Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5826, 16.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5826, 16.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,186|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
BARA@
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 16. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5826
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Luli} u prodoru: Na{ reprezentativac isklju~en zbog prigovora
(Foto: I. [ebalj)
 Navija~i srcem bodrili bh. reprezentacijuRonaldo: Dvostruki strijelac prigovara pomo}nom sudiji 

F
udbalska reprezentacijaBosne i Hercegovine nijeuspjela plasirati se na Evr-opsko prvenstvo 2012. go-dine u Poljskoj i Ukrajini izgubiv{isino} u Lisabonu u revan{-utakmi-ci bara`a protiv Portugala sa 2:6.Nakon zeni~kih 0:0 nadalismo se da }e „Zmajevi“ ostvaritipodvig, ali su Portugalci pre-dvo|eni fenomenalnim Kristija-nom Ronaldom (Cristijano) po-tvrdili da su, u ovom trenutku,ipak mnogo bolji od bh. tima.
63. i 64. strana
’Zmajevi’ sino} nisu uspjeli obradovati naciju
Portugalci ostvarili visoku pobjedu 6:2
Golove za na{ tim postigli Misimovi} iz penala i Spahi}
Luli} isklju~enu 54. minuti, nakon ~ega je uslijedio potpun pad bh. selekcije
Nije bilo lijeka za fenomenalnog Ronalda
 Banjalu~ki ronioci izvukli tijelo iz kanjona: Nije bilo tragova nasilja
(Foto: V. Bogi})
 
Na licu mjesta:Nakon vi{ednevne potrage
Tijelo Frane Kvesi}a
prona|eno u Vrbasu
16. strana
Reakcije:SBB odgovorio na saop}enje SDA
NE BOJIMOSE DR@AVNEMAFIJE!
Ekskluzivno: Valentin Incko za ’Avaz’
DODIK BI MOGAOBITI LOKOMOTIVACIJELOG REGIONA
4. strana
   5 .  s   t  r .
OTKRIVAMO
Halid Be{li}ide uBeograd
AUSTRIJA
Omer Hamzi}poginuo uo~i20. ro|endana
   3   2 .  -   4   1 .  s   t  r  a  n  a   1   9 .  s   t  r .
 
aktuelno
Otvaranje prijava
Pet kandidata zadirektora SIPA-e
Na sjednici Nezavi-snog odbora ParlamentaBiH za odabir kandidataza izbor direktora Age-ncije za istrage i za{titu(SIPA), koja }e bitiodr`ana danas, bit }e ot-vorene prijave kandidata.Kako saznajemo, doju~er su stigle prijaveNove Blagojevi}a, Rade-ta Dostani}a, te GoranaLuji}a. Ranije se spomi-njalo da }e kandidati bitijo{ Mirko Luji}, aktue-lni direktor SIPA-e, teGoran Zubac.
 A. Du.
Novi Travnik 
Inspekcija nastavilauklanjati }umurane
Inspekcijska slu`baOp}ine Novi Travnik iju~er je nastavila uklanja-ti tzv. }umurane na svompodru~ju, uprkos ~injeni-ci da vlasnici {est preosta-lih }umurana imaju neo-phodne dozvole i da je ci-jeli slu~aj jo{ u Kantonal-nom sudu u Novom Trav-niku. Ju~er je uklonjenaona u vlasni{tvu Ra{idaBrljaka. Mje{tani su ju~eroptu`ivali vlast SDA, kojusu zvali „teroristi~kom“.
 K. K.
Tu`ila{tvo KS
Obho|a{ ipakprijavio sam sebe
Krivi~na prijava biv{egfederalnog ministra za pr-ostorno ure|enje SalkeObho|a{a protiv samogsebe ju~er je evidentiranau Kantonalnom tu`il-a{tvu Sarajevo. Obho|a{je protiv sebe podnio kri-vi~nu prijavu nakon {to je„Dnevni avaz“ objavio daje on na ra~un NIK „De-nameda“, izdava~a maga-zina „Start“, u vrijemekada je bio ministar,uplatio 89.500 KM za be-smisleno reklamiranjekoridora 5C.
 Az. D.
