Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasam-Jan-16-31-2006

Samarasam-Jan-16-31-2006

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by rosgaz
Samarasam-Tamil Magazines
Samarasam-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2011

pdf

text

original

 
16
-
31 áÚÁ› 2006
2222222222
\©µ\®
\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®\©µ\®
\¢uõ\¢uõ\¢uõ\¢uõ\¢uõ
EÒ|õk:Kº Bsk: ¹.
220
Aøµ¯õsk: ¹.
110
öÁÎ|õk:Kº Bsk:¹.
820
(©õÚ® ‰»®)
öÁγº ö\U Aݨ¦£ÁºPÒ ¹.
10
/& ÷\ºzx Aݨ£Ä®.
£nÂøh, Põ÷\õø», Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº 
Creative Communication, Chennai
GÝ® ö£¯¸U÷P Aݨ£ ÷Ásk®.
Fax : 2662 0682E-mail
:
iftchennai12@gmail.comWebsite
:
www.iftchennai.org
B´Ä
1414141414
xÀPºøÚÝ®Aö»Uéõsh¸®
·
A.
\©µ\® :
B]›¯º 
&
öÁΰk£Áº :
öía. A¨xº µR¨
ö£õÖ¨£õ]›¯º :
]µõáúÀ íéß
A¾Á»P®, 138, ö£µ®§º ö|kg\õø», ö\ßøÚ & 12. ÷£õß :
2662 0091
Aa]k÷Áõº ÿP¢uõ B¨ö\m ¤›s hºì, ö\ßøÚ & 29.
2
|
Piu[PÒ
5
|
uø»¯[P®
©ø»UP øÁUS®©¸zxÁU Pmhn[PÒ...!
11111
C¢u CuÈÀ
{Áõµn®
2020202020
{Áõµn¨£o°Àá©õAz÷uCì»õª î¢z
´møézuk¨£uØPõPU øP¯õͨ£k® C¢u Ezv AuøÚ AvP¨£kzu÷Á EuÄ®. GÁº ÷Ásk©õÚõ¾® GÆÂuU Ta\ •®CßÔ BqøÓø¯¨ ö£ØÖU öPõÒÍ»õ® GÚ Aµ_ TÖÁuߠ£Ÿu ÂøÍÄPøÍ A»_QÓõº 
ø\¯z _Àuõß.
Eµzu ]¢uøÚ
1818181818
•h[Q¨÷£õ´ Âmh•ì¼®PÒ...!
· ³_¨ AÀPºÍõÂ
"£Rº' Pmkøµ
3434343434
|ÃÚ E»Qß"ö\Uì'Aiø©PÒ
· CUÁõß A«º
©ØÓøÁ
Pu®£®............................
12
{PÌÄ .............................
17
AUP® £UP®....................
22
v¸USºBß Â›Äøµ ........
24
|¤ö©õÈ ÂÍUP®............
26
©õºUP® ...........................
27
©¸zxÁ®........................
29
C¯UP® ...........................
30
•ã¨ £vÀPÒ ..................
32
©Ú® Âmk......................
36
÷£õmi............................
39
EÍzy´ø©.....................
40
]ÖÁº Aµ[P®.................
42
¦zuP® ............................
44
C¯UPa ö\´vPÒ..............
45
÷\øÁ..............................
47
Pøh]¨£UP® ..................
48
|õmk |h¨¦
66666
{¯õ¯[PÐUSH[S®EÒÍ[PÒ...!
· Eu¯ uõµøP
•P¨¦U Pmkøµ
88888
C¢v¯õ :
BߪP |õhõ? BqøÓ |õhõ?
FhP®
2828282828
öuõø»UPõm]°ß£¯[Pµ®
 
