Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tinh Toan Thiet Ke HT Dieu Hoa Khong Khi CH1-9

Tinh Toan Thiet Ke HT Dieu Hoa Khong Khi CH1-9

Ratings: (0)|Views: 342 |Likes:
Published by api-3831803
Sách: Tính toán và thiết kế hệ thống điều hòa không khí, chương 1
Sách: Tính toán và thiết kế hệ thống điều hòa không khí, chương 1

More info:

Published by: api-3831803 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ 
NG INH
Ữ 
NG KI
N TH
Ứ 
C C
Ơ 
B
N V
 KHÔNG KHÍ
M
Đ
i
u hòa không khí là k 
thu
t t
o ra và duy trì
đ
i
u ki
n vi khí h
u thích h
ợ 
 p v
ớ 
i conng
ườ 
i và công ngh
c
a các quá trình s
n xu
t.
Để
có th
 
đ
i sâu nghiên c
u k 
thu
t
đ
i
u hoà không khí tr 
ướ 
c h
ế
t chúng tôi s
ơ 
l
ượ 
ccác tính ch
t nhi
t
độ
ng c
ơ 
b
n c
a không khí
m.
1.1 KHÔNG KHÍ
M
Không khí xung quanh chúng ta là h
n h
ợ 
 p c
a nhi
u ch
t khí, ch
y
ế
u là N
2
và O
2
ngoàira còn m
t l
ượ 
ng nh
các khí tr 
ơ 
, CO
2
, h
ơ 
i n
ướ 
c . . .-
 Không khí khô
: Không khí không ch
a h
ơ 
i n
ướ 
c g
i là không khí khô.Trong các tínhtoán th
ườ 
ng không khí khô
đượ 
c coi là khí lý t
ưở 
ng.Thành ph
n c
a các ch
t trong không khí khô
đượ 
c phân theo t
l
sau :
 B
ng 1-1 : T 
 ỷ
ệ 
các ch
ấ 
t khí trong không khí khô
Thành ph
n Theo kh
i l
ượ 
ng (%) Theo th
tích (%)- Ni t
ơ 
: N
2
- Ôxi : O
2
- Argon - A- Carbon-Dioxide : CO
2
 75,523,11,30.178,08420,9480,9340,0314-
 Không khí 
ẩ 
m
: Không khí có ch
a h
ơ 
i n
ướ 
c g
i là không khí
m. Trong t
nhiên khôngcó không khí khô tuy
t
đố
i mà toàn là không khí
m. Không khí
m
đượ 
c chia ra :+ Không khí
m ch
ư
a bão hòa : Là tr 
ng thái mà h
ơ 
i n
ướ 
c còn có th
bay h
ơ 
ithêm vào
đượ 
c trong không khí.+ Không khí
m bão hòa : Là tr 
ng thái mà h
ơ 
i n
ướ 
c trong không khí
đ
ã
đạ
tt
i
đ
a và không th
bay h
ơ 
i thêm vào
đ
ó
đượ 
c. N
ế
u bay h
ơ 
i thêm vào bao nhiêu thì có b
ynhiêu h
ơ 
i
m ng
ư
ng t
l
i.+ Không khí
m quá bão hòa : Là không khí
m bão hòa và còn ch
a thêmm
t l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
c nh
t
đị
nh. Tuy nhiên tr 
ng thái quá bão hoà là tr 
ng thái không
n
đị
nhmà có xu h
ướ 
ng bi
ế
n
đổ
i
đế
n tr 
ng thái bão hoà do l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
c d
ư
b
tách d
n ra kh
ikhông khí . Ví d
nh
ư
s
ươ 
ng mù là không khí quá bão hòa.Tính ch
t v
t lý và
nh h
ưở 
ng c
a không khí
đế
n c
m giác con ng
ườ 
i ph
thu
cnhi
u vào l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
c t
n t
i trong không khí.
1
 
