Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He Thong May Lanh Va Thiet Bi Lanh CH4-15

He Thong May Lanh Va Thiet Bi Lanh CH4-15

Ratings: (0)|Views: 701 |Likes:
Published by api-3831803
He thong may lanh va thiet bi lanh CH4-15
He thong may lanh va thiet bi lanh CH4-15

More info:

Published by: api-3831803 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng IVH
th
ng thi
ế
t b
c
p
đ
ông
4.1 Các v
n
đề
v
c
p
đ
ông th
ự 
c ph
m
4.1.1 M
c
đ
ích và ý ngh
 ĩ 
a
4.1.1.1 Phân lo
i gi
ớ 
i h
n làm l
nh
* Nhi
độ
 
đ 
óng b
ă 
ng c
a th
ự 
c ph
ẩ 
m
 N
ướ 
c nguyên ch
t
đ
óng b
ă
ng
ở 
0
o
C. Tuy nhiên
đ
i
m
đ
óng b
ă
ng c
ath
c ph
m thì khác, vì n
ng
độ
mu
i khoáng và ch
t hoà tan trongd
ch t
ế
bào c
a th
c ph
m thay
đổ
i tu
t
ng lo
i th
c ph
m nênchúng có
đ
i
m
đ
óng b
ă
ng khác nhau và th
ườ 
ng nh
h
ơ 
n 0
o
C.d
c
a cá bi
n
đ
i
m
đ
óng b
ă
ng kho
ng -1,5
o
C, cá n
ướ 
cng
t
đ
i
m
đ
óng b
ă
ng -1,0
o
C, tôm bi
n -2
o
C.
* Các c
 p làm l
nh th
c ph
m:
ng v
ớ 
i kho
ng nhi
t
độ
s
n ph
m sau c
 p
đ
ông ng
ườ 
i ta phân bi
t các c
 p làm l
nh th
c ph
m nh
ư
sau:
- Làm l 
nh
: Khi nhi
t
độ
s
n ph
m cu
i quá trình n
mtrong kho
ngt
đ
 b
< t < + 20
o
C
- Làm l 
nh
đ 
ông (c
ấ 
 p
đ 
ông):
Khi nhi
t
độ
s
n ph
m sauc
 p
đ
ông n
m trong kho
ng:-100
o
C < t < t
đ
 b
 
- Làm l 
nh thâm
độ
: Khi nhi
t
độ
s
n ph
m sau c
 p
đ
ông n
m trong kho
ng-273
o
C < t < -100
o
C
140
 
4.1.1.2 M
c
đ
ích và ý ngh
 ĩ 
a
Th
c ph
m
ở 
nhi
t
độ
cao d
ướ 
i tác d
ng c
a men phân gi
i(enzim) c
a b
n thân và các vi sinh v
t s
x
y ra quá trình bi
ế
n
đổ
i v
 ch
t, d
n
đế
n h
ư
h
ng,
ươ 
n th
i.Khi nhi
t
độ
th
c ph
m xu
ng th
 p các quá trình trên s
b
 
cch
ế
và kìm hãm, t
c
độ
các ph
n
ng hoá sinh s
gi
m. Nhi
t
độ
càngth
 p, t
c
độ
phân gi
i càng gi
m m
nh.Khi nhi
t
độ
gi
m thì ho
t
độ
ng s
ng c
a t
ế
bào gi
m là do:- C
u trúc t
ế
bào b
co rút;-
Độ
nh
ớ 
t d
ch t
ế
bào t
ă
ng;- S
khuy
ế
ch tán n
ướ 
c và các ch
t tan c
a t
ế
bào gi
m;- Ho
t tính c
a enzim có trong t
ế
bào gi
m. Nhi
t
độ
th
 p
cch
ế
t
c
độ
c
a các ph
n
ng hoá sinh trong th
c ph
m. Nhi
t
độ
th
 pt
c
độ
gi
m, ng
ườ 
i ta tính r 
ng c
gi
m 10
o
C thì t
c
độ
ph
n
ng hoásinh gi
m xu
ng còn t
1/2
đế
n 1/3. Nhi
t
độ
th
 p tác d
ng
đế
n cácmen phân gi
i nh
ư
ng không tiêu di
t
đượ 
c nó. Nhi
t
độ
gi
m xu
ng0
o
C ho
t
độ
ng c
a h
u h
ế
t các enzim b
 
đ
ình ch
. Men lipaza, trypsin,catalaza
ở 
nhi
t
độ
-191
o
C c
ũ
ng không b
phá hu
. Nhi
t
độ
càng th
 pkh
n
ă
ng phân gi
i gi
m, ví d
kh
n
ă
ng phân gi
i c
a men lipaza phân gi
i m
ỡ 
cho
ở 
b
ng 4-1 d
ướ 
i
đ
ây.
B
ng 4-1 : Kh
n
ă
ng phân gi
i c
a men phân gi
i m
ỡ 
lipaza
 Nhi
t
độ
,
o
C 40 10 0 -10Kh
n
ă
ng phân gi
i, % 11,9 3,89 2,26 0,70Các t
ế
bào th
c v
t có c
u trúc
đơ 
n gi
n ho
t
độ
ng s
ng có th
 
