Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOMEN ARTIS.- Dincolo de tacere -Nr. 1.2 Revista de Cultura Universala

NOMEN ARTIS.- Dincolo de tacere -Nr. 1.2 Revista de Cultura Universala

Ratings: (0)|Views: 347 |Likes:
Revista de Cultura Universala
Revista de Cultura Universala

More info:

Published by: Viorela Codreanu Tiron on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 
NOMEN ARTIS -Dincolo de t
ăă
cere
ANUL I, nr. 1-2, 2011
RREEVVIISSTT
ĂĂ
DDEECCUULLTTUURR
ĂĂ
UUNNIIVVEERRSSAALL
ĂĂ
 
IINNDDEEPPEENNDDEENNTT
ĂĂ
 
******
RReeiissttaa 
NOMEN ARTIS
î  î 
şş
iipprrooppuunneess
ăă
ccoonnttrriibbuuiieellaapprroommooaarreeaattaalleenntteelloorrlliitteerraarree,,llaa ccrreeaarreeaauunnuuiicclliimmaattddeeccuullttuurr
ăă
aauutteennttiicc
ăă
 
şş
iirreessppoonnssaabbiill
ăă
,,î  î nnccoonnccoorrddaann
ţţăă
ccuuaalloorriilleeuunniieerrssaallee 
şş
iiccuuttrraaddii
ţţ
iiiilleepprrooggrreessiissttee,,î  î nnccoonntteexxttuullgglloobbaalliizz
ăă
rriiii 
şş
iiiinntteeggrr
ăă
rriiiissppiirriittuuaalleeuunniieerrssaallee.. ****** 
ÎÎnnppaarrtteenneerriiaattccuullttuurraallccuuEEddiittuurraaAAmmaannddaaEEddiittBBuuccuurree
şş
ttii 
PPuubblliiccaa
ţţ
iieelluunnaarr
ăă
--ffoonnddaatt
ăă
llaaBBuuccuurreessttii,,aannuull22001111,,lluunnaannooiieemmbbrriiee 
 
NOMEN ARTIS
 
 
Revist
ăă
de Cultur
ăă
Universal
ăă
 
2
AANNUULLII//nnrr..11--22//--RReevviisstt
ăă
ffoonnddaatt
ăă
î  î nn22001111,,ddeeVViioorreellaaCCooddrreeaannuuTTiirroonn 
şş
iiMMiihhaaiiCC
ăă
ttrruunn
ăă
 
Viorela Codreanu Tiron
BUCURESTIMIHAI C
ĂĂ
TRUN
ĂĂ
 
BUCURE
ŞŞ
TI
Pornind de la aceste citate
 
ca motto pentru revista noastră
-
care doreşte săaducă Frumosul Pur în atenţia generaţiei de azi, de ieri şi de mâine vom parcurge împreună
Calea
către un
Univers mai bun, întru A
devăr,
L
umină şi
V
iaţă
 
şi
unde nueste loc pentru urât!
 
NOMEN ARTIS
 
 
Revist
ăă
de Cultur
ăă
Universal
ăă
 
3
AANNUULLII//nnrr..11--22//--RReevviisstt
ăă
ffoonnddaatt
ăă
î  î nn22001111,,ddeeVViioorreellaaCCooddrreeaannuuTTiirroonn 
şş
iiMMiihhaaiiCC
ăă
ttrruunn
ăă
 
SSccrriissuull ccaarruuggaapprriinnssaall ppuussttiieeii 
ddeepprrooff..ddrr..TThh..DDaammiiaann
11
 
NN
oroc că suntem fiinţe cuvântătoare.Adică oratorice. Adică vizionare (orao
=a vedea);
am văzut, pentru aceea am grăit. Dar grăiesc şipentru că aud. Nu degeaba zicea Meister Eck
-
hart că omul este un fenomen acustic.
El vine
 întru fiinţă prin rostirea cuvântului: „Să facemom…―
Deci p
rin Cuvânt, căci fără El „nimic nu s
-a
făcut din tot ce s
-
a făcut―. De aceea omul cu
-
vântă. Problema este că există cuvânt
 
