Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Semerkant Amin Maalouf

Semerkant Amin Maalouf

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 132|Likes:
Published by api-3755137

More info:

Published by: api-3755137 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

SEMERKANT
Amin Maalouf, 1949'da L\u00fcbnan'da do\u011fdu. Ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra
gazetecili\u011fe ba\u015flad\u0131; 1976'dan beri Paris'te ya\u015f\u0131yor. \u00c7e\u015fitli yay\u0131n organlar\u0131nda y\u00f6neticilik ve
k\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 yapm\u0131\u015f olan Maalouf, bug\u00fcn vaktinin \u00e7o\u011funu kitaplar\u0131n\u0131 yazmaya ay\u0131rmaktad\u0131r.
Yap\u0131tlar\u0131nda \u00e7ok iyi bildi\u011fi Asya ve Akdeniz \u00e7evresi k\u00fclt\u00fcrlerinin s\u00f6ylencelerini ba\u015far\u0131yla
i\u015fleyen Maalouf, ilk kitab\u0131 Les Croisades vues par les Arabes (1983, Araplar\u0131n G\u00f6z\u00fcyle
Ha\u00e7l\u0131lar) ile tan\u0131nd\u0131 ve bu kitab\u0131n \u00e7evrildi\u011fi dillerde de b\u00fcy\u00fck bir ba\u015far\u0131 kazand\u0131. 1986'da
yay\u0131mlanan ve ayn\u0131 y\u0131l Frans\u0131z-Arap Dostluk \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc kazanan ikinci kitab\u0131 (ilk roman\u0131)
Leon l'Africain (Afrikal\u0131 Leo) ise bug\u00fcn bir "klasik" kabul edilmektedir.
Maaloufun 1988'de yay\u0131mlanan ikinci roman\u0131 Samarcande (Semerkant) da co\u015fkuyla
kar\u015f\u0131land\u0131 ve pek \u00e7ok dile \u00e7evrildi. Maaloufun sonraki kitaplar\u0131 yine romand\u0131: Les Jardins de
lu-miere (1991, I\u015f\u0131k Bah\u00e7eleri) ve Le Premier Siecle apres Beatrice (1992, Beatrice'den Sonra
Birinci Y\u00fczy\u0131l). Amin Maalouf, 1993'te yay\u0131mlanan roman\u0131 Le Rocher de Ta-nios (Tanios
Kayas\u0131) ile Goncourt \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc kazand\u0131. Son roman\u0131 Echelles du Levant (Do\u011funun Limanlar\u0131)
ise 1996'da yay\u0131mland\u0131.
Amin Maaloufun d\u00f6rt roman\u0131 yay\u0131nevimizce T\u00fcrk\u00e7eye kazand\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r: Afrikal\u0131 Leo (1993),
Semerkant (1993), Tanios Kayas\u0131 (1995) ve Do\u011funun Limanlar\u0131 (1996).
AM\u0130N MAALOUF
Semerkant
ROMAN
Semerkant / Amin Maalouf
\u00d6zg\u00fcn ad\u0131: Samarcande
\u0130\u00c7\u0130NDEK\u0130LER

B\u0130R\u0130NC\u0130 K\u0130TAP

\u015eairler ve Sevgililer \u2022 11
\u0130K\u0130NC\u0130 K\u0130TAP
Ha\u015fha\u015filer Cenneti \u2022 77

\u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc K\u0130TAP

Bininci Y\u0131l\u0131n Sonu \u2022 135
D\u00d6RD\u00dcNC\u00dc K\u0130TAP
Denizde Bir \u015eair \u2022 189

