Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5824, 14.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5824, 14.11.2011]

Ratings: (0)|Views: 1,119|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
SARAJEVO
Hajriji Babi} jedini domautomobil
OTKRIVAMO
[ta je svepre{utiovlasnik’Starta’
DIJABETES
U Federacijivi{e od 50.000oboljelih
’AVAZ’ SAZNAJE
[ta su otkrili pretresi
Na saslu{anju uhap{enog Emraha Fojnice otkriveno da je tokomposljednjih pretresa zaplijenjeno 15 pu{aka i jedan snajper
 Na{i „Zmajevi“ sino} su doputovali u Portugal: Edin D`eko u pratnji policije
(Foto: I. [ebalj)
N
a prijedlog Tu`ila{tvaBiH, Sud BiH odredioje ju~er jednomjese~nipritvor za Emraha Fo-jnicu iz Gornje Mao~e. On je osu-mnji~en da je pomagao Mevlidu Ja{arevi}u u teroristi~kom napaduna Ambasadu SAD u Sarajevu.Dr`avni tu`ilac Dubravko ^a-mpara kazao je da su tokom pretr-esa prona|ene ogromne koli~inenaoru`anja, zapakovane u spor-tske torbe. U jednoj se nalazila iautomatska pu{ka te li~na kartaosumnji~enog Fojnice.
 3. strana
UMAO^I
ARSENAL
ORU@JA!
Sukobi u SDA:’Aktiv’ protestira protiv Tihi}a

 

Reakcija:O Dudakovi}u, Backovi}u, Viki}u
 
 Voza~i:Od sutra obavezna zimska oprema

Bara `
 5. strana
Reprezentacija otputovala u Lisabon
   7 .  s   t  r  a  n  a   1   7 .  s   t  r  a  n  a
4. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 14. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5824
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Su{i}: U~init }emo
sve da obradujemo BiH
Sportski prilog
 
