Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rpp Kelas Vii Semester 1 Ok

Rpp Kelas Vii Semester 1 Ok

Ratings:
(0)
|Views: 4,774|Likes:
Published by suradiadi

More info:

Published by: suradiadi on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

 
RPP Bahasa Jawa Kelas VII Semester 1 Disusun oleh Suradi , S.Pd 
Hal 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMP NEGERI 2 KANDANGANMata Pelajaran : Bahasa JawaKelas / Semester : VII / 1Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 Pertemuan)A.
 
STANDAR KOMPETENSI
1. Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan dalam berbagai ragambahasa Jawa
B.
 
KOMPETENSI DASAR
1.1 Mendengarkan percakapan dalam berbagai kegiatan misalnya percakapan denganteman sebaya, guru, orang tua dan orang yang ditaukan
C.
 
INDIKATOR1.1.1
 
Mampu mengungkapan isi percakapan secara lisan dan tertulis dalam berbagai ragambahasa Jawa
 
1.1.2 Mampu mengajukan & tanya jawab pertanyaan sesuai konteks pembicaraan1.1.3 Mampu menjawab petanyaan sesuai dengan isi percakapan.
D.
 
TUJUAN PEMBELAJARAN1.
 
Siswa mampu mengungkapan isi percakapan secara lisan dan tertulis dalam berbagairagam bahasa Jawa
 
2. Siswa mampu mengajukan & tanya jawab pertanyaan sesuai konteks pembicaraan3. Siswa mampu menjawab petanyaan sesuai dengan isi percakapan.
E.
 
MATERI PEMBELAJARANUndha usuking basa Jawa kaperang dados gangsal :1.
 
Basa Ngoko.2.
 
Basa Madya.3.
 
Basa Krama.4.
 
Basa Kedhaton/Bagongan.5.
 
Basa Kasar.Kang dirembug ing bab iki yaiku basa ngoko lan basa krama.Basa ngoko karperang dados kalih inggih punika
A.
 
Basa ngoko
1.
 
Basa ngoko luguBasa Ngoko Lugu iku wujud tembunge ngoko, ora ana tembung kramane. Dene yen anatembung kramane, mung kanggo wong sing digunem wae.Basa ngoko lugu mau kanggo :a.
 
Marang sapepadha-padha kang wis kulina banget.b.
 
Marang wong kang kaprenah enom utawa sor-sorane.c.
 
Marang bocah kang luwih cilik kang durung bisa guneman ganep.d.
 
Yen lagi ngunandika (nguda rasa).Tuladhane basa ngoko lugu.a.
 
Kuwi omahe sapa ?b.
 
Aku wingi bali jam loro awan.2.
 
Basa ngoko andhapBasa Ngoko Andhap iku basa kang luwih alus sarta luwih ngajeni.Wujude basa ngoko andhap :Marang wong sing diajak guneman(yen dirasa kurang ngajeni),Basane sok dicampur nganggo tembung saka basa Krama Inggil/Krama.
 
RPP Bahasa Jawa Kelas VII Semester 1 Disusun oleh Suradi , S.Pd 
Hal 2
Basa ngoko andhap kanggo :1.
 
Sedulur tuwa marang sedulur enom kang luwih dhuwur derajade.2.
 
Bojone priyayi marang garwane.3.
 
Priyayi marang priyayi yen wis kulina Ngoko-ngokonan.Basa ngoko andhap kaperang dadi loro yaiku :a.
 
Antya basaWujude tembung mung Ngoko lan Krama Inggil.Tuladha :Mas, aku nyuwun ngampil kagungane buku sawengi wae.b.
 
Basa antyaWujud tembunge Ngoko, Krama Inggil, lan Krama.Tuladha :Mas, aku ora bisa nyaosi apa-apa marang panjenengan, kajaba mung bisa ndherekmuji rahayu, muga-muga panjenengan saged remen lan saged ngangsu kawruhingkang migunani tumrap bangsa lan negari.Tembung-tembung sing ora kena dikramakake ana ing Basa Antya yaiku : aku, ana,
apa, …ake, arep, bae, dak…, si…, dudu, durung, marang, enggon, endi, …e, mi, iya,
isih, maneh, mung, marang, menyang, manawa, marga, mengko, mangkene,
mangkono, …mau, …ne, nganti, ora, pira, sing, saiki, saprene, semene, utawa, lan
wis.
B.
 
Basa krama
Basa Krama iku basa kang ngajeni marang wong liya kang diajak guneman.Basa krama kaperang dadi telu yaiku :1.
 
