Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
28_Stavila

28_Stavila

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
www.nationalmuseum.md
www.nationalmuseum.md

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

 
341
Tyragetia
, s.n., vol. V [XX], nr. 2, 2011, 341-348.
În noiembrie 2010 Teatrul Republican pentrucopii
ş
i tineret „Luceaf 
ă
rul”, teatrul care a revo-lu
ţ
ionat arta teatral
ă
din Republica Moldova
ş
i a înscris un nou capitol în istoria teatrului de limb
ă
 român
ă
, a marcat jum
ă
tate de secol de activitate. Articolul introduce în circuitul
ş
tiin
ţ
i
c mai multecolec
ţ
ii valoroase despre istoria
ş
i activitatea Tea-trului Republican „Luceaf 
ă
rul”. Materiale care auintrat în patrimoniului Muzeului Na
ţ
ional de Ar-heologie
ş
i Istorie a Moldovei în diferite perioadede timp. Colec
ţ
iile includ documente, corespon-den
ţă
, imagini fotogra
ce, programe, pliante, invi-ta
ţ
ii la spectacole, obiecte personale,
ind donatede actorii
ş
i regizorii I. Ungureanu
1
, S.
Ş
curea
2
, E.Todora
ş
cu
3
, B. Zahava
4
, personalit
ăţ
i care au statla temelia fond
ă
rii teatrului. La elaborarea aces-tui studiu s-a folosit
ş
i colec
ţ
ia de a
ş
e a TeatruluiRepublican „Luceaf 
ă
rul” din ultimii ani, materialeintrate recent în patrimoniul MNAIM
5
.Teatrul Republican pentru copii
ş
i tineret „Lucea-
ă
rul” a fost fondat de c
ă
tre prima promo
ţ
ie de ac-tori moldoveni, absolven
ţ
i ai
Ş
colii Superioare deTeatru „B.
Ş
ciukin” de pe lâng
ă
Teatrul „Vahtan-gov” (1955-1960) din Moscova,
ş
coal
ă
condus
ă
deartista poporului din URSS, profesoara
ş
i regizoa-rea Ana Orociko.De fapt, istoria acestui colectiv artistic începe înc
ă
în anul 1955, când regizoarea A. Orociko,discipol
ă
a lui E. Vahtangov, vine la Chi
ş
in
ă
upentru a selecta un grup de tineri pentru Studi-oul moldovenesc de pe lâng
ă
 
Ş
coala Superioar
ă
 de Teatru „B.
Ş
ciukin” din Moscova. Din sute depretenden
ţ
i au fost ale
ş
i 20 de tineri din diferitelocalit
ăţ
i ale Moldovei. Ace
ş
tia s-au dovedit a
 nu un simplu grup de viitori studen
ţ
i, ci o viitoa-re trup
ă
de teatru, care, dup
ă
cinci ani de studii,au alc
ă
tuit o trup
ă
. A fost o premier
ă
: o promo
ţ
iede absolven
ţ
i s-a transformat într-o trup
ă
de tea-
1
MNAIM, FB -18094.
2
MNAIM, FB-24507.
3
MNAIM, FB-15013.
4
MNAIM, FB-17300.
5
MNAIM, FB 28303.
tru! În colec
ţ
ia Eugeniei Todora
ş
cu, fost
ă
actri
ţă
 a Teatrului „Luceaf 
ă
rul”, g
ă
sim prima fotogra
ea acestui grup de absolven
ţ
i: Maria Balan, Dumi-tru Caraciobanu, Vasile Constantin, Nina Doni,Ion Horea, Pavel Ia
ţ
covschi, Valentina Izbe
ş
ciuc,Dumitru Fusu, Ecaterina Malcoci, Nina Mocreac, Anatol Pogol
ş
a, Gheorghe Rot
ă
ra
ş
, Anatol Rusu,Grigore Rusu, Ion
Ş
curea, Eugenia Todora
ş
cu,Ilie Todorov, Ion Ungureanu, Vasile Zaiciuc
6
.În timpul studiilor ace
ş
ti tineri au luat lec
ţ
ii dela personalit
ăţ
i notorii în lumea teatrului cum ar
: A. Orociko, B. Zahava,
Ţ
. Mansurova, A. Remi-zova, I. Tolcianov 
ş
i au bene
ciat de o bun
ă
pre-g
ă
tire profesional
ă
. Studioul format
ş
i condus de A. Orociko dispunea de for
ţ
e actorice
ş
ti pentru amonta spectacole de cele mai diferite genuri – dela vodeviluri pân
ă
la tragedii.Grupul de absolven
ţ
i ai
Ş
colii teatrale „B.
Ş
ciukin”de pe lâng
ă
Teatrul „Vahtangov” a debutat în lunamai 1960, la Decada literaturii
ş
i artei moldove-ne
ş
ti la Moscova, cu spectacolele: „Flori de câmp”de C. Condrea
ş
i „Costumul de nunt
ă
” de Varen
ş
iBoillet. În patrimoniul MNAIM se p
ă
streaz
ă
pri-mul program al tinerei trupe. Programul includeun scurt istoric al pieselor
ş
i distribu
ţ
ia rolurilor în cele dou
ă
spectacole prezentate la aceast
ă
deca-d
ă
7
. Atunci a ap
ă
rut ideea fond
ă
rii unui nou tea-tru la Chi
ş
in
ă
u, în baza acestui grup de actori. Încadrul Decadei spectacolul „Costumul de nunt
ă
a fost jucat pe cele mai prestigioase scene, inclu-siv pe scena Teatrului din Kremlin, iar criticii deteatru din Moscova i-a numit „Moskovskii 23-i”(în Moscova existau atunci 22 de teatre profesi-oniste). La închiderea Decadei, au fost remarca
ţ
ichiar de E. Fur
ţ
eva, ministrul Culturii al URSS,care a apreciat mult evaluarea acestui colectiv.În iunie 1960 tinerii absolven
ţ
i ai
Ş
colii Teatra-le „B.
Ş
ciukin” din Moscova revin în Moldova.Întoarcerea acestora la Chi
ş
in
ă
u mai r
ă
mâne
ş
i
6
MNAIM, FB-15013-13.
7
MNAIM, FB-15013-5.
 Vera St
ă
 vil
ă
TEATRUL REPUBLICAN PENTRU COPII
Ş
I TINERET„LUCEAF
 Ă 
RUL” – PAGINI DE ISTORIE
 