şi anti
-cuvânt. Depinde din ce parte cuvântezi. Eu scriu
din partea şi din cauza pustiei. Nu a celei
meontice, ci a celei eontice. Îm
i place eonul că ebun foarte. Eonul eonului însă este şi mai fru
-mos. Kairos. Kairos contra Cronos. Cronosul dis-
truge pustia. Noroc că ea se mută în Kairos. Şieu după ea. Mă ţine obligaţia aici şi dorinţa acolo.
Pustia este locul unde Dumnezeu te duce c
a vorbească inimii tale. Şi ceea ce auzi aceeamărturiseşti apoi. Acesta este scrisul. Asta e
cuvântarea dinspre Cuvânt. Scrisul este un
fenomen acustic. Esenţa lui e bazată pe auzi
-re,
cum spunea marele Pavel: „Credinţa vine dinauzite―.Chiar şi din auzirea interioară. Auzit
-am,pentru a
ceea am grăit. Pustia este meta
-cuvân-
tul. Esenţa cuvântului constă în meta. Esenţadoar o auzi, o simţi, dar n
-o cuprinzi. De aceeaniciun cuvânt nu spune Totul. Nici toate cuvinte-le nu spun Totul. Dar ele îl arat
ă
,
şi Îl
arat
ăpentru că
-
l recunosc. Pentru că vin din parteaaceea. Cele care vin. Pentru cât ne trebuie nouă
1
P
rof. dr. în teologie, scriitor român din SUA. Poet, teolog, eseist de fact 
ură creştin
-
ortodoxă; important promotor cultural,
directo
r al revistei „Lumină Lină“
-NY.
ca să fim cine ar trebui să fim nu ne trebuieexplicaţii. Totul nu se explică. Ne trebuie călău
-zire.
Nu e necesar să înţelegem pe cale explica
-
tivă
ce era cu steaua aceea care ducea spreBetleem.
Era în afara obişnuitului. Principalul ecă rolul ei era de a călăuzi. Şi când mergi
/
călăuzeşti
/
prin pustie tu mâni din urmă. Mergi înainte şi ţii orbul de mână cu dragoste. Dacă
veicuvânta
, dacă
vei scrie
dinspre pustia eontică o
 vei face
pentru că eşti cuprins de ea. Copleşit.
Scrii de dor.
În pustie eşti mult mai aproape de cineţi
-e dor,
decât altundeva, dar niciodată în modexhaustiv. De aceea propensiunea este continuă.
Cum spunea marele Grigore (al Nisei): Epectaza.
De aceea pustia este locul prin excelenţă:
locus theologicus.
Şi este, în acelaşi timp, intervalul.Căci în interval are loc marea întâlnire. Întot
-
deauna scrii datorită unei mari întâlniri. Scrisule semnul schimbării. Când întâlnirea e
mare,
schimbarea e semnificativă. Cel mai adesea ra
-
dicală. Adică e convertire. Când aşa ceva se
petrece cu tine,
nu poţi să taci. Ai impresia cădacă tu ai tă
cea, pietrele ar striga.
Intervalul ca loc.
De aici se trage totul. Evident, dacă locul
acela are pustia lui. Pustia est
e tăcerea din
cuvânt. Este meta-cuvântul.
Iar Dumnezeu
,
cum frumos o spune Olivier Clement,
 
este un
Cuvânt la capătul tăcerii“
.
Când pustia aceea te
locuieşte, adică este locul tău, tu fiinţezi întru
ea. Pustia nu-
i este dată o
ricui. Nu oricine o
poate duce. Isihia: liniştea şi singurătatea cereroism. Şi eroii spiritului sunt puţini. De aceeascriitorii nu sunt toţi cei ce scriu. Depinde departea dinspre care scrii. Aşa cum sunt cuvinteşi „palavre―, aşa sunt scriituri şi scriituri, adică
scriito
ri şi scriitori. Cuvânt şi anti
cuvânt. În
pustie însă poţi
 
să şi vezi (orao =
a vedea).Proorocul este cel care vede. Dar vede nu pentru
că cere să vadă. De aceea eroii pustiei nu serugau să aibă vedenii. Pentru că anti
-cuvântul sepoate preface în înger luminos pen-tru a duce în

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lmgarau liked this
imparattraian liked this
imparattraian liked this
daniluz8888706 liked this
Ionescu added this note
O revistă excelentă într-o ținută academică. Felicitări!
bartan_a liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->