Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tổ chức và hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại

Tổ chức và hoạt động của Ngân Hàng Thương Mại

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 15,388 |Likes:
Published by api-3848121
Vietnamese
Vietnamese

More info:

Published by: api-3848121 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khoá 2004-2005Tài chính phát tri
nBài
đọ
cT
ch
c và ho
t
độ
ng c
angân hàng th
ươ 
ng m
i
 
 Nguy
n Minh Ki
u 1
Baøi 7 
:
TOÅ CHÖÙC VAØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHTM
Muïc tieâu
: Hoïc xong baøi naøy sinh vieân hieåu ñöôïc böùc tranh chung veà toå chöùc vaøhoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi, moät loaïi hình toå chöùc tín duïng quan troïngnhaát trong heä thoáng taøi chính nöôùc ta hieän nay. Baøi naøy ñaët neàn moùng cho vieächoïc vaø hieåu ñöôïc toå chöùc vaø hoïat ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam hieännay.
1. CAÙC VAÁN ÑEÀ CAÊN BAÛN VEÀ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI (NHTM)1.1 Ñònh nghóa NHTM
Luaät tín duïng do Quoá c hoäi khoaù X thoâng qua vaøo ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1997,ñònh nghóa:
 Ngaân haøng thöông maïi laø moät loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc thöïchieän toaøn boä hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan
. Luaät naøycoøn ñònh nghóa:
Toå chöùc tín duïng laø loaïi hình doanh nghieäp ñöôïc thaønh laäp theoquy ñònh cuûa Luaät naøy vaø caùc qui ñònh khaùc cuûa phaùp luaät ñeå hoaït ñoäng kinhdoanh tieàn teä, laøm dòch vuïngaân haøng vôùi noäi dung nhaän tieàn göûi vaø söû duïng tieàn göûi ñeå caáp tín duïng, cung öùng caùc dòch vuï thanh toaùn.
Luaät toå chöùc tín duïng khoâng coù ñònh nghóa hoaït ñoäng ngaân haøng vì khaùi nieämnaøy ñaõ ñöôïc ñònh nghóa trong Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc, cuõng do Quoác hoäi khoaù Xthoâng qua cuøng ngaøy. Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñònh nghóa:
 Hoaït ñoäng ngaânhaøng laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi vaø söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng, cung öùng dòch vuïthanh toaùn.
 
1.2 Chöùc naêng cuûa NHTM
 Vaán ñeà chöùc naêng cuûa ngaân haøng thöông maïi ñaõ ñöôïc xem xeùt kyõ trong moân hoïcTieàn teä ngaân haøng. Trong phaïm vi moân hoïc naøy chæ nhaéc laïi caùc chöùc naêng cuûangaân haøng thöông maïi ñeå laøm noåi baät theâm vai troø cuûa ngaân haøng thöông maïi ñoáivôùi neàn kinh teá. Nhìn chung, ngaân haøng thöông maïi coù ba chöùc naêng cô baûn:
Chöùc naêng trung gian taøi chính, bao goàm trung gian tín duïng vaø trung gianthanh toaùn giöõa caùc doanh nghieäp trong neàn kinh teá .
Chöùc naêng taïo tieàn, töùc laø chöùc naêng saùng taïo ra buùt teä goùp phaàn gia taêngkhoái tieàn teä cho neàn kinh teá.
Chöùc naêng “saûn xuaát” bao goàm vieäc huy ñoäng vaø söû duïng caùc nguoàn löïc ñeåtaïo ra “saûn phaåm” vaø dòch vuï ngaân haøng.
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khoá 2004-2005Tài chính phát tri
nBài
đọ
cT
ch
c và ho
t
độ
ng c
angân hàng th
ươ 
ng m
i
 
 Nguy
n Minh Ki
u 2
2. PHAÂN LOAÏI NHTM2.1 Döïa vaøo hình thöùc sôû höõu
Döïa theo tieâu thöùc naøy, coù theå phaân loaïi ngaân haøng thöông maïi thaønh ngaân haøngthöông maïi quoác doanh, ngaân haøng thöông maïi coå phaàn, ngaân haøng thöông maïilieân doanh vaø chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi. Ngoaøi söï khaùc bieät veà  hình thöùc sôû höõu, giöõa caùc loaïi hình ngaân haøng thöông maïi naøy coøn coù söï khaùcbieät veà moät soá hoaït ñoäng do taùc ñoäng cuûa nhöõng quy ñònh chi phoái bôûi Luaät toå chöùctín duïng, seõ ñeà caäp trong phaàn cuoái cuûa baøi naøy.
Ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc
laø ngaân haøng thöông maïi do Nhaø nöôùc ñaàu tö voán, thaønh laäp vaø toå chöùc hoaït ñoäng kinh doanh, goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâukinh teá cuûa Nhaø nöôùc. Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc laø Hoäi ñoàng quaûntrò do Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc boå nhieäm, mieãn nhieäm sau khi coù thoaûthuaän vôùi Ban toå chöùc-caùn boä cuûa Chính phuû. Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa ngaân haøngthöông maïi laø Toång giaùm ñoác. Giuùp vieäc cho Toång giaùm ñoác coù caùc phoù toång giaùmñoác, keá toaùn tröôûng vaø boä maùy chuyeân moân nghieäp vuï.
Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn
laø ngaân haøng thöông maïi ñöôïc thaønh laäp döôùihình thöùc coâng ty coå phaàn, trong ñoù coù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, toå chöùc tínduïng, toå chöùc khaùc, vaø caù nhaân cuøng goùp voán theo qui ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaønöôùc.
Ngaân haøng lieân doanh
laø ngaân haøng ñöôïc thaønh laäp baèng voán goùp cuûa beân VieätNam vaø beân nöôùc ngoaøi treân cô sôû hôïp ñoàng lieân doanh. Ngaân haøng lieân doanh laømoät phaùp nhaân Vieät Nam, coù truï sôû chính taïi Vieät Nam, hoaït ñoäng theo giaáy pheùpthaønh laäp vaø theo caùc qui ñònh lieân quan cuûa phaùp luaät.
Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi
laø ñôn vò phuï thuoäc cuûa ngaân haøng nöôùcngoaøi, ñöôïc ngaân haøng nöôùc ngoaøi baûo ñaûm chòu traùch nhieäm ñoái vôùi moïi nghóa vuïvaø cam keát cuûa chi nhaùnh taïi Vieät Nam. Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi coùquyeàn vaø nghóa vuï do phaùp luaät Vieät Nam qui ñònh, hoaït ñoäng theo giaáy pheùp môûchi nhaùnh vaø caùc qui ñònh lieân quan cuûa phaùp luaät Vieät Nam.
2.2 Döïa vaøo chieán löôïc kinh doanh
Döïa theo tieâu thöùc chieán löôïc kinh doanh vaø moái quan heä giöõa ngaân haøng vôùikhaùch haøng, coù theå chia ngaân haøng thöông maïi thaønh ngaân haøng baùn buoân, ngaânhaøng baùn leû, vaø ngaân haøng vöøa baùn buoân vöøa baùn leû.
Ngaân haøng baùn buoân laø ngaân haøng chæ giao dòch vaø cung öùng dòch vuï choñoái töôïng khaùch haøng coâng ty chöù khoâng giao dòch vôùi khaùch haøng caù nhaân.Ñaïi ña soá caùc chinh nhaùnh ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi nhö ABM-
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Niên khoá 2004-2005Tài chính phát tri
nBài
đọ
cT
ch
c và ho
t
độ
ng c
angân hàng th
ươ 
ng m
i
 