II. Materiale
ş
i cercet
ă
ri
342pân
ă
ast
ă
zi o enigm
ă
, explicabil
ă
doar prin scur-tul „dezghe
ţ
” prin care trecuse URSS în acei ani.Spectacolele de diplom
ă
„Flori de câmp”
ş
i „Cos-tumul de nunt
ă
” au fost prezentate la Chi
ş
in
ă
u pe26
ş
i 27 iunie, pe scena Teatrului rus „A.P. Cehov”.Ini
ţ
ial trupa activeaz
ă
în componen
ţ
a TeatruluiRepublican de p
ă
pu
ş
i „Licurici”. Unirea acestordou
ă
teatre în unul singur era explicat
ă
prin lipsaunui edi
ciu.De men
ţ
ionat c
ă
prin ordinul Ministerului Cul-turii al RSSM nr. 197 din 31 martie 1960 TeatrulRepublican de p
ă
pu
ş
i „Licurici” a fost reorganizat în Teatrul Republican pentru copii
ş
i tineret „Li-curici” în componen
ţ
a c
ă
ruia intrau dou
ă
trupe:trupa „Teatrului de p
ă
pu
ş
i”
ş
i trupa „Teatruluitân
ă
rului spectator”. În acela
ş
i an (1960), în bazahot
ă
rârii CC al UTCL din RSSM
ş
i a ColegiuluiMinisterului Culturii din 18 august
8
 
ş
i ordinuluinr. 53 al Ministerului Culturii al RSSM din 30septembrie 1960
9
, Teatrul Republican pentru co-pii
ş
i tineret „Licurici” î
ş
i schimb
ă
denumirea înTeatrul Republican pentru copii
ş
i tineret „Lucea-
ă
rul”, pentru c
ă
denumirea de „Licurici” nu maicorespundea noului pro
l al teatrului.
8
 ANRM, F. 3011, inv. 7, d. 234, f. 198.
9
 ANRM, F. 3011, inv. 7, d. 231, f. 229.
La 18 septembrie 1963 Ministerul Culturii trans-mite la balan
ţ
a Teatrului pentru copii
ş
i tineret„Luceaf 
ă
rul” cl
ă
direa Clubului din strada Kiev 121litera „E”. În acest sediu a fost transferat
ă
trupateatrului de p
ă
pu
ş
i
10
.De aici încolo aceste dou
ă
trupe se despart
ş
i seformeaz
ă
dou
ă
teatre: Teatrul Republican de p
ă
-pu
ş
i „Licurici”
ş
i Teatrul Republican pentru copii
ş
i tineret „Luceaf 
ă
rul”
11
.În continuare, trupa monteaz
ă
 
ş
i prezint
ă
specta-cole în edi
ciul din strada Fântânilor (azi Veroni-ca Micle 7)
12
.
10
 ANRM, F. 2718, inv. 1, d. 22, f. 35.
11
 ANRM, F. 2718, inv. 1, d. 22 f. 39.
12
 