1.2 CÁC THÔNG S
C
A KHÔNG KHÍ
M
1.2.1 Áp su
t.
Ap su
t không khí th
ườ 
ng
đượ 
c g
i là khí áp. Ký hi
u là B. Nói chung giá tr 
B thay
đổ
i theo không gian và th
ờ 
i gian. Tuy nhiên trong k 
thu
t
đ
i
u hòa không khí giá tr 
chênhl
ch không l
ớ 
n có th
b
qua và ng
ườ 
i ta coi B không
đổ
i. Trong tính toán ng
ườ 
i ta l
y
ở 
 tr 
ng thái tiêu chu
n B
o
= 760 mmHg .
Đồ
th
I-d c
a không khí
m th
ườ 
ng
đượ 
c xây d
ng
ở 
áp su
t B = 745mmHg và B
o
=760mmHg .
1.2.2 Kh
i l
ượ 
ng riêng và th
tích riêng.
Kh
i l
ượ 
ng riêng c
a không khí là kh
i l
ượ 
ng c
a m
t
đơ 
n v
th
tích không khí . Kýhi
u là
ρ
,
đơ 
n v
kg/m
3
.
Đạ
i l
ượ 
ng ngh
ch
đả
o c
a kh
i l
ượ 
ng riêng là th
tích riêng. Ký hi
u là vKh
i l
ượ 
ng riêng và th
tích riêng là hai thông s
ph
thu
c.Kh
i l
ượ 
ng riêng thay
đổ
i theo nhi
t
độ
và khí áp. Tuy nhiên c
ũ
ng nh
ư
áp su
t s
 thay
đổ
i c
a kh
i l
ượ 
ng riêng c
a không khí trong th
c t
ế
thu
t không l
ớ 
n nên ng
ườ 
i tal
y không
đổ
i
ở 
 
đ
i
u ki
n tiêu chu
n : t
o
= 20
o
C và B = B
o
= 760mmHg :
ρ
= 1,2 kg/m
3
2
 
1.2.3
Độ
 
m
1.2.3.1.
Độ
 
m tuy
t
đố
i .
Là kh
i l
ượ 
ng h
ơ 
i
m trong 1m
3
không khí
m. Gi
s
trong V (m
3
) không khí
m cóch
a G
h
(kg) h
ơ 
i n
ướ 
c thì
độ
 
m tuy
t
đố
i ký hi
u là
ρ
h
đượ 
c tính nh
ư
sau :Vì h
ơ 
i n
ướ 
c trong không khí có th
coi là khí lý t
ưở 
ng nên:troPhân áp su
t c
a h
ơ 
i n
ướ 
c trong không khí ch
ư
a bão hoà, N/
2
c
ũ
ng là nhi
t
độ
c
a h
ơ 
i n
ướ 
c ,
o
1.2.3.2.
Độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i.
a không khí
m , ký hi
u
ϕ
(%) là t
s
gi
a
độ
 
mng
đ
ó : p
h
- m
h
- H
ng s
c
a h
ơ 
i n
ướ 
c R 
h
= 462 J/kg.
o
T - Nhi
t
độ
tuy
t
đố
i c
a không khí
m, t
c
Độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i c
tuy
t
đố
i
ρ
h
c
a không khí v
ớ 
i
độ
 
m bão hòa
ρ
max
 
ở 
cùng nhi
t
độ
v
ớ 
i tr 
ng thái
đ
ã cho.
kgmv
/,1
3
 ρ 
=
3
/,
mkgG
hh
=
 ρ 
3
/,.1
mkg R pv
hhhh
==
 ρ 
,%
max
 ρ  ρ ϕ 
h
=
(1-3)(1-4)(1-2)(1-1)
 
 hay :
Độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i bi
u th
m
c
độ
ch
a h
ơ 
i n
ướ 
c trong không khí
m so v
ớ 
i không khí
m bão hòa
ở 
cùng nhi
t
độ
.(1-5)Khi
ϕ
= 0
đ
ó là tr 
ng thái không khí khô.,%
max
 p p
h
=
ϕ 
0 <
ϕ
< 100
đ
ó là tr 
ng thái không khí
m ch
ư
a bão hoà.
ϕ
= 100
đ
ó là tr 
ng thái không khí
m bão hòa.-
Độ
 
m
ϕ
đạ
i l
ượ 
ng r 
t quan tr 
ng c
a không khí
m có
nh h
ưở 
ng nhi
u
đế
n c
mgiác c
a con ng
ườ 
i và kh
n
ă
ng s
d
ng không khí
để
s
y các v
t ph
m.-
Độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i
ϕ
có th
xác
đị
nh b
ng công th
c, ho
c
đ
o b
ng
m k 
ế
.
m k 
ế
thi
ế
t b
 
