Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5825, 15.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5825, 15.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,557|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 15. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5825
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sino}nji trening u Lisabonu: [ta god da se desi, mi }emo, ipak, biti pobjednici 
(Foto: I. [ebalj)
 Ve~eras u Lisabonu historijska odluka
 
EVROPO, DOLAZIMO
N
ogometna reprezenta-cija BiH ve~eras }e uLisabonu odigrati jo{jednu historijsku uta-kmicu - revan{ s Portugalcima zaplasman na Evropsko prvenstvo.U duel na Lu`u, „Zmajevi“ ula-ze nakon zeni~kih 0:0 i sa sazna-njem da bi im i remi s postignutimgolovima bio dovoljan za plasmanu Poljsku i Ukrajinu. Safet Su{i} umiru priprema ekipu i poru~uje dai on i igra~i znaju koliko bi dobrogna{em narodu i dr`avi donio prola-zak na Euro.
63.-68. str.
ZMAJEVI,VI
TOMO@ETE!
D`eko ponovo sam u napadu
Su{i}: Najva`nije }e biti pokriti sredinu terena, jer su tu Portugalci nadmo}niji
Navija~i najavljuju invaziju na Lu`
Gra|ani BiH vjeruju u pobjedu, poznati poru~uju: „Neka bude kao u Parizu!“
ZENICA
Policija golimrukama vadilamladi}e iz vatre
Protesti:Najstarija populacija uputila zahtjev Vladi
AKO PENZIJE NE BUDU VI[E,PENZIONERI IZLAZE NA ULICE!
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
   1   0 .  s   t  r .
Danas u ’Avazu’: Poster reprezentacije BiH
Skandalozno:Spora gradnja autoputa
KOSOVO ZA JEDNUGODINU SAGRADILOKOLIKO BiH ZA 11!
   4 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,15. novembar/studeni 2011.
2
PSVE
O BiH tek25. januara
Tokom sastanka Ko-miteta za politi~ka pitanjaParlamentarne skup{tineVije}a Evrope (PSVE)ju~er u Parizu najavljenoje da }e BiH biti zasebnata~ka dnevnog reda janua-rske sesije godi{njeg zasje-danja PSVE u Strazburu.Predvi|eno je, naime, dase 25. januara 2012. godineraspravlja, ka`e poslanik uPredstavni~kom domuPSBiH Sa{a Magazinovi},koji u~estvuje na sastankuKomiteta za politi~ka pita-nja PSVE u Parizu.
Vlada FBiH
Sastanak agencijaza dr`avnu slu`bu
U cilju unapre|enjasaradnje u oblasti upra-vljanja ljudskim potenci-jalima te realizacije mje-ra i aktivnosti iz revidir-anog Akcijskog plana iStrategije za reformu ja-vne uprave u BiH danas}e u Mostaru biti odr`anprvi sastanak predstavni-ka Agencije za dr`avnuslu`bu BiH, javlja Fena.Kako je saop}eno iz Vla-de FBiH, sastanku }e pr-isustvovati i predstavni-ci Misije OSCE-a u BiH.
Majke Srebrenice
Otkud Srbinuspomenik uKravicama?
^lanovi Udru`enja Po-kret „Majke enklava Sre-brenica i @epa“ ju~er su ja-vno zatra`ili da mediji kojikonstantno minimizirajugenocid u Srebrenici is-tra`e kako je ispred hale uKravici, u kojoj je smrtdo~ekalo 2.000 ljudi, odje-dnom osvanuo spomenikjednom Srbinu.
Vije}e naroda RS
Nema saglasnostio amandmanima
Vije}e naroda RS nijepostiglo saglasnost oamandmanu i zahtjevuKluba Bo{njaka za pokr-etanje za{tite vitalnognacionalnog interesa naZakon o premjeru i kata-stru RS pred Ustavnimsudom RS, javlja Srna.Predsjedavaju}i Vije}anaroda RS Momir Mali}rekao je da su ama-ndman i zahtjev KlubaBo{njaka upu}eni naZajedni~ku komisiju Vi-je}a naroda i Narodneskup{tine RS, koja bi tr-ebala biti zakazana u na-rednih sedam dana.
