Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Cuong Thi Cong Chuc 207

De Cuong Thi Cong Chuc 207

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 6,553|Likes:
Published by api-3846223
de cuong thi
de cuong thi

More info:

Published by: api-3846223 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
§Ò 1
C©u 1: Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy:
1. a/
 Đ
iÒu kiÖn tuyÓn dông c«ng chøc?TL:
a, §èi víi c¬ quan tuyÓn dông: Ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇuc«ng viÖc, vÞ trÝ c«ng t¸c cña chøc danh c¸n bé, c«ng chøc vµchØ tiªu biªn chÕ ®îc giao;b, ®èi víi ngêi muèn ®îc tuyÓn dung: ngêi muèn ®îc dùtuyÓn vµo ng¹ch c«ng chøc ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:- Lµ c«ng d©n ViÖt Nam cã ®Þa chØ thêng tró t¹i Vn;- Tuæi cña ngêi dù tuyÓn tõ 18 tuæi ®Õn 40 tuæi. Trênghîp ngêi dù tuyÓn ®· lµ sü quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp,viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ DNNN th× tuæi ®êidù tuyÓn cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng qu¸ 45;- Cã ®¬n dù tuyÓn, cã lý lÞch râ rµng cã c¸c v¨n b»ng,chøng chØ phï hîp víi yªu cÇu cña ng¹ch dù tuyÓn;- §ñ søc khoÎ ®Ó ®¶m nhËn nhiÖm vô, c«ng vô;- Kh«ng trong thêi gian truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù,chÊp hµnh ¸n ph¹t tï, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, qu¶n chÕ, ®angbÞ ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x·, phêng, thÞ trÊn hoÆc ®avµo c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së gi¸o dôc.1.
b/ C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ cho biÕt sù kh¸cnhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨n b¶n hµnhchÝnh th«ng thêng?
* C¸c lo¹i v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc?
a, V¨n b¶n ph¸p luËt 
+ V¨n b¶n chñ ®¹o+ V¨n b¶n qui ph¹m+ V¨n b¶n c¸ biÖt ( ¸p dông ph¸p luËt)
b, V¨n b¶n qu¶n lý hµnh chÝnh th«ng thêng
+ V¨n b¶n híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô+ V¨n b¶n chØ ®¹o, trao ®æi th«ng tin, (th«ng b¸o)+ v¨n b¶n b¸o c¸o+ V¨n b¶n ghi chÐp thèng kª, c«ng v¨n hµnh chÝnh+ §iÖn b¸o, giÊy ®i ®êng, giÊy nghØ phÐp, phiÕu göi.*
sù kh¸c nhau gi÷a v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc vµ v¨nb¶n hµnh chÝnh th«ng thêng?1.c, BHXH VN lµ lo¹i c¬ quan g× trong hÖ thèng c¸cc¬ quan nhµ níc? Tr×nh bµy hÖ thèng tæ chøc vµ nhiÖmvô c¬ b¶n theo qui ®Þnh hiÖn hµnh?
 
* BHXH VN lµ lo¹i c¬ quan g× trong hÖ thèng c¸c c¬quan nhµ níc?
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ, cóchức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (sau đâygọi chung là bảo hiểm xã hội) và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
*
Tr×nh bµy hÖ thèng tæ chøc vµ nhiÖm vô c¬ b¶ntheo qui ®Þnh hiÖn hµnh?
Điều 2.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:A) Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch dàihạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;B) Đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng Quỹ bảo hiểm xã hội;2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; thu cáckhoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện,đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;3. Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;4. Quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc tập trung thống nhất theochế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ;5. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nướccó liên quan về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội; cơ chế quản lý Quỹ, cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của Bảohiểm xã hội Việt Nam) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;6. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thu, chi bảo hiểm xã hội theo thẩm quyền; quản lýnội bộ ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;7. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụngười có sổ, thẻ bảo hiểm theo quy định của pháp luật;8. Kiểm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiếnnghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sửdụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luậtvề bảo hiểm xã hội;9. Từ chối việc chi các chế độ bảo hiểm xã hội khi đối tượng tham gia bảohiểm không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc khicó căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm;10. Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chế độ bảohiểm xã hội cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiệnchính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;12. Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hộitheo quy định của pháp luật;13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tintrong quản lý, điều hành hoạt động bảo hiểm xã hội;
 
14. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;15. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;16. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo quy định của phápluật;17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia bảo hiểmxã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chếđộ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;18. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tài chính vàtài sản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật;19. Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cáccơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
C©u 2: Anh (chÞ) h·y cho biÕt
:a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëng?B, Nh÷ng ®èi tîng tham gia BHXH hiÖn hµnh? Tr¶ lêi:
a, §iÒu kiÖn hëng chÕ ®é tö tuÊt vµ møc hëngC¨n cø vµo ch¬ng III môc 5 luËt B¶o hiÓm x· héi ngµy 29th¸ng 6 n¨m 2006.
Điều 63
. Trợ cấp mai táng1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấpmai táng:a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnhnghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 64.
Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quang Nguyen liked this
sangtl215 liked this
giaphv liked this
itdoluong liked this
tery117 liked this
Văn Sơn liked this
dan_mam_ruoc liked this
tranthuyan2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->