đ
o g
m 2 nhi
t k 
ế
: m
t nhi
t
ế
khô và m
t nhi
t k 
ế
 
ướ 
t. Nhi
t k 
ế
 
ướ 
t có b
u b
cv
i th
m n
ướ 
c
ở 
 
đ
ó h
ơ 
i n
ướ 
c th
m
ở 
v
i b
c xung quanh b
u nhi
t k 
ế
khi b
c h
ơ 
i vào khôngkhí s
l
y nhi
t c
a b
u nhi
t k 
ế
nên nhi
t
độ
b
u gi
m xu
ng b
ng nhi
t
độ
nhi
t k 
ế
 
ướ 
t t
ư
 
ng v
ớ 
i tr 
ng thái không khí bên ngoài. Khi
độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i bé , c
ườ 
ng
độ
b
c h
ơ 
i càngm
nh,
độ
chênh nhi
t
độ
gi
a 2 nhi
t k 
ế
càng cao. Do
đ
ó
độ
chênh nhi
t
độ
gi
a 2 nhi
t k 
ế
  ph
thu
c vào
độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i và nó
đượ 
c s
d
ng
để
làm c
ơ 
s
ở 
xác
đị
nh
độ
 
m t
ươ 
ng
đố
i
ϕ
. Khi
ϕ
=100%, quá trình b
c h
ơ 
i ng
ng và nhi
t
độ
c
a 2 nhi
t k 
ế
b
ng nhau.
1.2.4 Dung
m (
độ
ch
ứ 
a h
ơ 
i).
Dung
m hay còn g
i là
độ
ch
a h
ơ 
i,
đượ 
c ký hi
u là d là l
ượ 
ng h
ơ 
i
m ch
a trong 1kg không khí khô.
kgkkk kgGG
h
/,
=
(1-6)- G
h
: Kh
i l
ượ 
ng h
ơ 
i n
ướ 
c ch
a trong không khí, kg- G
: Kh
i l
ượ 
ng không khí khô, kgTa có quan h
:
hhhh
 R R p pGG
.
===
 ρ  ρ 
kgkkk kg p p p p p
hhh
/,.622,0
==
(1-7)
 
(1-8)Sau khi thay R = 8314/
µ
ta có
1.2.5 Nhi
t
độ
.
 Nhi
t
độ
đạ
i l
ượ 
ng bi
u th
m
c
độ
nóng l
nh.
Đ
ây là y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng l
ớ 
n nh
t
đế
nc
m giác c
a con ng
ườ 
i. Trong k 
thu
t
đ
i
u hòa không khí ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng s
d
ng 2 thangnhi
t
độ
độ
C và
độ
F.
Đố
i v
ớ 
i m
t tr 
ng thái không khí nh
t
đị
nh nào
đ
ó ngoài nhi
t
độ
 th
c c
a trong
thu
t còn có 2 giá tr 
nhi
t
độ
nh h
ưở 
ng nhi
u
đế
n các h
th
ng vàthi
ế
t b
là nhi
t
độ
 
đ
i
m s
ươ 
ng và nhi
t
độ
nhi
t k 
ế
 
ướ 
t.
- Nhi 
ệ 
độ
 
đ 
ể 
m s
ươ 
ng:
Khi làm l
nh không khí nh
ư
ng gi
nguyên dung
m d (ho
c phân áp su
t p
h
) t
ớ 
i nhi
t
độ
t
s
nào
đ
ó h
ơ 
i n
ướ 
c trong không khí b
t
đầ
u ng
ư
ng t
thành n
ướ 
c bão hòa. Nhi
t
độ
t
s
 
đ
ó g
i là nhi
t
độ
 
đ
i
m s
ươ 
ng. Nh
ư
v
y nhi
t
độ
 
đ
i
m s
ươ 
ng c
a m
t tr 
ng thái b
t k 
nào
đ
ó là nhi
t
độ
 
ng v
ớ 
i tr 
ngthái bão hòa và có dung
m b
ng dung
m c
a tr 
ng thái
đ
ã cho. Hay nói cách khác nhi
t
độ
 
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Humair Shaheen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->