Ukratko
Vije}e Evrope: BiH  zasebna ta~ka
Policijska misija Evro-pske unije (EUPM) u BiHuputila je Vije}u Evropskeunije povjerljivi i specijalniizvje{taj o teroristi~kom na-padu na Ameri~ku ambasa-du, koji je 28. oktobra izvr{iosrbijanski dr`avljanin Me-vlid Ja{arevi}, saznaje„Dnevni avaz“.Iako je sadr`aj ovog spe-cijalnog izvje{taja tek po-dvrgnut analizi, indikativnoje da je ovakav dokument po-slan u sjedi{te Unije.Iz izvora bliskih Vije}uEU saznajemo da zvani~niBrisel s posebnom pa`njomgleda na razvoj situacije na-kon ovog napada u Sarajevu,daju}i, pri tome, punu po-dr{ku radu Tu`ila{tva BiH iistrazi o napadu.Izvjestiteljica Evropskogparlamenta za BiH DorisPak (Pack) izjavila je za„Dnevni avaz“ da se ovajdoga|aj, iako se radi o gnu-snom ~inu, u evropskiminstitucijama ne posmatra u{irem kontekstu.- Mislim da trebamo ima-ti odre|eno povjerenje u bh.sigurnosne agencije da radesvoj posao na rasvjetljavanjuovog slu~aja i procesuiranjapo~inioca. Dobro je da seovaj napad ne posmatra u ne-kom {irom kontekstu, jer seradi o aktu pojedinca - kaza-la je ova zastupnica u Evro-pskom parlamentu.Pak je naglasila da di-skusija u evropskim institu-cijama ide u smjeru da BiH,kao dr`ava, mora ispunitisvoj zadatak i u oblastima si-gurnosti i stabilnosti. To jebio jedan stra{an ~in, za-kljuju~uje Pak, koji,me|utim, ne baca sjenu naBiH.
 A. DU^I]
Agenti ameri~kog Fede-ralnog istra`nog biroa (FBI)zatra`ili su da razgovaraju sasvim do sada uhap{enimosobama u vezi s napadomna Ambasadu SAD u Saraje-vu, saznaje „Dnevni avaz“.
Nema saglasnosti
No, prema izjavama bra-nilaca uhap{enih osoba, ame-ri~ki agenti nisu imali sre}ete nisu uspjeli razgovarati sosumnji~enima. Ove infor-macije nije `elio komentira-ti portparol Tu`ila{tva BiHBoris Grube{i}.- U interesu istrage nemogu dati komentar - kazaoje Grube{i}, dodaju}i da ni-je bilo novih akcija hap{enjani pretresa u okviru ove istr-age.No, advokat Idriz Kame-nica za na{ list ju~er je potvr-dio da su agenti FBI-ja `el-jeli pri~ati s njegovim branje-nikom Munibom Ahmetspa-hi}em, koji se nalazi u pri-tvoru KPZ-a Zenica.
[est mjeseci
- Tu`ilac Dubravko ^am-para prenio mi je zahtjevFBI-ja i pitao me jesam li sa-glasan s time. Odbio sam, jersmatram da je to direktnomije{anje u suverenitet BiH.Nakon toga, nisu se vi{eusu|ivali da zatra`e razgovors Ahmetspahi}em. Oni nemogu samo tako obavljatineke radnje u ime Sjednje-nih Ameri~kih Dr`ava uBiH s dr`avljanima BiH, a nisa svojim dr`avljanima. To jeeksplicitno pravo dr`ave ukojoj se vodi postupak - ka`eadvokat Kamenica.On je u telefonskom ko-ntaktu s Ahmetspahi}em i zasada nema nikakvih novostikada je ovaj osumnji~eni upitanju.- Kada do|e do optu`ni-ce i kada nam budu na raspo-laganju svi dokazi, onda }u snjim dogovoriti kako }emodalje u postupku. [to se ti~eistrage, ona je kompleksna ioti{la je u {irinu. To se vidipo razvoju doga|aja. Premasvemu sude}i, istraga ne}ebiti brzo zavr{ena. Njenookon~anje mo`e se o~ekiva-ti u zakonskom roku od {estmjeseci - smatra Kamenica.
 E. HALA]
TERORIZAM
Ameri~ki agenti nastoje pomo}i u istrazi o napadu na Ambasadu
Kamenica: Odbio sam FBI
Branilac Muniba Ahmetspahi}a potvrdio da su agenti tra`ili razgovor, ali da on na to nije pristao
„Avaz“ saznaje
Teroristi~ki udar pod lupom Evropske unije
EUPM poslao specijalni
izvje{taj o napadu u Brisel
Trebamo imati povjerenje u bh. sigurnosne agencije, ka`e Doris Pak 
Uz Ahmetspahi}a uh-ap{en je i Dino Pe~enkovi},a njih dvojica terete se da suMevlida Ja{arevi}a dove-zli iz Mao~e u Sarajevo pr-ije teroristi~kog napada.Pro{le sedmice u Mao~i jeuhap{en i Emrah Fojnica,kojem je, tako|er, odre|enpritvor, a sumnji~i se zapomaganje Ja{arevi}u. Uposljednjem pretresu uMao~i je otkriven ve}i arse-nal oru`ja u sportskim to-rbama. U jednoj od njihna|ena je automatskapu{ka te li~na karta Emra-ha Fojnice.U izjavi za na{ list advo-kat Ramiz Alji} ponovio jeda njegov branjenik Fojni-ca negira vezu s napadom.- On je u KPZ-u Buso-va~a. Iskoristit }u mogu}no-st posjete i o~ekujem da ses njim vidim do kraja se-dmice. Ina~e, iskoristit }usva pravna sredstva u kori-st svog klijenta, a me|unjima i slanje `albe naodre|ivanje pritvora - ka`eAlji}.
