Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5827, 17.11.2011]

Dnevni avaz [broj 5827, 17.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,391|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
OTKRIVAMO
Poruke iz Kongresa SAD
JA[AREVI]JE
RADIKALIZIRAN
U AUSTRIJI!
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 17. 11. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5827
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
SUPERTALENTI
Eva Pili}osvajaregion
BIJELJINA
Pre`ivjelaskok s petogsprata
UMJETNICI
Novaizlo`baSafeta Zeca
Kurt Voker govorio o teroristi iz Srbije
Neke vanjske sile na tompodru~ju rade na formiranju odre|enih doga|aja, kazao Voker
   7 .  s   t  r  a  n  a
Osim: Pape mora ostati!
Stotine navija~a ovacijama pozdravile junake iz Portugala: Na{e vrijeme tek dolazi 
(Foto: S. Jordamovi})
Hrabri ’Zmajevi’ u Sarajevu do~ekani kao pobjednici
Na licu m jes taSandalo zno
 Ko je dozvolio da prijete}e pismo iza|e iz pritvora
(Foto: M. Lugi})
Mafija{ko pismo uredniku
Turkovi} prijetio
Had`iomerovi}u
   4 .  s   t  r .
’Avaz’ saznaje:Provjera zdravstvenih uvjeta
INSPEKTORI^E[LJAJUKCUS
Istra`ujemo:Nakon tragedije u porodici Bajri}
ADMIR JE @RTVAILEGALNIH TRGOVACALJUDSKIM ORGANIMA
Heroji:Dragan Viki} za ’Avaz’
   3 .  s   t  r  a  n  a   8 .   i   9 .  s   t  r  a  n  a
 5. i 64.-67. strana17. strana
   3   3 .  s   t  r  a  n  a
B
iv{i ameri~ki ambasadorpri NATO-u Kurt Voker(Volker) izjavio je na pre-kju~era{njem zasjedanjuKongresa SAD da je „odmetnikkoji je nedavno izvr{io napad naAmbasadu SAD u Sarajevu biomusliman iz Sand`aka, s podru~jaSrbije, a kojeg su radikalizirali ek-stremisti u Be~u“.Spominju}i Ja{arevi}a kao pr-imjer, naglasio je da „neke va-njske sile na tom podru~ju ve} ra-de na formiranju odre|enih do-ga|aja“.
 2. strana
 
NE]U U PENZIJU,@ELIM VODITISPECIJALCE
   1   1 .  s   t  r .
 
aktuelno
Banja Luka
’Ameri~ki kutak’jo{ bolji
Ameri~ka ambasada uBiH donirala je 25.000dolara za pro{irenje rada„ameri~kog kutka“ u Ba-njoj Luci i njegovo pre-tvaranje u savjetodavnicentar u kojem se mogudobiti sve relevantneinformacije o univerzite-tskom {kolovanju mladihiz BiH u SAD. Uz prisu-stvo predstavnika Amba-sade SAD, visokih zvani-ca i studenata, naju~era{njoj ceremonijiistaknut je veliki zna~ajobrazovne i kulturne sar-adnje dviju zemalja.
 A. [.
MMF
Vlast moradodatno {tedjeti
[ef Delegacije Me|un-arodnog monetarnog fo-nda za BiH Kostas Hri-stu (Costas Christou) iministar finansija RS Zo-ran Tegeltija ju~er su nasastanku u Banjoj Lucijo{ jednom ukazali na pr-oblem neusvajanja Glo-balnog okvira fiskalnogbilansa i politika u BiH.Kako je saop}eno iz enti-tetskog resornog minista-rstva, prenosi Fena, ista-knuta je potreba dodatne{tednje na svim nivoimavlasti, a posebno na ni-vou institucija BiH.
BOSS
[okantneinformacije oadvokatima
Bosanska stranka(BOSS) pozvala jeTu`ila{tvo BiH da za{titipravni poredak dr`ave kr-ivi~nim procesuiranjempredsjednika i ~lanovaUpravnog odbora Advo-katske komore FBiHzbog udru`ivanja uzlo~ina~ku organizaciju ucilju izvr{enja krivi~nogdjela porezne utaje, pre-nosi Fena. Iz BOSS-a na-javljuju da }e narednihdana prezentirati nove„{okantne informacije“ o~lanovima UO Advoka-tske komore FBiH.
