u010cuv\u0161i to, Jefrem se za\u010dudi takvom odgovoru njenom, i proslavi Boga koji je takav um dao \u017eeni. I uvidje da Gospod nije prezreo njegovu molbu. I u\u0161av\u0161i u grad, ostade u njemu mnogo dana. U ku\u0107i pak u kojoj stanova\u0161e, do njegove sobe stanova\u0161e neka \u017eena bludnica. Potaknuta od lukavog demona, ona za\u017eeli da uvrijedi starca. I otvoriv\u0161i prozor\u010di\u0107 koji bija\u0161e na zidu, ona ugleda starca gdje stoji i kuha sebi jelo. I re\u010de mu: Blagoslovi Gospodine! Prepodobni pogleda na prozor\u010di\u0107, i vidjev\u0161i gdje viri, odgovori joj: Gospod te blagoslovio! \u017dena ga upita: \u0160to nedostaje tvome jelu? Svetitelj odgovori: Tri kamena i malo blata potrebno je, da se zatvori prozor\u010di\u0107, kroz koji ti ovamo viri\u0161. A \u017eena mu bez stida re\u010de: To ti najprije progovorih, a ti si ve\u0107 ustao protiv mene. Ja \u017eelim da legnem s tobom, a ti me prvom rije\u010di odbija\u0161. Odgovori joj sluga Bo\u017eji: Ako \u017eeli\u0161 da legne\u0161 sa mnom, onda do\u0111i na mjesto koje ti

1 Sveti Jefrem je prozvan Sirinom, tj. Sirijcem, po\u0161to se Mezopotamija, u kojoj se on rodio, pribrajala Siriji.
2 Nizibija (ili Nizibida) \u2013 veliki i mnogoljudni grad u provinciji Magdoniji u Mezopotamiji, - na granicama
rimske imperije i perijskog carstva.
3 Car Konstantin Veliki carevao je od 306 do 337 godine.
4 Edesa- grad u Mezpoptamiji; u njemu se nalazio nerukotvorni lik Spasitelja i svete mo\u0161ti apostola Tadeja.

budem ozna\u010dio, i le\u0107i \u0107emo zajedno. Bludnica re\u010de: Ozna\u010di mjesto, i do\u0107i \u0107u. Odgovori sveti Jefrem: Ako si me za\u017eeljela, onda ne mo\u017ee\u0161 le\u0107i sa mnom, osim u sred grada. Upita ga \u017eena: Zar se ne stidimo ljudi? Svetitelj odgovori: Ako se stidimo ljudi, onda koliko vi\u0161e treba da se stidimo, i ujedno sa tim bojimo Boga, koji zna tajne ljudske. Jer On ima da sudi cijelome svijetu, i da svakome da po djelima njihovim. \u2013 \u010cuv\u0161i to, bludnica bi dirnuta rije\u010dima njegovim, i do\u0161av\u0161i k njemu, ona pripade k nogama njegovim, pla\u010du\u0107i i govore\u0107i: Slugo Bo\u017eji! Uputi me na put spasenja, da bih se izbavila od mnogih mojih zlih djela. I prepodobni Jefrem je pou\u010di mnogim stvarima iz Svetoga Pisma; utvrdi je u pokajanju, i uputi u \u017eenski manastir. I tako spasi du\u0161u njezinu od odvratnih bezakonja.

Opet druga neka razvratnica pristupi prepodobnom Jefremu, kada je on jednom prilikom putovao nekuda. I htjede ona ili da ga navede na grijeh, ili da ga naljuti, jer ga nitko nikada nije vidio ljutog. I re\u010de joj prepodobni. Hajde za mnom! I ona po\u0111e za njim. I kada stigo\u0161e u jedno mnogoljudno mjesto, on joj re\u010de: Ovdje ho\u0107u da legnemo i da u\u010dinimo grijeh! A ona, vidjev\u0161i narod, re\u010de mu: Kako to mo\u017eemo ovdje u\u010diniti, kada je toliki narod; zar nije sramota? Odgovori joj prepodobni: Ako se stidi\u0161 ljudi, koliko onda vi\u0161e treba da se stidimo Boga koji zna tajne srca! \u2013 I \u017eena oti\u0111e od njega posramljena, ne mogav\u0161i svetitelja ni na grijeh navesti, ni na gnjev potaknuti. Jer on zaista bija\u0161e \u010dovjek nezlonamjeran, i krotak, i veoma ne gnjevan.