 Ja{arevi}: Po~inio gnusan teroristi~ki ~in Pak: Doga|aj ne baca sjenu na BiH  Kamenica: Istraga oti{la u {irinu
@alba na pritvor
 Alji}: Posjeta branjeniku Policijska misija EU: Istragu prate s pa`njom
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,15. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I](almasahadzic
@
 avaz.ba)
Zatiranjesje}anja
Nebrojena mjesta stradanja Bo{njaka uRS tonu u zaborav
Komentar dana
U jamu Bunarevi, iz ko-je je ekshumirano vi{e oddvadeset tijela Bo{njaka izKlju~a i Sanskog Mosta ubi-jenih 1992. godine na Ma-nja~i, nadle`ne op}inske vla-sti u Prijedoru zakopali suostatke uginulih ovaca za-ra`enih brucelozom!Bunarevi, sigurno, nisuni prvo, a ni posljednje stra-ti{te koje svjedo~i o zlo~inunad Bo{njacima, a koje zbogvlasti RS nije, kako to doli-kuje, obilje`eno.U Branjevu, na mjestugdje je 1995. godine strijelja-no oko 1.500 Srebreni~ana,napravljena je {kola. Otvorioju je li~no sada{nji predsjednikRS Milorad Dodik. Na mje-stu gdje je presijecao sve~anuvrpcu, prije 16 godina, vatro-gasni {mrkovi danima su spi-rali potoke ljudske krvi.U {koli u Bratuncu, gdjeje 1992. godine otac ~etni~ko-g vojvode Gorana Zeki}abejzbol-palicom ubijao zar-obljene Bo{njake, a lokalniegzekutori takmi~ili se u br-zini ubijanja, danas bratu-na~ki |aci imaju ~asove gi-mnastike i ne slute}i kakavse u`as tu de{avao samo de-ceniju ranije.Dom kulture u ^elope-ku, gdje su arkanovci prisi-ljavali o~eve da siluju sinove,a potom im skupa odsijeca-li u{i i noseve, nabijali ih na{tange... odavno je uklonjeni na njegovim temeljima sto-ji veleljepna gra|evina.U posljednjih 16 godinau RS je uklonjeno na stotinefizi~kih tragova najmonstr-uoznijih zlo~ina nad Bo{nja-cima i Hrvatima, a da niko,osim `rtava i njihovihudru`enja, zbog toga ne po-di`e glas protesta. Zatrpava-nje nekada{njih masovnihgrobnica `ivotinjskom tru-hle`i primjer je ljudskog,politi~kog i duhovnog be{~a-{}a, svojevrstan mirnodo-pski ratni zlo~in.
    w    w    w  .      d     n     e    v     n      i    a    v    a    z  .      b    a
Gojer o Dudakovi}u, Backovi}u,Viki}u: Po~eo je lov na branioce dr`ave!
- Zapad je u~inio sve da izje-dna~i agresora sa `rtvom, da onekoji ~ine ratne zlo~ine i genocidproglasi individualnim zlo~incimai da li{i odgovornosti i dr`ave i po-litike koje su proizvele sve ove gr-ozote te da im osigura ostvarenje svih njihovih cilje-va na ra~un BiH i Bo{njaka.
(Brako Ibrahimovic)
PORTAL - komentar dana
Politi~ki lideri u BiHmoraju odmah rije{iti pita-nje nepokretne vojne imo-vine i vi{kove municije.Nestabilna municija ug-ro`ava gra|ane ove zemljei mo`e biti predmet poli-ti~kih ili organizacijskihopstrukcija.Ovo je sino} u Sarajevuporu~ila zamjenica po-mo}nika ameri~kog mini-stra odbrane Seleste Vala-nder (Celeste Wallader) na-kon sastanka odr`anog sdelegacijom Ministarstvaodbrane BIH predvo|en-om zamjenicom ministraMarinom Pende{.- Sjedinjene Dr`ave vi-de BiH kao budu}egNATO saveznika! Ove dvi-je zemlje imaju sna`no i tr-ajno partnerstvo u oblastisigurnosti i odbrane. Mi}emo nastaviti poticati lide-re u BiH da prona|u meha-nizme saradnje i kompro-misa te da oja~aju ove pro-cese zbog gra|ana BiH -naglasila je Valander.Ona je podvukla da jedoprinos BiH mirovnimmisijama u Afganistanu odposebne va`nosti za SAD.
