Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
मोमिन की नमाज भाग तीन Namaz of Momin in Hindi Part Three 3

मोमिन की नमाज भाग तीन Namaz of Momin in Hindi Part Three 3

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by sulemansubhani
मोमिन की नमाज भाग तीन Namaz of Momin in Hindi Part Three 3
मोमिन की नमाज भाग तीन Namaz of Momin in Hindi Part Three 3

More info:

Published by: sulemansubhani on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
345 346
H$am(14)
_w ∂  H$VXr H{$ A∂  H$gm_ d AhH$m_>>
‘‘§¹¢¹ ÜUè §vG ç¼Î¢ ¹ï ´ …¹¢¥G¼ „ïݹ¢…GÐÉG Ýï±¢Hï ÜU¢ï ¹é  vG¼Îè ÜUã¼ï  ãñ ´.’’
‘‘¹évG ¼Îè ÜUè ÜéUH ™¢Ú (4) çÜUS¹ï ´ (ÐíÜU¢Ú) ãñ´ . (1) ¹éÎçÚÜU (2) H¢çãÜUG(3) ¹S¾êÜUG(4) H¢çãÜUG ¹S¾êÜU
‘‘¥¾ ã¹ ãÚ çÜUGS¹ ÜïU ¹évG¼Îè ÜUè ¼ÈU„èH (ç±°¼) ¥¢ñÚ ©„ÜïU ¹é  ¼¥GçËHÜU à¢Ú§ü ¥ãï ÜU¢¹ ÐÚ °éÈU¼°é ÜUÚï ´.
¹évG¼Îè ÜïU ¥ÜUG„¢¹ (ÐíÜU¢Ú)
1.¹éÎçÚÜU
 ©„ ¹évG¼Îè ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´, 煄Ýï ÐãHè  ÚÜU¥G¼ „ï HïÜUÚ ÜUG¢’Î-»-¥¢ç¶GÚ¢ ¼ÜU ²¢’Ýè §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ¼ÜU §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ ݹ¢…GÐÉG è ã¢ï, ¥°Ú™ï ©„ï ¼ÜU¾èÚï-  ©H¢ Ý ç¹Hè ã¢ï¥¢ñÚ ±¢ïã ÐãHè ÚÜU¥G ¼ ÜïU MÜêU¥G¹ï ´ ²¢ MÜêU¥G„ï ÐãHï …¹¢¥G¼ ¹ï  à¢¢ç¹H ã饢 ã¢ï.
 ¹éÎçÚÜU §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ „H¢¹ ÈñUÚÜUÚ ¥ÐÝ蠠ݹ¢…GÐêÚè ÜUÚï °¢.
2.H¢çãÜUG
 ©„ ¹évG¼Îè ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´, 煄Ýï ÐãHè  ÚÜU¥G ¼ „ï ãè §¹¢¹ ÜUè §vG ¼ï΢ ¹ï´ Ý¹¢…G  à¢éM ÜUè ‰¢è, Hñ çÜUÝ §vGç¼Î¢ ÜUÚÝï ÜïU ¾¢Î  çÜU„è ±…ã „ï©„ ÜUè ÜéUH („¾) ²¢ ¾¢’…G(™‹Î) ÚÜU¥G ¼ï´ ÈU¢ñ¼ ã¢ï °§ü ã¢ï´ ²¢’Ýè ÀêÅ (
Miss
) °§ü ã¢ï´ . wG±¢ã ±¢ï ã ÚÜU¥G ¼ï´ çÜU„è   ©…íÜUè ±…ã „ï ÈU¢ñ¼ ãé§ü ã¢ï ´. ¹SHÝ :-
 °G ÈUH¼ ²¢ ½èÇ ÜUè ±…ã „ï MÜê U¥G ²¢  „…΢ Ýãè´ ÜUÚ „ÜU¢.
 ã¢H¼ï-ݹ¢…G ¹ï´ ‘ãÎ섒 ã¢ï°²¢, ²¢’Ýè  ±é  …G ê Åê  Å °²¢.
