Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simone

Simone

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Albany_Monroy

More info:

Published by: Albany_Monroy on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
...1
Plk·11.:
"~r
pUC'1a
':11
pI;1
ll,.1
~!ML
IT'''EAMf:'rt
..1
(,t/iJ~
ompol:r:.l-
lllil!nll.'"
1'.J<tmmhablaruuentrasrnovcmo..1{,,,brazos
0
IJ..manesrm":-'llr;.'"
Ir~b.;'F'n~O'.
andarno-.
~IL.
L.a
!'-t".;tu.JIJuaJ.
JI
Li"Inlr.mO.00
no'd~J
d"P'O~r
0..
1;1~
manesudeICl<'
brolb
l'<1fllUC
I()~
UllIL1~
t.l1I<!'L~,IUlCniC
I')
C'
una,..m;IJa
d<'~(kelpuruode
'1,1
tid
receptor
pucde
ser~~~
J_
y
carLJd.ll.:J1
(O'"n!UO\ES..
\mIE....·\l1'~OIlI£iL{';,en
la>
queoirosorg.l.~
IT
C"~l1I.JI<=.,e~I..Jll.LllImr'l,;d[Jn~
Est.l
1,1\
il
LnJ.I\~II~I'lhl'ill.Hi
:;.c
comprucbaen
d
lie
eho
J~
'10)"
'·lm"·£.Ulmo~
habl.rr\
,u
"::'-I.·ul·ha,k,,,
,I
1.1,,"tJr;)'.
ron
l('!:lb.,~
'IT
dircctarncntc
a
nuestro
InLCrlOCLlIC>1(;
"Ill........
\I'll"ror
~'I,etc
11'i,'TL"':<>e
~1JlT.
1)1
Llt'!t);1
de
e"L:J.\
ClUJJ.l"
qtle
1..1
C(nllL1111<.:,,-L'lt)1I
h.·I..r~'m(.1
"C
h,,,,(,
PO"lt-h:'
rrr....
h-.
mente1~.'rqul'
el
m..
,111l
a
uuves
.id
L'llal
,t!
1I13mtll·"l.111l.t,
1('l1gLL,~'
es
fo'~.l'
l"
mensajcge~tuJIrcquicre
en
(dlllh..)
(II.I~'
d
ren'pll1f"~Il'
,L
I"
\I~I
,1~1
~"f"
W
prt"~1.l
rncnos
J
scr
rctransrmudo
.l
otrox
I
IEllcon-ecuencru.
un
mCI1'~.Ic
f0nnrl'
j)Llt'Lk>-I'T
I
aplJt.lf,
pot
vane-r~cejuorex:-;lmultilll~~fH~'rllrt.LenO:>I1W~
1.1
capucidad
lknwduI..lI
1.1
uner».
dad
Je
h
vozpara
hacernos
oir
II
dL~~;lm:i.I.~
mayorc-,
i)
bien
r.l17.1
UlTi<'lllL{b~1'TI.
lto;r~
menteam;l'
d~
una
persona.
d)EI
111<:010
fl11L(,:'"
pcrrnueuna.llllrl!,.
~'l)rH
IMill
JIHO:rnlotiL.-It!'(b
percibimr»
un
nurncro"l~~adodo;:......
111.hl~
clararucutedr-uruns.
Ul:'l·'~tL.:
'T
('10<;
I;rean
sunlcsdrterenr.ias
-entre
1111"IHlliJlI
Y
otro.
lilfc~nclar
,UCl"I\.1111t·me
,JJ~-
n:l:O;
c.lt-sorudos
mi:'.IL~ln'c
Cnll11l:K·IO!K'<;
di~IIlIL3~.
etc,
I
!I
gr.ldaci(l
nLjtlE\.1
\1cl
k"'-gLL;li~
habladoal
('ulll:Ll1n
da
una
ide-aclarade
e-ta
P(N:lllid<I,1
I.I.\~
flXI,.IT">,"
.lj'-lt'
hacenfacuble-
e-"LJ.~(:.lla('rrh.i(.a~
son,
f'lW
~.:ml(l.
