Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
116Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hệ Thống tài Chính Việt Nam

Hệ Thống tài Chính Việt Nam

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 13,981 |Likes:
Published by api-3848121
Vietnamese
Vietnamese

More info:

Published by: api-3848121 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khóa 2006-2007Tài chính Phát tri
nBài
đọ
cH
th
ng tài chính Vi
t nam
Hu
nh Th
ế
Du/Nguy
n Minh Ki
u 1
H
TH
NG TÀI CHÍNH VI
T NAM
*
 
m
t chuyên gia cao c
 p thu
c U
ban giám sát ho
t
độ
ng ngân hàng c
a m
t n
ướ 
c phát tri
n có h
th
ng tài chính d
a vào các ngân hàng r 
t m
nh
1
, ông C
i Cách - ng
ườ 
icó r 
t nhi
u kinh nghi
m trong c
i cách h
th
ng tài chính c
a các n
n kinh t
ế
chuy
n
đổ
i(transition economies), t
ng
đư
a ra nhi
u gi
i pháp h
u hi
u giúp m
t s
n
ướ 
c
Đ
ông Âuc
i cách h
th
ng ngân hàng thành công,
đượ 
c chính ph
n
ướ 
c này ch
 
đị
nh d
n
đầ
u m
tnhóm chuyên gia sang giúp Vi
t Nam tìm các gi
i pháp kh
thi nh
m nâng cao hi
u qu
 ho
t
độ
ng c
a h
th
ng tài chính, góp ph
n
đư
a n
n kinh t
ế
phát tri
n theo
đ
úng
đị
nhh
ướ 
ng mà Vi
t Nam
đề
ra.
Để
có th
 
đề
ra
đượ 
c nh
ng gi
i pháp h
ợ 
 p lý nh
m t
ư
v
n cho Vi
t Nam, vi
c
đầ
u tiên màông C
i Cách và các c
ng s
c
a mình ph
i làm là tìm hi
u m
t cách chi ti
ế
t v
h
th
ngtài chính Vi
t Nam. Sau m
t th
ờ 
i gian làm vi
c c
t l
c
đượ 
c s
h
tr 
ợ 
t t
n tình c
a cácc
ơ 
quan ch
c n
ă
ng Vi
t Nam, vào
đầ
u n
ă
m 2005, nhóm c
a ông C
i Cách
đ
ã
đư
a m
t b
n báo cáo tóm t
t v
h
th
ng tài chính Vi
t Nam.Do các ngu
n l
c gi
ớ 
i h
n, nh
t là v
th
ờ 
i gian và yêu c
u c
a n
i dung nghiên c
u, nênnhóm c
a ông C
i Cách ch
xem xét m
t cách t
ng quát quá trình hình thành và phát tri
nc
a h
th
ng tài chính Vi
t Nam. Ph
n l
ớ 
n th
ờ 
i gian nhóm dành cho vi
c xem xét c
u trúch
th
ng tài chính Vi
t Nam hi
n t
i v
ớ 
i b
n thành t
chính là: Th
tr 
ườ 
ng tài chính, cáct
ch
c tài chính, các công c
tài chính và c
ơ 
s
ở 
h
t
ng tài chính.
1.
 
Quá trình hình thành và phát tri
n c
a h
th
ng tài chính Vi
t Nam
L
ch s
Vi
t Nam
đ
ã tr 
i qua h
ơ 
n 4.000 n
ă
m, nh
ư
ng có th
nói r 
ng h
th
ng tài chínhVi
t Nam - h
th
ng tài chính do các ngân hàng
đ
óng vai trò ch
 
