Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Chi Tiet de Ly Khoi a 2011

Giai Chi Tiet de Ly Khoi a 2011

Ratings:
(0)
|Views: 160|Likes:
Published by Lyly Phan

More info:

Published by: Lyly Phan on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
Ð THI TUYN SINH ðI HC KHI A NĂM 2011Môn thi : VT LÝ – Mã ñ 817 (Thi gian làm bài : 90 phút)
Cho bit: hng s Plăng h=6,625.10
-34
J.s; ñ ln ñin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc ñ ánh sángtrong chân không c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñn câu 40)Câu 1:
ðt ñin áp u =2cos2
U ft 
π 
(U không ñi, tn s f thay ñi ñưc) vào hai ñu ñon mchmc ni tip gm ñin tr thun R, cun cm thun có ñ t cm L và t ñin có ñin dung C. Khitn s là f 
1
thì cm kháng và dung kháng ca ñon mch có giá tr ln lưt là 6
và 8
. Khi tn slà f 
2
thì h s công sut ca ñon mch bng 1. H thc liên h gia f 
1
và f 
2
A. f 
2
=
1
2.3
B. f 
2
=
1
3.2C. f 
2
=
1
3.4
D. f 
2
=
1
4.3
 
Câu 2:
Ln lưt ñt các ñin áp xoay chiu u
1
=
1
2cos(100)
U
π ϕ 
+
; u
2
=
2
2cos(120)
U
π ϕ 
+
u
3
=
3
2cos(110)
U
π ϕ 
+
vào hai ñu ñon mch gm ñin tr thun R, cun cm thun có ñ tcm L và t ñin có ñin dung C mc ni tip thì cưng ñ dòng ñin trong ñon mch có biu thctương ng là: i
1
=
2cos100
 I
π 
; i
2
=22cos(120)3
 I
π π 
+
và i
3
=2'2cos(110)3
 I
π π 
. So sánhI và I’, ta có:A. I = I’. B. I =
'2
 I 
. C. I < I’. D. I > I’.
Câu 3:
Gi s trong mt phn ng ht nhân, tng khi lưng ca các ht trưc phn ng nh hơntng khi lưng các ht sau phn ng là 0,02 u. Phn ng ht nhân nàyA. thu năng lưng 18,63 MeV. B. thu năng lưng 1,863 MeV.C. ta năng lưng 1,863 MeV. D. ta năng lưng 18,63 MeV.
Câu 4:
Bn mt prôtôn vào ht nhân
73
 Li
ñng yên. Phn ng to ra hai ht nhân X ging nhau bayra vi cùng tc ñ và theo các phương hp vi phương ti ca prôtôn các góc bng nhau là 60
0
. Lykhi lưng ca mi ht nhân tính theo ñơn v u bng s khi ca nó. T s gia tc ñ ca prôtôn vàtc ñ ca ht nhân X làA. 4. B.14. C. 2. D.12.
Câu 5:
Khi êlectron  qu ño dng th n thì năng lưng ca nguyên t hiñrô ñưc xác ñnh bicông thc E
n
=
2
13,6
n
(eV) (vi n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên t hiñrô chuyn t quño dng n = 3 v qu ño dng n = 1 thì nguyên t phát ra phôtôn có bưc sóng
λ
1
. Khi êlectronchuyn t qu ño dng n = 5 v qu ño dng n = 2 thì nguyên t phát ra phôtôn có bưc sóng
λ
2
.Mi liên h gia hai bưc sóng
λ
1
λ
2
A. 27
λ
2
= 128
λ
1
. B.
λ
2
= 5
λ
1
. C. 189
λ
2
= 800
λ
1
. D.
λ
2
= 4
λ
1
.
Câu 6:
Khi nói v tia
γ
, phát biu nào sau ñây
sai
?A. Tia
γ
không phi là sóng ñin t.B. Tia
γ
có kh năng ñâm xuyên mnh hơn tia X.C. Tia
γ
không mang ñin.D. Tia
γ
có tn s ln hơn tn s ca tia X.
Câu 7:
 Nguyên tc hot ñng ca quang ñin tr da vàoA. hin tưng tán sc ánh sáng. B. hin tưng quang ñin ngoài.C. hin tưng quang ñin trong. D. hin tưng phát quang ca cht rn.
Câu 8:
Trong nguyên t hiñrô, bán kính Bo là r 
0
= 5,3.10
-11
m.  mt trng thái kích thích canguyên t hiñrô, êlectron chuyn ñng trên qu ño dng có bán kính là r = 2,12.10
-10
m. Qu ñoñó có tên gi là qu ño dngA. L. B. O. C. N. D. M.
Câu 9:
Mt khung dây dn phng quay ñu vi tc ñ góc
ω
quanh mt trc c ñnh nm trong mt phng khung dây, trong mt t trưng ñu có vectơ cm ng t vuông góc vi trc quay ca khung.
 
