Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vuot Tuong Lua

Vuot Tuong Lua

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,584|Likes:
Published by api-3823736
cách vượt tường lửa
cách vượt tường lửa

More info:

Published by: api-3823736 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Blog suivant» Créer un blog|Connexion
RECHERCHER LE BLOG MARQUER LE BLOG
Saturday, August 4, 2007
V
ượ 
t t
ườ 
ng l
ử 
a
T
i sao ph
i V
ượ 
t t
ườ 
ng l
ử 
a ?
 T
i vì ch
tr
ươ
ng c
a nh
ữ 
ng ch
ế 
 
độ
 
độ
c tài là :
chính sáchngu dân, b
 ị 
t mi
ng, b
ư 
ng bít thông tin, tuyên truy
n giand
ố 
i, m
 ị 
dân,
 
đặ
t nh
ữ 
ng "b
ứ 
c t
ườ
ng l
ử 
a" (firewall) không chong
ườ
i dân ti
ế 
p cân v
i nh
ữ 
ng thông tin t
ự 
do dân ch
, nóilên s
ự 
th
t c
a xã h
i,
đấ 
t n
ướ
c. Nhà n
ướ
c
độ
c quy
 ề
n tuyêntruy
 ề
n m
t chi
 ề
u theo quy
 ề
n l
i c
a
đả
ng c
 ầ
m quy
 ề
n.
Để
m
dân, vòng vo, h
bu
c ph
i dùng nh
ữ 
ng m
t
ừ 
, chiêubài nh
ư 
: b
o v
thu
 ầ
n phong m
t
c, ch
ố 
ng nh
ữ 
ng thôngtin "ph
n
độ
ng" ch
ố 
ng phá
đả
ng và nhà n
ướ
c (
độ
c tài), "bí m
t qu
ố 
c gia" (l
m d
ng), "phá ho
i kh
ố 
i
đạ
i
đ
oàn k
ế 
t dânt
c" (ng
ượ
c ng
o, vì chính cs gây chia r
 
để
d
cai tr
 
độ
ctôn,
độ
c ác), ...B
ng c
 
đ
âu ?- ban không vào
đượ
c nh
ữ 
ng trang web nh
ư 
đọ
c c
ươ
ng l
 ĩ 
nh c
a
đả
ng;- hi
ế 
n pháp, nh
ấ 
t là lu
t pháp, nghi
đị
nh, nghi quy
ế 
t (r
ừ 
ng)vi hi
ế 
n c
a nhà n
ướ
c; vi ph
m công
ướ
c qu
ố 
c t
ế 
v
 ề
quy
 ề
ndân s
ự 
và chính tr
mà csvn
đ
ã cam k
ế 
t tuân th
t
ừ 
r
ấ 
t lâu;- lu
t báo chí;- h
ơ
n 600 t
báo, TV, radio t
i VN có chung m
t ông t
ngbiên t
p là Ban v
ă
n hóa và t
ư 
t
ưở
ng; m
i tòa so
n,
đề
u cóông ch
trì, chính tr
viên qu
n lý, d
ướ
i s
ự 
ch
 
đạ
o c
a cáiban nói trên;- nh
ữ 
ng thông tin v
 ề
chính tr
, tôn giáo th
ườ
ng
đượ
c saochép l
i t
ừ 
báo : Nhân dân, thông t
ấ 
n xã VN, ... (g
 ồ
mnh
ữ 
ng b
 ồ
i bút chuyên ngh
 ề
bóp méo, xuyên t
c s
ự 
th
t,phù h
p v
i nhu c
 ầ
u & 
đ
òi h
i c
a
đả
ng c
ướ
p ! )- tuy
t
đố 
i không có báo chí, nhà xu
ấ 
t b
n t
ư 
nhân !!- ki
m tra ngân sách qu
ố 
c dân dành cho công an, nhà tù,
Cùng h
tr
ợ 
dân oan !!Links:
0- Home 1- Phong trào
đấ 
u tranht
ự 
do dân ch
nhân
fourni par
Di
n
đ
àn Paltalk: Ti
ế 
ngNói T
ự 
Do c
aNg
ườ 
iDân Vi
tNam 
Phong trào
đấ 
u tranh T
ự 
do Dân ch
Nhân quy
 ề
n cho Vi
t Nam
 
Page 1 sur 11Di
n
đ
àn Paltalk: Ti
ế
ngNói T
Do c
a Ng
ườ 
iDân Vi
tNam: V
ượ 
t t
ườ 
ng l
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
quân
độ
i :
r
ấ 
t cao
so v
i ngân sách dành cho y t
ế 
, giáod
c, dân sinh xã h
i !! ; ch
ế 
 