 ¹éÜUGè¹ (S‰¢¢²è) ¹évG¼Îè Ýï ¹é„¢çÈUÚ (Ðí ±¢„è) §¹¢¹ ÜUè ™¢Ú (4) ÚÜU¥G ¼ ±¢H蠠ݹ¢…G ²¢’Ýè …G¢ïãìÚ, ¥S¢í²¢ §à¢¢ ¹ï ´ §vGç¼Î¢  ÜUè ¥¢ñÚ §¹¢¹ Ýï ¹é  „¢çÈUÚ ã¢ï Ýï ÜUè ±…ã „ï Î¢ï(2) ÚÜU¥G ¼ ÐÚ „H¢¹ ÈñUÚ ÜUÚ ¥ÐÝè   Ý¹¢…GÐêÚè ÜUÚ Îè.
 H¢çãÜUG ¹é  vG ¼Îè §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ „H¢¹ Ýãè´  ÈïUÚï°¢, ¾çËÜU §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¥ÐÝè ÈU¢ñ¼ à¢é΢ ²¢ ¾¢ÜUG è ÚÜU¥G¼ï´ ¥ÜñUHïݹ¢…G ÐÉG ÜUÚ ÐêÚè ÜUÚï°¢.
3.¹S¾êÜUG
 ©„ ¹évG ¼Îè ÜU¢ïÜUã¼ï ãñ´ , 煄 ÜU¢ï à¢é  M ÜUè   ÜéUÀ ÚÜU¥G ¼ï´ Ý ç¹Hè ã¢ï´ ¥¢ñÚ ±¢ï ã Üé UÀ   ÚÜU¥G ¼ï´ ÐêÚè ã¢ï…¢Ýï ÜïU ¾¢Î …¹¢¥G¼ ¹ï ´   à¢¢ç¹H ãé ¥¢ ã¢ï.
 ¹S¾êÜUG ¹évG¼Îè §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝïÜïU  ¾¢Î ¥ÐÝè ÈU¢ñ ¼ à¢é΢ (ÀéÅè ãé§ü) ÚÜU¥G ¼ï ´ 
 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
347 348
¥ÜñUHïݹ¢…GÐÉGÜUÚ ÐêÚè ÜUÚï°¢.
 ¹S¾êÜUG ¹évG¼Îè §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ „H¢¹ Ýãè´  ÈñUÚï°¢.
4.H¢çãÜU ¹S¾êÜUG
 ©„ ¹évG ¼Îè ÜU¢ïÜUã¼ï ãñ ´, …¢ï ¹é  ÜUG è¹ ã¢ï ¥¢ñÚ   ©„Ýï¹é„¢çÈUÚ §¹¢¹ ÜUè §vG¼ï Î¢ ÜUè ã¢ï,  HñçÜUÝ ©„Ý粒¢¹ ÜïU „¢‰¢ ÐãHè ÚÜU¥G¼  „ï §vG ¼ï Î¢ Ý ÜUè ã¢ï, ¾çËÜU ÜéUÀ ÚÜU¥G ¼ï ´ Ðê  Úè   ã¢ï …¢ÝïÜïU ¾¢Î …¹¢¥G¼ ¹ï´ à¢¢ç¹H ãé ¥¢   ã¢ï.
 H¢çãÜU ¹S¾ê  ÜUG¹é  vG ¼Îè §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ „H¢¹   Ýãè´ ÈñUÚï°¢ ¾çËÜU §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¥ÐÝè ¾¢ÜUG è ݹ¢…GH¢çãÜUG¥¢ñ Ú ¹S¾ê  ÜUG  Î¢ïÝ¢ï´ »’¼¾¢Ú „ï ÐêÚè ÜUÚï °¢.
 ¹…GÜéUÚ¢ (±‡¢üÝè²) ™¢Ú (4) çÜUGS¹ ÜïU ¹évG¼Îè²¢ï´ ¹ï´ „ï ÐãHè  çÜUGS¹ ÜïU ¹évG¼Îè ²¢’Ýè ‘‘¹éÎçÚÜU-¹évG¼Î蒒 ÜïU ¹é¼¥GçËHÜU ¾ãé¼ ¼ÈU„èHè ¹„¢§H ÎÚÜU¢Ú (¥¢±à²ÜU) Ýãè´, v²¢ï´çÜU ©„  ÜU¢ ¹¢¹H¢ ¾ãé¼ ¥¢„¢Ý ãñ çÜU à¢éM „ï ãè §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ …¹¢¥G¼  ¹ï´ ࢢç¹H ã饢 ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ ¼ÜU …¹¢¥G¼ ¹ï´ ࢢç¹H Úã¼ï ãé»  §¹¢¹ ÜïU „¢‰¢ „H¢¹ ÈñUÚ ÜUÚ ¥ÐÝè ݹ¢…G ÐêÚè ÜUè. ¥¢ñÚ Î¢ñÚ¢Ýï- Ý¹¢…G §¹¢¹ ÜUè ¹é¼¢¾ï¥G¼ (¼¢¾ï΢Úè 
-Obsequiousness
) ÜUÚ¼¢ Ú㢠¥¢ñÚ ©„ï §‹ÈïUÚ¢Îè ¼¢ñÚ ÐÚ (¥ÜïUHï
-Alone
) »ÜU ÚÜU¥G¼ ÐÉGÝï ÜUè ½è …GMÚ¼ Ý ãé§ü.’’
