Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Thong Tin Quang 2

Ky Thuat Thong Tin Quang 2

Ratings: (0)|Views: 4,065|Likes:
Published by api-3852638

More info:

Published by: api-3852638 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
TTHÔNG TIN QUANG 2
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
TTHÔNG TIN QUANG 2
 
Biên so
n: THS.
ĐỖ
V
Ă
N VI
T EM
 
 i
 L
Ờ 
I GI
Ớ 
I THI
U
Th
ế 
 ỷ
21 là th
ế 
 ỷ
c
a công ngh
thông tin. S 
ự 
bùng n
ổ 
c
a các lo
i hình d 
ch v
thông tin,
đặ 
c bi
t là s
ự 
phát tri
ể 
n nhanh chóng c
a Internet và World Wide Web làm gia t 
ă 
ng không ng 
ừ 
ng nhu c
u v
ề 
dung l 
ượ 
ng m
ng. Ði
ề 
u này
đ 
òi h
i ph
i xây d 
ự 
ng và phát tri
ể 
n các m
ng quang m
ớ 
i dung l 
ượ 
ng cao. Công ngh
ghép kênh theo b
ướ 
c sóng quang (DWDM) là m
t gi
i pháp hoàn h
o cho phép t 
n d 
ng h
ữ 
u hi
u b
ă 
ng thông r 
ng l 
ớ 
n c
a s
ợ 
i quang, nâng cao rõ r 
dung l 
ượ 
ng truy
ề 
n d 
ẫ 
n
đồ
ng th
ờ 
i h
giá thành s
n ph
ẩ 
m. S 
ự 
phát tri
ể 
n c
a h
th
ố 
ng WDM cùng v
ớ 
i công ngh
chuy
ể 
n m
ch quang s
ẽ 
o nên m
t m
ng thông tin th
ế 
h
m
ớ 
i-m
ng thông tin toànquang. Trong m
ng toàn quang này, giao th
ứ 
c IP- giao th
ứ 
c chu
ẩ 
n cho m
ng vi
ễ 
n thông th
ế 
h
  sau (NGN) s
ẽ 
 
đượ 
c tích h
ợ 
 p v
ớ 
i WDM. S 
ự 
tích h
ợ 
 p này s
ẽ 
o ra m
t k 
ế 
t c
ấ 
u m
ng tr 
ự 
c ti
ế 
 p nh
ấ 
t,
đơ 
n gi
n nh
ấ 
t, kinh t 
ế 
nh
ấ 
t r 
ấ 
t thích h
ợ 
 p s
ử 
ng cho c
m
ng 
đườ 
ng tr 
c và m
ng 
đ 
ô th
 
ấ 
u trúc c
a Bài gi
ngbao g 
m b
ố 
n ch
ươ 
ng:
 
Ch
ươ 
ng I: H 
th
ố 
ng thông tin quang WDM. Ch
ươ 
ng này trình bày các nguyên lý c
ơ 
b
nc
a DWDM, kh
o sát chi ti
ế 
t các hi
n t 
ượ 
ng phi tuy
ế 
n
nh h
ưở 
ng 
đế 
n ch
ấ 
t l 
ượ 
ng c
a h
 th
ố 
ng WDM, và các linh ki
n
đượ 
c s
ử 
ng cho h
th
ố 
ng WDM.
 
Ch
ươ 
ng II: Khu
ế 
ch
đạ
i quang. Ch
ươ 
ng này tìm hi
ể 
u nguyên lý ho
độ
ng c
a các lo
ikhu
ế 
ch
đạ
i quang, tính n
ă 
ng và các
ứ 
ng d 
ng c
a chúng trong m
ng truy
ề 
n d 
ẫ 
n quang 
 
Ch
ươ 
ng III: Truy
ề 
n
i IP/WDM. Ch
ươ 
ng này nghiên c
ứ 
u v
ề 
xu h
ướ 
ng tích h
ợ 
 p IP trênWDM,
đặ 
c bi
t quan tâm
đế 
n v
ấ 
n
đề 
 
đị
nh tuy
ế 
n và gán b
ướ 
c sóng trong m
ng WDM.
 
Ch
ươ 
ng IV: H 
th
ố 
ng thông tin quang Coherent. Ch
ươ 
ng này tìm hi
ể 
u các nguyên lý c
ơ 
 b
n c
a h
th
ố 
ng coherent, nh
ữ 
ng 
ư 
u
đ 
i
ể 
m c
a nó so v
ớ 
i h
th
ố 
ng IM/DD và tri
ể 
n v
ng c
a công ngh
này trong t 
ươ 
ng lai. Bài gi
ng 
đượ 
c biên so
n nh
ằ 
m ph
c v
cho các l 
ớ 
 p thu
c h
 
 Đạ
i h
c
ừ 
xa c
a
c vi
nCông ngh
B
ư 
u chính Vi
ễ 
n thông. Ngoài ra Bài gi
ng c
ũ
ng có th
ể 
s
ử 
ng 
để 
làm tài li
u thamkh
o cho các sinh viên và k 
 ỹ 
s
ư 
chuyên ngành vi
ễ 
n thông. Do khuôn kh
ổ 
gi
ớ 
i h
n c
ũ
ng nh
ư 
tính
ứ 
ng
ng th
ự 
c
ế 
c
a tài li
u, các mô hình toán h
c
đượ 
c trình bày trong Bài gi
ng này
đ 
ôi khi ch
ỉ 
là các k 
ế 
t q
a cu
ố 
i cùng và
đượ 
c gi
i thích, minhh
a b
ằ 
ng các ý ngh
ĩ 
a v
t lý c
th
ể 
. Ð
ể 
hi
ể 
u thêm v
ề 
vi
c
ẫ 
n xu
ấ 
t và ch
ứ 
ng minh các k 
ế 
t qu
 này, b
n
đọ
c có th
ể 
 
đọ
c thêm các tài li
u tham kh
o. Do tính ch
ấ 
t ph
ứ 
c
 p c
ũ
ng nh
ư 
s
ự 
phát tri
ể 
n nhanh chóng c
a công ngh
 , Bài gi
ng 
“ 
 H 
 th
ng th
ô
ng tin quang II” không th
ể 
tránh kh
i nh
ữ 
ng thi
ế 
u sót. Chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n
ấ 
t c
các ý ki
ế 
n
đ 
óng góp c
a các b
n
đọ
c
để 
hoàn thi
n h
ơ 
n Bài gi
ng này.
H
C VI
 N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
 N THÔNG

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Quang liked this
Thac Nguyen liked this
Tân Lão Gia liked this
Nguoi Cuoipho liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->