đạ
o b
t
đầ
u hình thànhrõ nét t
n
ă
m 1858, n
ă
m Vi
t Nam tr 
ở 
thành m
t n
ướ 
c phong ki
ế
n n
a thu
c
đị
a c
aPháp. Th
c ra h
th
ng tài chính, các ph
ươ 
ng ti
n thanh toán (ti
n t
) luôn là nh
ng côngc
không th
thi
ế
u trong b
t k 
m
t n
n kinh t
ế
nào,
đ
ã t
n t
i t
khi hình thành ra n
ướ 
cVi
t Nam. Nh
ư
ng h
th
ng tài chính, thanh toán th
ờ 
i b
y gi
ờ 
t khác so v
ớ 
i hi
n nay.M
t s
ki
n
đ
áng chú ý nh
t trong th
ờ 
i phong ki
ế
n liên quan
đế
n h
th
ng tài chính ti
nt
Vi
t Nam là vào
đầ
u th
ế
15, l
n
đầ
u tiên H
Quý Ly
đ
ã cho phát hành và l
ư
u thôngti
n gi
y.
Để
th
y rõ quá trình hình thành và phát tri
n c
a h
th
ng tài chính Vi
t Nam, nhóm c
aông C
i Cách
đ
ã chia ra làm ba lo
i hình là: ngân hàng, ch
ng khoán và b
o hi
m.
*
 
Đ
ây ch
là m
t tình hu
ng gi
 
đị
nh
đượ 
c xây d
ng
để
th
o lu
n trong các l
ớ 
 p c
a Tr 
ườ 
ng Fulbright màkhông nh
m t
ớ 
i ho
c
đề
c
 p
đế
n b
t k 
m
t tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p c
th
nào.
1
Hi
n nay trên th
ế
gi
ớ 
i có hai tr 
ườ 
ng phái v
c
u trúc h
th
ng tài chính. Tr 
ườ 
ng phái Anh - M
tài chínhtr 
c ti
ế
 p (thông qua th
tr 
ườ 
ng ch
ng khoán)
đ
óng vai trò chính; tr 
ườ 
ng phái
Đứ
c- Nh
t, các trung gian tàichính, nh
t là các ngân hàng
đ
óng vai trò chính.
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khóa 2006-2007Tài chính Phát tri
nBài
đọ
cH
th
ng tài chính Vi
t nam
Hu
nh Th
ế
Du/Nguy
n Minh Ki
u 2
1.1.
 
Quá trình phát tri 
ể 
n c
a h
ệ 
th
ố 
ng ngân hàng Vi 
ệ 
t Nam
2
 
C
ă
n c
vào
đặ
c thù c
a Vi
t Nam, nhóm c
a ông C
i Cách xem xét quá trình phát tri
nc
a h
th
ng ngân hàng Vi
t Nam qua t
ng th
ờ 
i
g
m: Quá trình phát tri
n c
a h
 th
ng ngân hàng Vi
t Nam th
ờ 
i Pháp thu
c; Quá trình phát tri
n c
a h
th
ng ngân hàng
ở 
mi
n B
c Vi
t Nam giai
đ
o
n 1954-1975; Quá trình phát tri
n c
a h
th
ng ngân hàng
ở 
mi
n Nam Vi
t Nam giai
đ
o
n 1954-1975 và Quá trình phát tri
n c
a h
th
ng ngânhàng Vi
t Nam t
n
ă
m 1975
đế
n nay.
1.1.1.
 
 H 
ệ 
th
ố 
ng ngân hàng th
ờ 
i Pháp thu
c
3
 
Tr 
ướ 
c khi ng
ườ 
i Pháp
đặ
t chân lên Vi
t Nam vào n
ă
m 1858, Vi
t Nam ch
ư
a có t
ch
cngân hàng và tín d
ng. Các ho
t
độ
ng k 
ngh
, nông nghi
 p và th
ươ 
ng nghi
 p còn
ở 
trongtình tr 
ng thô s
ơ 
và l
c h
u. Vi
c mua bán giao d
ch v
ớ 
i các th
ươ 
ng gia n
ướ 
c ngoài ch
 y
ế
u n
m trong tay nhà vua và các hoàng thân qu
c thích, và th
ườ 
ng tr 
b
ng vàng b
c hay b
ng cách trao
đổ
i các s
n ph
m n
i
đị
a nh
ư
 