 Îê  „Úè, ¼è„Úè ¥¢ñÚ ™¢ñ‰¢è çÜUG „¹ ÜïU ¹évG¼Îè ²¢’Ýè 
 H¢çãÜUG,
 ¹S¾ê  ÜU¥¢ñÚ 
 H¢çãÜUG¹S¾êÜUGÜU¢ï §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¥ÐÝè ¾¢ÜUGè   ²¢ ÈU¢ñ ¼ à¢é  Î¢ ÚÜU¥G ¼ï´ ¥ÜñUHï ÐÉGÝè ÐÇG¼è ãñ ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã ÚÜU¥G¼ï´ çÜU„ ¼Úã   ÐÉGÝè ™¢çã¥ï ´, ©„ÜïU ¹é¼¥G çËHÜU (¥Ýé  „´ {¢Ý ¹ï´ ) ãÚ çÜUGS¹ (ÐíÜU¢Ú) ÜïU  ¹évG ¼Îè ÜïU çH²ï ¥H°-¥H° ¥ãï ÜU¢¹ ¥¢ñÚ ¹„¢§H ãñ´ . çH㢅G ¢ ©Ý   ¹„¢§H (çݲ¹¢ï´ 
-Rules
) ÜU¢ïãÚ çÜUGS¹ ÜïU ¹é  vG ¼Îè ÜïU ©Ý±¢Ý (à¢èc¢üÜU
-Heading
) „ï…頠΢-…頠΢ ¾²¢Ý çÜU» …¢¼ï ãñ´.
H¢çãÜUG ¹évG¼Îè ÜïU ¹é¼¥GçËHÜU…GMÚè ¹„¢§H
‘‘H¢çãÜUG ¹évG¼Îè ¥ÐÝè ݹ¢…G ÐÉG¼ï ±vG¼ ¹éÎçÚÜU ¹évG¼Îè ÜïU ãév¹ ¹ï´ ãñ, ²¢’Ýè …¾ ±¢ïã ¥ÐÝè ÈU¢ñ¼ à¢é΢ ÚÜU¥G¼ï´ ¥ÜïUH¢ ÐÉGï°¢, ¼¾ ©Ý ÚÜU¥G¼¢ï´ ÜU¢ï §„ ¼Ú㠄ï ÐÉGï°¢, °¢ï²¢ ±¢ïã §¹¢¹ ÜïU ÐèÀï ãè  ÐÉG Ú㢠ã¢ï, ²¢’Ýè ©Ý ÚÜU¥G¼¢ï´ ¹ï çÜUGÚ¥G¼ Ýãè´ ÜUÚï°¢ ¥¢ñÚ „ãì±  ã¢ïÝï ÐÚ (½êH ã¢ïÝï ÐÚ) „…Î-»-„ãì± ½è Ýãè´ ÜUÚï°¢.’’(ÎéÚïü ¹éwG¼¢Ú, ÚÎìÎéH ¹¢ïã¼¢Ú, ¾ã¢Úï-à¢Úè¥G¼, çãS„¢-3, „ÈUã¢-135)‘‘¹éÜUGè¹ ¹évG¼Îè Ýï ™¢Ú (4) ÚÜU¥G¼ ±¢Hè ݹ¢…G ²¢’Ýè …G¢ïãìÚ,¥SÚ ²¢ §à¢¢ ¹ï´ ¹é„¢çÈUÚ §¹¢¹ ÜUè §vG¼ï΢ ÜUè. ¹é„¢çÈUÚ §¹¢¹Ýï ΢ï(2) ÚÜU¥G¼ ÜïU ¾¢Î „H¢¹ ÈñUÚ ÜUÚ ¥ÐÝè ݹ¢…G ÐêÚè ÜUÚ Îè. ¥¾  ²ïã ¹éÜUGè¹ ¹évG¼Îè ΢ï (2) ÚÜU¥G¼ ¾-ãñ焲¼ï-H¢çãÜUG ÐÉïG°¢ ¥¢ñÚ  ©Ý ΢ïÝ¢ï´ ÚÜU¥G¼¢ï´ ¹ï´ ¹éyHÜUG (ç¾ËÜéUH) çÜUGÚ¥¼ Ýãè´ ÜUÚï°¢ ²¢’Ýè  ã¢H¼ï-ÜUG²¢¹ ¹ï´ ÜéUÀ ½è Ýãè´ ÐÉï°¢, ¾çËÜU ©yÝè ÎñÚ ¼ÜU çÜU
 