O njegovoj ne ljutitosti govori se i ovo: Kada je jednom bio u pustinji, u\u010denik mu njegov u odre\u0111eno vrijeme dono\u0161a\u0161e hranu. Ali jedanput, nose\u0107i mu hranu, on slu\u010dajno, ne htjev\u0161i, razbi posudu, u kojoj bija\u0161e hrana. I poboja se ljutnje starca. A starac, vidjev\u0161i ga utu\u010dena, reko\u0161e mu: Ne sekiraj se, brate! Po\u0161to hrana nije htjela da do\u0111e k nama, mi \u0107emo oti\u0107i k njoj. \u2013 I oti\u0161av\u0161i, sjedne kraj razbijene posude, pa skuplja\u0161e jelo i je\u0111a\u0161e. Tako on bija\u0161e ne gnjevan. I pri\u010daju za njega, da otkako je postao monah, nikada se ni na koga nije naljutio.

Prepodobnom Jefremu bi otkriveno o svetom Vasiliju Velikom ovo: vidje u vi\u0111enju ognjeni stup koji doseza\u0161e do neba, i za\u010du glas: Jefreme, Jefreme! Kao \u0161to vidi\u0161 ovaj ognjeni stup, takav je Vasilije. \u2013 Stoga on za\u017eeli da vidi Vasilija, i otputova u Kesariju Kapadokijsku. I na\u0161av\u0161i ga u crkvi gdje pou\u010dava narod, on ga stade gromkim glasom slaviti govore\u0107i: Uistinu je veliki Vasilije! Uistinu je stup ognjeni Vasilije! Uistinu Duh Sveti govori ustima njegovim.

A neki od naroda reko\u0161e: Tko je ovaj starac \u0161to ovako hvali arhiepiskopa? Gle, ulaguje mu se, da bi ne\u0161to dobio iz njegovih ruku. \u2013 A poslije slu\u017ebe Bo\u017eje, kada prepodobni Jefrem sa svetim Vasilijem po\u010dne prijateljski razgovor, upita ga sveti Vasilije: Za\u0161to si me takvim pohvalama slavio? Odgovori prepodobni Jefrem: Zato \u0161to vidjeh goluba bijelog gdje sjedi na tvome desnom ramenu, i \u0161apu\u0107e ti na uho ono \u0161to si ti govorio narodu. I jo\u0161: ognjeni jezik govora\u0161e iz usta tvojih. Re\u010de mu Sveti Vasilje: \u0160to slu\u0161ah o tebi, sada zaista i vidim, \u017eitelju pustinje i ljubitelju pustinja\u010dkog molitvenog tihovanja. Pi\u0161e u proro\u010danstvu Davidovom: Jefrem je krepost glave moje (Ps.59,9). Ove proro\u010dke rije\u010di uistinu dolikuju tebi: jer si mnoge uputio na vrlinu, i u\u010dvrstio; a krotkost tvoja i ne zloba srca tvog, sjaju svima kao svjetlost. \u2013 I posveti ga sveti Vasilije za prezvitera, i otpusti s mirom. Ali, pri\u010da se za njega, da nikada nije htio liturgisati, jer je smatrao sebe nedostojnim da slu\u017ei takvim Velikim Tajnama bo\u017eanskim. A \u010desto se pri\u010de\u0161\u0107ivao kada su drugi slu\u017eili svetu liturgiju. U prezviterskom \u010dinu on je usrdio slu\u017eno spasenju drugih, propovijedaju\u0107i rije\u010d Bo\u017eju.

Prepodobni Jefrem je gajio veliku ljubav prema prepodobnom Avramiju Zatvorniku, \u010diji se spomen praznikuje dvadeset i devetoga desetog. I \u010desto su jedan drugoga posje\u0107ivali, i isku\u0161avali se me\u0111usobnim korisnim razgovorima. I kada bla\u017eenu Mariju, ne\u0107aku Avramijevu, sna\u0111e sablazan od vraga, prepodobni Jefrem molitvama svojim mnogo pomogne njezinom spasenju. Jer je on silno patio zbog onih koji padaju u grijehe, i veoma se trudio da ih popravi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->