Ill;},
nllm{"Hh"~
'l~
b~
de-
cualquierotra
t.'\rrCSll1n
;lccc';'lhk
;.1
hombre.
e)
1.:1.
fl1n,lcli"n
~l'
puedc
rl\~:iuClr
d",
111311er.l
Co:-.Tl\:1\.-m
"'1<:;nJr-':1.~'"~ohhaatorin-
en
d
rlujo
tkIw•.~Qrl!,los.
~lillgUIl.'Im111;.'~htl-
de
~'I'rl:'li,m
humans
.~.I.
'1~'
l.,
~e-"II"n('l
'l'"
L'nlJ.lOm
c-mrc'pernutcJacnnunuidad(~HI
J
nu'.nllrHlm.,.
<-
COntO
ptl('do'
11JC";
r
d
.,olllciu.
..t,.:
I
·n.m;}111
,"II
((,:If
lit.
qUl"
p~...cr
n
Elltin,
1,1IOIl<KH1[1
C-S:,
r'l~l
1'1'J'LlIrn,....._,.
..I,."
ieno
II
currp«.
~I
1,,-
",'n1UIL!~.1"".1
r~\
I".....
cJr(~JLada
IllirIC(,"lI3
fl.I"1
qll~
,C-,I,I.I~.•.._\,.~",
t'I
..'I'
\'Ulipllhci~111
de-
t'1'JCli'"
tutus
co
m.:rll'S.(l')lH<.:"'••~,~.•
P'
.,J
lug«r
1I1Cul}l[)1t:
.1
11
J-..
j
da
'I',JI
on'
.tU'Lch
'l
amp.:t1111.1(\
;;11,'1
sc
:Ii\;l",'
qUI..:'
.'~!
fl,'.
C.
lidad
severiaWll',....';'
J,
"11
-levado
numero
tiL'
de'ItI<'J11L1'
lm;:tl:';I',.
iente
f
ivorcce
IJpronucc
lUll
ll~
u"'.
guieme
«
..·SI"~fObltd(l
uuc.
qU113~
rn"l"m,;:":"l..:'
T"
b
ve
mtervalode
nempo
c
1,1,,0111
1'",
en
unre...
1
'1
1'~:unlJhl
J,'
estn...
'ur.1~
';:'I;},.
esta(;aracleri~ltca.1;1fonaelon
h:1
pernun.0cH·
caliCQllIpJejlls.
4,LOSSONIDOSDELASlENGUAS
Apc~a~de...
u
<~ll;lrellle
[laIUr;llidaiJ.
dhechede
que
'I<IS
knguJs
tcngununa
."rr~sl~in
ann-wdo
H)'<ICO-AC(SllCA
tcsdccir,
producsda
POI'
Llll
apararo
ftHmdor
,l.iP'~pOT
un
aparato
auduivo)
cs
elre...ulradode
una
evolucion
lustoricacom
pl':lJ1:.1hombre"enetecto,
110pO'-l~t'
nin!!unorgano
E..XCuLmA\IT....
n:
F..$l'r;CiALI·
r
no-
en
Ii'
proouCt.llil!
tit:
sorudo-
una
partedelapal<l'~1
tonadnrtempczando
perO~
f'ulrli()i1e.,
y
I..Ianngc)
teniaen
o.igt:rl"tHo
la
Iuncionde
f'3IaJltI7.ar
1<1rexpr-
rJ,I'11
(1
)4!~1
I~
nportacion
de
o)<.igellOa
la
sangre:unaparteC
.1
boca,
con
losdicnte..y
1,1lengua)
servia
,1iI",ol
mgcnr
j
rnasticar
lot.alimentos.edemas
de
ral3
.iIQmgl
llrI~,~saborcs:
'!
OIrol
rlananz)estabadesunada
OJ
lale~pllaclf.rl
y
.11a
per-cepcion
:!-
'.1I""Timm;lC'16n
delos
OIOH~~.