16
-
31 áÚÁ› 2006
2222222222
\©µ\®
iiiii
\®£º 16 & 31 CuÈÀ ÷PµÍ á©õAz uø»Áº ©›¯õøuUS›¯÷åU •í®©z PõµUSßÝ AÁº PÎß A¸ø©¯õÚ ö\õØö£õÈ øÁ¨ £iz÷uß. AÁ›ß ö\õØö£õÈÄUS J¸ Ea\£m\ & ÂÍUP©õP ÷©»møh°À Aö©›UP "_u¢vµz ÷uÁøu'°ß ÁÀ¿Ö •P®öPõsh £h® Aø©¢v¸¢ux. Aøu¯õº Áøµ¢v¸¢uõ¾® AÁ¸US|©x £õµõmkPÒ!A¢u "_u¢vµz ÷uÁøu' CßÖ"xºz ÷uÁøu'¯õP ©õÔ E»P ©UPÎß Pk® PshÚ[PÐUS®,Av¸¨vUS® E›¯ J¸ ÷©õ\©õÚ ö£snõP ©õÔ ÂmhõÒ. áõºä¦èøå ÂhÄ® •u¼À APØÓ¨£h ÷Ási¯x A¢u ¼£ºmi ]ø»uõß. Auß uzxÁ•®, SÔU÷Põ Ð® J¸ öÁØÖa ö\õÀuõß GßÓõQ\õ[P÷© £a\õµzøu FUS¨£øu G[S ÷£õ´ ö\õÀ»...!
&
K.S.
•í®©z åûI¨,
Põ¯À£miÚ®.
AAAAA
ö©›UP HPõv£zv¯® 500 BskPÎÀ GßÓ uø»¨¤À ÷åU•í®©z PõµUSßÝ BÌ¢uö£õ¸Ò ö£õv¢u J¸ }sh ö\õØö£õÈøÁ {PÌzv²ÒÍõº. ìö£°ÛÀ •ì¼®PÎß Bm]°ß Aìu©Ú®, öÁÒøͯºPÎß BvUPzøu Cì»õzxUS GvµõÚ {ø»ø¯, PÖ¨£ºPÐUS GvµõÚ {ø»ø¯z ÷uõØÖÂzux Gߣx¡ØÖUS ¡Ö \›¯õÚ B´Ä. Jmkö©õzu Cì»õª¯ E»SUS GvµõÚ HPõv£zv¯ÁõvPÎß ªµmhÀ Cì»õª¯ºPÍõÀ ¦›¢xnµ¨£hÂÀø». Ex©õÛ¯ Q»õL£zvß ÃÌa] öÁÒøͯºPÐUS
22222
Piu[PÒ
Âmh ¤ß, A¢ua ]ø»²® Th J¸PØS¯¾USzuõß \©®. E»PzvØöPÀ»õ® áÚ|õ¯Pzøu²® _u¢vµzøu²® ©UPÍõm]°ß ©õs¦PøͲ® ÷£õvzu C¢u ©PõÝ£õÁºPÎß "öPõÒøP'PÎß \Á[Qh[PõP÷Á E°µØÓ \h»©õ´ &C¢u "¼£ºmi ]ø»' {ØQÓx!BqøÓ ÂØ£øÚø¯ Gvºzxá©õAz ö£sPÎß ÷£õµõmh®ªS¢u \¢÷uõåzøuU öPõkzux.öuõø»UPõm]°¾® C¢u Bº¨£õmhzøu £õºUS® Áõ´¨¦Qøhzux. \«£ Põ» "Pئ' ¤µaøÚ °À ÁõÝUS®, §ªUS® Sv¯õmh® ÷£õmh ]» "uªÌ Aø©¨¦PÒ'CøuU Psk öPõshuõPz öu›¯ÂÀø». C¢ua `ǼÀ á©õAzvß ©Pκ ÷£õµõmh® ªS¢uAºzuªUPuõ´ ©õÔÂmhx. Aµ 
iiiii
