Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dieu Hoa Khong Khi Va Thong Gio CH6-15

Dieu Hoa Khong Khi Va Thong Gio CH6-15

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,453 |Likes:
Published by api-3831803
Dieu hoa khong khi va thong gio chuong 6
Dieu hoa khong khi va thong gio chuong 6

More info:

Published by: api-3831803 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG VI : H
TH
NG
Đ
I
U HOÀKHÔNG KHÍ KI
U KHÔ
6.1 KHÁI NI
M VÀ PHÂN LO
I
6.1.1 Khái ni
m
H
th
ng
đ
i
u hoà ki
u khô là h
th
ng
đ
i
u hoà mà thi
ế
t b
x
lý nhi
t
m là thi
ế
t b
 trao
đổ
i nhi
t ki
u b
m
t. Trong thi
ế
t b
 
đ
i
u hoà ki
u khô, không khí chuy
n
độ
ng ngangqua bên ngoài thi
ế
t b
trao
đổ
i nhi
t và th
c hi
n quá trình trao
đổ
i nhi
t
m. B
m
t bênngoài có th
có cánh ho
c không có. B
m
t có cánh th
ườ 
ng hay
đượ 
c s
d
ng
để
nâng caohi
u qu
trao
đổ
i nhi
t
m. Bên trong b
m
t là môi ch
t chuy
n
độ
ng, môi ch
t có th
là môich
t l
nh, n
ướ 
c l
nh ho
c glycol.Quá trình trao
đổ
i nhi
t
m
đượ 
c th
c hi
n nh
ờ 
truy
n nhi
t qua vách ng
ă
n cách. Nh
ờ 
 quá trình trao
đổ
i nhi
t v
ớ 
i môi ch
t l
nh mà nhi
t
độ
không khí gi
m xu
ng,
đế
n nhi
t
độ
 yêu c
u, tr 
ướ 
c khi
đượ 
c th
i vào phòng.
Đồ
ng th
ờ 
i v
ớ 
i quá trình trao
đổ
i nhi
t, c
ũ
ng x
y ra quá trình trao
đổ
i ch
t khi không khí
đ
iqua thi
ế
t b
, quá trình này chính là quá trình làm thay
đổ
i dung
m không khí. Khi nhi
t
độ
b
 m
t trao
đổ
i nhi
t th
 p h
ơ 
n nhi
t
độ
 
đọ
ng s
ươ 
ng c
a không khí
đ
i qua, m
t l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
ctrong không khí s
ng
ư
ng t
l
i trên b
m
t c
a thi
ế
t b
. Do
đ
ó qua quá trình x
lý, dung
mc
a không khi gi
m. Khi nhi
t
độ
b
m
t cao h
ơ 
n nhi
t
độ
 
đọ
ng s
ươ 
ng, dung
m c
a khôngkhí không
đổ
i. Nh
ư
v
y quá trình trao
đổ
i nhi
t
m không khí
ở 
thi
ế
t b
 
đ
i
u hoà ki
u khô ch
có th
 làm gi
m dung
m ho
c không
đổ
i. Mu
n làm t
ă
ng
m ph
i có thi
ế
t b
phun
m b
sung.IBd
 ϕ = 1 0 0 %
AC 
 Hình 6.1. Quá trình x 
ử 
lý nhi 
ệ 
ẩ 
m c
a máy
đ 
ề 
u hoà ki 
ể 
u khô
6.1.2 Phân lo
i các h
th
ng
đ
i
u hoà ki
u khô
Có nhi
u cách phân lo
i phân lo
i h
th
ng
đ
i
u hoà ki
u khô d
a trên các tiêu chí khácnhau, c
th
nh
ư
sau:
Theo
đặ 
c
đ 
i
ể 
m c
a thi
ế 
t b
x
ử 
lý nhi
ẩ 
m:
- H
th
ng
đ
i
u hoà c
c b
.- H
th
ng
đ
i
u hoà ki
u phân tán.- H
th
ng
đ
i
u hoà trung tâm.
Theo
đặ 
c
đ 
i
ể 
m môi ch
ấ 
t gi
i nhi
t dàn ng 
ư 
ng 
100
 
- H
th
ng
đ
i
u hoà gi
i nhi
t b
ng n
ướ 
c (water cooled)- H
th
ng
đ
i
u hoà gi
i nhi
t b
ng không khí (air cooled)
Theo kh
n
ă 
ng x
ử 
lý không khí 
- Máy
đ
i
u hoà 1 chi
u l
nh: Là d
ng máy ch
có kh
n
ă
ng làm l
nh.- Máy
đ
i
u hoà 2 chi
u nóng l
nh: Máy v
a có kh
n
ă
ng làm l
nh v
a có kh
n
ă
ng gianhi
t không khí khi c
n. V
mùa máy ch
y ch
ế
 