Laproduccionde
sonido
s
(Q
ro~AClON}
1101
renido
lugar,
portanto,
~Ol~~
comon>..;no'
~b.('U...
nAR1....
y
cn
ciertosentrdop<lrasila.
entill
complejode6r-
gano-uucralrncrnedeviinadnaotrofincomplctamentedistimo.
1.:1
'conviven-
CI:!'liefuncioncsLandiferentescomolafonacion
y
lare~pml.[:i6ntpornoha-
bl,,-,
de1.1alimernacron)'deIa
percepcion
de105olores)ha
nbligado
a
arnbas
acncorurarcon
~I
lIempoadaptacionesrecfprocas.Vercrnosrmls
adelanto
como,percjempln,
cI
mecanismedelarespiracionseharnodificado.rcgulan-
dose}
modulandose,
paraperrnuira
lafonaci6n
que
(engalugarSIMULTllr-;b\-
M...
rt
aella,De
c....as.consideraciooesderiva
I1I\Ii
cooclusi6tJ
de
c.1Jracler
SD!lonc'():
~i
e!>
..~rdad~~
dbomho:no
lenia
al
pril1C1pio
ningl1n.Ol1!ltno
esp«lalizado
pamla
pwduu:loo
de
!;OOi.dos,1:50:;.igm'!ica
que
£a
fonaci6ndebe
l"Iabc't
sido
r:LEGfDA.
~nlr~
I~..pm.ibb
modalidades
~as
dct
c6digo
lillgiiistiro,
porruones.~'oncr~t~
de:
a=w:tENC'lA~0
*
EII.OCJNoMLr...
Resp.;:c1oaI~
demasnpos
de.
t"pres\OO
ICCeIibIel;
al~
(1:aIDI)]a
gestw.tidad.
1111fnuca.
till
produc-
Cion
ell:
elcme:nto.
que~
adS
0IIIeIIIasLCOnic!lmeJttr'
to~
(lbjetosde-
~I~..
r.aa.ciUn
JlI'CIieIIt:a.
CII.
Cfoc::IB.
RblIICIUIIM
vent.a}a!.
2..
EslructUi"B~
~lud6n
de1.p.araw
r(lonpdor
4.
 
C1I"IGaCl
nasa
11
Ca>'idaoi:llOr.'1Il
Fan'l!Q!:I
TraooM
\.
la"Rgf'
r
lkJlQua
<:::\
-F'LlIDOnlll'S
....
\
I
\1~c--
Todod
rstemasepuede
d1'-iU1T
entrespan.es:
10:-'pulrnones
y
la.....a4uea
tannge,"las
las
ae.eassupenores.Comoapuntamosantenormerne,nmgunn
~lOS
organosestabaen
prinC1plodeStin
arlo
a13
produccionde
sorudos,
En
JS
tw
monesson
WUI
t:=\luluciimdoelas
vejiga,mn.alOri;lJ~del
pcz;la
ta-
t;:I..-I
LID
\':'i.lvuta
Qi
U
e~brir:cerrarel
CQ[ll3CIOde
los
pulrnones
conet
',,",,'<"""lO<~'
pOI
tanto
~linad:z.
;!
proteji!cr]o\
de
lamtrusicn
deagua
y
desustan-
extrafta_~-
EIhcrnbrenoese~u~i(_o
anima!
cspaz
de
producir
vocahz.aciorre
s.
•1arnulc:1lasprimatessupenc.esestandt)tadO'Sdelaraige,yson,P'Ofconsi-
•~enie.
CIIPllC"eS
deproducirsomdos,Perorespectoa
!O~
pmnates.