độ
c
độ
c tài còn c
ướ
p ti
 ề
n thu
ế 
 c
a dân
để
nuôi b
máy
đả
ng, song song v
i b
máy hànhchánh nhà n
ướ
c, truy
 ề
n thông báo chí, công c
c
a
đả
ng !(hoàn toàn trái ng
ượ
c, phí ph
m so v
i nh
ữ 
ng n
ướ
c pháttri
n, t
ư 
b
n, t
ự 
do dân ch
th
t s
ự 
)- nhìn cách t
ch
ứ 
c
ứ 
ng c
ử 
, tranh c
ử 
, b
 ầ
u c
ử 
qu
ố 
c h
i c
acsvn "
độ
c
đả
ng c
ử 
ép dân b
 ầ
u" (
đạ
i di
n c
a 3 tri
u
đả
ngviên cs, c
ướ
p quy
 ề
n c
a 82 tri
u dân) : r
ấ 
t gian trá, b
ấ 
tcông, phi lý, vô
đạ
o. QH bù nhìn cs tung hô cái g
ilà "quy
 ề
n lãnh
đạ
o
độ
c tôn" c
a
đả
ng (
đ
i
 ề
u 4 HP),
đả
ng
đứ 
ng ngoài Hi
ế 
n pháp & lu
t pháp, ch
 
đạ
o toàn b
xã h
i,nh
ư 
ng không l
ấ 
y trách nhi
m tr
ướ
c qu
ố 
c dân.
Đ
ó là xâyd
ự 
ng "xã h
i công b
ng, t
ự 
do, dân ch
, giàu m
nh
đị
nhh
ướ
ng xhcn" (láo l
ế 
u).- nh
ữ 
ng v
khi
ế 
u kiên c
a dân oan
vùng này, vùng lânc
n khác không bi
ế 
t gì c
, vì không có báo chí, radio nàoc
a cs loan báo k
p th
i,
đầ
y
đủ
, chính xác, di
n t
s
ự 
th
tv
 ề
nh
ữ 
ng v
ấ 
n n
n xã h
i
để
ng
ườ
i dân cùng suy g
m, xét
đ
oán. Ai mu
ố 
n bi
ế 
t ph
i
đọ
c báo h
i ngo
i. VC r
ấ 
t cay cútìm cách ng
ă
n c
n, bôi nh
, xuyên t
c, ...- 1999-2000, csvn lén lút dâng
đấ 
t dâng bi
n VN cho TQ,toàn dân không bi
ế 
t;- 25/1/2005, h
i quân TQ b
n gi
ế 
t 9 ng
ư 
dân VN trong lãnhh
i VN, CP csvn b
ấ 
t l
ự 
c không binh v
ự 
c
đượ
c h
; 6/2007 TQb
n ch
ế 
t 1 ng
ư 
dân và 4 ng
ườ
i b
th
ươ
ng, ph
n
ứ 
ng c
acsvn c
ũ
ng v
y, toàn dân không bi
ế 
t gì nhi
 ề
u;- v
n
ướ
c t
ươ
ng, rau c
i, ... bán
VN có hóa ch
ấ 
t
độ
c h
i,m
 ầ
m móng gây b
nh ung th
ư 
v
 ề
sau, th
ế 
mà mãi 6 n
ă
m saubáo chí VN m
i loan tin (
đọ
c báo Tu
i Tr
, Ti
 ề
n phong, ...);ch
ư 
a k
là hàng hóa VN bán sang n
ướ
c ngoài b
tr
l
i vì có
độ
c t
ố 
, nh
ư 
: 300 t
ấ 
n g
o bán sang Nh
t, và nhi
 ề
u mónkhác (tôm
đ
ông lanh, ...) bán sang M
, trà b
Taiwan tr
 l
i, .... nh
ữ 
ng hàng hóa tr
v
 ề
này s
 
đướ
c tiêu th
trongn
ướ
c !!? Ai s
l
ấ 
y trách nhi
m v
 ề
b
nh ho
n, ch
ế 
t chóc trongt
ươ
ng lai ?? ...- m
t
đườ
ng l
ố 
i ch
mu
ố 
n chèn ép, kh
ng b
ố 
dân lành, b
tmi
ng, b
t m
t, b
t tai, kh
ố 
ng ch
ế 
t
ư 
t
ưở
ng ng
ườ
i dân, d
nd
t dân
đế 
n m
t thiên
đườ
ng mù không l
ố 
i thoát, bu
c h
 ph
i s
ố 
ng hèn (nh
ư 
cái
đả
ng tr
ướ
c
đ
àn anh TQ b
n gi
ế 
t ng
ư 
 dân VN mà không dám hó hé gì c
, ngoài vi
c nói chi
ế 
u l
 th
t ch
m tr
), lu
 ồ
n lách mà s
ố 
ng, ch
y theo ti
 ề
n, h
ướ
ngtu
i tr
vào vi
c
ă
n ch
ơ
i hút sách,
đạ
p lên nhau mà s
ố 
ng,s
s
t l
n nhau, ... bu
c c
n
ướ
c ph
i gian d
ố 
i nh
ư 
 