Sut ñin ñng cm ng trong khung có biu thc e =
0
cos()2
 E
π ω 
+
. Ti thi ñim t = 0, vectơ  pháp tuyn ca mt phng khung dây hp vi vectơ cm ng t mt góc bngA. 45
0
. B. 180
0
. C. 90
0
. D. 150
0
.
Câu 10:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa trên trc Ox. Khi cht ñim ñi qua v trí cân bng thì tcñ ca nó là 20 cm/s. Khi cht ñim có tc ñ là 10 cm/s thì gia tc ca nó có ñ ln là
403
cm/s
2
.Biên ñ dao ñng ca cht ñim làA. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm.
Câu 11:
Mt cht phát quang ñưc kích thích bng ánh sáng có bưc sóng 0,26
µ
m thì phát ra ánhsáng có bưc sóng 0,52
µ
m. Gi s công sut ca chùm sáng phát quang bng 20% công sut cachùm sáng kích thích. T s gia s phôtôn ánh sáng phát quang và s phôtôn ánh sáng kích thíchtrong cùng mt khong thi gian làA.45. B.110. C.15. D.25.
Câu 12:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa theo phương trình x =24cos3
π 
(x tính bng cm; t tính bng s). K t t = 0, cht ñim ñi qua v trí có li ñ x = -2 cm ln th 2011 ti thi ñimA. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s.
Câu 13:
Nu ni hai ñu ñon mch gm cun cm thun L mc ni tip vi ñin tr thun R = 1
 vào hai cc ca ngun ñin mt chiu có sut ñin ñng không ñi và ñin tr trong r thì trongmch có dòng ñin không ñi cưng ñ I. Dùng ngun ñin này ñ np ñin cho mt t ñin có ñindung C = 2.10
-6
F. Khi ñin tích trên t ñin ñt giá tr cc ñi, ngt t ñin khi ngun ri ni tñin vi cun cm thun L thành mt mch do ñng thì trong mch có dao ñng ñin t t do vichu kì bng
π
.10
-6
s và cưng ñ dòng ñin cc ñi bng 8I. Giá tr ca r bngA. 0,25
. B. 1
. C. 0,5
. D. 2
.
Câu 14:
Mt lăng kính có góc chit quang A = 6
0
(coi là góc nh) ñưc ñt trong không khí. Chiumt chùm ánh sáng trng song song, hp vào mt bên ca lăng kính theo phương vuông góc vi mt phng phân giác ca góc chit quang, rt gn cnh ca lăng kính. ðt mt màn E sau lăng kính,vuông góc vi phương ca chùm tia ti và cách mt phng phân giác ca góc chit quang 1,2 m.Chit sut ca lăng kính ñi vi ánh sáng ñ là n
ñ
= 1,642 và ñi vi ánh sáng tím là n
t
= 1,685. ðrng t màu ñ ñn màu tím ca quang ph liên tc quan sát ñưc trên màn làA. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm.
Câu 15:
Mt cht ñim dao ñng ñiu hòa trên trc Ox vi biên ñ 10 cm, chu kì 2 s. Mc th năng v trí cân bng. Tc ñ trung bình ca cht ñim trong khong thi gian ngn nht khi cht ñimñi t v trí có ñng năng bng 3 ln th năng ñn v trí có ñng năng bng13ln th năng làA. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s.
Câu 16:
Mt ñon mch AB gm hai ñon mch AM và MB mc ni tip. ðon mch AM gmñin tr thun R 
1
mc ni tip vi t ñin có ñin dung C, ñon mch MB gm ñin tr thun R 
2
 mc ni tip vi cun cm thun có ñ t cm L. ðt ñin áp xoay chiu có tn s và giá tr hiudng không ñi vào hai ñu ñon mch AB. Khi ñó ñon mch AB tiêu th công sut bng 120 Wvà có h s công sut bng 1. Nu ni tt hai ñu t ñin thì ñin áp hai ñu ñon mch AM và MBcó cùng giá tr hiu dng nhưng lch pha nhau3
π 
, công sut tiêu th trên ñon mch AB trongtrưng hp này bngA. 75 W. B. 160 W. C. 90 W. D. 180 W.
Câu 17:
Chiu t nưc ra không khí mt chùm tia sáng song song rt hp (coi như mt tia sáng)gm 5 thành phn ñơn sc: tím, lam, ñ, lc, vàng. Tia ló ñơn sc màu lc ñi là là mt nưc (sát vimt phân cách gia hai môi trưng). Không k tia ñơn sc màu lc, các tia ló ra ngoài không khí làcác tia ñơn sc màu:A. tím, lam, ñ. B. ñ, vàng, lam. C. ñ, vàng. D. lam, tím.
Câu 18:
Khi nói v mt vt dao ñng ñiu hòa, phát biu nào sau ñây
sai
?
 