độ
làm l
nh, v
mùa
đ
ông, máy ch
y ch
ế
 
độ
s
ưở 
i
m không khí.
Để
chuy
n sang ch
ế
 
độ
s
ưở 
i
m mùa
đ
ông, thông qua h
th
ng van
đả
o chi
u, dàn l
nh chuy
n thành dàn nóng và dàn nóng chuy
n thành dàn l
nh, máy ho
t
độ
ng theo ch
ế
 
độ
b
ơ 
m nhi
t và s
ưở 
i
m không khí.
Đố
i v
ớ 
i n
ướ 
c ta
6.2 H
TH
NG KI
U C
C B
.
H
th
ng
đ
i
u hòa không khí ki
u c
c b
h
th
ng ch
 
đ
i
u hòa không khí trong m
t ph
m vi h
 p, th
ườ 
ng ch
là m
t phòng riêng
độ
c l
 p ho
c m
t vài phòng nh
.Trên th
c t
ế
lo
i máy
đ
i
u hòa ki
u này g
m 4 lo
i ph
bi
ế
n sau:-
 
Máy
đ
i
u hòa d
ng c
a s
(Window type);-
 
Máy
đ
i
u hòa ki
u r 
ờ 
i (split type);-
 
Máy
đ
i
u hòa ki
u ghép (multi-split type);-
 
Máy
đ
i
u hoà r 
ờ 
i d
ng t
th
i tr 
c ti
ế
 p.
Đặ
c
đ
i
m chung c
a t
t c
các máy
đ
i
u hoà c
c b
là công su
t nh
và luôn có dànnóng
đượ 
c gi
i nhi
t b
ng gió (air cooled),
t thích h
ợ 
 p cho các
đố
i t
ượ 
ng công su
tnhi
t yêu c
u nh
.
6.2.1 Máy
đ
i
u hòa không khí d
ng c
a s
 
Máy
đ
i
u hòa d
ng c
a s
th
ườ 
ng
đượ 
c l
 p
đặ
t trên các t
ườ 
ng trông gi
ng nh
ư
các c
a s
 nên
đượ 
c g
i là máy
đ
i
u hòa không khí d
ng c
a s
.Máy
đ
i
u hoà d
ng c
a s
là máy
đ
i
u hoà có công su
t nh
n
m trong kho
ng 7.000
÷
 24.000 Btu/h v
ớ 
i các model ch
y
ế
u sau 7.000, 9.000, 12.000, 18.000 và 24.000 Btu/h. Tu
 theo hãng máy mà s
model th
nhi
u hay ít. T
t c
các công su
t nêu trên là công su
tdanh
đị
nh, công su
t th
t c
a máy s
sai khác chút ít tu
theo ch
ế
 
độ
làm vi
c và t
ng hãngmáy khác nhau.
 
ề 
c
ấ 
u t 
o
V
c
u t
o máy
đ
i
u hoà d
ng c
a s
m
t t
máy l
nh
đượ 
c l
 p
đặ
t hoàn ch
nh thànhm
t kh
i ch
nh
t t
i nhà máy s
n xu
t, trên
đ
ó có
đầ
y
đủ
dàn nóng, dàn l
nh, máy nén l
nh,h
th
ng
đườ 
ng
ng ga, h
th
ng
đ
i
n và ga
đ
ã
đượ 
c n
 p s
n. Ng
ườ 
i l
 p
đặ
t ch
vi
c
đấ
u n
i
đ
i
n là máy có th
ho
t
độ
ng và sinh l
nh.Trên hình 6.2 là c
u t
o bên trong c
a m
t máy
đ
i
u hoà d
ng c
a s
. Bình th
ườ 
ng, dànl
nh
đặ
t phía bên trong phòng, dàn nóng n
m phía ngoài. Qu
t dàn nóng và dàn l
nh
đồ
ngtr 
c và chung mô t
ơ 
. Qu
t dàn l
nh th
ườ 
ng là qu
t d
ng ly tâm ki
u l
ng sóc cho phép t
o l
ư
ul
ượ 
ng áp l
c gió l
ớ 
n
để
có th
th
i gió
đ
i xa. Riêng qu
t dàn nóng là ki
u h
ướ 
ng tr 
c vìch
c
n l
ư
u l
ượ 
ng l
ớ 
n
để
gi
i nhi
t cho nó.
gi
a c
m máy có vách ng
ă
n nh
m ng
ă
n cách khoang l
nh và khoang nóng.Gió trong phòng
đượ 
c l
y vào c
a hút n
m m
t tr 
ướ 
c c
m máy và
đượ 
c
đư
a vào dànl
nh th
c hi
n quá trình trao
đổ
i nhi
t
m, sau
đ
ó
đượ 
c th
i ra c
a th
i gió n
m
ở 
phía trênho
c bên c
nh. C
a th
i gió có các cánh h
ướ 
ng gió có th
chuy
n
độ
ng qua l
i nh
m h
ướ 
nggió t
ớ 
i các v
trí b
t k 
trong phòng.Không khí gi
i nhi
t dàn nóng
đượ 
c l
y
ở 
2 bên hông c
a v
máy. Khi qu
t ho
t
độ
nggió tu
n hoàn vào bên trong
đượ 
c th
i qua dàn nóng
đ
i ra ngoài. Khi l
 p
đặ
t máy
đ
i
u hoàc
a s
c
n l
ư
u ý tránh che l
 p c
a l
y gió này.
101
 