đả
ng,làm láo báo cáo hay, ...
B
n ch
ấ 
t c
a ch
ế 
 
độ
 
độ
c tài toàn tr
 ị 
là :
 
tuyên truy
 ề
n giand
ố 
i, b
o l
ự 
c
(công an tr
,
độ
c
đ
oán,
độ
c quy
 ề
n chân lý,
độ
cquy
 ề
n truy
 ề
n thông, l
ph
i n
m
b
o l
ự 
c, ...), chuyênmôn
"nói m
t
đườ 
ng làm m
t n
o"
(thú nhân c
a c
ố 
trungt
ướ
ng cs Tr
 ầ
n
Độ
);
"
đừ 
ng nghe nh
ữ 
ng gì cs nói mà hãy nhìnk
ỹ 
nh
ữ 
ng gì cs làm"
(kêu g
i c
a c
ố 
TT Nguy
n V
ă
n Thi
u,câu nói b
ấ 
t h
ữ 
u, mà gi
 
đ
ây
đồ
ng bào VN kh
p n
ướ
c m
iquy
 ề
n cho VN 1- Trang thông tin D
Đ
 Tntdnd 1- VietnamhumanrightsLu
t qu
ố 
c t
ế 
Nhânquy
 ề
n 2- Hình
nh bi
u tình,khi
ế 
u ki
n 2- N
ơ
i l
ư 
u tr
ữ 
xem/nghe tài li
umultimedia : h
i lu
n,PV, l
ch s
ử 
... 2- Trang ph
ng v
ấ 
n - h
ilu
n 5-
Đọ
c báo V
m 5-
ĐỌ
C BÁO V
M 9- Radio Chân tr
i m
i 9- Radio France Inter. 9- Radio Hoa mai 9- Radio Quê h
ươ
ng 9- Radio Rfa VietnameseArchives onSTREAMER1 9- Radio Rfa Á Châu t
ự 
 do: di
n
đ
àn PV, th
olu
n 9- Radio Sbtn
USA 9- Radio Sydney (Úc) 9- Radio VOA M
Châu z- Duong vao Paltalk z- Vuot tuong lua(firewall) 
 
Page 2 sur 11Di
n
đ
àn Paltalk: Ti
ế
ngNói T
Do c
a Ng
ườ 
iDân Vi
tNam: V
ượ 
t t
ườ 
ng l
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com
 
th
ấ 
m thía nh
ữ 
ng th
 
đ
o
n gian manh,
đạ
o
đứ 
c gi
c
avc);
"cs b
ấ 
t tài, b
ấ 
t l
ự 
c, b
ấ 
t l
ươ 
ng"
(nh
n
đị
nh c
a c
ự 
u
đạ
itá cs, ông Ph
m Qu
ế 
D
ươ
ng, c
ự 
u t
ng biên t
p t
p san L
chs
ử 
quân
độ
i nhân dân);
"cs ch
ỉ 
bi
ế 
t gian d
ố 
i và tuyêntruy
n"
(c
ự 
u t
ng bí th
ư 
 
đ
cs & TT Liên Xô, M.Gorbatchev);
"cs không th
ể 
t
ự 
thay
đổ 
i, cs ph
i
đượ 
c thayth
ế 
"
(c
ố 
TT Nga Boris Yeltsin); "v
t chanh b
v
" (xemMTGPMN, dân oan có thành tích cách m
ng, gia
đ
 ình chánhsách);Trong nh
ữ 
ng ch
ế 
 
