Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SATERA KERTAS 2

SATERA KERTAS 2

Ratings: (0)|Views: 345 |Likes:
Published by Dt Melaka Konsert

More info:

Published by: Dt Melaka Konsert on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
SULIT
92212
922/2
Kesusasteraan
Melayu2
20ll
3
jam
:MAJLTSPENGETUASEKOl_.AHMALAYSIACAWANGANMELAKA
PEPERDffiAANPERCUBAAN
SIJILTINGGJPERSEKOLAHANMALAYSIA20llKESUSASTERAANMELAYU
KERTAS2
(KESUSASTERAANMELAYUMODEN)
Tigajam
Arahankepadacalon:
JANGANBUKAKERTASSOALANIN1SEHINGGAANDADffiENARKAN
BERBUATDEMIKIAN.
Jawabempatsoalansahaja:~atusoalandaripadatiap-tiapBahagianA,B,CdanD.
Markahuntuk
tiap-tiap
soalandiberikandalam
tanda
kurung[]
Kertassoalan
ini
terdiri
daripadal2halamanbercetak
to
HakciptaMajlisPengetuaSekolahMalaysiaCawanganNegeriMelaka2011STPM
922/2
>I;
Kertassoalan
ini
sum
sehinggapeperiksaankertas
ini
tarnal
I
ihatsebelahSULIT
 
2
BahagianA:
SEJARAHKESUSAS'IERAANMELAYUMODENDANKlUIlKANSASTERAJawab
satu
soalansahajadalambahagianini.
1~PerkembangannovelMelayumodenmengalamizamankegernilangandalamtahun
t
960-an.Banyak
karya
dantokohlahirpadazamantersebut
adalah
hasildaripadasumbanganbeberapainstitusiyangwujudwaktuitu,Jelaskansurnbanganinstitusi
di
bawah
dalamhubungan
dengan
penyataandiatas,a)DewanBahasadanPustaka[16][9])Perananpenerbit2.Kritikansekitar1960-andikatakansuatu
kritikan
yanglebihberdisplin.Huraikanpenyataan
tersebut.[25]
o
HakciptaMajlisPengetuaSekolahMalaysiaCawanganNegeriMelaka2011
STPM
92212
Kertassoalan
ini
SULITsehinggapeperiksaankertasinitamat
 
3
r
LiliatsebelahSULIT
BahagianB:
NOVELDANCERPENJawab
satu
soalansahajadalambahagianini.
3.Bacapetikandi
bawah
dengantelitidan[awabsoalan
yang
mengikutinya
Pada
waktu
malampcnubuhanSyarikatLombongLembahTualangdahulu,
diu
scrnbahyangTahajud,berjagaIarut
malam
mengingatiTuhandanmenyatakankesyukuran
sertamintajayakanperjalanansyarikat
itu,
Sekarang
dia
berasasekali
lagi
perasaandekat
denganTuhan,Tempikaliini
ill
·tengah-tengahjemaahorangkampungPulai.
Dia
tunduk
menekurkepangkuansilanya
yang
kemas,mcncubauntuk:mendapatkankeheningancipta,bulatsemata-matakeranaAllah,
mintaselesaikansemuamasalahyangsedangdihadapinya.
Kesyukuranyang
melimpah-limpahdalam
dadanya
waktu
penubuhanSyarikatLombong
LembahTualang
dahulu
tidak:
ada
sekarang.·Yangadahanyapermohonanuntukdilepaskan
darisegalagangguanyangsedangdihadapinya,
(DipctikdaripadanovelSaudagarBesarDariKualaLumpur,halaman260)
a)
Siapakah
'dia"!
[1m]
b)
Apakah
yang
dimaksudkandengan
minto.selesaikansemuamasalah
yang
sedang
dihadapinya?
[3m]
c)Ielaskanteknikpenceritaan
yang
digunakanolehpengarangberdasarkanpetikan
di
~~~
d)Huraikantigamesejyanghendakdisampaikanolehpengarangmelaluipetikandan
tigamesejdalamkeseluruhannovel[18m].
STPM
922/2
KertassoalaniniSULITsehinggapeperiksaankertasinitamat

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->