A. Lc kéo v tác dng lên vt bin thiên ñiu hòa theo thi gian.B. ðng năng ca vt bin thiên tun hoàn theo thi gian.C. Vn tc ca vt bin thiên ñiu hòa theo thi gian.D. Cơ năng ca vt bin thiên tun hoàn theo thi gian.
Câu 19:
Thc hin thí nghim Y-âng v giao thoa vi ánh sáng ñơn sc màu lam ta quan sát ñưch vân giao thoa trên màn. Nu thay ánh sáng ñơn sc màu lam bng ánh sáng ñơn sc màu vàng vàcác ñiu kin khác ca thí nghim ñưc gi nguyên thìA. khong vân tăng lên. B. khong vân gim xung.C. v trí vân trung tâm thay ñi. D. khong vân không thay ñi.
Câu 20:
Phát biu nào sau ñây là
sai
khi nói v sóng ñin t?A. Khi sóng ñin t gp mt phân cách gia hai môi trưng thì nó có th b phn x và khúc x.B. Sóng ñin t truyn ñưc trong chân không.C. Sóng ñin t là sóng ngang nên nó ch truyn ñưc trong cht rn.D. Trong sóng ñin t thì dao ñng ca ñin trưng và ca t trưng ti mt ñim luôn ñng phavi nhau.
Câu 21:
Mt mch dao ñng LC lí tưng gm cun cm thun có ñ t cm 50 mH và t ñin cóñin dung C. Trong mch ñang có dao ñng ñin t t do vi cưng ñ dòng ñin i = 0,12cos2000t(i tính bng A, t tính bng s).  thi ñim mà cưng ñ dòng ñin trong mch bng mt na cưngñ hiu dng thì hiu ñin th gia hai bn t có ñ ln bngA. 123V. B.
514
V. C.
62
V. D.
314
V.
Câu 22:
Phát biu nào sau ñây là ñúng khi nói v sóng cơ?A. Bưc sóng là khong cách gia hai ñim trên cùng mt phương truyn sóng mà dao ñng tihai ñim ñó cùng pha.B. Sóng cơ truyn trong cht rn luôn là sóng dc.C. Sóng cơ truyn trong cht lng luôn là sóng ngang.D. Bưc sóng là khong cách gia hai ñim gn nhau nht trên cùng mt phương truyn sóng màdao ñng ti hai ñim ñó cùng pha.
Câu 23:
 mt cht lng có hai ngun sóng A, B cách nhau 18 cm, dao ñng theo phương thngñng vi phương trình là u
A
= u
B
= acos50
π
t (vi t tính bng s). Tc ñ truyn sóng ca mt chtlng là 50 cm/s. Gi O là trung ñim ca AB, ñim M  mt cht lng nm trên ñưng trung trcca AB và gn O nht sao cho phn t cht lng ti M dao ñng cùng pha vi phn t cht lng tiO. Khong cách MO làA. 10 cm. B.210cm. C.22. D. 2 cm.
Câu 24:
Mt con lc ñơn ñưc treo vào trn mt thang máy. Khi thang máy chuyn ñng thngñng ñi lên nhanh dn ñu vi gia tc có ñ ln a thì chu kì dao ñng ñiu hòa ca con lc là 2,52 s.Khi thang máy chuyn ñng thng ñng ñi lên chm dn ñu vi gia tc cũng có ñ ln a thì chu kìdao ñng ñiu hòa ca con lc là 3,15 s. Khi thang máy ñng yên thì chu kì dao ñng ñiu hòa cacon lc làA. 2,96 s. B. 2,84 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s.
Câu 25:
Khi nói v h Mt Tri, phát biu nào sau ñây
sai?
 A. Sao chi là thành viên ca h Mt Tri.B. Các hành tinh chuyn ñng quanh Mt Tri theo cùng mt chiu.C. Hành tinh xa Mt Tri nht là Thiên Vương tinh.D. Hành tinh gn Mt Tri nht là Thy tinh.
Câu 26:
Dao ñng ca mt cht ñim có khi lưng 100 g là tng hp ca hai dao ñng ñiu hòacùng phương, có phương trình li ñ ln lưt là x
1
= 5cos10t và x
2
= 10cos10t (x
1
và x
2
tính bng cm,t tính bng s). Mc th năng  v trí cân bng. Cơ năng ca cht ñim bngA. 0,1125 J. B. 225 J. C. 112,5 J. D. 0,225 J.
Câu 27:
Mt si dây ñàn hi căng ngang, ñang có sóng dng n ñnh. Trên dây, A là mt ñim nút,B là mt ñim bng gn A nht, C là trung ñim ca AB, vi AB = 10 cm. Bit khong thi gianngn nht gia hai ln mà li ñ dao ñng ca phn t ti B bng biên ñ dao ñng ca phn t ti Clà 0,2 s. Tc ñ truyn sóng trên dây làA. 2 m/s. B. 0,5 m/s. C. 1 m/s. D. 0,25 m/s.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->