độ
 
độ
c tài toàn tr
, th
ườ
ng
đư 
a
đế 
n l
mquy
 ề
n, "v
ừ 
a
đ
á bóng v
ừ 
a th
i còi", "
đ
á xu
ố 
ng
đ
á lên", "chacon
đả
ng viên ng
 ầ
m bòn rút, chia chác, bao che b
o v
l
nnhau", vì m
i c
ơ
quan, quy
 ề
n hành
đề
u thu tóm trong tay
đả
ng, t
ấ 
t c
còn l
i ch
là hình th
ứ 
c, là công c
,
để
l
ừ 
a b
pnhân dân.
Đ
i
 ề
u này hoàn toàn trái ng
ượ
c v
i nh
ữ 
ng n
ướ
c tây ph
ươ
ng,có th
ch
ế 
t
ự 
do dân ch
th
t s
ự 
, có
đ
a
đả
ng
đ
a nguyên,
tôn tr
ng quy
 ề
n con ng
ườ 
i
, có canh tranh d
ướ
i s
ự 
phánxét và ch
n l
ự 
a c
a dân, báo chí t
ự 
do, h
giúp nâng caodân trí 
để
phát tri
n con ng
ườ
i v
 ề
m
i m
t, xã h
i pháttri
n hài hòa; t
o
đ
i
 ề
u ki
n cho ng
ườ
i dân tham gia vàosinh ho
t chính tr
, xã h
i, v
ă
n hóa, ... mà nhà n
ướ
c khôngb
ư 
ng bít, ki
m soát h
.
Đả
ng s
ố 
ng là nh
ti
 ề
n c
a
đả
ngviên
đ
óng góp, và nh
ữ 
ng thi
n nguy
n viên.Ch
có th
ch
ế 
t
ự 
do dân ch
nhân quy
 ề
n,
Đ
a nguyên,
đ
a
đả
ng, tôn tr
ng quy
 ề
n con ng
ườ
i, thì m
i GI
I QUY
Ế 
T c
ơ
 b
n
đượ
c nhi
 ề
u c
nh b
ấ 
t công phi lý vô
đạ
o, mang l
i cônglý cho m
i ng
ườ
i; tránh
đượ
c c
nh t
t h
u kinh t
ế 
, suy thoáiv
 ề
 
đạ
o lý, v
ă
n hóa, và hi
m h
a m
ấ 
t n
ướ
c, nô l
ngo
ibang !- T
ự 
do là gì ?
t
ự 
ng
ườ
i dân, con ng
ườ
i,
do
ng
ườ
i dân, con ng
ườ
i mà ra;không b
áp
đặ
t vô lý b
i b
ấ 
t k
 
đả
ng phái nào, nhândanh "quy
 ề
n lãnh
đạ
o" (tùy ti
n). Ch
ng h
n, t
ự 
do ch
nl
ự 
a món
ă
n, món hàng, ngành ngh
 ề
, ch
n th
ch
ế 
chính tr
 cho toàn dân; ...- Dân ch
là gì ?là ng
ườ
i dân làm ch
(th
t s
ự 
) cu
c
đờ
i, t
ươ
ng lai gia
đ
 ình,xã h
i,
đấ 
t n
ướ
c, qua vi
c tham gia tr
ự 
c ti
ế 
p vào sinh ho
tchính tr
xã h
i, v
i h
i,
đ
oàn, tôn giáo,
đả
ng phái
độ
c l
p.H
s
ch
n l
ự 
a t
ự 
do, tr
ự 
c ti
ế 
p nh
ữ 
ng ng
ườ
i
đạ
i di
n cho h
 
(t
ừ 
nhi
u
đả
ng chính tr
 ị 
khác nhau, có c
ươ 
ng l
ĩ 
nh, ch
ươ 
ngtrình hành
độ
ng khác nhau)
 
để
 
đ
i
 ề
u hành qu
ố 
c gia, t
nhthành, khu ph
ố 
, trong m
t th
i gian nh
ấ 
t
đị
nh. H
có quy
 ề
ntru
ấ 
t ph
ế 
nh
ữ 
ng ng
ườ
i
đạ
i di
n thi
ế 
u tài, vô
đứ 
c qua láphi
ế 
u t
ự 
do, qua nh
ữ 
ng cu
c xu
ố 
ng
đườ
ng ph
n
đố 
i
đ
òicông lý...Ai nh
ư 
ki
u b
 ầ
u c
ử 
b
p b
m, trân tráo cs.Mail to: tnnd 
Blog Archive
 
2007(81)
 
08/05 - 08/12 (17)Dân oan Tr
ườ
ng Sa Dân Bi
u ChrisSmith: Hà N
iCh
ng Hi
u Gì V
 ề
 D
ự 
L... CSVN cay cúv
i “D
ự 
Lu
t NhânQuy
 ề
n Vi
t Nam2007 ... C
m ngh
 ĩ 
c
a ng
ườ
iVi
t H
i ngo
i v
 ề
 quy
đị
nh bãi ... Bài phát bi
u c
aLm Phan V
ă
n L
itrong bu
i L
 Ra... Các t
ch
ứ 
c qu
ố 
c t
ế 
 lên án Trung Qu
ố 
c
đ
àn áp nhân ... 
 
Page 3 sur 11Di
n
đ
àn Paltalk: Ti
ế
ngNói T
Do c
a Ng
ườ 
iDân Vi
tNam: V
ượ 
t t
ườ 
ng l
PDF crea
 
ted with pdfFactory Pro trial versionwww.pdffactory.com

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Viet Hai Nguyen liked this
cuongphan123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->