đườ 
ng, h
tiêu, y
ế
n sào…
Đế
n cu
i th
ế
th
19, khi n
n
đ
ô h
 
đ
ã
đượ 
c thi
ế
t l
 p trên toàn cõi
Đ
ông D
ươ 
ng thì Vi
t Nam, tr 
ở 
thành m
t th
tr 
ườ 
ng
độ
c chi
ế
m c
a s
n ph
m Pháp. Các th
ươ 
ng gia Pháp
đ
ã l
 pt
i các thành ph
l
ớ 
n và th
tr 
n, t
 p trung nh
t là
ở 
thành ph
Sài Gòn, nh
ng xí nghi
 pxu
t nh
 p c
ng l
ớ 
n. Các k 
ngh
gia c
a h
 
đầ
u t
ư
xây d
ng nh
ng nhà máy l
ớ 
n: xi m
ă
ng,gi
y, thu
c lá, t
ơ 
s
ợ 
i,
đườ 
ng, r 
ượ 
u... M
t s
ng
ườ 
i còn l
 p nh
ng
đồ
n
đ
i
n l
ớ 
n tr 
ng caosu, cà phê, chè. Trong k 
ế
ho
ch c
ng c
và khai thác nh
ng ti
m n
ă
ng
ở 
Vi
t Nam, vi
c phát tri
n nông nghi
 p
đ
òi h
i nh
ng công trình th
y l
ợ 
i l
ớ 
n, vi
c
đầ
u t
ư
vào công nghi
 p,th
ươ 
ng nghi
 p và h
th
ng giao thông v
n t
i,
đặ
c bi
t là v
trùng tu và m
ở 
ng c
ng SàiGòn và xây d
ng nh
ng c
ơ 
s
ở 
v
t ch
t khác c
a gu
ng máy thu
c
đị
a
đ
òi h
i s
luânchuy
n c
a nh
ng kh
i ti
n t
l
ớ 
n lao. Các ho
t
độ
ng kinh t
ế
c
a ng
ườ 
i Pháp
ở 
 
Đ
ôngD
ươ 
ng bành tr 
ướ 
ng m
nh nên chính ph
ph
i l
 p các ngân hàng
để
h
tr 
ợ 
các ho
t
độ
ng
y. Lúc
đầ
u có 2 ngân hàng
đượ 
c hình thành, tr 
s
ở 
 
đặ
t t
i Pháp, nh
ư
ng các chi nhánh
đượ 
c thi
ế
t l
 p t
i các thành ph
l
ớ 
n
ở 
 
Đ
ông D
ươ 
ng.
 
 Ngân hàng 
 Đ
ông D
ươ 
ng (Banque de l'Indochine)
thành l
 p t
1873,
đế
n n
ă
m 1875
đượ 
c quy
n phát hành ti
n t
cho toàn cõi
Đ
ông D
ươ 
ng. Ph
m vi ho
t
độ
ng c
angân hàng này tr 
i
ng kh
 p
Đ
ông D
ươ 
ng và các vùng
đấ
t
n thu
c Pháp. Vàokho
ng n
ă
m 1930, nó tr 
ở 
thành m
t phân nhánh th
c th
c
a các ngân hàng kinhdoanh l
ớ 
n: Société Generale, Credit Industriel et commercial, Crédit foncivo deFrance, Crédit Lyonnais. Là m
t công c
h
u hi
u c
a chính quy
n thu
c
đị
a, Ngân hàng
Đ
ông D
ươ 
ng là c
ơ 
quan tài chính l
ớ 
n nh
t c
a chính quy
n và tài phi
tPháp. Ngoài
độ
c quy
n phát hành ti
n t
nh
ư
m
t Ngân hàng Trung
ươ 
ng, nó cònlà m
t ngân hàng kinh doanh th
ươ 
ng m
i l
ớ 
n nh
t. Ngân hàng
Đ
ông D
ươ 
ng cungc
 p v
n cho ho
t
độ
ng kinh t
ế
c
a ng
ườ 
i Pháp
ở 
 
