Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ugovor o Poslovno-tehnickoj Saradnji

Ugovor o Poslovno-tehnickoj Saradnji

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 12,405 |Likes:
Published by api-3818956

More info:

Published by: api-3818956 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI
Zaključen između:1. VIRTYPCOM,sa sedištem u Niš-u, ul.Vojvode Vuka br.213, koga zastupavlasnik radnjeMiloš Milićev (u daljem tekstu prodavac); i2. _______________________________________________________________________,sa sedištem u _______________________________________________________________,ul.________________________________________________________________________,koga zastupa ___________________________________________, (u daljem tekstukupac).
Predmet ugovora:
Poslovna saradnja s ciljem uspostavljanja kupoprodajnih odnosa radi daljeprodaje i reprodukcije,tehničke i druge podrške.Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
Član 1.
Ugovorne strane nalaze svoj poslovni interes u poslovnoj saradnji, u skladusa odgovarajućimpropisima, dobrim poslovnim običajima, poslovnim moralom - sve na načini pod uslovima iz ovogugovora.Poslovna saradnja po ovom ugovoru odvijaće se na obostranu koristugovornih strana, uzuvažavanje uslova tržišta.
Član 2.
U okviru ovog ugovora, a s ciljem njegove realizacije, mogu se premapotrebi, uz obostranusaglasnost, zaključivati aneksi radi konkretizovanja prava i obavezaodnosno momenata bitnih,kako za izvršenje ugovora u celini, tako i za izvršenje konkretnih poslova uokviru ovog ugovora.
Član 3.
Bez obzira da li kupac nabavlja robu radi dalje prodaje i reprodukcije ili zasopstvene potrebe,kupac je dužan da na dan zakuljučenja ugovora dostavi fotokopije: rešenjao registraciji (radnje,preduzeća ili ustanove), kartona deponovanih potpisa, rešenja o PIB-u ilične karte.
Član 4.
Kupac se obavezuje da robu prodavcu plaća pod uslovima iz ovog ugovora.U načelu kupac imapravo na odloženo plaćanje svakog računa roku od 7 dana. Rok plaćanja zasvaku isporuku seposebno utvrđuje dogovorom i naznačava na računu. Prodavac zadržavadiskreciono pravo da upojedinim slučajevima insistira na avansnom plaćanju. To se može desiti
 
ukoliko priroda konkretnenarudžbine to zahteva ili ako prodavac proceni da kupac u određenomperiodu nije solventan i neispunjava uslove za odobrenje odloženog plaćanja. Prodavac će na osnovusvoje procene odreditikreditni limit kupca, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca uodređenom trenutku. Kupac seobavezuje da će poštovati utvrđeni limit i da će u slučaju da vrednost robeu konkretnoj isporuciprevazilazi vrednost limita, robu plaćati avansno..
Član 5.
Za sva prekoračenja valute plaćanja prodavac zadržava pravo, da posvakom konkretnom poslu,zaračuna zakonsku dozvoljenu zateznu kamatu.Kupac se obavezuje da prodavcu nadoknadi eventualnu razliku u ceninastalu promenom kursadinara u odnosu na evro (po srednjem kursu NBS) od momentapreuzimanja robe do momentaplaćanja, bez obzira koliki je valutni rok naveden u konkretnom računu ilipo Ugovoru i da li ga je kupac prekoračio ili nije. Prodavac ima pravo daknjižnim pismom zaduži kupca za napredpomunute kursne razlike.
Član 6.
Ugovorne strane su saglasne da se kao sredstvo obezbeđenja i naplatepotraživanja prodavca uslučaju prekoračenja valute plaćanja kupca u ovom ugovornom odnosuustanovi meničnoovlašćenje.Kupac je dužan da prilikom zakuljučenja ovog ugovora prodavcu predamenicu i meničnoovlašćenje, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana ugovora, i to radiobezbeđenja naplateosnovnog potraživanja , naplate potraživanja po osnovu kamate zaprekoračenje valute plaćanja inaplate eventualnih kursnih razlika.Prodavac je ovim od kupca ovlašćen da realizuje njegove menice naodgovarajući način uobičajen udužničko-poverilačkim odnosima kada je u pitanju novčano potraživanje, uslučaju ispunjenjauslova za realizaciju istih - odnosno u slučaju prekoračenja valute plaćanjakupca prilikom isplatedugovanja iz prethodnog stava ovog člana ugovora.
Član 7.
Kupac je u svakom konkretnom poslu dužan po kvantitativnom prijemurobe, bez odlaganja utvrdikvalitet robe, čim je to prema redovnom toku stvari i okolnostima moguće,te da o nedostacima robeobavesti prodavca najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema robe.
Član 8.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Milic liked this
Nemanja Glavinic liked this
Jelena Milic liked this
natasa972 liked this
oljafiore liked this
Nikola Petrovic liked this
Maja Djordjevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->