Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Thong Tin Quang 2

Ky Thuat Thong Tin Quang 2

Ratings:
(0)
|Views: 4,065|Likes:
Published by api-3852638

More info:

Published by: api-3852638 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
TTHÔNG TIN QUANG 2
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
TTHÔNG TIN QUANG 2
 
Biên so
n: THS.
ĐỖ
V
Ă
N VI
T EM
 
 i
 L
Ờ 
I GI
Ớ 
I THI
U
Th
ế 
 ỷ
21 là th
ế 
 ỷ
c
a công ngh
thông tin. S 
ự 
bùng n
ổ 
c
a các lo
i hình d 
ch v
thông tin,
đặ 
c bi
t là s
ự 
phát tri
ể 
n nhanh chóng c
a Internet và World Wide Web làm gia t 
ă 
ng không ng 
ừ 
ng nhu c
u v
ề 
dung l 
ượ 
ng m
ng. Ði
ề 
u này
đ 
òi h
i ph
i xây d 
ự 
ng và phát tri
ể 
n các m
ng quang m
ớ 
i dung l 
ượ 
ng cao. Công ngh
ghép kênh theo b
ướ 
c sóng quang (DWDM) là m
t gi
i pháp hoàn h
o cho phép t 
n d 
ng h
ữ 
u hi
u b
ă 
ng thông r 
ng l 
ớ 
n c
a s
ợ 
i quang, nâng cao rõ r 
dung l 
ượ 
ng truy
ề 
n d 
ẫ 
n
đồ
ng th
ờ 
i h
giá thành s
n ph
ẩ 
m. S 
ự 
phát tri
ể 
n c
a h
th
ố 
ng WDM cùng v
ớ 
i công ngh
chuy
ể 
n m
ch quang s
ẽ 
o nên m
t m
ng thông tin th
ế 
h
m
ớ 
i-m
ng thông tin toànquang. Trong m
ng toàn quang này, giao th
ứ 
c IP- giao th
ứ 
c chu
ẩ 
n cho m
ng vi
ễ 
n thông th
ế 
h
  sau (NGN) s
ẽ 
 
đượ 
c tích h
ợ 
 p v
ớ 
i WDM. S 
ự 
tích h
ợ 
 p này s
ẽ 
o ra m
t k 
ế 
t c
ấ 
u m
ng tr 
ự 
c ti
ế 
 p nh
ấ 
t,
đơ 
n gi
n nh
ấ 
t, kinh t 
ế 
nh
ấ 
t r 
ấ 
t thích h
ợ 
 p s
ử 
ng cho c
m
ng 
đườ 
ng tr 
c và m
ng 
đ 
ô th
 
ấ 
u trúc c
a Bài gi
ngbao g 
m b
ố 
n ch
ươ 
ng:
 
Ch
ươ 
ng I: H 
th
ố 
ng thông tin quang WDM. Ch
ươ 
ng này trình bày các nguyên lý c
ơ 
b
nc
a DWDM, kh
o sát chi ti
ế 
t các hi
n t 
ượ 
ng phi tuy
ế 
n
nh h
ưở 
ng 
đế 
n ch
ấ 
t l 
ượ 
ng c
a h
 th
ố 
ng WDM, và các linh ki
n
đượ 
c s
ử 
ng cho h
th
ố 
ng WDM.
 
Ch
ươ 
ng II: Khu
ế 
ch
đạ
i quang. Ch
ươ 
ng này tìm hi
ể 
u nguyên lý ho
độ
ng c
a các lo
ikhu
ế 
ch
đạ
i quang, tính n
ă 
ng và các
ứ 
ng d 
ng c
a chúng trong m
ng truy
ề 
n d 
ẫ 
n quang 
 
Ch
ươ 
ng III: Truy
ề 
n
i IP/WDM. Ch
ươ 
ng này nghiên c
ứ 
u v
ề 
xu h
ướ 
ng tích h
ợ 
 p IP trênWDM,
đặ 
c bi
t quan tâm
đế 
n v
ấ 
n
đề 
 
đị
nh tuy
ế 
n và gán b
ướ 
c sóng trong m
ng WDM.
 
Ch
ươ 
ng IV: H 
th
ố 
ng thông tin quang Coherent. Ch
ươ 
ng này tìm hi
ể 
u các nguyên lý c
ơ 
 b
n c
a h
th
ố 
ng coherent, nh
ữ 
ng 
ư 
u
đ 
i
ể 
m c
a nó so v
ớ 
i h
th
ố 
ng IM/DD và tri
ể 
n v
ng c
a công ngh
này trong t 
ươ 
ng lai. Bài gi
ng 
đượ 
c biên so
n nh
ằ 
m ph
c v
cho các l 
ớ 
 p thu
c h
 
 Đạ
i h
c
ừ 
xa c
a
c vi
nCông ngh
B
ư 
u chính Vi
ễ 
n thông. Ngoài ra Bài gi
ng c
ũ
ng có th
ể 
s
ử 
ng 
để 
làm tài li
u thamkh
o cho các sinh viên và k 
 ỹ 
s
ư 
chuyên ngành vi
ễ 
n thông. Do khuôn kh
ổ 
gi
ớ 
i h
n c
ũ
ng nh
ư 
tính
ứ 
ng
ng th
ự 
c
ế 
c
a tài li
u, các mô hình toán h
c
đượ 
c trình bày trong Bài gi
ng này
đ 
ôi khi ch
ỉ 
là các k 
ế 
t q
a cu
ố 
i cùng và
đượ 
c gi
i thích, minhh
a b
ằ 
ng các ý ngh
ĩ 
a v
t lý c
th
ể 
. Ð
ể 
hi
ể 
u thêm v
ề 
vi
c
ẫ 
n xu
ấ 
t và ch
ứ 
ng minh các k 
ế 
t qu
 này, b
n
đọ
c có th
ể 
 
đọ
c thêm các tài li
u tham kh
o. Do tính ch
ấ 
t ph
ứ 
c
 p c
ũ
ng nh
ư 
s
ự 
phát tri
ể 
n nhanh chóng c
a công ngh
 , Bài gi
ng 
“ 
 H 
 th
ng th
ô
ng tin quang II” không th
ể 
tránh kh
i nh
ữ 
ng thi
ế 
u sót. Chúng tôi xin chân thành cám
ơ 
n
ấ 
t c
các ý ki
ế 
n
đ 
óng góp c
a các b
n
đọ
c
để 
hoàn thi
n h
ơ 
n Bài gi
ng này.
H
C VI
 N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
 N THÔNG

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Le Quang liked this
Bùi Hồng Thuận liked this
Thac Nguyen liked this
Du Côn Miền Núi liked this
Tân Lão Gia liked this
Nguyễn Đức Tiên liked this
Nguoi Cuoipho liked this
Thuong Nguyen Manh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->