Praznici
Neradno naDan dr`avnosti
Federalno ministarstvorada i socijalne politike,zbog iskazanog zanimanjajavnosti, saop}ilo je ju~erda 25. novembra, na Dandr`avnosti BiH, dr`avniorgani, preduze}a i drugapravna lica ne rade. Kakoprenosi Onasa, definiranoje to Zakonom o pro-gla{enju 25. novembraDanom dr`avnosti BiH.
Ukratko
S ju~era{nje ceremonije
2
Dnevni avaz, ~etvrtak,17. novembar/studeni 2011.
Predsjednik HDZ-a 1990Bo`o Ljubi} potvrdio je ju~erkasno popodne za „Dnevniavaz“ da }e svi pozvani poli-ti~ki lideri prisustvovati da-na{njem nastavku pregovo-ra {estorke, zakazanom ta~noza podne u Parlamentu BiH.- Svi lideri potvrdili sudolazak, a sastanak }e bitiu mom kabinetu u Parla-mentu BiH - kazao je Lju-bi} za „Avaz“.No, da se ne{to ~udnode{ava, mo`e se i{~itati iz sta-va SDP-a, ~ije je Predsje-dni{tvo trebalo, kako nam jepotvr|eno tek uo~i sasta-nka, donijeti kona~nu odlu-ku ho}e li prisustvovati sasta-nku, ili prekinuti pregovoreo konstituiranju vlasti uBiH. Prema rije~ima po-tpredsjednika SDP-a Da-mira Had`i}a, u ovoj str-anci sumnjaju u iskrenenamjere pojedinih ~elnika.- Odluku ho}emo li na-staviti pregovore jo{ nismodonijeli, jer nerazumno jesjediti s ljudima, kao {to suDodik ili ^ovi}, koji imajuplanove za ugro`avanje suve-reniteta BiH - ka`e Had`i}.Iako se ~inilo da je {estor-ka blizu dogovora prema ko-jem bi strankama platformepripala ~etiri ministarskamjesta, a hrvatskom i sr-pskom bloku po tri, poslje-dnjih dana pribli`eni stavo-vi su kompromitirani zbogizjava nekih ~elnika da supozicije vra}ene na po~etakte da je neminovan„preustroj dr`ave na tri jedi-nice“.
 A. [I[I]
Biv{i ameri~ki ambasa-dor pri NATO-u Kurt Vo-ker (Volker) izjavio je naprekju~era{njem zasjedanjuOdbora ameri~kog Kongre-sa za vanjske poslove da je„odmetnik koji je nedavnoizvr{io napad na AmbasaduSAD u Sarajevu bio musli-man iz Sand`aka, s podru~jaSrbije, a kojeg su radikalizi-rali ekstremisti u Be~u“,otkrivaju transkripti sa zasje-danja u Va{ingtonu.
Vanjske sile
Time je u najvi{em zako-nodavnom tijelu SAD po-tvr|eno pisanje „Dnevnogavaza“ o teroristi~kom napa-du koji je 28. oktobra izvr{iosrbijanski dr`avljanin Me-vlid Ja{arevi}.Govore}i o slu~aju tero-risti~kog napada u Sarajevu,Voker, aktuelni izvr{ni dir-ektor Centra za transatla-ntske odnose Univerziteta„John Hopkins“, pozvao jena poja~ani anga`man SADi rekao da „neke vanjske si-le na tom podru~ju ve} radena formiranju odre|enihdoga|aja“, spominju}i Ja{ar-evi}a kao primjer.- SAD ne mogu dopusti-ti uru{avanje politi~kih str-uktura, ugro`avanje ljudskihprava i vra}anje na konflikteu dr`avama Balkana, jer bito direktno utjecalo na Evr-opu u cjelini. Ipak, ja jo{ vje-rujem da su evropske integr-acije pravi put za dr`ave Ba-lkana. Mi se moramo sna`nozalagati za ovaj cilj - kazao jeVoker.
