Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Traficul de Influenta.noul Cod

Traficul de Influenta.noul Cod

Ratings:
(0)
|Views: 138|Likes:
Published by Cristi Mocanu

More info:

Published by: Cristi Mocanu on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
Noul Cod penal
1
.Traficul de influenţă
Dr. Dabu ValericăConf. univ. la Facultateade comunicare şi relaţii publice„David Ogilvy”Potrivit noului Cod penal, traficul de influenţă este incriminat în art.312 într-oformă nouă esenţial diferită de vechiul Cod penal după cum urmează:„ (1) Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri
2
, direct sau indirect pentru sine ori pentru altul, săvârşite de o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar  public sau a unui funcţionar pentru al determina să facă, să nu facă ori să întârzie un actce intră în atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuţiuni, se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 al 10 ani
3
.(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţă saulasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public sau a unui funcţionar, pentru al determina să facă, să nu facă, ori să întârzie un act ce intră în atribuţiile salede serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuţii.
4
1
 
 Noul Cod penal a fost publicat în M. Of. nr. 575 din 29 iunie 2004 şi va intra în vigoare la 30.062005.
2
 
Socotim că expresia „primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni,daruri” nu este tocmai inspirată deoarece s-ar putea înţelege că obiectul primirii ori pretinderii îlconstituie numai banii sau alte foloase ceea ce este inexact dacă se interpretează art. 312 din noul Cod penal în totalitatea lui. Credem că într-un nou Cod penal mai potrivită ar fi fost expresia: „Primirea, pretinderea ori acceptarea de promisiuni, de daruri de bani sau alte foloase”.
3
 
Potrivit art.12 teza II-a din Convenţia penală privind corupţia, ratificată de Parlamentul României prinLegea nr. 27/2002, Statul Român s-a obligat să incrimineze ca trafic de influenţă în forma
pasivă
„fapta de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de remuneraţie, pentru oastfel de influenţă, indiferent dacă influenţa este sau nu este exercitată ori dacă influenţa presupusă produce sau nu produce rezultatul dorit”. De menţionat că funcţiile şi unităţile protejate contracorupţiei prin această infracţiune potrivit Convenţiei nu includ funcţiile şi unităţile din sectorul privatceea ce ni se pare discutabil. De aceea socotim că modul de reglementare a acestei infracţiunii în noulCod penal sub acest aspect este superior celui folosit în Convenţia citată.
4
 
Potrivit art.12 teza I-a din Convenţia penală privind corupţia, ratificată de Parlamentul României prinLegea nr. 27/2002, Statul Român s-a obligat să incrimineze ca trafic de influenţă în forma
activă,
„conform dreptului său intern, dacă s-a săvârşit cu intenţie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da,direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de remuneraţie, oricui afirmă sau confirmă că estecapabil să exercite o influenţă în luarea unei decizii de către oricare din persoanele vizate de art.2,art.4-6 şi de art.9-11, indiferent dacă folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva.” Dinaceastă redactare rezultă că şi aici
este exclusă vânzarea influenţei asupra persoanelor din sectorulprivat
ceea ce înseamnă neprotejarea serviciului privat fapt ce nu este la adăpost de critică .
 
(3) Fapta prevăzută în aliniatul (2) nu se pedepseşte dacă făptuitorul denunţăautorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru aceasfaptă.(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor  prevăzute în alin.(1) sau (2) se confiscă iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul esteobligat la plata echivalentului lor în bani.(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat încazul prevăzut în alin.(3)”
5
I. Traficul de influenţă sub forma corupţiei pasive
Ca şi în Codul penal Carol al II-lea, această infracţiune este încadrată ca
delict
. În noul Cod penal situarea acestei incriminări în titlul „Crime şi delicte contraintereselor publice” nu este la adăpost de discuţii. În Codul penal Carol al II-lea traficulde influenţă era situat în titlul III, denumit „Crime şi delicte contra administraţiei publice” şi respectiv capitolul III „Delicte săvârşite de funcţionari sau particulari”.Credem că aşa cum este incriminat traficul de influenţă există o neconcordanţă întreconţinutul acestuia şi denumirea titlului VI din noul Cod penal deoarece titlul se referănumai la interese publice iar prin infracţiunea de trafic de influenţă se sancţioneazătraficarea influenţei atât în domeniul public cât şi în domeniul privat
6
, protejându-se subacest aspect în egală măsură serviciul public şi serviciul privat cum de altfel prestigiul,funcţiei publice precum şi al funcţiei din domeniul public şi privat.În cele ce urmeane vom ocupa numai de unele aspecte ale noiloreglementări şi nu vom aborda probleme tratate deja în doctrină.
7
 
5
În Codul penal anterior „Traficul de influenţă” era definit în art.257 astfel: „Primirea ori pretindereade bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect pentru sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţăasupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale deserviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dispoziţiile art.256 al.2 se aplică în modcorespunzător”.
6
Pe de altă parte nu putem să nu observăm că din păcate noua incriminare a infracţiunii de luare demită, situată în titlul VI,
a redus
sfera faptelor din
domeniul privat
ce intră sub incidenţa acesteiarespectiv numai la faptele săvârşite de un funcţionar sau de o persoană care exercită un serviciul public. Or potrivit art.163 din noul Cod penal prin persoană care exercită un serviciu de interes publicse înţelege orice persoană particulară care exercită o profesie de interes public pentru care estenecesară o abilitare specială a autorităţilor publice şi care este supusă controlului acestora (cum suntnotarii, executorii judecătoreşti, experţii oficiali şi alţi). Celelalte acte din sectorul privat prin care sevinde serviciul privat nu mai sunt pedepsite penal pentru luarea de mită ceea ce ni se pare discutabil.Se ştie că în art.254 din vechiul Cod penal luarea de mită era pedepsită atunci când era săvârşită atât însectorul public cât şi privat până la apariţia Legii nr. 78/ 2000 intrată în vigoare la 18 mai 2000 care îndomeniul privat a restrâns aplicarea numai la managerii, directori, administratori şi cenzori aisocietăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale, ai regiilor autonome şi ai oricăror agenţieconomici. Sub acest aspect credem că vechea încriminare a infracţiunii de luare de mită corespundeamai bine cerinţelor de combatere a actelor de corupţie, iar noua reglementare nu este la adăpost decritică sub aspectul celor mai sus prezentate.
7
 