Primele men
ţ
iuni documentare
ţ
in de anul 1838, când peacest loc se a
au dou
ă
case, proprietar
ă
 
ind Elisaveta Ru-seanskaia, iar din 1838 pân
ă
în 1908 – familia Procupe
ţ
. În1908 o cas
ă
de locuit a fost cump
ă
rat
ă
de asesorul de colegiuEgor Constantin Neaga, care o demoleaz
ă
 
ş
i între anii 1908
ş
i1914 construie
ş
te o cl
ă
dire într-un parter, ridicat
ă
pe un de-misol, o unitate comercial
ă
. În 1940 proprietari sunt atesta
ţ
iDiner
ş
i Pinhus Grinberg, lor apar
ţ
inându-le dou
ă
propriet
ăţ
iimobiliare, una distrus
ă
 
ind la col
ţ
ul str
ă
zii. În timpul celuide al Doilea R 
ă
zboi Mondial, în locul cl
ă
dirii distruse este început
ă
construc
ţ
ia unei case, apoi – a unei sinagogi, carenu a fost ridicat
ă
mai sus de nivelul ferestrelor. În perioadapostbelic
ă
, construc
ţ
ia a fost
nisat
ă
. La sfâr
ş
itul anilor ’50 aisecolului al XX-lea, cl
ă
dirile au fost comasate, cu amenajareainterioarelor pentru Teatrul Republican „Luceaf 
ă
rul”. În anii’80 ai secolului al XX-lea cl
ă
direa a fost restaurat
ă
(arhitectMalahov), când i s-a al
ă
turat o scar
ă
lat
ă
în fa
ţă
cu trepte dinmarmur
ă
(www.monument.sit.md)
Foto 1. Trupa Teatrului Republican pentru copii
ş
i tineret „Luceaf 
ă
rul”. Anul 1960.
 
 V. St
ă
 vil
ă
,
Teatrul Republican pentru copii 
ş
i tineret „Luceaf 
ă
rul” – pagini de istorie
343Pentru început repertoriul a fost stabilit în bazaspectacolelor de diplom
ă
. Pe parcursul anului1960 au fost prezentate la Chi
ş
in
ă
u spectacolelepreg
ă
tite la Moscova: „Flori de câmp” de C. Con-drea, în regia Anei Orociko; „Costumul de nunt
ă
de Varen
ş
i Boillet, în regia Anei Remizova
ş
i „Ne-curatul” de G. Stefanski, în regia N. Arone
ţ
kaia. Acestea au fost timp de mai mul
ţ
i ani cap de a
ş
 al repertoriului trupei, bucurându-se de mare suc-ces. Apoi au urmat
ş
i alte spectacole: „Nota zerola purtare” de V. Stoienescu
ş
i O. Sava, în regia luiI. Ungureanu; „Copiii
ş
i merele” de C. Condrea, în regia N. Arone
ţ
kaia. Cu acest spectacol TeatrulRepublican „Luceaf 
ă
rul”
ş
i-a închis prima stagiu-ne teatral
ă
(1961). A fost o reu
ş
it
ă
atât a tân
ă
ruluicolectiv artistic, cât
ş
i a scriitorului, spectacolulmarcând o treapt
ă
nou
ă
în evolu
ţ
ia „Luceaf 
ă
ru-lui” (Moldova Socialist
ă
1961, 3).În anul 1962 regizorii N. Arone
ţ
kaia
ş
i S.I.
Ş
cureamonteaz
ă
spectacolul „Vicleniile lui Scapin”, co-medie de J.B. Moliere, în rolul principal cu actorulD. Fusu. La premiera spectacolului teatrul a fostluat cu asalt. A fost considerat cel mai bun specta-col al teatrului –piesa a fost prezentat
ă
 