Preispitati politiku
Ovaj utjecajni biv{iameri~ki diplomata upozo-rio je i da briselski na~indjelovanja u BiH o~ito nedaje pravi efekt te je po-zvao me|unaro-dnu zajednicu,u prvom reduSAD i EU, dapreispitaju do-sada{nju politiku.- @elimo ovaj region upotpunosti integrirati uEU. Ali, stanovi{te da }esama perspektiva integr-acije u Uniju rije{iti pro-bleme u BiH ili na Koso-vu, mora biti preispitano.Iako je pro{lo 16 godinaod Dejtona te 12 od for-miranja trupa KFOR-a,mi u ovim dr`avama vidi-mo stagnaciju, ako ne i re-gresiju - rekao je Voker.
 A. DU^I]
Mur: Nadau dogovor
Zamjenik ameri~kogambasadora u BiHD`onatan Mur (JonathanMoore) izjavio je ju~er uBanjoj Luci da su postoja-le nade da su ~elnici {es-torke u me|uvremenu po-stigli kompromis.- Te{ko je, me|utim,o~ekivati veliki uspjeh. Usvakom slu~aju, pregovo-ri moraju biti nastavljenizbog napretka zemlje -istakao je Mur.Iz Saveza za bolju bu-du}nost BiH, kao lideraopozicije, poru~uju da je usvemu interes dr`ave BiHprioritetan.- O~ekujemo i tra`imo odpredstavnika {est stranaka daBiH 13 mjeseci od izbora na-pokon dobije Vije}e minista-ra, i ohrabrujemo ih da ne-minovno na|u kompromiskoji }e nadvladati borbu zafotelje u korist razvoja i izgr-adnje dr`ave - kazala jeizvr{ni sekretar SBB BiH zamedije Edina Latif.
Latif: Nadvladati borbu za fotelje
   (    F   o   t   o   :    M .    L   u   g   i   }   )
OTKRIVAMO
[ta se govorilo o BiH u ameri~kom Kongresu
Mevlida Ja{arevi}a su
radikalizirali
u B
e~u!
Zanimljivo izlaganje Kurta Vokera, biv{eg ameri~kog ambasadora pri NATO-u
Potvr|eno izvje{tavanje „Dnevnog avaza“ o teroristi~kom napadu
Danas sastanak u Parlamentu Bosne i Hercegovine
Novi poku{aj {estorke da napravi vlast
Ljubi} ka`e da svi dolaze, Had`i} da SDP jo{ nije odlu~io
Ima li pomaka u pregovorima
 Had`i}:Sumnjajuu iskrene namjere Ljubi}:Svi  potvrdili dolazak 
Pomo}nik ameri~kedr`avne tajnice za Evropui Evroaziju Filip Gordon(Philip) istakao je da jeBiH ~vrst partner SAD uborbi protiv internacio-nalnog terorizma.- U proteklim godinamanadle`ne agencije u BiH suistra`ivale i zatvorile brojnenevladine organizacije ko-je su finansirale terorizamte su izvr{ile deportacijuonih ekstremista koji suilegalno u{li u ovu dr`avu.Zbog potrebe konstantnogopreza, u vezi s ovim mi}emo nastaviti usko sa-ra|ivati sa bh. vlastima ka-ko bismo ja~ali provedbuprava i antiteroristi~ke age-ncije - rekao je Gordon.