 Radi}i: Peru i ku}nu pomo}nicu svezali, a Azeminu zatvorili u kupatilo
Ispod fantomke Azemina
prepoznala glas kom{ije
Mos tar
Napadnut bra~ni par Radi}
   1   9 .  s   t  r .
10. strana9. strana
Safeta Su{i}a do~ekali  portugalski novinari 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,14. novembar/studeni 2011.
2
Sastanci
Reforma odbranecentralna tema
Reforma odbrane i bi-lateralna odbrambena sar-adnja centralne su temedana{njeg sastanka delega-cija ministarstava odbraneSAD i BiH. Na sastanku}e biti rije~i i o daljnjimkoracima BiH prema evr-oatlantskim integracija-ma, saop}eno je iz Mini-starstva odbrane BiH.Ameri~ku delegaciju pr-edvodi zamjenica mini-stra odbrane za Rusiju,Ukrajinu i Evroaziju Se-leste Valander (CelesteWallander).
OSBiH
Primopredajadu`nosti
U bazi „Butmir 2“ uSarajevu danas }e biti or-ganizirana primopredajadu`nosti komandantaOperativne komandeOru`anih snaga BiHizme|u dosada{njeg ko-mandanta, generalmajo-ra Ante Jela~a i briga-dnog generala Ivice Jer-ki}a, javlja Srna.Ceremonija po~inje u 11sati i njoj }e prisustvo-vati i komandanti EU-FOR-a i NATO {tabaSarajevo, generali Ber-nhard Bair i Geri Ha-fman (Gary Huffman).
„Elektroprenos BiH“
Tra`e smjenuUprave
Nakon posljednjeodluke v. d. generalnogdirektora „Elektro-prenosa BiH“ Du{anaMijatovi}a da radnicimaove kompanije isplati sa-mo 50 posto pla}e zaoktobar, sindikalisti suzatra`ili smjenu aktue-lnog Upravnog odbora(UO) i Uprave.Sindikalisti su, tako|er,zatra`ili reviziju poslova-nja „Elektroprenosa BiH“od 2006. do 2010.
 F. K.
EP u BiH
Dr`avna vlast ilivanredni izbori
Evropski pokret (EP)u BiH najavio je da }e,ukoliko u najskorije vri-jeme, najkasnije do polo-vine decembra, ne do|edo formiranja Vije}a mi-nistara BiH, pozvati do-ma}e odgovorne institu-cije, visokog predstavni-ka i me|unarodnu zaje-dnicu da zajedno s loka-lnim raspi{u i vanredneparlamentarne izbore.
Ukratko
Valander: Predvodi delegaciju
ANALIZA
[ta je pokazao dijalog o reformi pravosu|a
Druga runda dijaloga oreformi pravosu|a koja je u~etvrtak i petak odr`ana uSarajevu pokazala je da BiHnije spremna za ozbiljne pre-govore s Evropskom unijom,kazao je za na{ list vosokopo-zicionirani du`nosnik u Evr-opskoj komisiji, koji je `elioostati anoniman.
Druga runda
Ovaj stav kosi se sa zva-ni~nim izjavama koje su na-kon ove runde dijaloga dalizvani~nici iz EU i BiH, ko-ji su kazali da su veoma za-dovoljni razgovorima.Na{ sagovornik ka`e da jedijalog zaista bio pozitivankada je rije~ o tehni~kim pi-tanjima, jer se svi u BiHsuo~avaju s istim problemi-ma, no da je pona{anje poli-ti~ara iz RS poslalo sasvimsuprotnu poruku.Oni su, naime, najprijenapustili sastanak pod izgovo-rom da im ne odgovara dne-vni red i da im nije dozvolje-no da prisustvuju u punom sa-stavu. Kasnije su se vratili, alisu tvrdili da ovo nije struktu-ralni dijalog, nego obi~ni te-hni~ki pregovori.Klju~ni i najte`i dio pri-bli`avanja Evropskoj uniji supregovori o ~lanstvu, kojitraju godinama i kroz kojeprolaze i ujedna~avaju se svipropisi u dr`avi, oblast pooblast. BiH jo{ nije do{la dote faze. Mi najprije moramopodnijeti aplikaciju za ~lanst-vo, a ako ona bude pri-hva}ena, dobili bismo statuskandidata i datum za otvar-anje pregovora.
Pozitivne izjave
- Zamislite tek da otvor-imo pristupne pregovore sBiH, koji su neuporedivote`i i obuhvatniji od ovog str-ukturalnog dijaloga. Mislimda to, jednostavno, ne bi bi-lo mogu}e, kada imamo ovo-liko problema ~ak i s ovimlak{im stvarima - kazao je na{izvor.Zvani~nici EU davali suproteklih dana samo pozitivneizjave o sastanku u Sarajevu,jer im je veoma va`no daatmosfera bude {to bolja. No,zapravo su veoma zabrinutizbog ~injenice da je u BiH pr-akti~no nemogu}e konstrukti-vno razgovarati o bilo ~emu,a da predstavnici RS ne po-ku{aju sve opstruirati ili bar-em usporiti.
G. MRKI]
Osim o reformi pravo-su|a, ovih dana po~inju i pr-egovori o IPA fondovima zanarednu godinu. Ovo }e bi-ti jo{ jedan test spremnostidoma}ih politi~ara na dija-log. Zvani~nici EU ovdjeo~ekuju manje problema,jer su doma}i politi~ari pr-ilikom nedavnog spora okoIPA fondova za ovu godinupokazali da, kada je novac upitanju, mogu prona}i zaje-dni~ki jezik.No, ve} sada je jasno da}e RS odbiti svaki euro ko-ji bude namijenjen ja~anjudr`avnih institucija, zbog~ega }e, vjerovatno, do}ido novih sporova.
IPA fondovi