Ve \u015fimdi, bak\u0131\u015flar\u0131n\u0131 Semerkant \u00fczerinde gezdir! O, yery\u00fcz\u00fcn\u00fcn krali\u00e7esi de\u011fil mi? T\u00fcm
kentlerin kaderini ellerinde tutmuyor mu?
Edgar Allan Poe (1809 -1849)
Atlantik'in dibinde bir kitap var. Anlataca\u011f\u0131m, i\u015fte onun \u00f6yk\u00fcs\u00fc.
Belki nas\u0131l sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorsunuz: o tarihte gazeteler yazd\u0131, baz\u0131 yap\u0131tlarda da belirtildi:
14 Nisan 1912'yi 15 Nisan 1912'ye ba\u011flayan gece, Titanic gemisi, Newfoundland a\u00e7\u0131klar\u0131nda
batt\u0131\u011f\u0131nda, en \u00fcnl\u00fc kurbanlar\u0131ndan biri de, \u0130ranl\u0131 bilge ozan, g\u00f6kbilimci \u00d6mer Hayyam'\u0131n
Rubaiyat'\u0131n\u0131n elyazmas\u0131 tek \u00f6rne\u011fi idi.
Bu deniz facias\u0131ndan s\u00f6z edecek de\u011filim. Benden ba\u015fkalar\u0131, felaketi dolar ile de\u011ferlendirdiler,
benden ba\u015fkalar\u0131, \u00f6l\u00fclerin ve son s\u00f6zlerinin d\u00f6k\u00fcm\u00fcn\u00fc, yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi gibi yapt\u0131lar.
Aradan alt\u0131 y\u0131l ge\u00e7mi\u015f olmas\u0131na kar\u015f\u0131n, lay\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131m halde bir ara sahibi bulundu\u011fum o
deriden ve m\u00fcrekkepten olma varl\u0131k, daha h\u00e2l\u00e2 kafama tak\u0131l\u0131yor. Onu, do\u011fdu\u011fu Asya
topraklar\u0131ndan s\u00f6k\u00fcp alan ben de\u011fil miyim? Ben, yani Benjamin O. Lesage. Onu Titanic
gemisine bindiren ben de\u011fil miyim? Bin y\u0131ll\u0131k g\u00fczerg\u00e2h\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren, \u00e7a\u011f\u0131m\u0131n k\u00fcstahl\u0131\u011f\u0131
de\u011filse, nedir?
O g\u00fcnden beri, d\u00fcnya her g\u00fcn biraz daha kana ve karanl\u0131\u011fa buland\u0131. Bana gelince, art\u0131k hayat
g\u00fcl\u00fcmsemiyor. An\u0131lar\u0131n sesini dinlemek, saf bir \u00fcmit beslemek, "onu yar\u0131n bulacaklar"
hayalini kurmak i\u00e7in, insanlardan uzakla\u015ft\u0131m. Alt\u0131n kutusunun i\u00e7inde, denizin derinliklerinden

\u00e7\u0131kacak, kaderine yeni bir macera eklenecek diyordum. Parmaklar ona dokunabilir, onu
a\u00e7abilir, i\u00e7ine dalabilir, g\u00f6zler a\u015fama a\u015fama ser\u00fcvenini izleyebilirdi. Ke\u015ffedecekleri: \u015fairin
kendisi olurdu ve onun ilk dizeleri, ilk a\u015fklar\u0131, ilk korkular\u0131! Ve de Ha\u015fha\u015filerin mezhebi!
Sonra, boz ve z\u00fcmr\u00fct rengi bir resmin kar\u015f\u0131s\u0131nda, ku\u015fkuyla dururlard\u0131. Resmin \u00fczerinde ne
tarih, ne de imza! Sadece co\u015fkulu ya da bezgin \u015fu s\u00f6zler var:
"Semerkant, d\u00fcnyan\u0131n g\u00fcne\u015fe d\u00f6n\u00fck en g\u00fczel y\u00fcz\u00fc."