 A. Du.
Valander i Pende{: Apel na bh. lidere
(Foto: M. Kadri})
Zamjenica pomo}nika ameri~kog ministra u posjeti BiH
Vidimo BiH kao budu}eg NATO saveznika!
Fotografija pripadnikaholandskog bataljona UN-PROFOR-a Denisa Kejzer-sa (Dennis Keizers) na kojojnjegove kolege, pripadniciholandskog bataljona, u ju-lu 1995. godine u Poto~ari-ma poziraju s podignuta triprsta, jo{ je jedan dokaz sr-amne uloge ove jedinice ugenocidu nad nesrpskim sta-novni{tvom u Srebrenici.Ovo je samo jedna od fo-tografija, koju ekskluzivnoobjavljuje „Dnevni avaz“, izperioda pada Srebrenice, akoju je Kejzers postavio nasvom Facebook profilu „uznak sje}anja na vojnuslu`bu u Bosni“.
Svakodnevne scene
Sramnija je jo{ jedino~injenica da su Holan|anirazdragano dizali tri prstatek nekoliko dana prije~etni~kog genocida nad mu-slimanima, kakav Evropanije upamtila od Hitlera iDrugog svjetskog rata.Ned`ad Hand`i}, ~lanUdru`enja pre`ivjelih `rtavagenocida „Drinski talasi“,ka`e za na{ list da su ovakvescene u Srebrenici bile sko-ro pa svakodnevne.- Mnogi od njih su i urini-rali pred `enama, starcima idjecom. Bez ikakvog ustr-u~avanja. Bilo je i onih koji suotvoreno govorili da ne volemuslimane, da im smrde.Ali, najporaznije od sve-ga je {to su jo{ u maju 1995.doslovno otpisali jugozapa-dni dio Srebrenice. Predalisu ga ~etnicima - sje}a se Ha-nd`i}.
Ma{ine i rovovi
Ne samo da su Ho-lan|ani, nastavlja Han`i},te godine ma{inama zatrpa-li rovove u Srebrenici kojisu slu`ili Armiji RBiH zaodbranu grada i golorukogstanovni{tva, te bez ikakveborbe ~etnicima predavaliosmatra~nice, li~no je, ka`e,slu{ao i zastra{uju}u ko-mandu, {efa holandskihsnaga u Srebrenici TomaKaremansa (Thom Karre-mans).- Nakon {to smo im mi,lokalno stanovni{tvo, kaza-li da im ~etnici ulaze s desnestrane i da su ve} me|uizbjeglicama, tada su vojni-ci kontaktirali bazu u Po-to~arima i razgovarali s Ka-remansom, koji im je doslo-vno rekao: „Ostanite gdje je-ste i ne poduzimajte ni{ta!“Ovime je sve jasno ko je biona ~ijoj strani - govori Ha-nd`i}.
 A. KESEROVI]
GENOCID
Nekoliko dana prije pada Srebrenice
Holan|ani dizali tri prsta
U maju 1995. otpisali jugozapadni dio Srebrenice
Karemans li~no naredio svojimvojnicima: „Ostanite gdje jeste i ne poduzimajte ni{ta!“
Da holandski vojnicinisu {titili civilno stano-vni{tvo u za{ti}enoj enkla-vi Srebrenica, svjedo~i istravi~na sudbina 14-go-di{nje djevoj~ice koju suzajedno s dvije godinemla|om ro|akom silovali~etnici.Djevoj~ica je pro-na|ena obje{ena 14. jula1995. u Srebrenici.- Ona nije vojnik, paza{to nisu nju Holan|aniza{titili? Brojna silovanjai mu~enja u Srebrenici supo~injena i u odijelimaholandskih vojnika. Otvo-reno sumnjamo da unifo-rme nisu samo davali ~et-nicima nego da su neki odnjih i sami u~estvovali usilovanjima srebreni~kih`ena - govori Hand`i}.
Stravi~na slika silovanedjevoj~ice na vje{alima
 Holan|ani u UN-ovoj bazi u Poto~arima u julu 1995. Dokaz genocida i sramne ulogeUNPROFOR-a: Djevoj~ica prona|ena 14. jula 1995.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
BiH mo`e ve~erassavladati Portugal iplasirati se na Euro
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
339.867
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics“
 Pitanje:
 Mo`e li BiH pro}i Portugal i plasirati se na Euro 2012?
A) DA 64,29%B) NE 28,57%C) Ne znam 7,14%

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wladimir Nani Milekic liked this
Amela Zeherovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->