Đ
ông D
ươ 
ng nh
ư
Công ty H
a xaH
i Phòng-Vân Nam, Công ty Than Hòn Gai-C
m Ph
, Công ty R 
ượ 
u
Đ
ôngD
ươ 
ng, Công ty
đườ 
ng Hi
 p Hòa, Công ty Cao su
Đấ
t
Đỏ
.
2
 
Để
th
y rõ h
ơ 
n quá trình phát tri
n c
a h
th
ng ngân hàng Vi
t nam, có th
tham kh
o bài vi
ế
t ”C
i t
h
 th
ng Ngân hàng
ở 
Vi
t nam” c
a tác gi
Nguy
n Minh Ki
u.
3
Ph
n này
đượ 
c tham kh
o ch
y
ế
u t
n
i dung bài vi
ế
t t
ng quan v
thành ph
H
Chí Minh trên tranghttp://www.saigonnet.vn/dulich/saigon/tongquan/kinhte.htm
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khóa 2006-2007Tài chính Phát tri
nBài
đọ
cH
th
ng tài chính Vi
t nam
Hu
nh Th
ế
Du/Nguy
n Minh Ki
u 3
 
 Pháp-Hoa Ngân hàng (Banque Franco-Chinoise)
 
đượ 
c thành l
 p v
ớ 
i m
c
đ
ích h
 tr 
ợ 
các giao d
ch th
ươ 
ng m
i gi
a Pháp,
Đ
ông D
ươ 
ng và Trung Hoa c
ũ
ng nh
ư
v
ớ 
im
t vài n
ướ 
c khác
ở 
Á
Đ
ông nh
ư
Nh
t, Thái Lan. Ngoài hai ngân hàng trên, các n
ướ 
c có quy
n l
ợ 
i kinh t
ế
trong vùng c
ũ
ng có thi
ế
t l
 p cácngân hàng
ở 
Vi
t Nam nh
ư
The Chartered Bank, The Hong Kong and Shanghai BankingCorporation c
a Anh, Trung Qu
c ngân hàng và Giao thông ngân hàng c
a Trung Qu
c.T
cu
i th
ế
19
đế
n 3 th
 p niên
đầ
u th
ế
20, các ho
t
độ
ng ngân hàng
đề
u
ở 
trong tayng
ườ 
i n
ướ 
c ngoài. Mãi
đế
n n
ă
m 1927, m
t s
t
ư
b
n ng
ườ 
i Vi
t Nam m
ớ 
i thành l
 p m
tngân hàng l
y tên là An Nam ngân hàng (sau
đổ
i tên là Vi
t Nam ngân hàng) v
ớ 
i v
nhoàn toàn c
a ng
ườ 
i Vi
t, ch
y
ế
u h
tr 
ợ 
cho các ho
t
độ
ng nông nghi
 p. Cho
đế
n n
ă
m1954, ng
ườ 
i Vi
t có ngân hàng th
hai là Vi
t Nam công th
ươ 
ng ngân hàng.
1.1.2.
 
 H 
ệ 
th
ố 
ng ngân hàng Vi 
ệ 
t Nam
ở 
mi 
ề 
n B
ắ 
c giai 
đ 
o
n 1954-1975
4
 
