Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
मोमिन की नमाज भाग दो Namaz of Momin in Hindi Part Two 2

मोमिन की नमाज भाग दो Namaz of Momin in Hindi Part Two 2

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by sulemansubhani
मोमिन की नमाज भाग दो Namaz of Momin in Hindi Part Two 2
मोमिन की नमाज भाग दो Namaz of Momin in Hindi Part Two 2

More info:

Published by: sulemansubhani on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
135136
H$am(5)
Z_m∂O H$s gw›ZV|>
 ç…„ ÜU¢ ÜUÚÝ¢ …GMÚè ¥¢ñÚ ¥¢±à²ÜU ãñ ¥¢ñÚ ÜUÚÝï±¢H¢ ¥…í ¢ï„±¢¾  Ð¢»°¢.
 „é‹Ý¼ï´ ¥Î¢ çÜU» ¾°G  ñ Ú ݹ¢…GÜU¢ç¹H („´Ðꇢü) Ýãè´ ã¢ï °è ¾çËÜU Ý¢çÜUG„  (¥{êÚè) Úãï °è »ïÚ Ý¹¢…G ÜU¢ „±¢¾ ÜU¹ ã¢ï…¢»°¢.
 „é  ‹Ý¼ ÜU¢ï ÜUG „ÎÝ (…¢Ý ¾êÛ¢ÜUÚ) ¼ÜüU ÜUÚÝ¢ (À¢ï ÇG Ý¢) à¢Úè¥G ¼ ÜUè ݅GÚ   ¹ï ´ ¾éÚ¢ ãñ.
 „é  ‹Ý¼ ÜU¢ïã¹ï´à¢¢ ¼ÜüU (À¢ïÇÝ¢) ÜUÚÝïÜUè ¥¢Î¼ Ç¢HÝï±¢H¢ §¼¢¾ ¥¢ñÚ  ¥…G ¢¾ ÜU¢ ãÜUG Î¢Ú ãñ.
 Ý¹¢…G ¹ï ´ ãS¾ï-…GïH „é  ‹Ý¼ï´ ãñ :-
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHéÜU ãñ.
1.¼ÜèÚï-¼ãÚè¹¢ ÜïU çï΢ïݢ 㢉¢¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  ©Æ¢Ý¢.2.¼ÜU¾èÚ „ïÐãHïÜU¢Ý ¼ÜU 㢉¢¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  ©Æ¢Ý¢.3.¼ÜU¾èÚ ÜïU ±vG ¼ „Ú Ý Û¢é  ÜU¢Ý¢¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  ¾çËÜU „è{¢ ڶݢ.4.㉢ïçH²¢ï ´ ¥¢ñ Ú ª´°çH²¢ï´ ÜïU ÐïżÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢   çÜUGÏH¢-M ã¢ïÝ¢.5.㢉¢¢ï´ ÜUè ª´  °çH²¢´ ¥ÐÝï ã¢H ÐÚ¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  À¢ï ÇGÝ¢ ²¢’Ýè ª´°çH²¢ Ý Üé Uࢢ΢ (™¢ñÇGè)ÜUÚÝ¢ ¥¢ñ Ú Ý ç¹H¢§ü ãé§ü Ú¶Ý¢.
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHé  ÜU ãñ.
