Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
การสอนแบบชี้แนะ

การสอนแบบชี้แนะ

Ratings: (0)|Views: 950 |Likes:
Published by Som Mutita

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Som Mutita on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
การชี ้แนะ
การชี้แนะ(
coaching
)
:
ยุทธวิธีสำาคัญในการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนของครู
 
นายเฉลิมชัพันธ์เลิ นศ.ปริญญาเอก ภาควิ ชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
 
“ 
เด็กชายคนหนึ่งเฝ้ามองผีเสือดินรนออกจากดักแด้ด้วย  ความสงสารเขาจึงใช้ปลายมีดกรีดผาให้มันออกมาโดยงาย แต ผีเสือตัวนันก็ไมสามารถโบยบินขึนมาได้เพราะธรรมชาติ ต้องการให้มันพัฒนาปีกให้แข็งแรงด้วยการดินรนออกจากตัว  ดักแด้เด็กชายทำาให้ชีวิตของผีเสือนันสะดวกงายดายเกินไป  จนมัน ไมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้
” 
มีคำาถามว่
เป็นไปได้ ไหมว่าเราทำาตัวเป็น
คุณครู ใจดี
ที  ช่วย เหลือครูสารพัดเรื อง บอกทุกอย่างจนหมดไส้หมดพุง เพื อให้คุณครู ความร้  ูที  ให้ ไปจัดการเรียนการสอน แต่สุดท้ายคุณครูก็ทำาอะไรไม่เป็น กลายเป็นผีเสื อที บินไม่ ได้ความปรารถนาดีของเรากลายเป็น
การุฆาตกรรม
ทางความคิดไปเสียแล้วหรื
 
การชี ้แนะ
มีคำาถามว่
ที จัดอบรมสารพัดหลักสูตรในอดีตที ผ่านมานั  ไม่มีความหมายเลยหรือไร ทำาไมไม่เห็นเกิดผลในการจัดการเรียน การสอนที ยังยืน เห็นแต่ครูกระตือรือร้นเวลามารับการอบรม กลับไป สอนด้วยวิธีการใหม่นันได้เพียงไม่กี สัปดาห์ แล้วก็กลืนหายไปกับกาล เวลา บรรดาเอกสารและแฟมประกอบการอบรมที  ได้รับมา ก็ขึ นเป็นเรียงบนชันอย่างสวยงาม กลับไปสอน แบบเดิมที ค้ ุนชิน สะดวกดายสบายกว่ากันเยอะเลย
มีคำาถามว่
มีเอกสารชันยอดทางการสอนมากมาย ส่งไปให้ คุณครูที  โรงเรียนไว้ ใช้ศึกษาก็มากมาย คุณครูก็อ่านด้วยความตังใจ แล้วก็เก็บลืมทิ งไว้ที บนหิ ง ไม่ร้  ูว่าจะถอดรหัสตัวหนังสือเหล่านันไปส่  ู การจัดการเรียนการสอนในชันเรียนได้อย่างไร
มีคำาถามว่
ได้พาคุณครู ไปศึกษาเรียนร้  ูการจัดการเรียนการ สอนจากโรงเรียนชันนำา ที จัดการเรียนการสอนจนเป็นที ยอมรับระดั ประเทศ คุณครูก็ดูตื นเต้นกันมาก ถ่ายภาพกันยกใหญ่จดบันทึ สารพัดเรื องที พอจะนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ จดจำาการสอนดี  ไปใช้ ในการสอนของตนเอง พอถึงโรงเรียนก็นำากิจกรรมบาง กิจกรรมที จดจำามาไปใช้สอนได้บ้าง นานวันเข้าก็หมดภูมิ กลับไป สอนแบบเดิมที ถนัด แล้วทำาไมมันไม่กลืนเข้าไปอย่  ู ในวิถี ชีวิตของครู เลยหรื
 
การชี ้แนะ
 ในความซับซ้อนของเส้นทางพัฒนาครูมีคำาถามที ต้องถามและ หาคำาตอบอย่  ูเต็มไปหมด และมันก็พันซ้อนกันจนหาเค้าเงื อนอะไรไม่ พบได้ โดยง่าย คำาตอบก็ ไม่ ใช่สูตรสำาเร็จตายตัว เปาหมายที  ปรารถนาให้ครูพัฒนาการสอนที มีประสิทธิภาพนัน เปนเหมือนดาวที  อย่  ูปลายฟาไกล แสงดาวนันก็ ไม่สว่างพอที จะส่องให้เห็นหนทางไปให้ ถึง การเดินทางจึงยากเย็นไม่ ใช่น้อย หลุมร่องก็มีเต็มไปหมด แต่ดาว ดวงนันก็เป็นดังที หมาย ที คอยบอกเราว่าได้เดินมาถูกทางแล้ ต่อไปนี เป็น เรื องราวประสบการณ์การเดินทางไปส่  ูดวงดาว ดวงนัน เนื องจากเป็นการก้าวเดินเพียงก้าวแรก ๆ ที หวังว่าจะมีผ้  ูมา เดินทางร่วมกัน ช่วยถากถางทาง ทำาเส้นทางนีให้ ชัดเจน จุดโคมส่อง ทางร่วมกัน เรื องราวมีว่า...
 
บทบาทที หลากหลายในการพัฒนาครู
การช่วยเหลือครูจำาเป็นต้องใช้กล่ ุมบุคคล บทบาท และ กิจกรรมที หลากหลายเพื อนำาพาครู ไปส่  ูจุดหมายที พึงประสงค์ จากแผนภาพ แสดงให้เห็นว่ามีมิติของการช่วยเหลือครู ให้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย
4
มิติคือ การนิเทศ (
supervision)
การเป็นพี เลี ยง(
mentoring)
การอบรม(
training)
และการชี แนะ(
coaching)
ที ผ้  ูที รับผิดชอบงานพัฒนา ควรใช้บทบาทเหล่ นีในจังหวะที เหมาะสมเพื อให้เกิดการพัฒนาที ยังยืน ดังนี 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->