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
)+*,
 z
}¢¢ï’ç}¢Ý Üè Ý}¢¢ÁG¢ 
 
y z
 
1111111111111111111111111
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
349 350
 ç…¼Ýè ÎñÚ ¹ï´ „êÚ-»-ÈU¢¼ï㢠ÐÉGè …¢», ¹ã…G („}Ðꇢü MÐ „ï
-Entirely
) ¶G¢¹¢ñࢠ¶ÇG¢ Úãï°¢.’’(Îé  Úï ü ¹éwG¼¢Ú, ÚÎìÎéH ¹¢ï ã¼¢Ú, ¾ã¢Úï-à¢Úè¥G ¼, çãS„¢-4, „ÈUã¢-82 ¥¢ñ Ú   ÈU¼¢±¢ څG±è²¢, ç…ËÎ-3, „ÈUã¢-395)
¹S¾êÜU ¹évG¼Îè ÜïU ¹é¼¥GçËHÜU…GMÚè ¹„¢§H
‘¹S¾êÜUG ¹évG¼Îè §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¥ÐÝè ÈU¢ñ¼ à¢é΢  ÚÜU¥G¼ï´ ÐÉGï°¢, ¼¾ ÜUG²¢¹ ¹ï´ çÜUGÚ¥¼ ÜUÚï°¢ ¥¢ñÚ ¥°Ú ©Ý ÚÜU¥G¼¢ï´  ÜU¢ï ÐÉGÝï ÜïU ÎÚç¹²¢Ý „ãì± (°GH¼è) ã¢ï ¼¢ï „…Î-»-„ãì± ½è  ÜUÚï°¢.’(ÚÎìÎéH ¹¢ïã¼¢Ú, ¾ã¢Úï-à¢Úè¥G¼,çãS„¢-3, „ÈUã¢-136)‘‘¹S¾êÜUG ¹évG¼Îè ¥ÐÝè ÈU¢ñ¼ à¢é΢ ÚÜU¥G¼¢ï´ ÜUè ¥Î¢ ¹ï´ ¹é‹ÈUçÚΠ(¥ÜñUH¢ ݹ¢…G ÐÉGÝï ±¢H¢) ãñ ²¢’Ýè ¥°Ú ÐãHï ‘„Ý¢’ Ýãè´ ÐÉG蠉¢è v²¢ï´çÜU §¹¢¹ ¾éH‹Î ¥¢±¢…G „ï çÜUGÚ¥G¼ ÐÉG Ú㢠‰¢¢, ²¢ §¹¢¹  MÜêU¥G ¹ï´ ‰¢¢ ¥¢ñÚ ¥°Ú ²ï㠄ݢ ÐÉG¼¢ ¼¢ï MÜêU¥G Ý ç¹H¼¢, ²¢  §¹¢¹ ÜUG¢’΢ ¹ï´ ‰¢¢ °GڅG çÜU„è ½è ±…ã „ï ÐãHï ‘„Ý¢’ Ý ÐÉGè ‰¢è, ¼¢ï ¥¾ ÐÉG Hï ¥¢ñÚ çÜUGÚ¥¼ „ï ÐãHï ‘¼¥Ã±é…G’ (¥©…G¢ï.. ÐêÚ¢) ½è  ÐÉG Hï.’’(¥G¢H¹°èÚè, ¾ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãS„¢-3, „ÈUã¢-136)‘‘¹S¾êÜUG¹é  vG ¼Îè Ýï §¹¢¹ ÜU¢ïMÜêU¥G ²¢ „…΢ ²¢ ÜUG ¢’΢ ¹ïТ²¢ ¼¢ï  ¼ÜU¾èÚï-¼ãÚè¹¢ „è{¢ ¶ÇG  ï ã¢ïÝï ÜUè ã¢H¼ ¹ï´ ÜUãï, çÈUÚ Îê„Úè ¼ÜU¾èÚ ÜUã¼¢  ã饢 煄 MvÝ ¹ï´ §¹¢¹ ã¢ï©„ MvÝ ¹ï´ à¢¢ç¹H ã¢ï …¢», ¥°Ú ÐãHè   ¼ÜU¾èÚ ÜUã¼¢ ã饢 ۢ頠ÜU¢ ¥¢ñÚ ãgï-MÜêU¥G¼ÜU Ðã鴙 °²¢, ¼¢ï ©„ÜUè ݹ¢…G  Ýãè´ ã¢ï°è.’