Tra`e pla}e
Radnici ’Borca’obustavili rad
Proizvodnja u tzv. sta-roj hali travni~ke „Kon-fekcije Borac“ ju~er jeobustavljena, a 1.026 ra-dnika odbija nastaviti raddok im ne budu ispla}eneavgustovske pla}e koje su,prema ranijem dogovoru,ispla}ivane do desetog umjesecu. Kako je objasnioSamir Zahirovi}, predsje-dnik Sindikata u ovompreduze}u, razlog za obu-stavu rada je neisplatapla}a.
 K. K.
Ukratko
 Luji}: Me|u kandidatima
2
Dnevni avaz, srijeda,16. novembar/studeni 2011.
SKANDALOZNO
[ta je pokazao regionalni izvje{taj Svjetske banke
Kosovo se razvija petputa br`e nego BiH
Bit }e opet kresanja pla}a u javnom sektoru
Na{a zemlja najgora je u regionu i ima najsporijiekonomski rast
Svi susjedi su ispred nas u privla~enju stranih investicija
Bosna i Hercegovina na-jgora je zemlja regiona kadaje ekonomski razvoj u pita-nju, tako da }emo ove i nar-edne godine imati ubjedlji-vo najsporiji rast, pokazujeregionalni izvje{taj koji jeSvjetska banka ju~er preze-ntirala.
Crna prognoza
Kosovo }e naredne godi-ne imati ~ak pet puta ve}iekonomski rast nego BiH,{to pokazuje da je ova zemljave} pretekla BiH u skorosvim segmentima. Podsjeti-mo da je na{ list ju~er obja-vio da je Kosovo za godinuizgradilo kilometara auto-puta koliko BiH za 11 pre-thodnih godina.Prema prognozama Svje-tske banke, BiH }e narednegodine imati stopu ekono-mskog rasta od samo jedanposto, {to je do sada najcrnjaprognoza za na{u zemlju.Me|unarodne institucije,poput MMF-a i EBRD-a,sve donedavno su vjerovaleda }e taj rast biti bar dva dotri posto, {to je, tako|er,malo.No, kombinacija krize uEvropskoj uniji i nesposo-bnosti bh. politi~ara dovelaje do toga da na{a zemlja po-tone u jo{ dublju krizu. BiHje posljednja u regionu i pr-ema mnogim drugim se-gmentima, poput privla~enjastranih investicija, gdje sunas Kosovo i sve druge ze-mlje daleko nadma{ile.
Smanjenje pla}a
Komentiraju}i ~injenicuda je BiH ponovo najgora uregiji, Damir ]osi}, glavniekonomista Svjetske banke uBiH, kazao je da na{i susje-di poduzimaju odre|ene ko-rake.- Druge zemlje aktivno sebave konkurentno{}u, mje-rama na pobolj{anju poslo-vnog okru`enja, pre-dvi|anjem mogu}ih kriza,itd. Mi smo 2011. bili u po-stizbornoj godini i dostaenergije se potro{ilo na pra-vljenje vlada i koalicija - ka-zao je ju~er ]osi}.Zbog svega ovoga morat}e do}i do „racionalizacije“,odnosno novog kresanja pr-imanja u javnom sektoru,ka`u iz ove me|unarodneinstitucije.Ove prognoze vrijede poduvjetom da se kriza u EU neprodubljuje. Ako se, pak, ueurozoni desi neki crni sce-narij, {to mnogi predvi|aju,onda je sudbina na{eg regi-ona krajnje neizvjesna.
G. MRKI]
S ju~era{nje prezentacije: Lo{e prognoze za na{u dr`avuStranih investicija ubjedljivo najmanje ima u BiH 
Rast ekonomije zemaljaregiona (u procentima)
2011. 2012.