 
 Hình 6.2.
ấ 
u t 
o máy
đ 
ề 
u hòa c
ử 
a s
ổ 
 
1- Dàn nóng ; 2- Máy nén; 3- Môt
ơ 
qu
t; 4- Qu
t dàn l
nh; 5- Dàn l
nh;6- L
ướ 
i l
c; 7- C
a hút gió l
nh; 8 - C
a th
i gió; 9- T
ườ 
ng nhàPhía tr 
ướ 
c m
t máy có b
trí b
 
đ
i
u khi
n. B
 
đ
i
u khi
n cho phép
đ
i
u khi
n và ch
n cácch
ế
 
độ
làm vi
c c
a máy c
th
nh
ư
sau:- B
t t
t máy
đ
i
u hoà ON-OFF;- Ch
n ch
ế
 
độ
làm l
nh và không làm l
nh (thông gió);- Ch
n t
c
độ
c
a qu
t: Nhanh, v
a và ch
m;-
Đặ
t nhi
t
độ
phòng;- Ngoài ra trong m
t s
máy còn có thêm các ch
c n
ă
ng h
n gi
ờ 
, ch
ế
 
độ
làm khô, ch
ế
 
độ
 ng
vv. . .V
ch
ng lo
i, máy
đ
i
u hoà c
a s
có 2 d
ng: ch
làm l
nh (máy 1 chi
u) v
a làml
nh v
a s
ưở 
i
m (máy 2 chi
u).
máy 2 chi
u nóng l
nh có c
m van
đả
o chi
u cho phéphoán
đổ
i v
trí dàn nóng và dàn l
nh vào các mùa khác nhau trong n
ă
m.Mùa hè dàn l
nh trong phòng, dàn nóng bên ngoài, ch
c n
ă
ng máy lúc này là làm l
nh.Mùa
đ
ông ng
ượ 
c l
i dàn nóng
ở 
trong phòng, dàn l
nh bên ngoài phòng, lúc này máy ch
y
ở 
 ch
ế
 
độ
b
ơ 
m nhi
t, ch
c n
ă
ng c
a máy là s
ưở 
i
m.Máy nén l
nh c
a máy
đ
i
u hoà c
a s
là máy l
nh ki
u kín.Gi
a khoang nóng và khoang l
nh có c
a
đ
i
u ch
nh c
 p gió t
ươ 
i, cho phép
đ
i
u ch
nhl
ượ 
ng khí t
ươ 
i cung c
 p vào phòng.Khoang
đ
áy c
a v
máy dùng ch
a n
ướ 
c ng
ư
ng r 
ơ 
i t
dàn l
nh và h
ướ 
ng d
c ra c
a thoátn
ướ 
c ng
ư
ng.H
th
ng
đ
i
n và
ng gas
đượ 
c l
 p
đặ
t hoàn ch
nh t
i nhà máy.
Đố
i v
ớ 
i máy
đ
i
u hoà d
ngc
a s
thi
ế
t b
ti
ế
t l
ư
u là chùm các
ng mao b
ng
đồ
ng.
 Hình 6.3. Hình d 
ng bên ngoài c
a máy
đ 
ề 
u hoà c
ử 
a s
ổ 
 
102

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
huy85 liked this
duydang245 liked this
cock333 liked this
Lê Hoài Đăng liked this
onlyloveyou084 liked this
mkq_mdc liked this
nhuongvh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->