 Nguy
n Minh Ki
u 3
 AMRO Bank, Deustchs Bank, The Chase Manhattan Bank,… hoaït ñoäng theoloaïi hình naøy.
Ngaân haøng baùn leû laø loaïi ngaân haøng giao dòch vaø cung öùng dòch vuï cho ñoáitöôïng khaùch haøng caù nhaân.
Ngaân haøng vöøa baùn buoân vöøa baùn leû laø loaïi ngaân haøng giao dòch vaø cungöùng dòch vuï cho caû khaùch haøng coâng ty laãn khaùch haøng caù nhaân. Haàu heátcaùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñeàu thuoäc loaïi hình ngaân haøng naøy.
2.3 Döïa vaøo quan heä toå chöùc
Döïa vaøo tieâu thöùc quan heä toå chöùc, coù theå chia ngaân haøng thöông maïi thaønh ngaânhaøng hoäi sôû, ngaân haøng chi nhaùnh (caáp 1 vaø caáp 2) vaø phoøng giao dòch. Ngaân haønghoäi sôû laø nôi taäp trung quyeàn löïc cao nhaát vaø laø nôi cung caáp ñaày ñuû hôn caùc dòchvuï ngaân haøng trong khi ngaân haøng chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch nhoû hôn vaø cungcaáp khoâng ñaày ñuû taát caùc giao dòch maø chæ taäp trung vaøo caùc giao dòch cô baûn nhö huy ñoäng voán, thanh toaùn vaø cho vay.
3. CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA MOÄT NHTM
Tuøy theo hình thöùc sôû höõu maø ngaân haøng thöông maïi coù cô caáu toå chöùc khaùc nhau.ÔÛ ñaây chæ trình baøy cô caáu toå chöùc cuûa hai loaïi hình ngaân haøng tieâu bieåu: Ngaânhaøng thöông maïi quoác doanh vaø ngaân haøng thöông maïi coåphaàn.
Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ôû Vieät Nam hieän coù Ngaân haøng Coângthöông Vieät Nam, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân VieätNam, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Xaây döïng Vieät Nam, vaø Ngaân haøng Phaùt trieån nhaø Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long. Caùcngaân haøng naøy thöôøng coù toå chöùc thoá ng nhaát töøHoäi sôû trung öông ñeán chinhaùnh ôû caùc tænh, thaønh vaø quaän, huyeän.
Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn laø loaïi ngaân haøng ñöôïc thaønh laäp döôùi hìnhthöùc coâng ty coå phaàn. Hieän taïi vaø trong töông lai loaïi hình ngaân haøng naøyngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng hôn trong heä thoáng ngaân haøng. Veà côcaáu toå chöùc, moät ngaân haøng thöông maïi coå phaàn thöôøng coù:
o
Hoäi sôû vôùi ñaày ñuû caùc phoøng nhö Phoøng giao dòch, Phoøng tín duïng,Phoøng thanh toaùn quoác teá, Phoøng kinh doanh ngoaïi teä, Phoøng ngaânquyõ, Phoøng haønh chính – toåchöùc, Phoøng quan heä quoác teá, Phoøngcoâng ngheä thoâng tin
o
Chi nhaùnh, bao goàm chi nhaùnh caáp moät vaø caáp hai, ôû caùc ñòa phöông
o
Phoøng giao dòch hoaëc ñieåm giao dòch tröïc thuoäc chi nhaùnh, thöôøngmôû ôû nhöõng nôi ñoâng daân cö vaø coù nhu caàu giao dòch vôùi ngaân haøngnhö sieâu thò, tröôøng hoïc, khu coâng nghieäp.

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Min Max liked this
Baongoc Lephuoc liked this
Kim Vui liked this
Kim Vui liked this
Kim Vui liked this
Phuong Bich liked this
Kim Vui liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->