Albanija 3 2BiH 2 1Kosovo 5,3 5Makedonija 3 2,5Crna Gora 2,9 2Srbija 2 2Region 2,52,1Tridesetpetogodi{nji Ad-mir Dedi} iz Gornjih Dubr-ava kod @ivinica umro je uavionu vra}aju}i se iz Paki-stana u BiH, nakon {to mu jeu za sada nepoznatoj ustano-vi u toj zemlji obavljena tr-ansplantacija bubrega!Od prijatelja, koji su sDedi}em godinama bili nadijalizi u Domu zdravlja u@ivinicama, saznajemo daje on u Pakistan oti{ao prijevi{e od mjesec.- Niko od nas nije znaoda }e Admir oti}i u Paki-stan na transplantaciju. ^akni doktori ni sestre koji vo-de ra~una o nama. Jednosta-vno, jednog dana nije sepojavio na dijalizi. Mislimda je na transplantaciju uPakistanu ~ekao deset do 15dana. Kada je sve zavr{eno,pozvao nas je i rekao namda je sve pro{lo u najboljemredu. Ipak, poslije operaci-je ostao je u Pakistanu ne{todu`e nego {to je to uobi~aje-no. Kako sam saznao, Ad-mir je umro u avionu na pu-tu prema BiH, i to od po-sljedica tromboze - kazaonam je sino} jedan odAdmirovih poznanika iz@ivinica, insistiraju}i naanonimnosti.Na{ sagovornik tvrdi dave}ina oboljelih koji, nakonvi{egodi{njeg ~ekanja na tr-ansplantaciju u domovini,odlu~e oti}i po bubreg uIndiju i Pakistan, nikome, pa~ak ni porodici, ne govorekuda idu, u kojoj }e bolnicibiti obavljena operacija i koim je „veza“.Poznat mu je slu~aj ~ov-jeka kojem, tako|er, nijeuspjela operacija u Pakista-nu. Ina~e, tvrde upu}eni, ci-jena transplantacije u Paki-stanu ko{ta i do 110.000KM.
 A. HAD@I]
Admir Dedi} umro u avionu za BiH!
Dedi} je na transplantaciju bubrega oti{ao prije vi{e od mjesec
Tragi~na transplantacija bubrega u Pakistanu
„Avaz“ otkriva
 Bolnica u Pakistanu: Sve vi{e Bosanaca odlazi po organe u Aziju
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,16. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Goran MRKI](goranm
 avaz. ba)
Karavaniprolaze!
Kosovo je za samo tri godine prestigloBiH po mnogim pokazateljima
Komentar dana
Psi laju, karavani pro-laze! Ova arapska poslovi-ca najbolje ilustrira po-na{anje bh. politi~ara, ko-ji su posljednjih 16 godinauzaludno potro{ili u pra-znim raspravama i jalo-vim politikama, dok su sedruge zemlje razvijale. Pr-ije nekoliko decenija po-jam nerazvijenosti bile suzemlje isto~nog bloka, po-tom je to bila Albanija, azatim Kosovo. BiH pola-ko, ali sigurno, preuzimaovu titulu.Kosovo, koje se osamo-stalilo prije samo tri godine,ve} je uspjelo presti}i BiHpo mnogim pokazateljima.Za malo vi{e od godinu,sagradili su autoputa kolikomi od 2000. godine.Prema posljednjem izv-je{taju Svjetske banke, Ko-sovo }e ove i naredne go-dine imati nekoliko putave}i ekonomski rast negoBiH, a ve} nas je prestigloi po iznosu investicija.Osim toga, prema nedavnoobjavljenom izvje{taju„Doing Business“, Kosovose na{lo ~ak osam pozicijaispred BiH po lako}i po-slovanja.U svim regionalnimizvje{tajima me|unaro-dnih institucija koji se pr-ezentiraju u posljednje vr-ijeme, BiH je plasirana naposljednje mjesto po sko-ro svim parametrima ra-zvijenosti.Isklju~ivi razlog za toponi`avanje dr`ave za ko-ju su krv prolijevale hilja-de njenih branilaca i patr-iota jeste nesposobnost ikorumpiranost politi~arakoji su vodili ovu zemljuposljednjih 20 godina.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Autoput „pu`evim korakom“: Kosovo za jednu godinu sagradilo koliko BiH za 11!
- [ta u ovom tekstu ima bi-ti ~udno! Kosovo nema Tihi}a,Izetbegovi}a ili Silajd`i}a, uz~ije nam vodstvo vi{e pristajukamenjari i makadami negonormalni uslovi za `ivot kojidolikuju normalnom ~ovjeku.
(muriz murizovic)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Krvolok Mladi} ima vodu u plu}ima!