 Ngày 6 tháng 5 n
ă
m 1951, Ch
t
ch H
Chí Minh
đ
ã ký s
c l
nh s
15/SL thành l
 p Ngânhàng Qu
c Gia Vi
t Nam v
ớ 
i các nhi
m v
chính g
m: Phát hành gi
y b
c, qu
n lý Kho b
c, th
c hi
n chính sách tín d
ng
để
phát tri
n s
n xu
t. Ngày 21/1/1960, Ngân hàng Qu
c Gia Vi
t Nam
đượ 
c
đổ
i tên thành Ngân hàng Nhàn
ướ 
c Vi
t Nam
để
phù h
ợ 
 p v
ớ 
i hi
ế
n pháp 1946 c
a n
ướ 
c Vi
t Nam dân ch
c
ng hoà. Nh
ng n
ă
m sau khi Mi
n Nam gi
i phóng 1975, tháng 7 n
ă
m 1976, Ngân hàng Qu
c gia
ở 
mi
n Nam
đượ 
c h
ợ 
 p nh
t vào Ngân hàng Nhà n
ướ 
c Vi
t Nam, t
o thành h
th
ng Ngânhàng Nhà n
ướ 
c duy nh
t c
a c
n
ướ 
c. H
th
ng t
ch
c th
ng nh
t c
a Ngân hàng Nhàn
ướ 
c bao g
m: Ngân hàng Trung
ươ 
ng
đặ
t tr 
s
ở 
chính t
i th
 
đ
ô Hà N
i, các Chi nhánh Ngân hàng t
i các t
nh, thành ph
và các chi
đ
i
ế
m ngân hàng c
ơ 
s
ở 
t
i các huy
n, qu
ntrên ph
m vi c
n
ướ 
c.Quá trình phát tri
n c
a h
th
ng Ngân hàng Vi
t Nam
ở 
Mi
n B
c có th
 
đượ 
c chia làmhai th
ờ 
i k 
nh
ư
sau:
Th
ờ 
i
 ỳ
1951 - 1954 
:
Trong th
ờ 
i k 
này, Ngân hàng qu
c gia Vi
t Nam
đượ 
c thành l
 pvà ho
t
độ
ng
độ
c l
 p t
ươ 
ng
đố
i trong h
th
ng tài chính, th
c hi
n ch
c n
ă
ng: Phát hànhgi
y b
c ngân hàng, thu h
i gi
y b
c tài chính; Th
c hi
n qu
n lý Kho b
c Nhà n
ướ 
c góp ph
n t
ă
ng thu, ti
ế
t ki
m chi, th
ng nh
t qu
n lý thu chi ngân sách;Phát tri
n tín d
ng ngânhàng ph
c v
s
n xu
t, l
ư
u thông hàng hoá.
Th
ờ 
i k 
 ỳ
1955 - 1975:
 
Trong th
ờ 
i k 
này, Ngân hàng Qu
c gia
đ
ã th
c hi
n nh
ng nhi
mv
c
ơ 
b
n g
m: C
ng c
th
tr 
ườ 
ng ti
n t
, gi
cho ti
n t
 
n
đị
nh, góp ph
n bình
n v
tgiá, t
o
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i cho công cu
c khôi ph
c kinh t
ế
; Phát tri
n công tác tín d
ngnh
m phát tri
n s
n xu
t l
ươ 
ng th
c,
đẩ
y m
nh khôi ph
c và phát tri
n nông, công,th
ươ 
ng nghi
 p. Trong giai
đ
o
n có hai ngân hàng chuyên doanh
đượ 
c thành l
 p
đ
ó  Ngân hàng Ki
ế
n thi
ế
t Vi
t Nam (1957), nay là Ngân hàng
Đầ
u t
ư
và Phát tri
n Vi
t Namvà Ngân hàng Ngo
i Th
ươ 
ng Vi
t Nam (1963).
4
Ph
n này
đượ 
c tham kh
o ch
y
ế
u t
n
i dung gi
ớ 
i thi
u l
ch s
Ngân hàng Nhà n
ướ 
c Vi
t Nam trêntrang web: http://www.sbv.gov.vn/gioithieu.asp

Activity (116)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Quan liked this
Bành Thảo liked this
Thanh Nam Nguyen liked this
Kim Loan liked this
Candy Quyên liked this
Nham Hoang liked this
Út Ngố liked this
Phan Dat Hvnh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->