Gordon: BiH jepouzdan partner
Voker: Evropske integracijetrebaju biti cilj 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,17. novembar/studeni 2011.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Inckovopore|enje
Dodiku, tom Bosancu koji najvi{e razbijasvoju Bosnu, iznova je ponu|ena„maslinova gran~ica“
Komentar dana
Ured visokog predsta-vnika (OHR) ostat }e uBiH sve dok se ne steknuuvjeti kako bi porazfa{izma bio kona~an, po-ru~io je, dodu{e dru-ga~ijim rije~ima, Vale-ntin Incko (Inzko) usvom {estom od ukupno40 obra}anja svih visokihpredstavnika u BiH uVije}u sigurnosti UN-a.Pri tome je Bosnuusporedio s njegovomzemljom Austrijom. Ta-mo su ~etiri pobjedni~kezemlje nakon Drugogsvjetskog rata moraleostati deset godina (do1955.) kako bi osiguraleda se nacizam ne vrati.Na`alost, Incko nije mo-gao re}i koliko dugo }ese s avetima pro{losti,pored ovih 20-tak godi-na, gra|ani BiH jo{ mo-rati boriti dok im neo-dgovorni politi~ari ~estostavljaju so na jo{ nezaci-jeljene rane.Usporedba BiH s po-ratnom Austrijom na ra-zini ideolo{kih stranpu-tica i dugoo~ekivane evo-lucije - od ekstremizmasvake vrste do moderni-teta koji se pri`eljkuje -dobro je do{la.Uz sve, predsjednikumanjeg bh. entiteta Mi-loradu Dodiku, tom Bo-sancu koji najvi{e razbi-ja svoju Bosnu, iznova jeponu|ena „maslinovagran~ica“ da prestaneinstrumentalizirati na-cionalna osje}anja bosa-nskih Srba u koristkom{ijskih geostrate{kihinteresa.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
Valentin Incko u Njujor- ku govorio za „Dnevni avaz“: Dodik bi mogao bitilokomotiva cijelog regiona
- Mislim da je Incko dobarkao ~ovjek, ali, na`alost, nemapodr{ku od velikih sila da ne{tokonkretno uradi. To su osjeti-li razbija~i BiH, pa su podivlja-li. Mislim da je najve}i problem{to mi nemamo pravog politi~ara na vlasti da se tomesuprotstavi. Ovi koji su na vlasti su meku{ci koji nevide dalje od svog prsta.
(Edi Aga)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
 Pitanje: Ho}e li predstavnici SDP-a, SDA, HDZ-a, HDZ-a 1990, SDS-a i SNSD-a sklopiti danas dogovor o formiranju Vije}a ministara?
Gra|ani ne vjeruju da }e lideri{estorke posti}i danas dogovor
A) DA 27,27%B) NE 63,64%C) Ne znam 9,09%
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
364.328
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je zabilje`io „Google Analytics
Inspektori Federalne iKantonalne uprave za inspe-kcijske poslove u Klini~komcentru Univerziteta u Sara-jevu (KCUS) trenutno oba-vljaju sveobuhvatnu kontr-olu, saznaje „Dnevni avaz“.Kako doznajemo, inspekto-ri ~e{ljaju i provjeravaju svezdravstvene i sanitarne uvje-te na svim klinikama na-jve}eg bh. medicinskog ce-ntra.Njihov dolazak izazvaoje niz pitanja i nedoumi-ca kod uposlenika KCUS-a, jer se ranije nije de{ava-lo da u isto vrijeme do|uinspektori obje inspekci-je.- U pitanju je redovnakontrola. Moramo imati ivanjske kontrole, ali se ni{tavanredno nije desilo - kaza-la nam je portparol KCUS-a Biljana Jandri}.I glavni sanitarno-zdra-vstveno-farmaceutski inspe-ktor Federalne uprave zainspekcijske poslove prim.dr. Nijaz Uzunovi} kazao jeza „Dnevni avaz“ da se radio uobi~ajenoj kontroli.- Sanitarni i zdravstve-ni inspektori su u KCUS-u. U pitanju je timska ko-ntrola. Ne radi se ni o~emu vanrednom - ka`eUzunovi}.
 E. Ha.
 KCUS: Provjere na klinikama
Nova uprava „Elektro-privrede BiH“ (EPBiH), s di-rektorom Elvedinom Grabo-vicom na ~elu, kako saznaje„Dnevni avaz“, intenzivno jepo~ela ~istiti stare dugove ko-je je napravio biv{i menad`me-nt ove kompanije, dok je fu-nkciju generalnog direktoraobavljao Amer Jerlagi}.