Sve te`e zdravstveno stanje odgovornoga za genocid
Krvolok Ratko Mladi} usve je te`em zdravstvenomstanju nakon {to mu je pri-je nekoliko dana dijagnosti-cirana te`a upala plu}a.„Dnevni avaz“ raspola`einformacijama prema koji-ma se Mladi}u pojavljuje vo-da u plu}ima, zbog ~ega je ne-sposoban za bilo kakve akti-vnosti, a posebno pra}enjesu|enja.Kako je protekle sedmi-ce ~ulo u Hagu, Mladi} jezbog upale plu}a jedno vr-ijeme bio u bolnici, nakon~ega je vra}en u pritvorskujedinicu. Njegov spori opo-ravak i iscrpljenost bili surazlog njegovog nepojavlji-vanja na statusnoj konfere-nciji odr`anoj pro{le sedmi-ce.- Mladi} je stalno pod te-mperaturom koja karakte-ri{e upalu plu}a. Veoma jemalaksao i nakon izlaskaiz bolnice pod stalnom je pr-ismotrom osoblja pritvorskejedinice, ali i ljekara. Poslje-dnjih dana njegovo zdra-vstveno stanje se na mo-mente pogor{ava, jer mu sepojavljuje voda u plu}ima. Zasada se ne zna {ta uzrokujepojavu vode, ali on je skoro panesposoban za bilo kakveaktivnosti - ka`e „Avazov“izvor blizak osoblju pritvor-ske jedinice Ha{kog tribuna-la.Mladi}, ka`e na{ izvor,skoro paranoi~no insistirada ga pregleda tim ljeka-ra iz Beograda,{to je Ha{kitribunal ve}odobrio.Prema izjavi Nerme Je-la~i}, portparola Ha{kog tr-ibunala, tim specijalista izSrbije koji }e u skladu spravilima Tribunala biti umogu}nosti da u pritvorskojjedinici pregleda optu`enogRatka Mladi}a, u Hag sti`eove sedmice.- Mi ne}emo u javnostiznositi ta~no vrijeme kada}e ti pregledi uslijediti, ni-ti }emo iznositi rezultatepretraga koje oni budu radi-li. Shodno pravilima Tribu-nala, mi ne mo`emo davatiu javnost ni informacije ozdravstvenom stanju bilokojeg pritvorenika - isti~e Jela~i}.
 A. HAD@I]
Tim ljekara iz Srbije ove sedmice u Hagu
„Avaz“ saznaje
 Mladi}: Paranoi~no tra`i  ljekare iz Srbije
INICIJATIVE
Potpredsjednik FBiH obi{ao strati{te na Kazanima
Pudari}: Dok su hrabrigra|ani branili svojeSarajevo, neki su ubijali
Gradskoj upravi uputio inicijativu za podizanje spomen-plo~e
Potpredsjednik Federa-cije Bosne i HercegovineSvetozar Pudari} inicirao jekod Gradske uprave Saraje-va podizanje spomen-plo~eSarajlijama ubijenim tokomproteklog rata na lokacijiKazani.Inicijativu su u pisanojformi primili zamjenici gra-dona~elnika Igor Kamo~aj iMiroslav @ivanovi}, a iz Pu-dari}evog ureda saop}enoda je sada na Gradskoj upr-avi da pokrene procedurukoja }e dovesti do obilje`ava-nja tog strati{ta.- Dok su stotine po{tenih,dobrih i hrabrih Sarajlija sta-le oru`jem u odbranu ovog li-jepog grada i njegove du{e,bilo je i onih koji su ~inili isto{to i oni koji su nas okru`iva-li, ubijali i gu{ili izvana. Onisu bili jo{ gori, predstavljaju}ise kao na{i, ubijali su ne sa-mo nevine ljude nego i gazi-li obraz svih nas - navodi seu Pudari}evoj inicijativi.Inicijativa }e, nakon {tose izradi i idejno rje{enje, bi-ti upu}ena Komisiji za spo-menike, koja je proslje|ujeGradskom vije}u Sarajevana usvajanje.Potpredsjednik FBiHju~er je obi{ao Kazane i po-lo`io cvije}e.- Najmanje {to mo`emou~initi za po~etak jeste daozna~imo strati{te na Kaza-nima i spomenemo imenaidentificiranih `rtava i osta-vimo mjesta za imena onih~ije kosti jo{ ~ekaju identifi-kaciju - izjavio je Pudari}.
 M. G.
 Pudari} ju~er s gradskim zvani~nicima: Gazili su obraz svih nas

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirna Sab liked this
Amer_Dautovic_4653 liked this
Mario Jurišić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->