Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suy Nghi Va Lam Giau - Napoleon Hill

Suy Nghi Va Lam Giau - Napoleon Hill

Ratings:
(0)
|Views: 255|Likes:
Published by thoyeurua

More info:

Published by: thoyeurua on Nov 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
NAPOLEON HILL
Suy ngh
  
và làm giàu
 NG
 
 I D
  
CH : VÕ TH 
  
 NG VI 
  
SUY NGH
  
VÀ LÀM GIÀU
 
n
 
ang c
m trong tay m
t trong nh
 
ng cu
 
n sách k 
 
di
u nh
 
t trên th
 
gi
 
i.
 
2
VÀI L
 
I V
CU
N SÁCH VÀ TÁC GI
Trong cu
n sách này b
n s
tìm th
y m
t k
ho
ch
ã
 
c ki
m nghi
m, làm th
nào

tr
 
thành ng
 
i giàu có.Cu
n sách s
bày cho b
n cách hành

ng - và hành

ng ngay l
p t
c. S
k
v

u giúp m
t con ng
 
i su
t
 
i ti
n lên phía tr
 
c, xây d
ng h
nh phúc c
a riêngmình và nhân tài s
n lên trong khi nh
ng ng
 
i khác còn ch
a b
t

u.Th
t ra thì cái gì ti
p thêm cho ng
 
i này s
c m
nh và ngh
l
c, trong khi m
c chong
 
i khác b

ng? T
i sao h
có th
nhìn ra t
 
ng lai trong hàng núi v
n

và ti
n

n

u h
th
 
ng m
 
c, không

ý

n nh
ng
òn
ánh ác nghi
t c
a s
ph
n,trong khi
ó nh
ng ng
 
i khác hành

ng m
t cách tuy
t v
ng, luôn luôn sai l
m, vàcu
i cùng c
ng ch
ng
i

n
âu?Nhi
u n
m v
tr
 
c Napoleon Hill trong lúc nói chuy
n v
 
i Andrew Carneghi -

t trong nh
ng ng
 
i giàu có nh
t hành tinh - c
m giác nh
mình
ã th
y
 
c s
loésáng c
a

u bí m
t v
 
i này. Carneghi khuyên Hill nên phân tích các ph
 
ng phápmà nh
ng ng
 
i n
m
 
c bí m
t này
ã s
d
ng, và

a ra công th
c thành công

làm m
u và thí d
cho toàn th
gi
 
i.Cu
n sách này m
 
ra

u bí m
t

a ra K
ho
ch hành

ng. T
n
m 1973cu
n sách này
ã tr
i qua 42 l
n xu
t b
n và v
a ra
ã h
t ngay l
p t
c. L
n xu
t b
nnày có b
sung thêm nhi
u t
li
u m
 
i, trong
ó có c
vi
c tóm t
t l
i ph
n
ã trình bàytrong m
i m
t ch
 
ng.

t c
c, cu
n sách này ch
ra con
 
ng duy nh
t
úng

kh
c ph
c t
t c
cácch
 
ng ng
i v
t,

t t
t c
các m
c tiêu
ã

t ra và thành công, gi
ng nh
trong phim
nh,

n v
 
i b
n t
con sông b
t t
n c
a th
 
i gian. Cu
n sách này s
làm b
n s
s
ng

t v
n
ng l
 
ng c
i t
o cu
c s
ng. Sau m
t th
 
i gian b
n s
hi
u t
i sao nh
ng ng
 
i

tin vào b
n thân mình l
i

t
 
c tài s
n to l
 
n và h
nh phúc - b
 
i vì chính b
n s
tr
 
thành ng
 
i nh
v
y.***Napoleon Hill sinh n
m 1883
 
m
t c
n nhà nh
trong vùng r
ng núi Virginia.Th
 
i tr
anh
ã ph
i làm phóng viên cho m
t t
 
báo

có ti
n
i h
c
 
tr
 
ng

i h
c
 
3

ng h
 
p Georgetown. Tài làm báo chí 
ã xác

nh s
ph
n sau này c
a anh. Các phóng

xu
t s
c c
a anh
ã gây chú ý cho ngài Robert L.Taylor, th
ng

c bang Tennessy vàlà ch
bút t
p chí “Bob Taylors Magazine”. Ông

t nhà báo tr
25 tu
i
 
i vi
t m
tlo
t bài v
con
 
ng thành

t c
a nh
ng ng
 
i n
i ti
ng mà

ng

u trong s

ó Andrew Carneghi. Hill
ã gây
n t
 
ng sâu s
c cho Carneghi nên ông
ã chúc anh m
t

nghi
p l
 
n,
òi h
i th
 
i gian hai m
 
i n
m: ph
i ph
ng v
n chi ti
t 500 ng
 
i M
thành

t nh
t và

a ra công th
c thành công v
n n
ng, có th
áp d
ng ngay cho nh
ngng
 
i kh
n
ng kém c
i nh
t. Hill
ã
àm

o v
 
i nh
ng ng
 
i có ti
ng nh
HenryFord, William Rigle, Clarence Derroy, Luter Berbenk, John Pierpont Morgan và c
ba

ng th
ng M
n
a. N
m 1928,
úng hai m
 
i n
m sau bu
i nói chuy
n n
i ti
ng v
 
iCarneghi, Hill công b
cu
n sách

u tiên: gi
thuy
t v
tri
t lý thành công cho cá nhân.Trong su
t th
 
i gian thu th
p tài li
u này, anh
ã ph
i ki
m s
ng b
ng nhi
u cách khácnhau, k
c
làm nhân viên qu
ng cáo trong tr
 
ng

i h
c t
ng h
 
p Chicago và xu
t
 
n t
p chí “Quy t
c vàng”. Trong th
 
i gian chi
n tranh th
gi
 
i th
nh
t, Hill là chuyêngia v
quan h
h
i trong b
máy c
a t
ng th
ng Wilson. N
m 1933, JennigsRandolph, th
 
ng ngh
s
bang Tây Virginia,
ã gi
 
i thi
u ông v
 
i Teodor Ruzvelt, vàHill l
i tr
 
thành c
v
n c
a t
ng th
ng. M
t th
 
i gian sau
ó, ông quy
t

nh h
th
nghoá và hoàn thi
n

án hai m
 
i n
m “Suy ngh
  
và làm giàu” c
a mình. N
m 1952, saukhi thành l
p “Hi
p h
i Napoleon Hill”, ông b
t

u tích c
c truy
n bá tri
t lý thànhcông cá nhân và lãnh

o “Qu
Napoleon Hill”, - m
t t
ch
c giáo d
c-xã h
i có m
c
ích d
y m
i ng
 
i môn “khoa h
c thành

t” này. N
m 1963, Hill

ra ti
n

ch
 
ng trình thành l
p Vi
n hàn lâm thành t
u cá nhân, t
ch
c c
vi
c d
y hàm th
ào t
o t
i nhà. Ông
ã th
c hi
n

u này vào n
m th
tám m
 
i c
a cu
c
 
i mình.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->