6.¥¢ñÚ¼ ÜïU çH» „é‹Ý¼ ãñ çÜU ¹ê  ´É¢ï ´¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  (Ü´ U{¢ï ´) ¼ÜU ΢ï Ý¢ï´ 㢉¢ ©Æ¢». 7.ç±~¢ ݹ¢…G¹ï´ ¼ÜUG¾èÚï-ÜéUÝê¼ „ï¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  ÐãHïÜU¢Ý ¼ÜU ΢ïݢ 㢉¢ ©Æ¢Ý¢.8.§ü  Î ÜUè ݹ¢…G ¹ï´ …G ¢§Î  (ç±à¢ï c¢ 
-Extra
) ¼ÜU¾èڢﴠ„ï ÐãHï¼ÜU¾èÚï ¼ãÚè¹¢  ÜU¢Ý ¼ÜU ΢ïݢ 㢉¢¢ï ´ ÜU¢ï ©Æ¢Ý¢.9.ãÚ ¼ÜU¾èÚ ¹ï´ HÈUì…G  ï ‘¥ËH¢ã¢ï-¼ÜU¾èÚï-¹é  yGHÜU ¥ÜU¾Ú’ ÜUè ‘Úï’ ÜU¢ ……G¹  ÐÉG Ý¢. ²¢’Ýè 
‘¥ËH¢ã¢ï-¥ÜU¾Ú¢ï’
 Ý ÜUãÝ¢ ¥¢ñ Ú 
‘¥ËH¢ã¢ï-¥ÜU¾Ú’
ÜUãÝ¢.10.ãÚ ¼ÜU¾èÚï狼ÜUG¢H ÜïU ±vG ¼¼ÜU¾èÚï-§ç‹¼ÜUG ¢H   »ÜU ÈñU’H (ÜU¢¹) „ïÎê„ÚïÈïU’H  ÜU¢ï …¢ÝïÜUè §çϼ΢ (à¢éM¥G ¢¼) ÜïU „¢‰¢ ãè HÈU…GËH¢ã’ ÜUè ‘¥çHÈU’ à¢éM ÜUÚÝ¢ ¥¢ñ Ú  ÈñU’H ÜïU ¶Gy¹ ã¢ïÝï ÜïU „¢‰¢ ãè  HÈU…G  ï ‘¥ÜU¾Ú’ ÜUè ‘Úï’ ÜU¢ï¶Gy¹ ÜUÚÝ¢. 11.§¹¢¹ ÜU¢ ¾éH‹Î ¥¢±¢…G„ï¼ÜU¾èÚ¢¼ ‘¥ËH¢ã¢ï-¥ÜU¾Ú’ ÜUãÝ¢.12.§¹¢¹ ÜUè ¼ÜU¾èÚ¢¼ ÜUè ¥¢±¢…G¼ÜU¾èÚ¢¼  ¹évG ¼Îè²¢ï´ ¼ÜU Ðã鴙¢Ýï ÜïU çH²ï‘¹éÜUçϾڒ (¥¢±¢…G Ðãé´  ™¢Ýï ±¢H¢ ¹évG¼Îè) ¹éÜUG ÚÚü (çݲ頠v¼) ÜUÚÝ¢.
 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
137138
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHéÜU ãñ.
13.¼ÜU¾èÚï-¼ãÚè¹¢ ÜïU ¾¢Î 㢉¢ ÝÜUG ²¢¹  HÅÜU¢Ý¢ ¥¢ñ Ú ÈU¢ñ ÚÝ ¾¢´{ HïÝ¢. ¹Îü Ý¢ÈU ÐÚ, ¥¢ñÚ ¥¢ñ Ú¼ „èÝ¢ ÐÚ ¾¢´ {ï. 14.ÜU¢¹ ¹ï´ Î¢ïݢ Т´± ÜïU д  …¢ï ´ ÜïU ÎÚç¹²¢ÝÜUG ²¢¹   ™¢Ú(4)ª´°éH ÜU¢ ÈU¢„H¢(¥´¼Ú) ڶݢ.15.