A se vedea Dr. Gheorghiţă Mateuţ – Sinteza teoretică şi practică privind represiunea traficului deinfluenţă în reglementarea actuaşi în perspectivă. Revista Dreptul nr.5/2002 p.163. VasileDobrinoiu, Corupţia în dreptul penal român, Bucureşti, Editura Atlas Lex, 1995, ş.a.2
 
Astfel din punct de vedere al
subiectului activ nemijlocit
al infracţiunii prevăzute de art.312 al.1 respectiv
traficul de influenţă sub forma corupţiei pasive
, seconstacă noul Cod penal, menţine aceleaşi dispoziţii ca şi Codul penal anterior,definindu-l ca
orice „persoană care are influenţă sau care lasă să se creadă că areinfluenţă”indiferent dacă este demnitar, funcţionar public, funcţionar, persoanăsalariată sau nesalariată etc.
. Evident că această persoană trebuie să fie responsabilădin punct de vedere penal. Ca urmare socotim că art. 312 coroborat cu art. 162 din noulCod penal abrogă în mod implicit, parţial art. 8 din Legea nr. 78/2000 în sensul căînlătură restrângerea,- după părerea noastră neinspirată - a aplicării dispoziţiilor art. 257din vechiul Cod penal, în
domeniul privat,
numai la „faptele încriminate în aceste texte
săvârşite
de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii decontrol la societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şila orice alţi agenţi economici.”
8
Din interpretarea „per a contrario„ a art.8 din Legea nr.78/2000 modificat, rezultă că faptele săvârşite de funcţionarii privaţi în sensul art.147alin.2 din actualul Cod penal, alţii decât cei la care se referă articolul 8 din Legeanr.78/2000 modificată, nu pot fi sancţionate potrivit art.257 din actualul Cod penal şirespectiv art.6
1
din Legea nr.78/2000, modificată prin Legea nr. 161/2003, până laintrarea în vigoare a noului Cod penal respectiv data de 30.06.2005 când se înlăturăaceastă imperfecţiune.
9
Totodată se cere ca făptuitorul să aibă o anumită influenţă reală
8
 
Art.8 din legea nr. 78/2000 a fost modificat prin art.1 pct.5 din cartea II-a titlul I din Legea nr.161/2003 şi are următorul conţinut: „Constituie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penalşi ale art. 6
1
şi 8
2
din prezenta lege şi faptele
incriminate
în aceste texte
săvârşite
de manageri,directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii de control la societăţile comerciale,companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alţi agenţi economici”Credem călegiuitorul a intenţionat ca în locul cuvintelor „săvârşite de”să folosească expresia „ săvârşite vizândinfluenţa asupra” managerilor, directorilor, administratorilor, cenzorilor sau altor persoane cu atribuţiide control la societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alţiagenţi economici. Aşa cum este redactat articolul 8 se înţelege că se referă la subiectul activ alinfracţiunii de trafic de influenţă atât sub aspectul corupţiei active cât şi pasive, şi nu la funcţiile şiunităţile protejate din sectorul privat ceea ce implică o serie de consecinţe deosebite. Potrivit art. 254-257 din actualul Cod penal faptele incriminate prin aceste infracţiunii sunt atât cele săvârşite defuncţionarii publici cât şi cele săvârşite de orice funcţionar din domeniul public sau privat. Or interpretând ad literam art.8 din Legea nr.78/2000 acesta apare ca superfluu în raport cu actualelereglementări ale art. 254-257 din actualul Cod penal iar raţiune ar avea numai prin reducerea sferei deaplicare a art.254-257.
9
 
Din păcate chiar dispoziţiile Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie1999 ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 27 din 16 ianuarie 2002
nu obligă laincriminarea traficului de influenţă în domeniul privat
ceea ce ni se pare discutabil. Astfel art.12cu denumirea marginală „Trafic de influenţă”prevede: „Fiecare parte adoptă măsurile legislative şi altemăsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, conform dreptului său intern, dacăs-a săvârşit cu intenţie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folosnecuvenit, cu titlu de remuneraţie, oricui afirmă sau confirmă că este capabil să exercite o influenţă înluarea unei decizii de către oricare dintre persoanele vizate de art.2, art.4-6 şi de art. 9-11, indiferentdacă folosul necuvenit este pentru sine sau pentru altcineva, precum şi fapta de a solicita, de a primisau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlul de remuneraţie, pentru o astfel de influenţă, indiferentdacă influenţa este sau nu este exercitată ori dacă influenţa presupusă produce sau nu producerezultatul dorit.”Se observă că acest articol exclude dintre „persoanele vizate” persoanele la care sereferă art.7 denumit „Corupţia activă în sectorul privat”şi art.8 denumit „Corupţia pasivă în sectorul privat” respectiv „orice persoacare conduce sau lucreapentru o entitate din sectorul3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gabriela Berlea liked this
Gabriela Berlea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->