Pona{anje politi~ara iz Republike Srpske jo{ jednom je poslalo lo{u poruku
 Bh. delegacija u strukturalnomdijalogu duboko podijeljena
BiH nije spremnaza ozbiljnepregovoreBiH nije spremnaza ozbiljnepregovore
EU predana evropskim integracijama BiH
Ponuda vi{e od 200 miliona eurabespovratne pomo}i
Sastancima koji po~inju danas s bh. vlastima prisustvovat }e Sanino i Mirel
Nivo predanosti Evr-opske unije evropskimintegracijama Bosne i He-rcegovine prikazan je uintenzivnom nizu klju-~nih sastanka koje }e uovoj sedmici odr`ati spe-cijalni predstavnik EU,ambasador Peter Sore-nsen.Iz njegovog uredaju~er je saop}eno da }edanas najvi{i du`nosniciGeneralne direkcije Evr-opske komisije (EK) zapro{irenje, generalni di-rektor Stefano Sanino(Sannino) i direktor zazapadni Balkan Pjer Mi-rel (Pierre), predsjeda-vati sastancima na viso-kom nivou s kolegama izvlasti u BiH.Kako je saop}eno, di-skusije }e uklju~ivati koo-rdinaciju budu}ih sredsta-va za zemlju i region izInstrumenta za pretpristu-pnu pomo} (IPA) EK, po-dodbore za transport i ene-rgiju i sastanke u vezi s„Elektroprenosom BiH“ ikoridorom 5C. Generalnidirektor }e tako|er otvori-ti izlo`bu BiH u EU ku}i.Na kraju, u ~etvrtak, 17. no-vembra, Evropska komi-sija }e pokrenuti programi-ranje IPA fondova za 2012.i 2013. godinu, te ponudi-ti vi{e od 200 miliona eurabespovratne pomo}i.- Evropska unija jeobe}ala da }e raditi u par-tnerstvu s BiH. Aktivnostiu predstoje}oj sedmici po-kazuju da smo u potpuno-sti anga`irani. Na{i resur-si i ekspertiza su spre-mni, uklju~uju}i nekeod najvi{ih du`no-snika EK-a, kako bise do{lo do napretkau vezi s pitanjimakoja su od klju~neva`nosti za evropskeintegracije i, {to jenajva`nije, za gra|ane- izjavio je ju~er Sore-nsen.- Svi `elimo vidjetikoordinirani pristup uzemlji za kori{tenje fo-ndova EU. Mogu}nostida se naprave pobo-lj{anja u poljima tra-nsporta i energije su pr-ed nama. Dakle, radu-jem se tome {to }u sjestizajedno s vlastima BiHi iskoristiti ovu velikupriliku za partnerstvo -dodao je Sorensen.
Velika prilika
Sorensen: Potpuno anga`irani 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,14. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC(huseino
@
 avaz.ba)
Komesmeta OHR?
Anga`manu visokog predstavnika mo`ese usprotiviti samo neko ko je protiv EU
Komentar dana
Milorad Dodik tra`i hi-tno ukidanje OHR-a. Nijemu to prvi put i nije jedini.Bilo je takvih prijedloga i ra-nije. Ali je OHR ostajao u`ivotu. Sre}om. Po dr`avuBiH. Za{to?Me|unarodna zajednicanije oformila OHR i u BiHnije poslala svoga ~ovjeka usvojstvu visokoga predsta-vnika da bi rastakao dr`avuBiH, nego da bi je o~uvao, ra-zvijao njene kapacitete i pr-ipremio je za ulazak u EU.I svi su visoki predstavni-ci, manje-vi{e, uspje{noizvr{avali zada}u s kojom ihje me|unarodna zajednicaposlala u Sarajevo. Gre{akaje bilo, krivih prosudbi ta-ko|er, ali niko ko zaistaho}e biti realan ne mo`ekazati da je dr`ava BiH odvisokih predstavnika imalavi{e {tete nego koristi.Upravo zbog toga, Dodi-kov zahtjev je posve nerazu-mljiv. Dakako, ako se Dodi-ka ho}e gledati kao poli-ti~ara kojemu bi alfa i ome-ga politi~koga anga`manatrebala biti dobrobit dr`aveu kojoj djeluje. Tako je svu-gdje u svijetu. Posebno uEvropi i SAD. Ali, on nije tavrsta politi~ara: moderan,demokrati~an, sklon kompr-omisu, bogat dr`avnim pa-triotizmom. Posebno mumanjka ljubavi prema dr`aviu kojoj politi~ki djeluje.^ini se da upravo tu tre-ba tra`iti motiv za Dodikovzahtjev za ukidanje OHR-a.Evo i za{to. Ako je nespornoda su visoki predstavnici uBiH poslani da je, izme|uostaloga, pripreme i za ulazaku EU, onda je i posve jasno dase njihovom anga`manumo`e usprotiviti samo nekoko je apriori protiv evropei-zacije dr`ave BiH i njenompriklju~enju asocijacijamakoje svim gra|anima garanti-raju mirnu i prosperitetnubudu}nost.
    w    w    w  .      d    n    e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Safet Su{i} treningom osvje`io igra~e: U Lisabonu ne smijemo brzo i lako primiti gol
- Svaka ~ast Su{i}u! Uspio jena{u ekipu kompletirati u sva-kom pogledu. Prije smo tako la-ko primali golove od tre}erazr-ednih ekipa, ali sada i one na-jbolje moraju se oko toga po{te-no namu~iti.
(Card)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Ve~eras ekskluzivno u „Slu~ajevima X“