ÜUG²¢¹ ¹ï´ ‰¢¢ï ÇG è Îï Ú ¼ÜU »ÜU Т´  ±ÜU²¢¹   ÐÚ …G¢ïÚ (±…Ý) Îï Ý¢, çÈUÚ ‰¢¢ï ÇG è   ÎïÚ Îê  „Úï Т´  ± ÐÚ …G¢ïÚ ÎïÝ¢.16.„Ý¢, ¼¥Ã±é…G ¥¢ñÚ ¼S¹è²¢ ÐÉG Ý¢,çÜUG Ú¥G ¼  ¥¢ñÚ „¾ÜU¢ï¥¢çãS¼¢ ¥¢±¢…G„ï ÐÉGÝ¢.17.Ðã„Ý¢ ÐÉG Ý¢, ¾¢Î ¹ï ´ ¼¥Ã±é  …GçÜUG Ú¥G ¼  ¥¢ñÚ ©„ÜïU ¾¢Î ¼S¹è²¢ ÐÉG Ý¢ ¥¢ñÚ ãÚ »ÜU ÜU¢ »ÜU ÜïU ¾¢Î  Îê„Úï ÜU¢ïÈU¢ñ ÚÝ ÐÉG Ý¢ ¥¢ñ Ú ±vG ÈU¢ Ý ÜUÚÝ¢. 18.§ü  ÎñÝ (΢ïݢ §ü  Î¢ï´) ÜUè ݹ¢…G¹ï´çÜUG Ú¥G¼   ¼ÜU¾èÚï-¼ãÚè¹¢ ÜïU ¾¢Î „Ý¢ ÐÉG Ý¢ ¥¢ñ Ú  ¼ÜU¾èÚ¢¼ï-±¢…ï¾¢¼ ²¢’Ýè ™¢ñ‰¢è ¼ÜU¾èÚ  ÜïU ¾¢Î ¼¥Ã±é…G ¥¢ñÚ ¼S¹è²¢ ÐÉG Ý¢.19.„ê  Ú-»-ÈU¢¼ï㢠ÜïU ¶G y¹ ã¢ïÝïÐÚçÜUGÚ¥G¼  ¥¢¹èÝ ÜUãÝ¢ ¥¢ñ Ú ‘¥¢¹èݒ ÜU¢ï¥¢çãS¼¢ ¥¢±¢…G„ïÜUãÝ¢.20.ÐãÚÜÜïU ¾¢Î ãÚ ÚÜU¥G¼çÜUG Ú¥G ¼   ÜïU à¢é  M ¹ï´ ¼S¹è²¢ ÐÉG Ý¢.
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHé  ÜU ãñ.
21.MÜêU¥G¹ï´ …¢Ýï ÜïU çH²ï ‘¥ËH¢ã¢ï-MÜêU¥G¥ÜU¾Ú’ ÜUãÝ¢.22.MÜêU¥G¹ï´ ÜU¹ „ïÜU¹ ¼èÝ ¹Ú¼¾¢MÜêU¥G‘„é  Ïã¢Ý¢-ÚϾè²H-¥…G è¹’ ÜUãÝ¢.23.¹Îü ÜïU çH²ïMÜêU¥G ¹ï ´ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜU¢ïMÜê U¥G  ã¢‰¢ „ï ÐÜUÇGÝ¢ ¥¢ñ Ú 㢉¢ ÜUè  ª´  °çH²¢´ ¶ê¾ ¶é  Hè ãê  §ü ڶݢ. 24.¥¢ñÚ¼ ÜïU çï MÜê U¥G ¹ï´ Í¢éÅÝ¢ï´MÜê U¥G  ÐÚ ç„Èü U 㢉¢ ڶݢ ¥¢ñ Ú ͢頠Åݢﴠ  ÜU¢ïÝãè´ ÐÜUÇG Ý¢ ¥¢ñÚ ã¢‰¢ ÜUè ª´  °çH²¢´   ÜéUࢢ΢ Ý ÜUÚÝ¢ ¾çËÜU ç¹Hè ãê§ü ڶݢ.25.¹Îü MÜê U¥G ¹ï ´ ¶ê  ¾ …Gé  ÜïU çÜU ©„ÜUèMÜê U¥G  ÐèÆ „è{è ã¢ï …¢».26.¥¢ñÚ¼ MÜêU¥G¹ï ´ ç„ÈüU §¼Ý¢ …G  éÜïUMÜê U¥G  çÜU 㢉¢ Í¢éÅݢﴠ¼ÜU Ðã鴙 …¢».27.¹Îü MÜê U¥G¹ï´ „Ú ÜU¢ï Ý …GéÜU¢»MÜêU¥G ¥¢ñÚ Ý ãè ª´™¢ Ú¶ï¾çËÜU ÐèÆ ÜïU ¾Ú¢¾Ú (¹ã¢…G-„¹¢´¼Ú 
