Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
87Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiet Ke Va Thi Cong Mach Dieu Khien Nhiet Do Dung 89c51

Thiet Ke Va Thi Cong Mach Dieu Khien Nhiet Do Dung 89c51

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 5,427|Likes:
Published by api-3714448

More info:

Published by: api-3714448 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
1
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏOTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄKHOA : ÑIEÄN TÖÛ – VIEÃN THOÂNG
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC
ÑEÀ TAØI :
THIEÁT KEÁ-THI COÂNG MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄSinh vieân thöïc hieän : Nguyeãn Quang Hieáu.Lôùp : 97ÑT04MSSV 97ÑT890
 
2
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Kyõ thuaät vi söû lyù hieän nay raát phaùt trieån , noù ñöôïc öùng duïng vaøo raát nhieàu lónhvöïc nhö saûn xuaát coâng nghieäp ,töï ñoäng hoaù vaø coøn nhieàu lónh vöïc khaùc nöõa . So vôùi kyõthuaätsoá thì kyõ thuaät vi söû lyù nhoû goïn hôn raát nhieàu do noù ñöôïc tích hôïp laïi vaø ñöôïc laäptrình ñeå ñieàu khieån .Vôùi tính öu vieät cuûa vi xöû lyù thì trong phaïm vi ñoà aùn nhoû naøy em chæ tieán haønhvieäc duøng vi xöû lyù ñeå ño vaø ñieàu khieån nhieät ñoä , ñaây chæ laø moät öùng duïng nhoû cuûa vixöû lyù trong caùc öùng duïng cuûa noù .Nhöõng kieán thöùc hoïc ñöôïc coäng theâm hieåu bieát töø caùc taøi lieäu tham khaûo , tuycoù theå hoaøn thaønh cuoán ñoà aùn naøy nhöng khoâng theå traùnh khoûi nhieàu thieáu soùt mongthaày giaùo khi xem cuoán ñoà aùn naøy coù theå thoâng caûm.Ñeå hoaøn thaønh cuoán ñoà aùn naøy em ñaõ nhaän ñöôïc söï chæ baûo taän tình cuûa thaàygiaùo höôùng daãn vaø söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa baïn beø . Cuoái cuøng em xin caûm ôn thaàyhöôùng daãn Phaïm Huøng Kim Khaùnh ,thaày giaùo moân vi xöû lyù vaø caùc thaày coâ giaùo ñaõdaïy cho em nhöõng kieán thöùc cô baûn ñeå em coù theå hoaøn thaønh cuoán ñoà aùn naøy.Sinh vieân thöïc hieänNguyeãn Quang Hieáu.
 
3
PHAÀN A : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
Chöông 1:
GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ BOÄ VI ÑIEÀU KHIEÅN
I.GIÔÙI THIEÄU :
 
Boä vi ñieàu khieån vieát taét laø Micro-controller, laø maïch tích hôïp treân moätchip coù theå laäp trình ñöôïc, duøng ñeå ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa moät heä thoáng.Theo caùc taäp leänh cuûa ngöôøi laäp trình, boä vi ñieàu khieån tieán haønh ñoïc, löu tröõthoâng tin, xöû lyù thoâng tin, ño thôøi gian vaø tieán haønh ñoùng môû moät cô caáu naøoñoù.Trong caùc thieáh bò ñieän vaø ñieän vaø ñieän töû daân duïng, caùc boä vi ñieàu khieån,ñieàu khieån hoaït ñoäng cuûa TV, maùy giaët, ñaàu ñoïc laser, ñieän thoïai, loø vi-ba …Trong heä thoáng saûn xuaát töï ñoäng, boä vi ñieàu khieån ñöôïc söû duïng trong Robot,daây chuyeàn töï ñoäng. Caùc heä thoáng caøng “thoâng minh” thì vai troø cuûa heä vi ñieàukhieån caøng quan troïng.
II.KHAÛO SAÙT BOÄ VI ÑIEÀU KHIEÅN 8051 VAØ 8031
:IC vi ñieàu khieån 8051/8031 thuoäc hoï MCS51 coù caùc ñaët ñieåm sau :-
 
4kbyte ROM (ñöôïc laäp trình bôûi nhaø saûn xuaát chæ coù ôû 8051)-
 
128 buùyt RAM-
 
4port I/0 8bit-
 
Hai boä ñònh thôøi 16bit-
 
Giao tieáp noái tieáp-
 
64KB khoâng gian boä nhôù chöông trình môû roäng-
 
64 KB khoâng gian boä nhôù döõ lieäu môû roäng-
 
moät boä xöû lí luaän lí (thao taùc treân caùc bit ñôn)-
 
210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa-
 
boä nhaân / chia 4
µ
s
 

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gia Ha Duong liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Phạm Thành Sơn added this note
làm sao để dow được vậy? ai chỉ mình với :(( mình cũng đang làm đề tài như thế này.....
Thanh Ba Nguyen added this note
không có bài
Tống Quyên liked this
Thang MaiVan liked this
Vt Tung liked this
Lê Văn Lợi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->