B\u0130R\u0130NC\u0130 K\u0130TAP

\u015eA\u0130RLER VE SEVG\u0130L\u0130LER
Kim Senin Yasan\u0131 \u00e7i\u011fnemedi ki, s\u00f6yle?
G\u00fcnahs\u0131z bir \u00f6mr\u00fcn tad\u0131 ne ki, s\u00f6yle?
Yapt\u0131\u011f\u0131m k\u00f6t\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc, k\u00f6t\u00fcl\u00fckle \u00f6detirsen Sen,
Sen ile ben aras\u0131nda ne fark kal\u0131r ki, s\u00f6yle?
\u00d6mer Hayyam
Bazen Semerkant'ta, a\u011f\u0131r ve kasvetli bir g\u00fcn\u00fcn bitiminde, kentin i\u015fsiz g\u00fc\u00e7s\u00fcz tak\u0131m\u0131, baharat
\u00e7ar\u015f\u0131s\u0131n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131ndaki iki meyhane \u00e7\u0131kmaz\u0131nda, Sogd \u00fclkesinin kokulu \u015farab\u0131n\u0131 i\u00e7mek i\u00e7in
de\u011fil, ama gelen gideni g\u00f6zetlemek ya da \u00e7ak\u0131rkeyif bir ka\u00e7 ak\u015famc\u0131ya sald\u0131rmak i\u00e7in dolan\u0131p
durur. Ele ge\u00e7irilen ki\u015fi yere serilir, hakaret edilir, ba\u015ftan \u00e7\u0131kartan \u015farab\u0131n k\u0131z\u0131ll\u0131\u011f\u0131n\u0131 ona y\u00fcz
y\u0131llar boyu hat\u0131rlatacak olan bir cehennem ate\u015fine sokulur.
\u0130\u015fte Rubaiyat, 1072 yaz\u0131nda, b\u00f6yle bir olay \u00fczerine yaz\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. \u00d6mer Hayyam yirmi
d\u00f6rt ya\u015f\u0131ndayd\u0131 ve bir s\u00fcredir Semerkant'ta bulunuyordu. O ak\u015fam, meyhaneye mi gitmi\u015fti
yoksa dola\u015f\u0131p dururken rastlant\u0131lar m\u0131 onu oraya s\u00fcr\u00fcklemi\u015fti? Bilinmeyen bir kenti
ar\u015f\u0131nlaman\u0131n taze keyfi, biten g\u00fcn\u00fcn binlerce bi\u00e7im al\u0131\u015f\u0131na a\u00e7\u0131k g\u00f6zlerle bak\u0131\u015f... Gelincik
Tarlas\u0131 Soka\u011f\u0131nda bir k\u00fc\u00e7\u00fck o\u011flan, a\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 elmay\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcnde tutarak tabanlar\u0131 ya\u011fl\u0131yor;
\u00e7uhac\u0131lar \u00e7ar\u015f\u0131s\u0131nda bir d\u00fckk\u00e2n\u0131n i\u00e7inde, bir kandilin k\u00f6r \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda tavla partisi s\u00fcr\u00fcyor, iki zar
at\u0131\u015f\u0131ndan sonra bir k\u00fcf\u00fcr ve t\u0131k\u0131rt\u0131l\u0131 bir g\u00fcl\u00fc\u015f duyuluyordu. \u0130plik\u00e7iler ge\u00e7idinde ise, kat\u0131rc\u0131n\u0131n
biri \u00e7e\u015fmenin \u00f6n\u00fcnde durup y\u00fcz\u00fcn\u00fc y\u0131k\u0131yor, sonra da uyuya kalan \u00e7ocu\u011funu \u00f6percesine,
dudaklar\u0131n\u0131 uzat\u0131p muslu\u011fa e\u011filiyor, susuzlu\u011funu giderdikten sonra \u0131slak avu\u00e7lar\u0131n\u0131 y\u00fcz\u00fcnde
gezdirip \u015f\u00fckrediyor, i\u00e7i bo\u015f bir karpuzu yerden alarak su ile dolduruyor ve hayvan\u0131n\u0131n
ba\u015f\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131ya, o da i\u00e7ebilsin diye boca ediyordu.
T\u00fct\u00fcnc\u00fcler Meydan\u0131nda, gebe bir kad\u0131n Hayyam'a yakla\u015ft\u0131. Pe\u00e7esini a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda ancak onbe\u015f
ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu anla\u015f\u0131l\u0131yordu. Tek s\u00f6z etmeden, \u00e7ocuksu dudaklar\u0131nda tek g\u00fcl\u00fcmseme
olmadan, Hayyam'\u0131n elindeki kestanelerden bir ka\u00e7\u0131n\u0131 \u00e7al\u0131verdi. Hayyam \u015fa-\u015f\u0131rmad\u0131. Bu
Semerkant'da eski bir inan\u0131\u015ft\u0131. Bir anne aday\u0131, sokakta ho\u015funa giden bir yabanc\u0131ya rastlarsa,
yiyece\u011fini elinden almak cesaretini g\u00f6sterebilmeliydi. B\u00f6ylece, do\u011facak \u00e7ocuk, onun kadar
yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131, onun gibi ince uzun, onun kadar soylu ve d\u00fczg\u00fcn hatlara sahip olacakt\u0131r. \u00d6mer,
uzakla\u015fan kad\u0131na bakarken, elinde kalan kestaneleri yemeye devam etti. O s\u0131rada duydu\u011fu bir
u\u011fultu, h\u0131z-
13
Ilanmas\u0131na yol a\u00e7t\u0131. Az sonra kendini, zincirinden bo\u015fanm\u0131\u015f bir g\u00fcruhun ortas\u0131nda buluverdi.