-Paraller
) ¹ï´ Ú¶ï.28.¥¢ñÚ¼ MÜêU¥G¹ï ´ „Ú ÜU¢ïÐèÆ ÜUèMÜêU¥G  ¹ã¢…G„ï ª´™¢ Ú¶ï.29.¹Îü MÜêU¥G¹ï ´ ¥ÐÝè Å¢´  °ï(а 
-Legs
)MÜêU¥G ç¾ËÜéUH Ý Û¢é  ÜU¢» ¾çËÜU ç¾ËÜé UH  „è{è Ú¶ï.30.¥¢ñÚ¼ MÜêU¥G¹ï´ Å¢´  °ïÛ¢éÜUè ãé  §üMÜêU¥G  Ú¶ï, ¹Î¢ïü ÜUè¼Ú㠄è{è Ý Ú¶ï.31.§¹¢¹ ÜU¢ MÜêG „ï¶ÇG¢ ã¢ï ÝïÜïUMÜê U¥G  çH²ï ¾é  H‹Î ¥¢±¢…G„ï
 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
139140
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHéÜU ãñ.
‘„ç¹¥ËH¢ã¢ï-Hï-¹Ý-ã¹ï Î㒠ÜUãÝ¢.32.¹évG¼Îè ÜU¢ MÜêG„ï ¶ÇG ¢ ã¢ïÝï ÜïU çH²ïêU¥G‘¥ËH¢ãé  }¹¢-ÚϾݢ-±-HÜUH-ã}Β ÜUãÝ¢. ¹évG¼Îè ¥¢çãS¼¢ ¥¢±¢…G„ïÜUãï.33.¹é‹ÈÚÎ ÜU¢ MÜê U¥G„ï ¶ÇG ¢ ã¢ï ÝïMÜêU¥G  ÜïU çH²ï ΢ï Ý¢ï´ ÜUãÝ¢.34.‘„ç¹¥ËH¢ã¢ï-Hï-¹Ý-ã¹Î㒠ÜUèMÜêU¥G‘ãï’ ÜU¢ï„¢çÜUÝ ÐÉG Ý¢ ¥¢ñ Ú  ‘΢H’ ÜU¢ï ¶è´  ™ ÜUÚ Ý ÐÉGÝ¢.35.‘„ç¹¥Ëã¢ï’ ÜUè 
‘„èݒ
ÜU¢ïMÜêU¥G MÜêU¥G„ï „Ú ©Æ¢Ýï ÜïU „¢‰¢ à¢é  M  ÜUÚÝ¢ ¥¢ï Ú ‘ã¹ï Î㒠ÜUè 
‘ãï’
ÜU¢ï „è{¢  ¶ÇG ¢ ã¢ï ÝïÜïU „¢‰¢ ¶G y¹ ÜUÚÝ¢. 36.MÜêU¥G„ï¶ÇG ¢ ã¢ï¼ï±vG¼ ¥¢ñ ÚÜUG¢ñ¹¢   ¶ÇG ¢ ã¢ï Ýï ÜïU ¾¢Î ÜUG ¢ñ¹¢ ¹ï ´ 㢉¢ Ý   ¾¢´ {Ý¢ ¥¢ñÚ ã¢‰¢ ÜU¢ïHÅÜïU ãé» À¢ïÇGÝ¢.37.„…΢ ¹ï´ …¢Ýï ÜïU çH²ï¥¢ñڄ…΢  „…΢ „ï©ÆÝïÜïU çH²ï ‘¥ËH¢ã¢ï-¥ÜU¾Ú’ ÜUãÝ¢.38.MÜê U¥G ÜïU ¾¢Î ÜUG¢ñ¹¢ „΢ ¹ï ´„…΢   …¢¼ï±vG ¼ …G ¹èÝ ÐÚ ÐãHï ΢ïݢ   Í¢éÅݢ ÜU¢ï ڶݢ, çÈUÚ Î¢Ý¢ï´ ã¢‰¢, çÈUÚ Ý¢ÜU ¥¢ñ Ú çÈUÚ ÐñࢢÝè ڶݢ.