Ugovori bez roka
Rije~ je o ugovorima o pr-odaji elektri~ne energije iz2009. godine, kada je biv{auprava nanijela vi{emilio-nske gubitke ovoj dr`avnojkompaniji, o ~emu je na{ li-st pisao u vi{e navrata, a ko-ji bi mogli biti i predmetomistra`nih organa.Po~etkom 2009. tada{njidirektor Jerlagi} sklopio jesa EFT-om Vuka Hamo-vi}a i kompanijom „Alp-iq“ ugovor o prodaji vi{ko-va elektri~ne energije. Ovekompanije na tenderu sudogovorile kupovinu str-uje po tada tr`i-{noj cije-ni od 80eura po megavat-satu.One su se obavezale da }epo tim cijenama tokom cije-le godine otkupljivati vi{ko-ve struje. Osim toga, potpi-sani ugovori nisu imali ko-na~an rok realizacije, ve} jebio dat neograni~en rok pr-olongiranja obaveza.No, zbog ekonomske kr-ize 2009. struja na svjetskomtr`i{tu drasti~no je pojeftini-la, pa su strani kupci EFT i„Alpiq“ zatra`ili od EPBiHda im od 1. avgusta te godi-ne bude umanjena koli~inastruje koja se isporu~uje povisokim cijenama.Tada{nji dire-ktor Jerlagi},{to je vrlo su-mnjivo, na toje pristao iEPBiH jeumanjila ko-li~inu na 60megavata, {toje dovelo dotoga da su mor-ali raspisatinovi te-nder za pr-odaju tekoli~-ine vi{-ka ele-ktri~neenergi-je, ali umnogogorimokolnostima na tr`i{tu.EFT se, uz jo{ nekolikokompanija, tada opet prijavioi dobio na tenderu, ali tustruju koju je ranije pla}ao 80eura po megavat-satu sada jepla}ao dvostruko jeftinije,tek 44 eura.
Novi tender
Zbog toga je, kako sazna-jemo, nova uprava EP-BiH intenziviralaaktivnosti sa stra-nim kompanijamau vezi sa zatvara-njem dugova dokraja 2011. godi-ne. Kako sazna-jemo, s kompa-nijom „Alpiq“dogovor je po-stignut i dugod 2,5 milio-na eura pra-kti~no jeizmiren.No, sa EFT-om, koji je dosada bio najve}i kupacelektri~ne energije, jo{se pregovara i o~igle-dno je da se do krajagodine ne}e uspjetiizmiriti 6,5 milionaeura duga „Elektro-privredi BiH“.
 A. DEDAJI]
Nova uprava EPBiH, ka-ko saznajemo, uprkos za-te~nom dugu od 16,3 milio-na KM, zahvaljuju}i racio-nalizaciji tro{kova poslova-nja ovu poslovnu godinuzavr{it }e pozitivnim rezu-ltatom.O~ekivanja nove upravesu da }e 2012. godina biti us-pje{nija, na {ta ukazuju re-zultati posljednjeg tenderaza prodaju vi{ka energije.Novim uvjetima za prodajuelektri~ne energije omo-gu}eno je ve}em broju po-nu|a~a da u~estvuju name|unarodnom tenderu,{to je rezultiralo prihodomod 11,5 miliona KM za istukoli~inu elektri~ne energije.Tako|er, zbog toga {to jeprodato za 50 posto manjeo~ekivanih vi{kova ele-ktri~ne energije, 2012. godi-ne mo`e se o~ekivati i po-ve}anje prihoda za vi{e od20 miliona KM.
Pozitivno poslovanje u 2011.
Grabovica: Racionaliziraotro{kove Jerlagi}: Ostavio gubitke
Provjera zdravstvenih i sanitarnih uvjeta
Inspektori ~e{ljaju KCUS
„Avaz“ saznajeEPBiH
Namiruju se dugovi zbog bagatelne prodaje struje u 2009.
Nova uprava ~istiJerlagi}evu aferu
Potvr|eno pisanje „Avaza“ da je biv{a uprava pogodovala stranim kupcima na {tetudr`avne kompanije
Sa EFT-om se jo{ pregovara o dugovanjima

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melissa Hamzic liked this
Adis Avdić liked this
Sabina Kovačević liked this
Sabina Kovačević liked this
Sumedin Kulacic liked this
Mario Jurišić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->