độ
c l
 p v
ớ 
i c
ơ 
th
s
ng. Vì v
y kh
n
ă
ng ch
u l
nh cao,
đ
a s
t
ế
bàoth
c v
t không b
ch
ế
t khi n
ướ 
c trong nó ch
ư
a
đ
óng b
ă
ng.T
ế
bào
độ
ng v
t có c
u trúc và ho
t
độ
ng s
ng ph
c t
 p, g
nli
n v
ớ 
i c
ơ 
th
s
ng. Vì v
y kh
n
ă
ng ch
u l
nh kém.
Đ
a s
t
ế
bào
độ
ng v
t ch
ế
t khi nhi
t
độ
gi
m quá 4
o
C so v
ớ 
i thân nhi
t bình th
ườ 
ngc
a nó. T
ế
bào
độ
ng v
t ch
ế
t là do ch
y
ế
u
độ
nh
ớ 
t t
ă
ng và s
phânl
ớ 
 p c
a các ch
t tan trong c
ơ 
th
.
141
 
M
t s
loài
độ
ng v
t có kh
n
ă
ng t
 
đ
i
u ch
nh ho
t
độ
ng s
ngkhi nhi
t
độ
gi
m, c
ơ 
th
gi
m các ho
t
độ
ng s
ng
đế
n m
c không c
nnhu c
u bình th
ườ 
ng c
a
đ
i
u ki
n môi tr 
ườ 
ng trong m
t kho
ng th
ờ 
igian nh
t
đị
nh. Khi t
ă
ng nhi
t
độ
, ho
t
độ
ng s
ng c
a chúng ph
c h
i,
đ
i
u này
đượ 
c
ng d
ng trong v
n chuy
n
độ
ng v
t
đặ
c bi
t là thu
 s
n
ở 
d
ng t
ươ 
i s
ng,
đả
m b
o ch
t l
ượ 
ng t
t và gi
m chi phí v
nchuy
n. Nh
ư
v
y khi nhi
t
độ
th
 p quá trình phân gi
i c
a th
c ph
m s
b
 ch
m l
i ho
c ch
m d
t hoàn toàn là do:- Ho
t
độ
ng c
a các men phân gi
i b
 
đ
ình ch
.- S
phát tri
n c
a các vi sinh v
t b
 
c ch
ế
,
đạ
i b
ph
n các vi sinhv
t ng
ng ho
t
độ
ng trong kho
ng -3
o
C
÷
-10
o
C. Tuy nhiên
ở 
-10
o
C vikhu
n micrococcuss v
n s
ng nh
ư
ng phát tri
n ch
m. Các lo
i n
mm
c ch
u
đự
ng l
nh t
t h
ơ 
n, có th
t
ớ 
i -15
o
C.
Để
n
m m
c s
ng
đượ 
c
độ
 
m ph
i
đả
m b
o ít nh
t là 15%. Khi nhi
t
độ
gi
m xu
ng -18
o
C thìn
ướ 
c trong th
c ph
m m
ớ 
i
đ
óng b
ă
ng t
ớ 
i 86%,
đạ
t yêu c
u trên. Vìv
y nhi
t
độ
b
o qu
n t
t nh
t t
-18
o
C tr 
ở 
xu
ng m
ớ 
i làm cho toàn b
vi sinh v
t và n
m m
c ng
ng ho
t
độ
ng hoàn toàn.
4.1.2 S
ự 
ế
t tinh c
a n
ướ 
c trong th
ự 
c ph
m
4.1.2.1 N
ướ 
c trong th
ự 
c ph
m
 N
ướ 
c trong th
c ph
m,
đặ
c bi
t trong thu
s
n chi
ế
m t
l
tl
ớ 
n có th
lên
đế
n 80%. Tu
theo m
c
độ
liên k 
ế
t mà ng
ườ 
i ta chian
ướ 
c trong th
c ph
m ra các d
ng: N
ướ 
c t
do n
ướ 
c liên k 
ế
t- N
ướ 
c t
do: Ch
liên k 
ế
t c
ơ 
h
c. N
ướ 
c n
m b
t
độ
ngtrong m
ng l
ướ 
i c
u trúc mô c
ơ 
d
ướ 
i hình th
c dung môi
để
khuy
ế
chtán các ch
t qua t
ế
bào.- N
ướ 
c liên k 
ế
t: Không ph
i là dung môi mà là
ở 
d
ngliên k 
ế
t v
ớ 
i các ch
t prôtit tan và các ch
t vô c
ơ 
, h
u c
ơ 
tan khác t
othành các khung c
u trúc c
a mô c
ơ 
.
142

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thaison Dang liked this
Huy Pham Ha liked this
dothexco liked this
tomkhai liked this
minhluo liked this
phamquangphap liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->