 Ý´.„é‹Ý¼ ÜUè ¼ÈU„èHçÜU„ MÜUÝ „ï ¼-¥ËHé  ÜU ãñ.
39.΢ï Ý¢ï´ „…΢ﴠÜïU ¾¢Î ÜUG ²¢¹ ¹ï´„…΢   ¶ÇG ¢ ã¢ïÝï ÜïU çH²ï©Æ¼ï±vG ¼ ÐãHï  ÐñࢢÝè ÜU¢ï©Æ¢Ý¢ çÈUÚ Ý¢ÜU ©Æ¢Ý¢, çÈUÚ  Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢ ¥¢ñÚ çÈUÚ Î¢ïݢ Í¢éÅÝï ©Æ¢Ý¢.40.„…΢ ¹ï ´ ÜU¹ „ïÜU¹ ¼èÝ (3) ¹Ú¼¾¢„…΢ ‘„é  Ïã¢Ý¢-ÚϾè²H-¥¢’H¢’ ÜUãÝ¢.41.„…΢ ¹ï΢ïÝ¢ï´ Ð¢´± ÜUè ΄¢ï ´ (10)„…΢  ª´  °çH²¢ï´ ÜïU Ðï Å …G ¹èÝ „ï H°Ý¢ ¥¢ñ Ú   ª´  °çH²¢ï´ ÜïU „Ú (Ý¢ïÜU) çÜUG ÏH¢-M ã¢ï Ý¢. 42.„…΢ ¹ï ´ ΢ï Ý¢ï ´ 㢉¢ ÜU脅΢   ª´  °çH²¢´ ç¹Hè ãé§ü ¥¢ñ Ú çÜU¾H¢-M ã¢ï Ý¢. 43.¹Îü „…΢ ¹ï´ ¾¢…G ê ÜU¢ïÜUڱŠ„΢  ¥¢ñÚ Ðï Å ÜU¢ï Ú¢Ý „ï …é΢ Ú¶ï.44.¥¢ñ Ú¼ 焹ŠÜUÚ „…΢ ÜUÚ΢  ²¢’Ýè ¾¢…G ê ÜU¢ï ÜUڱŠ„ï, Ðï Å  ÜU¢ï Ú¢Ý „ï, Ú¢Ý ÜU¢ï çЋÇçH²¢ï ´ „ï,¥¢ñÚ çдÇçH²¢ï´ ÜU¢ï …G¹èÝ „ï ç¹H¢ Îï.45.¹Îü „…΢ ¹ï ´ ÜUH¢§²¢´ ¥¢ñڄ…΢   ÜU¢ï ãçݲ¢´ …G ¹èÝ ÐÚ Ý ç¾À¢»  ¾çËÜU ㉢ïçH²¢´ …G ¹èÝ ÐÚ Ú¶ÜUÚ  ÜU¢ïãçݲ¢ï ´ ÜU¢ï ©ÐÚ ©Æ¢» Ú¶ï.46.¥¢ñÚ¼ „…΢ ¹ï ´ ÜUH¢§²¢´ ¥¢ñ Ú„…΢  ÜU¢ï ãçݲ¢´ ç¾À¢» ²¢’Ýè …G¹èÝ „ï H°¢».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->