ş
i la Mos-cova în acela
ş
i an (Tinerimea Moldovei 1962, 3).În anii urm
ă
tori, repertoriul a fost completat cuspectacolele: „Steaua Seviliei” de Lope de Vega, înregia Nadejdei Arone
ţ
kaia; „Arvinte
ş
i Pepelea”de V. Alecsandri, „În ziua nun
ţ
ii” de V. Rozov, înregia lui I. Ungureanu
ş
.a.Tinerii actori, într-un timp scurt, au reu
ş
it s
ă
ş
-tige simpatia publicului, formând
ş
i un contin-gent relativ stabil de spectatori – elevi, studen
ţ
i,tineri muncitori
ş
i intelectuali. A fost un momentde cotitur
ă
în istoria cultural
ă
a Basarabiei. Evo-lu
ţ
ia Teatrului Republican „Luceaf 
ă
rul” a in
u-en
ţ
at întreaga via
ţă
teatral
ă
din republic
ă
. Oda-t
ă
cu apari
ţ
ia lui s-a format un spirit s
ă
n
ă
tos decompeti
ţ
ie între colectivele teatrale. Ace
ş
ti tineriactori au venit cu noi piese
ş
i cu noi personaje.Erau jucate piese necunoscute publicului. Aveauo cultur
ă
a vorbirii total diferit
ă
de cea de la alteteatre din republic
ă
. Ei erau vorbitori de limb
ă
 român
ă
, cunosc
ă
tori de literatur
ă
, cu un artistism
ş
i o cultur
ă
teatral
ă
de excep
ţ
ie.Personalitatea teatrului a fost de
nit
ă
prin crea
ţ
iacelor trei regizori-lideri: I. Ungureanu, S.I.
Ş
cu-rea, I. Todorov, care au activat în diferite perioadede timp. În anul 1964 în func
ţ
ia de regizor-
ş
ef alteatrului „Luceaf 
ă
rul” este numit Ion Ungurea-nu. El a montat un
ş
ir de spectacole excep
ţ
iona-le, printre care
ţ
inem s
ă
men
ţ
ion
ă
m urm
ă
toarelepiese: „În ziua nun
ţ
ii” de V. Rozov (1964), „Jode-let – slug
ă
 
ş
i st
ă
pân”, de P. Scarron (1967), „Maitare ca dragostea” de V. Lavreniov (1968), „Pesc
ă
-ru
ş
ul” de A. Cehov (1969)
ş
.a. A realizat o serie despectacole interzise de autorit
ăţ
i: „Radu
Ş
tefan,Întâiul
ş
i ultimul” de A. Busuioc, „Minodora” de A. Strâmbeanu, „Steaua f 
ă
r
ă
nume” de M. Sebas-tian.Tot în anul 1964, I. Ungureanu ob
ţ
ine suport
-nanciar pentru deschiderea la Teatrul Republican„Luceaf 
ă
rul” a
lialei
Ş
colii teatrale „B.
Ş
ciukin”. Atunci teatrul se confrunta cu prima criz
ă
de ca-dre. O parte din actori p
ă
r
ă
sesc trupa: Vera Gri-goreva, Anatol Rusu, Pavel Ia
ţ
covski, DumitruFusu. Pe de alt
ă
parte, în colectiv veneau actoride alt
ă
forma
ţ
ie,
ş
i adaptarea în acest teatru nuera de loc simpl
ă
. De fapt, un studiou sub egidateatrului a existat începând cu stagiunea 1961-1962. Atunci
ş
i-a început studiile teatrale PaulinaZavtoni, Spiru Haret, Maria Doni, Lucia Dimitriu, Veronica Savca, Eugenia Iurci
ş
ina, Gheorghe Ur-schi, Speran
ţ
a Cocârl
ă
 
ş
.a. Pentru acest studiouau fost selecta
ţ
i 17 tineri din 200 de pretenden
ţ
i. Ace
ş
tia i-au avut profesori pe Ion Ungureanu, Ion
Ş
curea, Pavel Sabin, Eugenia Todora
ş
cu. Veneaupedagogi
ş
i de la
Ş
coala Teatral
ă
„B.
Ş
ciukin”, iarsesiunea de prim
ă
 var
ă
era sus
ţ
inut
ă
la Moscova. Acest lucru este men
ţ
ionat
ş
i în coresponden
ţ
adintre regizorul-
ş
ef al teatrului Ion Ungureanu
ş
iregizorul
ş
i pedagogul
Ş
colii Teatrale „B.
Ş
ciukin”,Boris Zahava, care se p
ă
streaz
ă
în patrimoniulMNAIM
13
. Este interesant c
ă
în spectacolele tea-trului studen
ţ
ii erau încadra
ţ
i chiar din primulan de studiu, iar trei spectacole au fost realizatenumai cu participarea lor. Este vorba de piesele„Cenu
şă
reasa” de E.
Ş
 var
ţ
 
ş
i G. Gabbe, „Steaua
ă
r
ă
nume”de M. Sebastian, „Cu dragostea nu-ide glumit” de A. de Musset
14
. Astfel, în anul 1970 trupa Teatrului Republican„Luceaf 
ă
rul” a fost completat
ă
cu 20 de tineriactori, absolven
ţ
i ai
lialei
Ş
colii Teatrale „B.
Ş
ciukin” de pe lâng
ă
Teatrul Republican „Lucea-
ă
rul”. În anul 1972 colectivul de crea
ţ
ie era al-c
ă
tuit din 42 de actori. Teatrul se pomene
ş
te cuo echip
ă
destul de mare. O parte din actori erauinclu
ş
i foarte rar în repertoriu. Se aducea drept
13
MNAIM, FB-17300.
14
 ANRM, F. 2718, inv. 1a, d. 5, f. 2-3.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->