Kollar\u0131 ve bacaklar\u0131 upuzun, beyaz sa\u00e7lar\u0131 da\u011f\u0131lm\u0131\u015f bir ihtiyar, yere serilmi\u015f, \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00f6fke ve
korkudan h\u0131\u00e7k\u0131r\u0131\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6zleriyle yeni gelene yalvarmaktayd\u0131. Zavall\u0131n\u0131n \u00e7evresini,
yirmi kadar titrek sakall\u0131, sopal\u0131 adam alm\u0131\u015f, az \u00f6tede keyifli bir seyirci kitlesi birikmi\u015fti.
Aralar\u0131ndan biri, Hayyam'\u0131n k\u0131zg\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcnce: "\u00d6nemli de\u011fil, bu uzun Cabir'den
ba\u015fkas\u0131 de\u011fil" dedi. \u00d6mer s\u0131\u00e7rad\u0131, bir utan\u00e7 dalgas\u0131 gelip bo\u011faz\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcmlendi, kendi
kendine: "Cabir, Ebu Ali'nin arkada\u015f\u0131!" diye s\u00f6ylendi. Ebu Ali, asl\u0131nda s\u0131k rastlanan bir
isimdi. Ama ister Buhara'da olsun, ister Cordoba'da, ister Belh'de olsun, ister Ba\u011fdat'ta, ad\u0131
sayg\u0131 ile an\u0131l\u0131rsa, kim oldu\u011fu kolayl\u0131kla anla\u015f\u0131l\u0131r. Bu, \u0130bn-i Sina'dan ba\u015fkas\u0131 de\u011fildir. Bat\u0131'da
Avicenne diye bilinen! \u00d6mer onu tan\u0131m\u0131\u015f de\u011fildi. Onun \u00f6l\u00fcm\u00fcnden onbir y\u0131l sonra do\u011fmu\u015f,,
ama onu, ku\u015fa\u011f\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ustas\u0131, b\u00fct\u00fcn bilimlerin \u00fcstad\u0131, Mant\u0131k havarisi olarak kabul

