Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Son-Veni

Giao an Son-Veni

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 561 |Likes:
Published by api-3849455

More info:

Published by: api-3849455 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
BÀI GI
NG MÔN H
C: CÔNG NGH
S
 
N- VECNI
Giáo viên ph
trách: D

NG TH
HYKhoa Hóa -
HBK
à N
ng

C L
C
Ch
 
ng I. M

UCh
 
ng II: DUNG MÔI MÔI-MÔI TR
 
NG PHÂN TÁNCh
 
ng III CH
T LÀM KHÔCh
 
ng IV. B
T MÀUCh
 
ng V CH
T T
O MÀNGCh
 
ng VI : CÔNG NGH
S
N XU
T S
 
NCh
 
ng VII : QUÁ TRÌNH GIA CÔNG MÀNG S
 
NCh
 
ng VIII: M
T S
PH
GIA DÙNG TRONG S
 
N
TÀI LI
U THAM KH
O
Nguy
n V
n L
c- K
thu
t s
 
n- Nhà xu
t b
n giáo d
c- 1999.Swaraj Paul-
Surface Coatings
- John Wiley & Sons- 1997.Zeno W. wicks, JR. Frank, N. Jones, S. Peter Pappas-
Organic Coating
- Wiley-Interscience 1999.Dieter Stoye, Werner Freitad-
Paints, Coatings and Solvents
- Wiley- VCH-1998Gunter Buxbaum-
 Industrial Inorganic Pigments
- Wiley- VCH- 1998Henry Fleming Payne-
Organic Coating Technology
- John Wiley & Sons, INC-1960.
Ch
 
ng I. M

U
I/ Vài nét v
l
ch s
phát tri
n:
Vào th
 
i k
tr
 
c công nguyên, ng
 
i Ai C
p
ã bi
t trang trí t
 
ng, hang h
cmình
 
và các v
t d
ng trên c
 
s
 
ch
t k
t dính là lòng tr
ng tr
ng, sáp ong,nh
a câytr
n v
 
i b
t màu thiên nhiên.Vài ngàn n
m sau
ó ng
 
i Trung Hoa
ã phát hi
n và dùng m
cây s
 
n làm s
 
n ph
keo. Tr
 
c
ây s
 
n
 
c s
n xu
t t
các lo
i d
u th
o m
c, nh
d
u lanh, d
u tr
u,d
u gai, d
u
 
2
d
a, d
u h
 
ng d
 
ng, d
u ngô, d
u cao su...Các lo
i nh
a thn nhiênnh
cánh ki
n, nh
athông, bi tum thiên nhiên...Các lo
i b
t nh
cao lanh, oxit s
t.

n th
k
20, cùng v
 
i s
phát tri
n chung c
a ngành công nghi
p hoá ch
t, côngnghi
p s
 
n t
ng h
 
p ra
 
i và phát tri
n m
nh,

t bi
t là
 
nh
ng n
 
c có công nghi
phoá ch
tphát tri
n m
nh. Toàn th
gi
 
i n
m 1965 s
n xu
t kho
n 10 tri
u t
n s
 
n, n
m1975 t
ng lên 16tri
u t
n.Trong công nghi
p s
 
n ngày nay ng
 
i ta s
d
ng kho
n 2700 lo
i nh
a làm ch
t t
omàng, 700 lo
i d
u, 2000 lo
i b
t màu, 1000 lo
i dung môi và kho
n 600 ch
t ph
gia.Tr
 
c
ây, s
 
n d
u chi
m
u th
trong công nghi
p ch
t
o s
 
n. Nh
ng trong vòng 10n
m tr
 
l
i
ây s
 
n t
ng h
 
p
ã ti
n lên chi
m
u th
hàng

u trong các lo
i s
 
n.
II/ S
 
n là gì?
Tr
 
c
ây m
t s
nhà nghiên c
u
ã

a ra m
t vài khái ni
m nh
sau:- S
 
n là huy
n phù c
a b
t màu, ch
t

n trong dung d
ch ch
t t
o màng v
 
i dung môit
 
ng
ng (Liên Xô).- S
 
n là t
h
 
p l
ng ch
a b
t màu, khi ph
n n
n thành l
 
p m
ng s
t
o thành màngph
không trong su
t (M
).Hai

nh ngh
  
a này bao g
m các lo
i s
 
n màu

c, men (Pigment Paint)D
ng v
t li
u s
 
n không ch
a b
t màu g
i là vec ni- là dung d
ch t
o màng trong dungmôi thích h
 
p.