'J
res-
:Pc..:l0
a
hi-
fasesmi~
pnrrutivas
del
hcrninido,
el
hombre03
auavesadoen
!,.l,;
e.lucu'm
a1
menes
d05
rnodificaciones,quehacealrcdedordeuncs
:<;00.000
am>
hscseronposible1:<
apancton
de
III
palabra:
a)
d
desccnsode
alarulgehacraabajo,
y,
comoconsecuencta
de
esto,
bi
lamodificacronde:algunosmccamsmosrespuaronos.Estasituil.ci6ne~tiesquernauzadaenIa.s
flgl.l'
de
ll.
pagmll51;glJil;m~En\aprimer:!.quer-eptese-m.a
l.a
secci6asagitaldelaparato
respitatorio
&=
unchtmpand
ad1l110,
la
laringe
est!
muy
Btu
(inmediaramenlt!
pol
debajo
<it
>AI
letlllua
l.el
yo\ume:nde1:iII
.tI\'ld2d
eo121
que
Ie
siW.
esreiatlvament.ere-
dartdo,~
Itt
p&lad.v
blanda
se
MlpapOnc..
dono
de
bt
lalpa
o:rrando
1&
c:1I-
"Idotd
Dnlt
E1
es6fagq
c::iU
cundo~
dunnIe-..~
d
taimaI
IKI
p\ICde
COJ1XT,
idJ
~iOsI
t_....
r
.a4•~.........
-u..
y
1a
I.arinrp
~\.a
fllOci6n
pQ.onti.aI
*:
""*¥k...'
rl
de
b.__
f
de.,...
cura6e.
Fa...
ndct....._
'-I........
*'..............,
I
=r:
.!
'sbaj~alaalturadelasexia
~'Crl~br.a
([lIlTlbH~n
el
recien
nacrdouene
est..rna
v
,:;_e-
d~
cr-CIuna
laringe
alia,queempieza
3
bajardurarue
las
pnmerns
lus:..~nl;
h
,..d
v
pucderesprrar
InC:U0[]~.~
mieme).
$U
c8v}dadcs
mill'o;
,granc.,do:-con·
de
lw:i6n.
aa
ronad6J1.
porquecl
sj5-lema
se
tillIraflSform
de
ell,
!
'i
6f'
....!rouell
puedan
fUQClO'nlI
"lmull.'!i
d.8ctos'.
0
sea
Ik
maneraqueesago
y..
""I
~,-'---Ie
aI
Homo
M1'ttt'n5
ac--
-....__en6nJen0:5
qU(
dl5111l
Sl)t
c.....-.-··...-,
&Ie
~UDlO....'
adcs
de
HOIfW
ha
I.efUOO
<-(It!.
lUI
de
los
priau.teS
Y
de
las
antc::tlOR"S
varied.'
~tI]III6midd
y
func:iona1es
1mparu.nte5·
 
Ca
ana.,
4.)
P
no
70~
H'
more50.
~~"I
I
urn
d'
1'.;[3..
Ina'1"
"'u.
clu_ubique
r,
f
nn.ionenun
'1
a-
r
ttO
Ic'[
I
do.en
l.
I
!-..
T.
a
orr
l
fin
11"1
r
lucire
ativam
Ill"
la.npa
ida
i
.,-
plitlrt
telho
nbr
.idcrna-
de.
u
capacidud
it:
dealutir~
masti
"ar.
=nel
hom-
bre."nc
'ecro.
t.:
1
,il
t
ade
la
sec
.iorrde
la
laringe
esla
t11l1:1
i
til:
IareadeI:.
t
",1
uea.
nueruras
encl
ahallo
es
cas;
st..:is\,,""
c
mas
grande.
"cii·.t
It:
que
Ia
lu-
nne
lil
orm..
i<
p
u,(\
r..r
1-
rona
i,),
na
uc
la
r
'~J
ira
.irm..lui
ntras
""=-
uu
1\1
'a-all~
I,
Jon,
adaI
ara
ncrmitir
,J
nuixirnoIlujn
eaire
des
j
1(,
s
pulrncnt:.