U ve~era{njem izdanjukriminalisti~kog magazina„Slu~ajevi X“ koji se emiti-ra na Hayat TV-u bit }eekskluzivno objavljeni{okantni i jezivi audiora-zgovori Milenka Laki}a, ko-ji se sumnji~i da je kao pri-padnik organizacije ZijadaTurkovi}a po~inio vi{e mo-ntruoznih ubistava.Prislu{kivanje zatvorske}elije Milenka Laki}a uKPZ-u Mostar otkriva kakoon zatvorskom ortaku opisu-je kako je nau~en da ubija,govori o svojim vje{tinama,kako treba usmjeriti oru`jeprilikom pucanja u proti-vnika da bi se kasnije mogaobraniti samoodbranom i izb-je}i krivi~no gonjenje.- Nisu bili blizu. A od togmjesta |e je on prolazio doovog objekta jednog, i{'o satom, k}erkica i{la sa njim. Jabi njega iz prve odma ubio,a ona, ajde ~ekaj Laca, pa |ebi ona, pa opet on i ona. E re-ko tre}i put ko god bude snjim ode ubi}u ga i zdravo.I sam, stvarno! Tuffffuuu!Da sam ja bio bli`e, mene bikrv posula i tjelo. Nego, jadvogledom gled’o. Nisamznao koliko }e ga raznijeti,razumije{, znao sam da }e garaznijeti u milion komada.^ovjek je tra`io da gauni{tim, da se raznese po li-vadi, da ga ne mogu sahrani-ti. A nekad me u~ini sretnimkako je letio fuuu, isto u fi-lmovima. Ko u filmovima! -dio je snimljenog razgovorau kojem Laki} opisuje kakoje bombom raznio MilijanaMarinkovi}a.
 Laki}: Jezivi detalji Turkovi}: Monstruozni vo|a
SUD BiH
Jednomjese~ni pritvor za Emraha Fojnicu zbog terorizma
U Gornjoj Mao~i zaplijenjeno 15 pu{aka i jedan snajper!?
Tokom pretresa prona|ena torba u kojoj je bila automatska pu{ka i li~na kartaosumnji~enog Fojnice
Moj klijent tvrdi da je izgubio li~nu, ka`e Alji}
Na prijedlog Tu`ila{tvaBiH, Sud BiH odredio jeju~er jednomjese~ni pritvorza Emraha Fojnicu (20) izGornje Mao~e, osumnji~enogza krivi~no djelo terorizma.Fojnica se sumnji~i da jeu~estvovao u teroristi~komnapada na Ambasadu SAD uSarajevu, odnosno da je po-magao napada~u Mevlidu Ja{arevi}u.
Ometanje istrage
Tu`ilac Dubravko ^am-para kazao je na ju~era{njemsaslu{anju da su tokom poslje-dnjih pretresa u GornjojMao~i prona|ene ogromnekoli~ine naoru`anja, zapako-vane u sportske torbe. U je-dnoj, kako je rekao, nalazila sei automatska pu{ka te li~nakarta osumnji~enog Fojnice.- Prona|eno oru`je dovo-di se u vezu s krivi~nim dje-lom napada na Ameri~kuambasadu u Sarajevu - rekaoje ^ampara.Tu`ilac je dodao da je u to-ku vje{ta~enje izuzetih pre-dmeta, te da bi ostankom naslobodi osumnji~eni mogaoprikrivati dokaze, utjecati nasvjedoke ili ometati istragu.Iako zvani~ne potvrde dosada nije bilo, ju~er smo odadvokata jednog od uhap{enihiz slu~aja „Ja{arevi}“ saznalida je u Gornjoj Mao~i nakonposljednjih pretresa pro-na|eno ~ak 15 automatskihpu{aka, jedan snajper, velikekoli~ine municije i laptop.Nezvani~no se doznaje ida je torba u kojoj je bilali~na karta Fojnice te auto-matska pu{ka bila prevezenau Sarajevo, gdje je pu{ka tr-ebala biti upotrijebljena, alije iz jo{ nepoznatih razlogavra}ena u Gornju Mao~u.Advokat Ramiz Alji}, kojizastupa Fojnicu, protivio seodre|ivanju pritvora, negiraju}ida njegov branjenik ima vezes teroristi~kim aktom. On namje kazao da Fojnica na dan ka-da se dogodio teroristi~ki ~inuop}e nije bio u Sarajevu.
^ija je torba
- On negira da ima bilo ka-kve veze s napadom. Prije sa-slu{anja kazao mi je da torbanije njegova, te da je izgubioli~nu kartu. Razgovarao sam is njegovim ocem, koji tako|ernegira da je njegov sin u~estvo-vao u napadu na AmbasaduSAD - rekao je Alji}.Podsje}amo, osim Mevli-da Ja{arevi}a i Emraha Fojni-ce, pritvor je ranije odre|en iza jo{ dvojicu osumnji~enihza terorizam, Dinu Pe~enko-vi}a i Muniba Ahmetspahi}a.
 F. KARALI]
Prilikom ulaska sudijeNenada [elede u sudnicuosumnji~eni Emrah Fojni-ca ju~er nije ustao, ~imeje, kao i drugi osumnji~eniu ovom slu~aju, pokazaonepo{tivanje Suda BiH. Napitanje sudije za{to nije us-tao, Fojnica je odgovorio:- Iz vjerskih razloga.Meni je nare|eno da po{tu-jem Bo`iji zakon, a ne za-kon ljudi.Nakon upozorenja da}e biti odstranjen iz sudni-ce ako se ne bude pri-dr`avao propisa, Fojnica jeu nastavku saslu{anja, ipak,ustajao dok se obra}ao sudi-ji [eledi.
Nakon upozorenja ustao pred sudiju
^ampara: Oru`je povezano s napadom Alji}: Odbrana negira optu`be
(Foto: F. Fo~o)
[
okantni snimci Laki}evih razgovora

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aldina Suljić liked this
hadzicinet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->