(¥G ¢H¹°èÚè, ¾ã¢Úï-à¢Úè¥G¼, çãS„-3, „ÈUã¢-136)‘‘§¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝïÜïU ¾¢Î ¹S¾êÜU ¹é  vG ¼Îè …¾ ¥ÐÝè ÈU¢ñ¼ à¢é  Î¢   ÚÜU¥G¼ï´ ÐÉïG°¢, ¼¾ ©„ÜUè ÐãHè ÚÜUG¥¼ çÜUGÚ¥¼ ÜïU ãÜUG (ÐçÚÐꇢü¼¢ 
-Fulfilment
) ¹ï´ ÚÜU¥G ¼ï-¥Ã±H (Ð퉢¹) ÜUG Ú¢Ú Îè …¢»°è ¥¢ñÚ ‘‘ãvGÜïU-  ¼à¢ãì  ã頠Β’ (ÜUG¢Î¢ ÜïU ¹¢¹Hï) ¹ï ´ ÐãHè ÚÜU¥G¼ ÜUGÚ¢Ú Ýãè´ Îè …¢»°è. ¾çËÜU  Îê„Úè, ¼è„Úè ²¢ ™¢ñ‰¢è …¢ï½è à¢é¹¢Ú (
Counting
) ¹ï´ ¥¢».’’ §„ ¹S¥Hï ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼Úã …G ãÝ Ýà¢èÝ („´S¹Ú‡¢ 
-Memorize
) ÜUÚÝï ÜïU çH» …G  ñH ¹ï´ Îè °§ü ΢ï (2) 繄¢Hï´ (Îë cÅ¢´¼ 
-Example
) ¥ÓÀè ¼Úã  „¹…GÝï ¥¢ñÚ ²¢Î ÜUÚ Hï ÝïÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï ´ :- 1.‘‘çÜU„è ¹S¾êÜUG ¹é  vG ¼Îè ÜU¢ï ™¢Ú (4) ÚÜU¥G ¼ ±¢Hè ݹ¢…G²¢’Ýè   …G¢ïãìÚ, ¥SÚ ²¢ §à¢¢ ÜUè …¹¢¥G¼ ÜUè ç„Èü U »ÜU ãè ÚÜU¥G ¼ ç¹Hè  ²¢’Ýè ±¢ï ã ¹S¾ê  ÜU ¹évG ¼Îè ™¢ñ‰¢è ÚÜU¥G ¼ ¹ï´ …¹¢¥G¼ ¹ï´ à¢¢ç¹H 
(Joint)
ãé ¥¢, çH㢅G¢ ±¢ï ã §¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¼èÝ (3) ÚÜU¥G ¼ï´ ãS¾ï-…G  ïH ¼Ú¼è¾ (¼ÚèÜïU
-Method
) „ï ÐÉG  ï°¢.‘§¹¢¹ ÜïU „H¢¹ ÈñUÚÝï ÜïU ¾¢Î ¶Ç¢Gã¢ï …¢» ¥¢ñ Ú ¥°Ú çÜU„è ±…ã „ï‘„Ý¢’ Ýãè´ ÐÉG è ‰¢è, ¼¢ï¥¾ ÐÉG Hï, ¥¢ñ Ú ¥°Ú ÐãHï „Ý¢ ÐÉG™é  ÜU¢ ãñ, ¼¢ï  ç„Èü U ‘¥©…G¢ï’ „ïà¢éM ÜUÚï ¥¢ñ Ú ÐãHè ÚÜU¥G¼ ¹ï´ „êÚ-»-ÈU¢¼ï㢠(¥H-ã}΢ï

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->