D.sde~Ipuruode\istafuncional.elmecani
fHO
delarepirac
i
6nse
modi-
n'{,
'c
f
niaque
pu
i
r3.J1aloj
r
d
ntrr
11~
~f
I
"fen
)nH.::Jln~i
Ia
rona
"'j(
11.
D~I-
n
I
I~
I
n~..,,"n...
r
I(
u.~
n..:.n
\!
1.
t
fe\
"S
in
'pint
"i
ne'
~t;~Uili:t~
d
~sl
i-
ll..
a:iura
i
n
,{3
rela
~i(
raJa
on
In
t,
nUll
iad(
~UC.'\
enlih':.
I
ici1(
I},
nero..
n)s(tro~....
n~~r·lhnc;n[~
<!nlilinlos
lan[o
air-to:
Cl)Jll0('~
nee[
saril
"'"
u~irlet'"nunclado
qUi.;tcnCr110S
en
nlenl~.
Esuhace
t:n~~r
l~ullb'icn
que
"'~L'h?
n
rl1
ani~n)
d
PR{)('RI"\.1.~
10
PREVl\..
P
r
la
que
c)
habtanlt:..
anlL"~
dt:
/aJ
In
Itr
l
l:nun
lad.
·c
a1Lna
Inan
ra
~~'\b~'I
Jarnl
U"
vaa
S
'!of.
l'
C
en
II
,-uinon-~
una.....
lli
t
d
de
airc.llfic't·nh~ar"JUt!
la
c~pia~ill1
.n1adura
Ion
de]
enun
.iCldo
ensf.
I
t
p."
t
u....
"'Y
1"nldU
311ltnh~.
ell
3p3r~llo
fonador
hunlano
puede
SCI'
I'cpn.:!SCI11
ado
ur
un~
H)1H\
L
J..
l
qu'l..
fnl~d~afllC'
un
AlVlILA,
sc
unt:
un
II
no
CUfVO,
'lls
Huila
p
r1"
PlIt
1)
F.que
Irab
I~n·
'110
dns
II
alt.
I
~I
pand"rs
jrHn
duen
l:rl
cl
illlllri
rail:
11
·i
de
1,'1
enri'a
llnltJI.ad..~
II
luhl
cst.a
co~n.
I!
_.,_,.t'
t
J)'
J
C,"
u
nun
c
(0
a
1f:1
VS'
pucsio
en
uran
rncdida
I
n,
t!J
l'H.Ql
t\.
luecmsuu
C_
-...,~',~+d"
U1f1
de
_I
tr...
Ill,!
.ualel
'lift"
entia
s:II:"1c
Ir:n
'~L,I~
11.
utu:()
pOI-
-
1
·--...I'.,
t
11Il-
.~),I
'1
·11--•~~
"1
n
oJ'
t
t
11'•
..f..
4..
L
(b)
a..
lh
"n
l
S,
I
to
1~.,.
e
1"'.~
lJ
U
I
U"-
I,
L~-_
Iie..e
ruadamrre
'Ia
brmba_~.
I
rub
l
clu
I\R.li\(iI~.
t
irmadaI~1
I',~~
'f.:
-
·"1
U
t~'.
n
1""
.,las..ue
f
d
''I~
V0h"~..
l
~";I"".
museular
'1ue
pucdcn
al:nrse
y
~"~ILJI
se~
;:!'
C
_....
#'
prendi
h
entrelas
"Ul~tUJ\'s
\(}C.\ll
s
CS
la
(IL
uTIS.
~'uandolo:ulmrn-sse
C\11
Icn~'c
nil'"11
(horil.{
d
e
SIII\11111
n[.
de
I
:1S
I"..\~
II
I~
s...\
c-
t
i.
L
n
H':
11
t'
t
o
t.:
Irnuma).
intrnduc
nv
_"··peh:n
arrc.L
til
ant'\_Ia
pulsi
rn,..,.
pu~dUle~l.<Jr
abiertas
"(en
lal
':.1"0~.
ticnc
1:1
respiracion
silenc«
sa)
l'e~~da~"
"~l
csran
crrudas,
l:
I
"lin.
pro
.cdentc
It·
hl~
pulmc
nes,queno
pu
de
cxp~ndllrs
4
..1,
l'~
urn
It;U
1
ejcr,~
lI[1i}
P
esin.