etmi\u015fti. Hayyam tekrar s\u00f6ylendi: "Cabir, Ebu Ali'nin en sevdi\u011fi arkada\u015f\u0131!" Cabir'i ger\u00e7i ilk kez
g\u00f6r\u00fcyordu ama, talihsiz ya\u015fam\u0131 hakk\u0131nda bilgisi vard\u0131. \u0130bn-i Sina, Cabir'i kendi halefi sayar,
yaln\u0131z d\u00fc\u015f\u00fcncelerini sergilemedeki atakl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve pervas\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ele\u015ftirirdi. Cabir, bu kusuru
y\u00fcz\u00fcnden g\u00fcnlerce hapis yatm\u0131\u015f, meydan daya\u011fma \u00e7ekilmi\u015f, son kam\u00e7\u0131lanmas\u0131 B\u00fcy\u00fck
Semerkant Meydan\u0131nda, ailesinin g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fmi\u015fti. Cabir bu hareketi asla
unutmam\u0131\u015ft\u0131. Cesur, g\u00f6z\u00fcpek bir adam iken nas\u0131l olmu\u015ftu da b\u00f6yle ihtiyara d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc?
Herhalde kar\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc y\u00fcz\u00fcnden! Kar\u0131s\u0131 \u00f6ld\u00fckten sonra, y\u0131rt\u0131k p\u0131rt\u0131k giysilerle, sendeleye
sendeleye, sa\u00e7ma sapan konu\u015farak dola\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Cabir'in pe\u015finden, g\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcp ba\u011fr\u0131\u015fan,
ellerini \u00e7\u0131rpan, att\u0131klar\u0131 ta\u015flarla onun, g\u00f6zlerinden ya\u015f ak\u0131tacak kadar, can\u0131n\u0131 yakan bir \u00e7ocuk
ordusu giderdi.
\u00d6mer, b\u00fct\u00fcn bunlar\u0131 izlerken "Dikkat etmezsem, g\u00fcn\u00fcn birinde ben de b\u00f6yle olaca\u011f\u0131m" diye
d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. Korktu\u011fu sarho\u015fluk de\u011fildi; nicedir \u015farapla aralar\u0131nda kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 bir sayg\u0131 olu\u015fmu\u015ftu.
Onun as\u0131l korktu\u011fu, i\u00e7indeki sayg\u0131nl\u0131k duvar\u0131n\u0131 y\u0131kmalar\u0131ndan \u00fcrkt\u00fc\u011f\u00fc, insan y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131yd\u0131.
\u015eurada duran zavall\u0131, d\u00fc\u015fk\u00fcn, etraf\u0131nda \u00e7ember olu\u015fturulmu\u015f adam\u0131 g\u00f6rmek istemiyor,
uzakla\u015fmak istiyordu. Ama yine biliyordu ki, \u0130bn-i Sina'n\u0131n bir dostunu b\u00f6ylesi bir g\u00fcruha
terk edemezdi. A\u011f\u0131r a\u011f\u0131r ilerledi. Son derece sakin bir sesle:
\u2014 Bu zavall\u0131y\u0131 b\u0131rak\u0131n gitsin! diye seslendi.
Eleba\u015f\u0131, Cabir'in \u00fczerine gelmi\u015fken do\u011fruldu, davetsiz konu-
14
\u011funun kar\u015f\u0131s\u0131na dikildi. Y\u00fcz\u00fcnde derin bir b\u0131\u00e7ak yaras\u0131 vard\u0131 ve \u00d6mer'e, surat\u0131n\u0131n o yan\u0131n\u0131
d\u00f6nerek konu\u015fmaya ba\u015flad\u0131:
\u2014 Bu adam bir sarho\u015f, bir z\u0131nd\u0131k, bir feylesof! dedi. Hele bu son s\u00f6zc\u00fck, a\u011fz\u0131ndan
t\u00fck\u00fcr\u00fcrcesine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.
\u2014 Semerkant'da art\u0131k tek bir feylesof istemiyoruz!
Kalabal\u0131ktan bir onama sesi y\u00fckseldi. Onlar i\u00e7in "feylesof s\u00f6zc\u00fc\u011f\u00fc, Yunan\u0131n din d\u0131\u015f\u0131
bilimlerine, genelde din ya da edebiyat d\u0131\u015f\u0131 her \u015feye ilgi g\u00f6steren adam anlam\u0131na geliyordu.
\u00d6mer Hayyam, gen\u00e7 ya\u015f\u0131na kar\u015f\u0131n, tan\u0131nm\u0131\u015f bir feylesoftu. Yani \u015fu zavall\u0131 Cabir'e oranla \u00e7ok
daha b\u00fcy\u00fck bir avd\u0131. Anla\u015f\u0131lan, surat\u0131 yaral\u0131 adam onu tan\u0131mam\u0131\u015ft\u0131, \u00e7\u00fcnk\u00fc arkas\u0131n\u0131 d\u00f6nerek
i\u015fine koyulmu\u015f, ihtiyar\u0131 sa\u00e7lar\u0131ndan yakalayarak, kafas\u0131n\u0131 \u00fc\u00e7, d\u00f6rt kez sa\u011fa sola sallamaya
ba\u015flam\u0131\u015f, en yak\u0131n duvara \u00e7arpacakm\u0131\u015f gibi yap\u0131p, bir anda b\u0131rak\u0131vermi\u015fti. Sert olmakla
birlikte, davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n yine de temkinli bir yan\u0131 vard\u0131, i\u015fi sonuna kadar g\u00f6t\u00fcrmek istemiyormu\u015f
gibiydi. Hayyam, bundan yararlanarak tekrar araya girdi:
\u2014 B\u0131rak \u015fu ihtiyar\u0131, o bir dul, bir hasta, bir deli, dudaklar\u0131n\u0131 ancak k\u0131p\u0131rdatabildi\u011fini
g\u00f6rm\u00fcyor musun?
Eleba\u015f\u0131 bir s\u0131\u00e7ray\u0131\u015fta Hayyam'\u0131n yan\u0131na geldi, parma\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6z\u00fcne sokarcas\u0131na sordu:
\u2014 Sen onu iyi tan\u0131yor gibisin. Kimsin sen? Semerkant'l\u0131 de\u011filsin! Seni bu kentte tan\u0131yan yok!
\u00d6mer, kar\u015f\u0131s\u0131ndakinin parma\u011f\u0131n\u0131 itti. Adam bir ad\u0131m geriledi ama yine de \u0131srar etti:

\u2014 Ad\u0131n ne yabanc\u0131?

Hayyam duraksad\u0131, s\u0131\u011fmacak bir yer arad\u0131, g\u00f6k y\u00fcz\u00fcne bakt\u0131. Hilali \u00f6rten bulutlar\u0131 g\u00f6rd\u00fc.
Sustu, i\u00e7 \u00e7ekti. D\u00fc\u015f\u00fcnceye dalma, y\u0131ld\u0131zlar\u0131 adlar\u0131 ile tek tek sayma, uzaklara gitme, halk
y\u0131\u011f\u0131n\u0131ndan ka\u00e7ma!
Kalabal\u0131k \u00e7evresini sard\u0131, birka\u00e7 el omuzuna dokundu, kendine gelip do\u011fruldu:
\u2014 Ben \u00d6mer, Ni\u015fapur'lu \u0130brahim'in o\u011flu. Ya sen kimsin? \u015eeklen sorulmu\u015f bir soruydu.
Adam\u0131n kendini tan\u0131tmaya hi\u00e7
niyeti yoktu. Buras\u0131 onun kentiydi ve sorgu sual etmek yaln\u0131zca onun hakk\u0131yd\u0131. Daha sonra
\u00d6mer adam\u0131n lakab\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenecekti. Kesik Y\u00fcz diye tan\u0131n\u0131rm\u0131\u015f. Eli sopal\u0131, a\u011fz\u0131 laf yapar,
gelecekte Semerkant'\u0131 titretecek olan adam! \u015eimdilik sadece, bir i\u015fareti ile diledi\u011fini
yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7evresindeki \u015fu insanlara egemendi. G\u00f6zlerinde beliren ani p\u0131r\u0131lt\u0131 ile hempalar\u0131na
d\u00f6nd\u00fc, sonra da kalabal\u0131\u011fa seslendi:
\u2014 Vay can\u0131na, Ni\u015fapur'lu \u0130brahim Hayyam'\u0131n o\u011flu \u00d6mer'i na-

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quickwalker liked this
mehmetyeter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->