nh ngh
  
a t
ng quát: S
 
n là h
phân tán g
m nhi
u thành ph
n (ch
t t
o màng, ch
tmàu... trong môi tr
 
ng phân tán). Sau khi ph
lên b
m
t v
t li
n n
n nó t
o thành l
 
pmàng

u

n, bám ch
c, b
o v
và trang trí b
m
t v
t li
u c
n s
 
n.Nh
v
y: ch
c n
ng c
a màng s
 
n là trang trí và b
o v
v
t li
u n
n.
III/ Phân lo
i s
 
n:
Có r
t nhi
u cách phân lo
i :- C
n c
vào b
n ch
t c
a ch
t t
o màng:+ S
 
n d
u thu
n tuý: Thành ph
n ch
t t
o màng ch
có d
u th
o m
cnên ít dùngdo khôngb
n.+ S
 
n d
u nh
a: thành ph
n ch
t t
o màu g
m d
u th
o m
c và nh
a ( thiên nhiên, nhânt
o). Lo
i này
 
c dùng ph
bi
n trong
 
i s
ng h
ng ngày nh
ng ít dùng trongcác nghành k
thu
t.+ S
 
n t
ng h
 
p: Ch
t t
o màng là nh
a t
ng h
 
p (g
i tên c
n c
vào tên c
a lo
i nh
a:S
 
n epoxy, s
 
n alkyd...)- C
n c
b
n ch
t c
a môi tr
 
ng phân tán:+ S
 
n dumg môi môi tr
 
ng phân tán là dung môi h
u c
 
+ S
 
n n
 
c môi tr
 
ng phân tán là n
 
c.+ S
 
n b
t không môi tr
 
ng phân tán.- C
n c
vào
ng d
ng:+ S
 
n g
.+ S
 
n kim lo
i+ Men tráng g
m, s
...+S
 
n ch
ng hà.+s
 
n cách
i
n+ S
 
n ch
u nhi
t+ S
 
n b
n hoá ch
t+ S
 
n b
n khí quy
n.
 
3
- C
n c
vào ph
 
ng pháp s
 
n:+ s
 
n phun.+ S
 
n t
  
nh
i
n+ tráng, m
kim lo
i.- Các d
ng s
 
n

t bi
t khác:+ S
 
n d
n
i
n+ S
 
n c
m quang+ S
 
n phát sáng
IV/ Thành ph
n c
a s
 
n:
Bao g
m các thành ph
n sau:- Thành ph
n chính:+ Ch
t t
o màng: là thành ph
n ch
y
u quang tr
ng nh
t quy
t

nh các tính ch
t c
amàng s
 
n.Ch
t t
o màng bao g
m: d
u th
o m
c, nh
a thiên nhiên, nh
a t
ng h
 
p.
ôïi v
 
i d
u th
o m
c thì ch
có lo
i khô (CI >130) nh
d
u tr
u, d
u lanh m
 
i có kh
n
ng t
o màng (do trong phân t
có nhi
u n
i
ôi) còn lo
i bán khô (95 < CI <130) vàkhôngkhô ( CI < 95) thì ch
dùng

bi
n tính nh
a t
ng h
 
p dùng làm ch
t hoá d
o.Nh
a thiên nhiên, nh
a t
ng h
 
p
 
c bi
n tính

thay

i tính ch
t.+ ch
t màu ( b
t màu, b
t

n)+ Môi tr
 
ng phân tán- Thành ph
n ph
:+ Ch
t hoá d
o+ Ch
t làm khô,
óng r
n+ Ch
t
n

nhNgoài ra còn có nh
ng h
 
p ch
t

c bi
t nh
: ch
t di
t khu
n, d
n nhi
t, d
n
i
n, ch
tphát sáng, c
m quang...
Ch
 
ng II: DUNG MÔI MÔI-MÔI TR
 
NG PHÂN TÁN.
Trong s
 
n, dung môi là h
 
p ph
n chính nó th
 
ng chi
m kh
i l
 
ng l
 
n h
 
n so v
 
i ch
tt
o màng. M
t s
lo
i s
 
n, dung môi chi
m

n 80%, ch
có 20% là ch
t t
o màng nh
:s
 
nnitro xenlulo, clo cao su...Dung môi: là ch
t l
ng d
bay h
 
i dùng

hoà tan các ch
t t
o màng, ch
t hoád
o...chuy
n h
s
 
n vào tr
ng thái thu
n l
 
i cho vi
c ch
bi
n và s
d
ng và s
bay h
 
i h
t trongquá trình t
o thành màng s
 
n.
I/ Yêu c
u

i v
 
i dung môi.
1/ Kh
n
 ng hoà tan.
- M
i dung môi ch
có m
t kh
n
ng hoà tan m
t s
ch
t t
o màng nh
t

nh. N
u dungmôi và ch
t t
o màng có

phân c
c càng gi
ng nhau thì càng d
hoà tan.d
: Axetat xenlulo là m
t este có

phân c
c t
 
ng

i nên tan trong nh
ng dungmôicó

phân c
c t
 
ng t
là các este ho
c ceton nh
axeton, etyl axetat ho
c cao su làh
 
pch
t không phân c
c nên không tan trong nh
ng dung môi không phân c
c là cáchidrocacbonth
ng ho
c vòng nh
x
ng.-Ngoài ra kích th
 
c phân t
c
ng có kh
n
ng hoà tand
: Xenlulo là ho
t ch
t r
t phân c
c, l
ra hoà tan trong n
 
c nh
ng do kh
i l
 
ngphân t
c
a nó quá cao nên nó ch
tr
 
ng trong n
 
c ch
không tan.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huyen Le liked this
meongoao74 liked this
Quang Le liked this
Quang Le liked this
Quang Le liked this
Quang Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->