KramantaraBasa Kramantara iku wujud tembunge Krama Lugu tanpa nganggo Krama Inggil.Kanggone : Tumrap sapadha-padha, utawa priyayi kang rumangsa menang drajadekaro sing diajak guneman.Tuladha :Mangga sami dipun manah, punapa sebabipun dene wonten bangsa kita, ingkangdereng saged nata gesangipun piyambak.2.
 
Basa mudha kramaSing nganggo basa mudha krama yaiku :1.
 
Wong enom marang wong tuwa.2.
 
Batur marang bendarane (sing dudu darah ngaluhur).3.
 
Kanca padha kanca sing durung kulina.4.
 
Reh-rehan marang pimpinane (sing dudu darah ngaluhur).Wujude basa mudha krama :1.
 
Tembunge Krama (ater-ater lan Panambange Krama).2.
 
Krama Inggil (tumrap wong sing diajak guneman).Tuladha :Kala wingi anggen kula ngentosi panjenengan ngantos dangu, nanging boten rawuh-rawuh.3.
 
Basa wredha kramaBasa wredha krama iku wujud tembung :1.
 
Krama (ater-ater lan panambange Ngoko).2.
 
Tanpa Krama Inggil (tumrap wong sing diajak guneman).Sing nganggo basa wredha krama :1.
 
Wong tuwa marang wong enom.2.
 
Wong tuwa marang sapepadhane.Tuladha :Prayogane nak, sampeyan kedah gadhah gegayuhan ingkang luhur, supadosbenjinge boten kacuwan, amargi tiyang sepuh boten kenging dijagegaken selami-lamine.
C.
 
Krama inggil
 
RPP Bahasa Jawa Kelas VII Semester 1 Disusun oleh Suradi , S.Pd 
Hal 3
Basa Krama Inggil iku basa kang ngajeni banget (kaya dene basa Mudha Krama).Wujude tembunge :1.
 
Panambang mu, ewah dadi dalem utawa kagungan dalem.2.
 
Tembung aku, ewah dadi abdi dalem kawula, abdi dalem, adalem, dalem, kawula,utawa ingkang abdi.3.
 
Kowe ewah dadi panjenengan dalem (sampeyan dalem mung kanggo paranata/ratu).Tuladha :Abdi dalem keparenga munjuk atur, mugi wontena karsa dalem tindak nitih montormiyos dusun Nglaba kemawon, amargi kreteg Kaliwingan nembe rusak.F.
 
METODE PEMBELAJARAN1.
 
Demontrasi2.
 
Tanya Jawab3.
 
Diskusi4.
 
KontektualG.
 
LANGKAH
 –
LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARANPertemuanKegiatanAspek Kegiatan Pembelajaran Waktu PendekatanKarakter1Awal 1)
 
Mengabsen siswa dan mengecek kerapiansiswa serta kebersihan kelas2)
 
Melakukan apersepsi denganmenginformasikan materi yang akandipelajari3)
 
Memberikan motivasi agar siswa lebihsemangat dalam mengikuti pelajaran10`1)
 
Displin2)
 
Mandiri3)
 
Berpikirpositif 4)
 
Percayadiri5)
 
Kerjasama6)
 
Santun7)
 
JujurIntiEksplorasi 1)
 
Guru memberi penjelasan kepada siswatentang materi mendengarkan percakapan2)
 
Guru memutar kaset tentang percakapananak dengan orang tua3)
 
Siswa menyimak percakapan dari kasetlain.
4)
 
Guru membagi siswa menjadi beberapakelompok
 
60`Elaborasi 5)
 
Setiap kelompok diberi tugas mencatatragam bahasa yang digunakan dalampercakapan tersebut.6)
 
Setiap kelompok diberi tigas untukmenyalin kata-kata yang tidak sesuaidengan unggah-ungguh basa.
7)
 
Setiap siswa mendiskusikan hasiltemuannya dalam kelompoknya.
 
Konfirmasi 8)
 
Siswa melaporkan hasil diskusikelompoknya.9)
 
Hasil diskusi disampaikan kepadakelompok lain.
10)
 
Menjawab pertanyaan dari kelompoklain
 
Akhir 1)
 
Guru menyimpulkan hasil diskusi darisetiap kelompok.2)
 
Mencatat pesan/tugas untuk rancanganmateri berikutnya.10`

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ami Rosa Helmotsnewton liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ochiem Odoy added this note
i like it
Jarot_Kecil_4565 liked this
Wiluyo Janus liked this
Lilium Longiflorum liked this
Aphin Dila liked this
Anton Jono Lono liked this
Elly Rumiyati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->