\®£º 16 & 31 CuÈÀ `›¯÷Úõk §ªø¯ J¨¥k ö\´x ©ø»US® ©kÄUS® EÒÍ Âzv¯õ\zøu²® v¸USºBß Á\Úz÷uõk ]¢vUPz ysi¯x]Ó¨£õP C¸¢ux.Piu[PÒ £Sv°À ""©Ú\õm]ø¯ AhS øÁzxÂmh •ì¼® |õkPÒ...!'' Piu® A¸ø©¯õP C¸¢ux. \÷Põuµº ÷\¯ß í«xUS £õµõmkPÒ. Cì»õ ª¯ |õkPÐUQøh°À JØÖø© CÀø»ö¯ß£x®J¸ªzu P¸zøu HØ£kzu ÷Ásk® Gߣx®Esø©! Piuzvß J¸ ]» P¸zxPÒ Hئøh¯uÀ». Dµõß Av£º ö\õßÚx AÁ¸øh¯ ö\õ¢u P¸zuÀ»... Jmkö©õzu Cì»õª¯ºPÐUS® AvÀEhߣõk Esk. ""Cì»õª¯ E»PzxUS GvµõÚ AUQµ©UPõµºPÎß Tmk |hÁiUøP¯õPzuõß Cì÷µ¼ß E¸ÁõUPzøu £õºUP ÷Ásk®'' GßÖ|áõz SÔ¨¤mkÒÍøu Cì»õª¯ |õkPÐUQøh°À JØÖø©ø¯ HØ£kzxÁuØPõÚ •¯Ø]¯õPzuõß |õ® £õºUP ÷Ásk®.GQ¨vÀ CUÁõß C¯UPzvß GÊa], Dµõß Av£›ß Â÷ÁP©õÚ xoa\À CÁØøÓö¯À»õ®£õºUS® ÷£õx AÁ¸øh¯ Áõºzøu Cßåõ AÀ»õð Esø©¯õPU Tk®. A\zv¯ÁõvPøͨ÷£õÀ SÒÍ |›zuÚ©õP ö\¯À£kÁuØ÷Põ, ¤ßÚõ ¼¸¢x ¤Óº •xQÀ SzxÁuØ÷Põ, `Ìa] ö\´x
""AÁº |õ»õ¢uµ Aµ]¯ÀÁõv AÀ»!''
 C¢uU Piu® ¹.
50/- 
£›_ ö£ÖQÓx....! \©µ\zvÀ Ch® ö£Ö® £øh¨¦PÒ SÔzx Jmi÷¯õ,öÁmi÷¯õ ]Ó¢u P¸zxPøÍ •ßøÁUS® Cx ÷£õßÓ Piu[PÐUS ¹.
50/- 
£›_ AÎUP¨£k®.
Bm]ø¯¨ ¤i¨£uØ÷Põ Cì»õª¯ ©õºUP®ö\õÀ¼z uµÄªÀø»; AÇQ¯ •ß©õv›PøÍ øÁzxU öPõsk ©ØÓÁºPÎh® £õh® £iUP÷Ási¯ AÁ]¯•® |©US CÀø».£õ»ìwÚ ©UPÎß Pspº JßÖ ÷£õx®Cì÷µø» E»P Áøµ£hzv¼¸¢x xøhzuȨ£uØS! DµõU ¤µu©¸US ]Á¨¦U P®£Í Áµ÷ÁئTh J¸ £øP¯õÎ Ãmk Áõ\À Áøµ Á¢x ÂmhõÀ"Áõ[P' GÚ Áµ÷ÁØS® ¸¢÷uõ®£¼ß £s¦uõß öu›QÓx. J¸ |õ»õ¢uµ Aµ]¯ÀÁõvUS® Es ø©¯õÚ \zv¯ÁõvUS® Âzv¯õ\® Põn •i¯ÂÀø»ö¯ßÓõÀ ÷PõÍõÖ |©x £õºøÁ°À ThC¸UP»õ÷©! |õ® Gvº£õºz÷uõ® GߣuØPõPÂøuø¯z y¯Ähß ÂøÍa\ø» Gvº£õº¨£xG¢u ÁøP°À {¯õ¯®? |À»x |øhö£Ó \ØÖPõ»uõ©u® BP»õ®. Gvº£õº¨¦PÒ. H©õØÓ[PÒ BPõx. |®¤UøP÷¯õk Põzv¸¨÷£õ®. CÖvöÁØÔ G¨÷£õx® |©U÷P.
Wait and see
\÷Põuµõ!
& A. A¦uõïº,
©íõµõèmµõ
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->