II
IC
las
r..:l1I
da.\"
l.J1C's.
lnpuJ
Ha~..llr.'t,-,.
,..I·I"
ia
oe
S
I~
III
a
I
brvvisuu
IHC'I'..,((
uetnpo.
I
~t
,l.
a
11
en
_1~-~'
~~\uelvcn
U
ccrrarpara'-)
l"l
ruinua'ion
abrirs
'lot
nue~
'i~i'uc~-
i
~Ul1.
rue,
Este
movimientn
de
aperture~~lt"n~LC'~
muy
1
lJ
rdo
(Cal
a1C
10
dura..
tprD~una
darnenteO.b
seaundos)..
~
In
xu
c..:-
i6n
de
soplosdairc.~.
de
II
'I
I'rimer
J.
conpriiiidu
d
~l
uescnrareci
aqu
_L
luaar
rnu
~l"
un
sonido
.l
ibl
el
llamadc
10"lOL.\RIC~-:).
a
c.
It"
3
J
teesre
sni..n-
;i
i
lU~
,l\HI
r
."t
tulde
sahda...
n',o::iifica
PI'
lundmente
ricinandoasi
l
soni
Inslin...
{listie
s
como
1
perc
i
b
'llll
sau
d~
l
i\
n
H:1
He.
L.I
aparut
Ionadresia.'
t
r
tanto
tundam-ntalmerue..nnpucst
.rr
dell~~
ncr
e-
1
t
a
C
us
tica
I
as
i
r
I~."'
n....
i-.
-I
ari
n_~,
bracinsdel
ai..
"Iulsa_(,
l(l)~
1
ulnu
11".
que
riginan
t
s
ni
I
)1
un
,·ILI
RO,
las
vias
respi:
aturias.
que.
allah
rar
'I
Ionlanngco.
d
lrminan
la
ca
li
dad
Ione
(i
,~a
de
Isonido.El
f
ltroe
Iabot
i
el
tonlarmgeoprinci
1',
lmente
modifandola
f
rrn:
I
e!
v
lurnc
1
n\ari
s
punt
lS..
dern:
n
~l
quepr~
ent..
l1H....
ITt.:
r·.
111
t
s
111
11-
n
1
p
1
"l
t
S~
I
a
11('
e
d1,,'
r-.s
t
,1
fun
i
1
t
1'"
i"
n
s
~j~rida
p
r
al~lIn)~
lIl_,'"R(j~.
s.
v·l,
ula!'\
~,tu~
as
en
1S
pun~..dI
lIlt
Ycnnsri[uidas
pl
rvarins
ri!ano~
del
aparalo.
"ohreest
has~
s,.
puedl;n
d'~nnt:'>uir
tos
sl'ul'id(
S
I;:'"n
d
lS
C\.ltt!~.1J.rI3S
pt
in
"'1-
pal..las\)('
\1
rs~
pI'l
du
'id\~P-
t
1
\.l'ir"
U·
I·~
sin
I
lUT
r
I
11
un
di,
lrt
Lll1~'(
nlpl_
[an'
'nt~"'
1l1l
l.
,la~
lXSlIs..
pf
id~
IIr
1
II
4
U
abre
Cl1ninoa
tnl\
t:'s
i"
un
diorfl
aL.111a
t
1111
It
l~lnlent~')
c~lsil:olnph:talnenl
(;:10...
frado.
Sin
t:I11bur
l
'I
c~i'SI't!n
'['l1Hhil~n,
l"OlnnVC'1
"lllOS,..
son\llns
illlenllcU:il"l$
enn~c
una-alc~oria
y
olra.
4.4.Foneti~a'S
1
ltihila
4uC'stlH1iu
14natur
\1--
II
l'ainpr
nqu
I

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->